Castellano English
GUIA DOCENT
EXPERIMENTACIÓ ANIMAL
Coordinació:
PIÑOL FELIS, MARIA CARMEN
Any acadèmic 2019-20
GUIA DOCENT: EXPERIMENTACIÓ ANIMAL 2019-20

Informació general de l'assignatura
DenominacióEXPERIMENTACIÓ ANIMAL
Codi14704
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Màster Universitari en Investigació Biomèdica1OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)8
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits1.80.65.6
Nombre de grups111
CoordinacióPIÑOL FELIS, MARIA CARMEN
Departament/sMEDICINA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantTeoria: ............................. 40 hores presencials
Pràctiques de laboratori: ... 24 hores presencials
Activitats tutelades:...........
pràctiques d' ordinador:......
Treball autònom: ...............120 hores no presencials

TOTAL HORES: 80 h presencials+120 h no presencials
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Anglès
Distribució de crèditsTeoria: 2.0 crèdits Conchi+ xxx Carme
Pràctiques: XXXX Carme
Activitats tutelades: XXXX Carme
Horari de tutoria/llocLes hores de tutoria es convindran entre l' alumne i el professor.
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ANGULO ASENSIO, EDUARDOeduardo.angulo@udl.cat,2
EGEA NAVARRO, JOAQUÍNjoaquim.egea@udl.cat,4
GOMEZ ARBONES, XAVIERxavier.gomez@udl.cat,6
MORA GIRAL, CONCEPCIONconchi.mora@udl.cat1,8
MORENO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIOjoseantonio.moreno@udl.cat1,6
NADAL GARCIA, JESUSjesus.nadal@udl.cat,2
PENA SUBIRÀ, RAMONA NATACHAromi.pena@udl.cat,2
PIÑOL FELIS, MARIA CARMENcarme.pinyol@udl.cat2,8
PORTERO OTIN, MANUELmanuel.portero@udl.cat,2
Informació complementària de l'assignatura

Nom de l'assignatura: Experimentació ANIMAL

Codi:    14704

Mòdul: II. Models Animals de Malalties Humanes

Curs Acadèmic: 2013-2014

Període: C1/S1

Centre: Facultat de Medicina

Departments:

Dept. de Medicina Experimental

Dept. de Medicinea

Dept. de Cirurgia

Dept. de Producció Animal

ECTS : 8

 

Caràcter : Obligatori

 

Contingut ( Descripció temàtica ) :
- Experimentació Animal . La Legislació espanyola i europea . PROTOCOL de disseny i punt final
- Aspectes Ètics i Legals de l'Experimentació animals
- Protocols d'Experimentació animal . Seguiment de dolor durant el curs de l'experiment . Les Tècniques Alternatives .
- Nivells Sanitaris a La Cria d'Animals d'Experimentació . La lluita contra les Infeccions . La Manipulació d'Animals d'Experimentació paràgraf administrar substàncies o paràgraf Obtenir Mostres dels Mateixos .
- Els PROCEDIMENTS Quirúrgics . L'analgèsia i l'eutanàsia . Benestar animal .
- La Manipulació genètica d'Animals d'Experimentació .
- Estudis in vivo amb Sistemes no invasius de Formació d'Imatges en Animals d'Experimentació .
- Anàlisi fenotípic : Estudis d'Alteracions al COMPORTAMENT .
- Els Models Animals aplicats a diverses patologies Humanes : immunopatologies , fisiopatologies , patologies Metabòliques.

-Disseny d' aproximacions experimentals amb animal d'experimentació per l' estudi de malalties o processos fisiològics en Biomedicina.
- El genotipage i Anàlisi del fenotip de Models d'Experimentació animals MITJANÇANT citometria de FLUX .


