Català Castellano
DEGREE CURRICULUM
HUMAN BODY'S FUNCTION 2
Coordination:
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESC
Academic year 2016-17
DEGREE CURRICULUM: HUMAN BODY'S FUNCTION 2 2016-17

Subject's general information
Subject nameHUMAN BODY'S FUNCTION 2
Code102703
Semester2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Typology
DegreeCourseTypologyModality
Double bachelor's degree: Degree in Nursing and Degree in Physiotherapy1COMMONAttendance-based
Double bachelor's degree: Degree Physiotherapy and Degree in Human Nutrition and Diethetics1COMMONAttendance-based
Bachelor's Degree in Physiotherapy1COMMONAttendance-based
ECTS credits6
Groups2GG,3GM
Theoretical credits0
Practical credits0
CoordinationVALENZUELA PASCUAL, FRANCESC
DepartmentINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Languagecastellà-català-anglès
Office and hour of attentionFrancesc Valenzuela Pascual
Ubicació despatx 1.16
Telèfon: 973 702 459
Horari consulta A convenir

Assumpta Ensenyat
Telèfon: 973 27 20 22
extensió (206)

Guillermo Torres
Telèfon: 973 27 20 22
extensió (206)

Ricard Badia
Ubicació despatx 1.06
Horari consulta A convenir
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)CrèditsHorari de tutoria/lloc
CLIMENT SANZ, CAROLINAccs2@infermeria.udl.cat2,3Associate teachers office
Time to be arranged by email
ENSENYAT SOLÉ, ASSUMPTAaensenat@inefc.es1Associate teachers office
Time to be arranged by email
SEVILLA GUEVARA, FRANCESCfsevilla@umanresa.cat6
TORRES CASADO, GUILLERMOgtorres@inefc.es1
Subject's extra information

L’objectiu general d’aquesta assignatura es proporcionar els coneixements necessaris per comprendre els principis bàsics que determinen el funcionament del cos humà,  cóm s’apliquen aquests principis a la comprensió dels processos patològics, reconèixer els processos i mecanismes fisiològics sobre els que es pot  influir amb fisioteràpia i adquirir la metodologia necessària per l’estudi del funcionament del cos humà. En aquesta assignatura s’integraran coneixements d’Anatomia, Histologia i Bioquímica i a la vegada seran la base per adquirir els coneixements d’assignatures de cursos superiors.

Recomanació del professorat:
Es recomanen coneixements mínims d’anglès. És recomanable portar la matèria al dia.

 

Learning objectives

1.    Conèixer i identificar la morfologia, estructura i funció del cos humà
2.    Comprendre les bases fisiològiques de les cèl•lules i els teixits
3.    Adquirir una comprensió racional, completa e integrada dels mecanismes de funcionament del cos humà en estat de salut.
4.    Entendre i aplicar els mètodes i les tècniques instrumentals que s’apliquen en la fisioteràpia experimental i assistencial.
5.    Comprendre els fonaments científics de la fisiopatologia i de la farmacologia.
6.    Aplicar els coneixements teòrics a la resolució de problemes fisiològics.
7.    Obtenir una visió biopsicosocial que integri de manera holística els diferents mecanismes fisiològics del cos humà.
8.    Saber descriure i explicar els mecanismes bàsics de funcionament de cada sistema i de cada un dels òrgans, i la seva aportació al manteniment de l’homeòstasi en l'ésser humà
9.     Descriure els canvis de les funcions del sistema nerviós i el muscular relacionats amb la realització de forma puntual (adaptacions agudes) d’activitat física 
10.    Descriure els canvis de les funcions sistema nerviós i el muscular relacionats amb la repetició a llarg termini de la pràctica d’exercici físic (adaptacions cròniques) 
11.    Explicar les causes i les conseqüències dels canvis aguts i crònics
12.    Identificar els paràmetres que permeten avaluar l’estat i els canvis de les funcions sistema nerviós i el muscular durant l’activitat física.
13.    Avaluar la rellevància dels factors biològics que limiten l’activitat física.
14.    Utilitzar aparells i instruments de mesura per a registrar paràmetres biològics.

 

 

 

Significant competences

Competències específiques de la Titulació:

1. Conèixer i identificar la morfologia, estructura i funció del cos humà
2. Comprendre les bases fisiològiques de les cèl·lules i els teixits
3. Conèixer els aspectes evolutius en les diferents etapes del desenvolupament embrionari, creixement, maduració i envelliment
4. Saber descriure i explicar els mecanismes bàsics de funcionament de cada sistema i de cada un dels òrgans, i la seva aportació al manteniment de l’homeòstasi en l'ésser humà
5. Desenvolupar una concepció biopsicosocial de la persona relacionant estructura, funció, conducta i context, així com saber les repercussions que té l'alteració del funcionament normal de cada òrgan sobre la resta de les funcions
6. Proporcionar els coneixements necessaris per comprendre i utilitzar els mètodes bàsics emprats en l'exploració funcional dels diferents òrgans i sistemes
7. Aplicar els principis de fisiologia a l'Activitat Física
8. Identificar els efectes de la pràctica de l'activitat física sobre l'estructura i funció del cos humà
 

Competències transversals de la Titulació:

1. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dintre del seu context social i multicultural
2. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional
3. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut
4. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
5. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial

Competències específiques:

1.    Comprendre els factors fisiològics que condicionen la pràctica de l’activitat física i l’esport.
2.    Identificar els efectes de la pràctica de l’exercici físic sobre l’estructura i la funció del cos
3.    Aplicar els principis fisiològics en l’activitat física i l’esport

 

Subject contents

Bloc 1: INEF (Dra Assumpta Ensenyat /Dr Guillermo Torres)

UNITAT 1:    FUNCIÓ NEUROMUSCULAR I EXERCICI FÍSIC
    Tema     1     Estructura i funció muscular 
    Tema     2    Factors fisiològics que determinen la força muscular 
    Tema     3     Adaptacions neuromusculars a l’entrenament i el desentrenament

UNITAT 2:    BIOENERGETICA i EXERCICI FÍSIC
    Tema    1    Bioenergètica, transferència d’energia i metabolisme 
    Tema     2    Resposta metabòlica a l'exercici – Interacció dels sistemes energètics 
        
UNITAT 3:    FUNCIO CÀRDIO-RESPIRATÒRIA I EXERCICI FÍSIC
    Tema    1    Resposta càrdio-vascular a l’exercici físic
    Tema    2    Resposta pulmonar a l’exercici físic

UNITAT 4:     VALORACIÓ DEL METABOLISME
    Tema    1    Valoració funcional i proves d’esforç
    Tema    3    Sistemes de valoració de l’activitat física

UNITAT 5:    CREIXEMENT, DESENVOLUPAMENT  I ENVELLIMENT
    Tema    1    Creixement, capacitats motrius i efectes de l’exercici 
    Tema    2    Envelliment, capacitats motrius i efectes de l’exercici 

Bloc 2: Infermeria

UNITAT 1:    FUNCIÓ DELS APARELLS I SISTEMES DEL COS HUMÀ (Prof. Carolina Climent)
Tema     1     Sistema nerviós autònom
Tema     2    Sistema endocrí

UNITAT 2:    FUNCIÓ SENSITIVA (Prof. Fran Valenzuela)
Tema     1     Sistema Somatosensitiu
Tema     2    Fibres nervioses perifèriques: mecanorreceptors
Tema     3    Sistema nociceptiu

UNITAT 3:    FUNCIONS ALTES I INTEGRATIVES DEL SNC (Prof. Fran Valenzuela)
Tema     1     La recepció y percepció sensorial
Tema     2    El control del moviment i la postura

Evaluation

 

 

Objectius

 

Activitats d'Avaluació

 

 

Criteris

 

 

%

 

 

O/V (1)

 

 

I/G (2)

 

 

Observacions

 

 

9-14

 

 

INEF

 

 

 

33

 

 

O

 

 

 

 

 

 

1-8

 

 

Examen Teòric

 

Domina els continguts

de l´assignatura

 

 

47

 

 

O

 

 

I

 

 

 

 

 

1-8

 

 

Registre anecdòtic

 

 

 

20

 

 

O

 

 

I

 

 

Les bases es trobaran a l’aula virtual

(1)Obligatòria / Voluntària (2)Individual / Grupal

Aquesta assignatura segueix les normatives d´avaluació de la UdL.

Avaluació contínua:

Per aprovar aquesta assignatura s´ha d´obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d´avaluació és imprescindible que totes elles estiguin aprovades amb un 5 a excepció del registre anecdòtic.

Tant l’examen teòric com la seva recuperació constaran de 40 (40% del total de la prova) preguntes tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals només hi haurà una verdadera, amb un descompte de 0,25 per error) i 4 (60% del total de la prova) preguntes curtes a desenvolupar.

 

Avaluació única: article 1.5, punt 2

Constarà de:

 

Bibliography

General

 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiología médica.Editorial Elsevier Sauders.11ª Ed. 2006.

Sherwood L.Human Physiology.From cells to systems.Editorial Brooks Cole.5ª ed. 2004.

Purves, D. Neurociencia. Médica Panamericana 3ª ed. 2007

Strong J. Pain.A text book for therapists.Elsevier. 2002.

Mechanisms and management of pain for the physical therapist.Edited  bySluka K A.  IASP  press. 2009.

Thibodeau Ga, PattonKt. Estructura y función. 13ª edición. Barcelona: Elsevier. 2008.

Kenney LW, Wilmore JH. Fisiologia del deporte y el ejercicio. 5ª edición. Madrid: Médica Panamericana. 2014

 

 

Complementària  

 

Bear,MF; Connors,B y Paradiso,M. Neurociencia. La exploración del cerebro. Editorial WoltersKluwerHealth España SA; Lippincott Williams &Wilkins 3ª edición. 2008

Kandel, Eric R.Neurociencia y conducta. Editorial Prentice Hall. 2008

Butler DS, Moseley GL.  Explain Pain. Noigroup Publications. 2003

Silbernagl, S; Despopoulos, A. Fisiología. Texto y Atlas. 7ª edición. Madrid: Editorial Medica Panamericana, 2009

 

Direccions web d’interès general

Direcció 1: http://www.physiologyeducation.org/

Direcció 2 http://www.getbodysmart.com

Direcció 3 http://nhscience.lonestar.edu/biol/ap1int.htm

PDF