Català English
GUÍA DOCENTE
NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETOTERAPIA
Coordinación:
SERVIA GOIXART, LUIS
Año académico 2019-20
GUÍA DOCENTE: NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETOTERAPIA 2019-20

Información general de la asignatura
DenominaciónNUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETOTERAPIA
Código100618
Semestre de impartición2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA
Carácter
Grado/MásterCursoCarácterModalidad
Grado en Nutrición Humana y Dietética3OBLIGATORIAPresencial
Doble titulación: Grado en Nutrición Humana y Dietética y Grado en Fisioterapia4OBLIGATORIAPresencial
Número de créditos de la asignatura (ECTS)13
Tipo de actividad, créditos y grupos
Tipo de actividadPRALABPRAULATEORIA
Número de créditos2.73.86.5
Número de grupos632
CoordinaciónSERVIA GOIXART, LUIS
Departamento/sMEDICINA
Distribución carga docente entre la clase presencial y el trabajo autónomo del estudianteHores dedicació alumne 325h.

Presencials 130
Magistrals 65
Pràctiques 27
Seminaris 38
Idioma/es de imparticiónCatalà/Castellà
Distribución de créditosPart 1: Nutrició Clínica: 6,5 crèdits
Part 2: Dietoteràpia: 6,5 crèdits
Profesor/a (es/as)Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)Créditos impartidos por el profesoradoHorario de tutoría/lugar
FLORENSA ROCA, CRISTINA MONTSERRATcfr@medicina.udl.cat1,3
HERNANDEZ GARCIA, MARTAmarta@medicina.udl.cat,5
HERNÁNDEZ GARCÍA, CRISTIAN DIDIERdidier.hernandez@medicina.udl.cat12,2
LECUBE TORELLO, ALBERTlecube@medicina.udl.cat1,5
MARTÍNEZ CASTRO, BEATRIZbeatrizmarcas@medicina.udl.cat2,5
MORENO CASTILLA, CRISTINAcristinamoreno@medicina.udl.cat3,1
RIUS RIU, FERRANferran.rius@medicina.udl.cat1,3
SANTOS REY, MARÍA DOLORESlolasantrey@medicina.udl.cat,6
SERVIA GOIXART, LUISlservia@medicina.udl.cat9,2
SÁNCHEZ PEÑA, ENRIQUE-JOSÉesanchez@irblleida.udl.cat5,9
TABERNER BONASTRE, PILARptaberner@medicina.udl.cat2,5
Información complementaria de la asignatura

La influència dels hàbits alimentaris en la salut de la població és un fet incontrovertible actualment. Addicionalment, es coneixen cada cop més fets sobre la contribució dels hàbits dietètics i la composició dels aliments en la patogènia i progressió de malalties molt prevalents en la nostra societat. Parlem de les malalties metabòliques més prevalents, com la diabetis mellitus, les hiperlipidèmies i la obesitat; també de les malalties cardiovasculars, en la gènesi de les quals intervenen diferents factors ambientals, essent els hàbits dietètics un dels principals; o també, de malalties altament prevalents com el càncer, en el rerefons del quals cada cop hi ha més evidència de la contribució de factors alimentaris en el seu origen.

Addicionalment, hi ha tot un seguit de malalties (malalties digestives, renals, malalties degeneratives, etc) i condicions generades per la pròpia terapèutica actual (tractaments en Oncologia) amb un elevat impacte nutricional en el pacient que requereixen l’aplicació d’estratègies dietètiques i nutricionals com a part del tractament integral de les mateixes.

La utilització de la nutrició i la dietètica clínica com a element terapèutic bàsic en el tractament de totes aquestes condicions, i la demanda social d’atenció a totes aquestes patologies fan imprescindible l’adquisició dels coneixements i les habilitats per part dels professionals que han de tractar específicament aquests tipus de pacients.

D’altra banada, la nutrició artificial ha suposat un avenç científic d’una enorme transcedència per a la medicina clínica moderna, doncs aquesta tècnica avui en dia possibilita mantenir un correcte estat nutricional en certs tipus de malalts, especialment els de tipus més greu, en els quals no és possible una alimentació adecuada por via normal, já sigui degut al seu estat especialment greu, a la propia malaltia, a complicacions o efectes secundaris dels tractaments.

Actualment és possible nodrir artificialment de manera total e indefinida per via enteral o parenteral a tot tipus de pacients, en els quals no sigui posible la alimentació oral normal. També és molt utilitzada la nutrició artificial de manera complementària, tant enteral com parenteral, en una bona proporció de malalts en els quals la alimentació oral o no és suficient o no és del tot efectiva. Ambdues tipus de nutrició artificial, enteral i parenteral, són habitualment i común utilitzades arreu del mon, especialment en el medi hospitalari, essent una tècnica de suport nutricional rutinària i formant part de l’arsenal terapèutic de la medicina moderna. També és de destacar el progressiu augment de la nutrició artificial domiciliària, especialment de la nutrició enteral.

Aquesta assignatura troncal s’imparteix en el 3er curs del Grau en Nutrició Humana i Dietètica durant el proper curs acadèmic i té una durada annual i es pretén transmetre als alumnes els coneixements i les habilitats necessàries que els permetin desenvolupar la seva tasca professional en aquesta àrea de la Nutrició Humana.

Objetivos académicos de la asignatura

1. Adquisició de coneixements:

2. Conèixer i haver vist realitzar:

3.Adquisició de competències en resoldre problemes nutricionals:

Objectiu

Activitats

Presencials

Dedicació estudiant

1

Classes magistrals (CM)

61

183

2 i 3

Pràctiques clíniques + Treballs dirigits (PC)

27

54

2 i 3

Seminaris (Sem)

38

76

3

Tutories (Tut)

4

12

 

 

130

325

Competencias significativas

28-Aplicar los conocimientos de las Ciencias de los Alimentos y de la Nutrición a la práctica dietética y dietoteràpica
29- Conocer la gastronomía y las técnicas culinarias para optimizar las características organolépticas y nutricionales en dietética y dietoteràpia
30- Identificar las bases de una alimentación saludable
37- Interpretar una historia clínica
38- Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud
39- Interpretar e integrar los datos clínicos, bioquímicos y farmacológicos en la valoración nutricional del enfermo y en su tratamiento dietético-nutricional
33- Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de sujetos y/o grupos, tanto sanos (en todas las situaciones fisiológicas) como enfermos
41- Conocer la organización hospitalaria y las distintas fases del servicio de alimentación y nutrición
42- Participar en el equipo multidisciplinar de una Unidad de Nutrición Hospitalaria
43- Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y avanzado
44- Desarrollar e implementar planes de transición dietético-nutricional
46- Comprender la farmacología clínica y la interacción entre fármacos y nutrientes.

Contenidos fundamentales de la asignatura

CONTINGUTS TEÒRICS: 50%

Introducció a la dietètica clínica. Dieta normal. Dietes terapèutiques. Dietes en situacions específiques. Interaccions entre fàrmacs i nutrients. Aspectes organitzatius de l’alimentació i la dietètica hospitalària.

TEORIA

 

Núm.

Tema

 

Hores

Professor/a

Data/hora inicia

 

 

 

 

 

1a

Introducció a la dietètica clínica 1. Conceptes bàsics. Història clínica i dietètica (primera part)

1

C. Florensa

01/02/2016; 17:00

1b

Introducció a la dietètica clínica 1. Conceptes bàsics. Història clínica i dietètica (segona part).

1

C. Florensa

02/02/2016; 15:00

2

Introducció a la dietètica  clínica 2. La nutrició amb objectius terapèutics

1

C. Florensa

02/02/2016;16:00

3

Dieta normal. Aspectes generals de l’alimentació en el pacient ingressat

1

C. Florensa

03/02/2016; 16:00

4

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en calories I.

1

L. Santos

03/02/2015; 15:00

5

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en calories II.

1

L. Santos

08/02/2016; 17:00

6

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en calories III.

1

L. Santos

09/02/2016; 15:00

7

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en proteïnes

1

F. Rius

09/02/2016; 16:00

8

Dietes terapèutiques. Dietes controlades  en minerals

1

F. Rius

23/02/2016; 16:00

9

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en textura

1

L. Santos

23/02/2016; 15:00

10

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en residus

1

L. Santos

01/03/2016; 15:00

11a

Dietes en situacions específiques. Dietes amb diferents punts de control: insuficiència renal i hepatopatia crònica (primera part)

1

F. Rius

01/03/2016; 16:00

11b

Dietes en situacions específiques. Dietes amb diferents punts de control: insuficiència renal i hepatopatia crònica (segona part)

1

F. Rius

08/03/2016; 15:00

12

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: anèmia, osteoporosi, hemocromatosi

1

F. Rius

08/03/2016: 16:00

13a

Dietes terapèutiques controlades en lípids

1

F. Rius

09/03/2016; 15:00

13b

Dietes terapèutiques controlades en lípids

1

F. Rius

29/03/2016: 15:00

14

Dietes terapèutiques. Dieta sense gluten

1

C. Florensa

29/03/2016; 16:00

15

Dietes terapèutiques. Dietes controlades en hidrats de carboni: mono i disacàrids

1

A. Lecube

 

30/03/2016; 15:00

16

Dietes en situacions específiques. Dietes amb diferents punts de control: diabetis mellitus. I

1

A. Lecube

06/04/2016; 15:00

17

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: pacient oncològic

1

L. Santos

12/04/2016; 15:00

18

Dietes en situacions específiques. Dietes amb diferents punts de control: diabetis mellitus i síndrome metabòlica. II

1

A. Lecube

12/04/2016; 16:00

19

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: pacients sotmesos a cirurgia del tub digestiu

1

M. Hernández

13/04/2016; 15:00

20

Dietes en situacions específiques. Dietes en al·lèrgies alimentàries

1

M. Hernández

19/04/2016; 15:00

21

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: síndromes malabsortives i malaltia inflamatòria intestinal

1

L. Santos

19/04/2016; 16:00

22

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: urolitiasi, hiperuricèmia i litiasi biliar.

1

F. Rius

20/04/2016; 15:00

23

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: infecció per VIH; situacions de gran estrés metabòlic

1

F. Rius

26/04/2016; 15:00

24

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: trastorns de la conducta alimentària

1

F. Rius

26/04/2016; 16:00

25

Aspectes organitzatius de l’alimentació i la dietètica hospitalària.

1

C. Florensa

27/04/2016; 15:00

26

Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: fibrosi quística i malaltia pulmonar.

1

F. Rius

10/05/2016; 15:00

27

Dietes en situacions específiques. Dietes en proves diagnòstiques

1

F. Rius

10/05/2016; 16:00

28

Interaccions entre fàrmacs i nutrients.

1

A. Lecube

17/05/2016; 15:00

29

Dietes en situacions específiques. Metabolopaties i intoleràncies congènites.

1

F. Rius

17/05/2016; 16:00

 

Tutoria: F. Rius, A.Lecube, L.Santos

2

F. Rius, A. Lecube, L. Santos

24/05/2016; 15:00

 

Tutoría: C. Florensa, C. Moreno, M. Hernández

1

C. Florensa, C. Moreno, M. Hernández

25/05/2016; 15:00

1r examen parcial: temes 1-14

2

Tots

05/04/2016; 15:00

2n examen parcial: temes 15-29

2

Tots

14/06/2016; 15:00

 

Examen final: temes 1-30

2

Tots

28/06/2016; 15:00

 

PART II. DIETOTERÀPIA: 30 hores 

Introducció a la nutrició artificial. Nutrició enteral. Nutrició enteral domiciliària. Nutrició parenteral. Nutrició parenteral domiciliària.

Tema

Hores

Professor

1

Introducció a la nutrició artificial. Concepte i tipus de nutrició artificial. Diferències, avantatges i desavantatges respecte a la alimentació per via oral. Característiques diferencials de la nutrició artificial.

1

Rodríguez

2

Nutrició enteral. Definició, concepte, tipus, indicacions i contraindicacions. Principals patologies susceptibles de ser tractades amb nutrició enteral.

1

Rodríguez

3

Nutrició enteral. Vies d’administració de la nutrició enteral. Tipus de sondes per a la nutrició enteral. Riscos i complicacions de les sondes. Precaucions.

1

Servià

4

Nutrició enteral. Dietes per a nutrició enteral. Dietes enterals de laboratori. Dietes completes, incompletes. Amb o sense fibra. Nutrició enteral modular.

1

Rodríguez

5

Nutrició enteral. Suplements dietètics. Tipus i funcions. Principals indicacions. Com pautar els suplements nutricionals en la pràctica clínica.

1

Rodríguez

6

Nutrició enteral. Esquemes d’administració de la nutrició enteral. Sistemàtica d'actuació en la posta en marxa i en el seguiment de la nutrició entera

1

Rodríguez

7

Nutrició enteral. Riscos i perills de la nutrició enteral. Complicacions més freqüents en la pràctica clínica. Pautes d’actuació per a la seva prevenció.

1

Servià

8

Nutrició enteral. Controls i seguiment del pacient amb nutrició enteral. Controls higiènics, nutricionals i bioquímics

1

Servià

9

Nutrició enteral. Posta en marxa d’una nutrició enteral.

1

Rodríguez

10

Nutrició enteral. Nutrició enteral a domicili: Definició. Indicacions i contraindicacions. Principals patologies susceptibles de ser tractades amb nutrició enteral domiciliària. Vies d'accés preferents al domicili

1

Rodríguez

11

Nutrició enteral. Nutrició enteral a domicili: Planificació d’un programa de NE domiciliaria. Educació del malalt i la família en les tècniques de suport domiciliari. Seguiment del pacient.

1

Rodríguez

12

Nutrició parenteral. Definició, concepte, tipus i indicacions. Principals patologies susceptibles de ser tractades amb nutrició.

1

Rodríguez

13

Nutrició parenteral. Vies d’administració i catèters per a la nutrició parenteral. Riscos i perills de les vies per a l'administració de la nutrició parenteral.

1

Servià

14

Nutrició parenteral. Substrats nutricionals en nutrició perenteral. Solucions hidrocarbonades i proteiques. Principals característiques i funcions en les unitats de nutrició parenteral

1

Rodríguez

15

Nutrició parenteral. Substrats nutricionals en nutrició perenteral. Emulsions lipídiques i formulacions hidroelectrolítiques i vitamíniques. Principals característiques i funcions en les unitats de nutrició parenteral

1

Rodríguez

16

Nutrició parenteral. Barreges en nutrició perenteral. Formulació de les barreges per nutrició parenteral. Campanes de flux laminar

1

Rodríguez

17

Nutrició parenteral. Control de qualitat fisicoquímics i bacteriològics. Sistema de càtering.

1

Rodríguez

18

Nutrició parenteral. Programes nutricionals en nutrició parenteral. Nutrició estàndard, nutrició enfermetat-específica i nutrició òrgano-específica. Programes de nutrició parenteral més comuns en la pràctica clínica.

1

Rodríguez

19

Nutrició parenteral. Mètodes d'administració de la nutrició parenteral. Nutrició parenteral amb bomba i amb sistema de gravetat. Pautes d'inici i de manteniment en nutrició parenteral. Esquemes de retirada de la nutrició parenteral

1

Servià

20

Nutrició parenteral. Riscos i perills de la nutrició parenteral. Complicacions associades a la nutrició parenteral: complicacions mecàniques, metabòliques i sèptiques. Sistemàtica d'actuació pel control i prevenció de les complicacions secundàries a la nutrició parenteral

1

Servià

21

Nutrició parenteral. Controls i seguiment de la nutrició parenteral. Seguiment de l'estat nutricional: paràmetres clínics, antropomètrics i biològics. Balanç nitrogenat. Seguiment i controls  de infermeria

1

Servià

22

Nutrició parenteral. Posta en marxa d’una nutrició parenteral

1

Rodríguez

23

Nutrició parenteral. Cas clínic demostratiu

1

Rodríguez

24

Nutrició parenteral. Nutrició parenteral a domicili: Nutrició parenteral a domicili. Definició, indicacions i contraindicacions. Principals patologies susceptibles de ser tractades amb nutrició parenteral domiciliària. Vies d'accés preferents per utilitzar a domicili.

1

Rodríguez

25

Nutrició parenteral. Nutrició parenteral a domicili: Planificació d’un programa de nutrició artificial domiciliaria. Educació del malalt i la família en les tècniques de suport domiciliari. Seguiment dels pacients.

1

Rodríguez

26

Nutrició parenteral. Nutrició artificial en pediatria: Indicacions de la nutrició artificial en pediatria. Característiques específiques de les vies d’accés i d'administració. Nutrició enteral i parenteral pediàtriques.

1

Rodríguez

Tut

Tutoria

2

Rodríguez

Exa

Exàmens

3

Tots

 

CONTINGUTS PRÀCTICS: 50%

PART I. NUTRICIÓ CLÍNICA

Pràctica 1:  Aquesta pràctica clínica és una activitat d’avaluació de les necessitats nutricionals i l’aplicació i prescripció del tractament dietètic individualitzat en la consulta especialitzada de nutrició dietètica a pacients amb patologies oncològiques, neurològiques o metabòliques, principalment diabetis mellitus i obesitat, entre altres.

Seminaris: Es programaran 10 seminaris sobre continguts basats en casos clínics habituals en la pràctica clínica de la Nutrició Clínica.

SEMINARIS (2 hores de durada cadascun)

 

Núm.

Cas clínic

Data/ Hora

Professor/a

1

Adult sa

B: 08/02/2016; 18:00

A: 09/02/2016; 18:00

C. Moreno

2

Disfàgia

B: 29/02/2016; 17:00

A: 01/03/2016; 17:00

C. Moreno

3

Hipertensió arterial i Dislipèmia

B: 29/03/2016; 17:00

A: 30/03/2016; 17:00

C. Florensa

4

Insuficiència renal

B: 04/04/2016, 17:00

A: 05/04/2016, 17:00

C. Florensa

5

Diabetis Mellitus

B: 11/04/2016; 17:00

A: 12/04/2016; 17:00

C. Florensa

6

Cirurgia Bariàtrica

B: 18/04/2016; 17:00

A: 19/04/2016; 17:00

A. Lecube

7

Resecció intestinal

B: 25/04/2016; 17:00

A: 26/04/2016; 17:00

A. Lecube

8

Trastorns de la conducta alimentària

B: 09/05/2016; 17:00

A: 10/05/2016; 17:00

A. Lecube

9

Diversos casos clínics

B: 30/05/2016; 17:00

A: 31/05/2016; 17:00

C. Moreno

10

Cuina hospitalària (es faran 4 grups)

B: 25/04/2016; matí

A: 26/04/2016; matí

D 09/05/2014; matí

E 10/05/2016; matí

Horari a concretar pel professor.

C. Moreno

 

 

PART II. DIETOTERÀPIA

Pràctica 2: Aquesta pràctica clínica és una activitat d’avaluació de l'estat nutricional, càlcul de les necessitats nutricionals, disseny d’un programa de nutrició artificial i utilització del balanç nitrogenat.

Pràctica 3: Pràctica clínica dedicada a l’exploració antropomètrica (pes, alçada, perímetres, plecs cutanis) com a part fonamental de l’exploració de l’estat nutricional. Es portarà a terme al laboratori d’habilitats del Centre de Simulació Clínica de la Unitat Docent de la Facultat de Medicina, utilitzant models simulats i els propis alumnes com a subjectes d’exploració.

Seminaris: Es programaran 8 seminaris sobre continguts basats en casos clínics habituals en la pràctica clínica de la Nutrició Clínica.

Durada: 2 hores cadascun

Lloc: Aules de seminaris

Grups: 15-20 alumnes

Sessió audiovisual: Es portarà en terme a l’aula de classe i consistirà en la projecció de pel·lícules  filmades sobre les tècniques de col·locació de vies per a la nutrició artificial.

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Per assolir els objectius i adquirir les competències atribuïdes es programaran les següents activitats:

 

Activitat

Objectiu

Descripció

Classes magistrals (CM)

1

 • Adquisició de coneixements sobre la utilització de la dieta, la seva prescripció i la seva importància en el tractament actual de diferents tipus de malalties.
 • Adquisició de coneixements sobre les tècniques de suport nutricional artificial (nutrició enteral i parenteral) i la seva importància en el tractament actual de cert tipus de malalties.

Seminaris (Sem)

1,2

 • Conèixer i haver realitzat l'avaluació dels requeriments nutricionals i programar un tractament dietètic.
 • Conèixer, haver realitzat i haver vist realitzar l'avaluació de l’estat nutricional i programar un esquema de nutrició artificial-

Pràctica clínica (PC)

1,2,3

 • Conèixer i haver vist realitzar la prescripció de tractament dietètic en pacients reals.
 • Adquisició de competències en resoldre problemes nutricionals en pacients ingressats.

Treballs dirigits

(Treb)

2,3

 • Treballs acadèmicament dirigits especialment enfocats a aconseguir competències relacionades la revisió de temes específics en l’àrea de coneixement.
 • Treballs acadèmicament dirigits especialment emfocats a aconseguir competències relacionades amb el diagnòstic i aplicació de la nutrició artificial.

Sessions audiovisuals

(SAU)

2 i 3

 • Veure la col·locació de sondes per a nutrició enteral i d’un via venosa central per a nutrició parenteral total.

Tutories (Tut)

1,2,3

 • Orientar els aprenentatges evitant la dispersió i clarificar dubtes sobre el contingut global de la assignatura.
 • Orientar els aprenentatges evitant la dispersió i clarificar dubtes sobre el contingut global de l'assignatura.
Plan de desarrollo de la asignatura

2on semestre: Part 1: Nutrició clínica. Veure calendari en continguts.

2on semestre: part 2. Dietoteràpia. Veure calendari en continguts.

 

Sistema de evaluación

 

Continguts teòrics

60% de la nota final

Continguts pràctics

40% de la nota final

Examen test amb resposta múltiple

Seminaris 18%

(40% en Nutrició)

Pràctiques +/- treballs 22%

Nutrició Clínica: *

1r control: 30%

2n control: 30%

 

Dietoteràpia:

1r control: 18%

2n control: 18%

3r control: 24%

Assistència controlada

En el cas de Dietoteràpia:

Assistència controlada 11%

Treball amb exposició 11%

 * En els parcials de Nutrició Clínica (i en el final) la nota mínima per aprovar és el 5. S’ha de contar que cada resposta fallada descompta 0,25 punts.

Bibliografía y recursos de información

NUTRICIÓ CLÍNICA

Llibres

Adreces d’Intenet

Revistes

DIETOTERÀPIA

Textos

Adreces d’Intenet

http://www.senpe.com/

http://www.agapea.com/Nutricion-clinica-Nutricion-parenteral-n36303i.htm

http://www.bbraun.es/index.cfm?D8A75C0926134D3DAD40170095598436

http://www.sefh.es/revistas/vol19/n6/347_350.PDF

http://www.espen.org/default.asp?Ticker=Y

http://www.nutritioncare.org/

http://www.senc.es/

http://www.fesnad.org/

http://www.sennutricion.org/

Revistes

Journal of parenteral and enteral nutrition:http://jpen.aspenjournals.org/contents-by-date.0.shtml

Nutrición hospitalaria:http://www.grupoaulamedica.com/web/nutricion.cfm

PDF