 

 

 

 

COMPETÈNCIES
CB2. Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i tenir la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis ( o multidisciplinaris ) relacionats amb la seva àrea d'estudi
CB3. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada , inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
CG1. Conèixer com seleccionar i aplicar diferents mètodes d'anàlisi a nivell molecular , bioquímic , cel · lular , genètica i fenotípica per al diagnòstic i estudi de les malalties .
CG2. Saber planificar i executar un projecte d'investigació , seguint el mètode científic i la tecnologia apropiada , amb alt grau d'iniciativa i compromís .
CG7. Ser capaç de presentar treballs científics i articles científics que poden ser considerats per a la publicació en revistes internacionals
CE5. Ser capaç de descriure la legislació nacional i europea sobre l'experimentació amb animals i l'ésser capaç de desenvolupar un procediment experimental animal que pot ser avaluat favorablement pel Comitè Ètic d'Experimentació Animal.
CE8. Ser capaç de dissenyar i executar experiments en animals amb el criteri de la reducció del nombre d'animals , reduir al mínim el sofriment i l'aplicació de tècniques alternatives
CT1. Tenir una expressió oral i escrita correcta
CT3. Dominar les TIC
CT4. respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones , a la promoció dels drets humans i els valors d'una cultura de pau i valors democràtics


OBJECTIUS

1 . Ser capaç de dissenyar experiments amb animals d'experimentació  d'acord amb els criteris de les 3Rs: Reducció del nombre d'animals, Refinament disminuint el dolor infligit als animals i augmentant el seu benestar, i Reemplaçament.  Aplicació de tècniques alternatives .
2 . Conèixer les Legislacions Nacionals i Europees
3 . Elaborar un procediment d'experimentació animal correcte per a l'avaluació positiva per part d'un Comitè d'Ètica .
4 . Conèixer els nous sistemes d’imatge in vivo no invasius i les seves aplicacions .
5 . Fenotipatge del comportament d'animals d'experimentació .
6 . Genotipatge i fenotipatge de models animals d'experimentació per citometria de flux 

7.Disseny d' aproximacions experimentals amb animal d'experimentació per l' estudi de malalties o processos fisiològics en Biomedicina.

.

Cos de professors
Coordinadors :
Dra Conchi Mora (e - mail : conchi.mora @ mex.udl.cat )

Carme Piñol (e-mail: pinyol@medicina.udl.cat)
 

Professorat :
 Nom Càrrec e - mail Telèfon
Carme Piñol pinyol@medicina.udl.cat 973702211
Concepció Mora conchi.mora @ mex.udl.cat 973702958
José Antonio Moreno PRODAN - UdL jamoreno@prodan.udl.cat 973702556
Eugènia Mato UAB emato@santpau.cat 658857479

Sagrario Ortega: sortega@cnio.es
Xavier Gómez xga@medicina.udl.cat 973702208
Josep M. Canals UB jmcanals@ub.edu
Jesús Nadal PRODAN - UdL jnadal@prodan.udl.cat 973702889
Romi Pena i Subirà PRODAN - UdL romi.pena @ prodan.udl.cat 973702568
Eduardo Angulo PRODAN - UdL eangulo@prodan.udl.cat 973702562
Manel Portero Manuel.Portero @ mex.UdL.cat 973702408
Dr Thomas Stratmann Thomas.stratmann @ ub.edu
Rosa Gasa IDIBAPS rgasa@clinic.ub.es
Maite Rodríguez IRBLleida
Maria Rufas HUAV
Jordi Escoll HUAV
Xavier Gasull UB xgasull@ub.edu
Cristina Costa ccosta@idibell.cat

Adriana Dusso: adriana.dusso@gmail.com

Victoria Arcidiacono: arcivicki@hotmail.com

 

Continguts de l'assignatura

1 . Experimentació Animal . La legislació espanyola i europea . Disseny del protocol i els protocols de punt final . Seguiment de dolor durant el curs de l'experiment . Les tècniques alternatives . ( Teoria, Seminaris , Exercici : elaboració d'un protocol escrit )
2 . Nivells sanitaris en la cria d'animals d'experimentació . La lluita contra les infeccions . La manipulació d'Experimentació Animal d'administrar substàncies o per recuperar mostres d'ells . Els procediments quirúrgics . Eutanàsia ( Teoria. Classe pràctica )
3 . La manipulació genètica d'animals d'experimentació . (Teoria. Classe pràctica )
4 . In vivo , els sistemes no invasius , les imatges dels animals d'experimentació . ( Teoria )
5 . Fenotipatge Comportament de models animals . ( Teoria )
6 . Els models animals de aplicats a la fisiologia i diverses patologies humanes: Immunopathologies , fisiopaties , patologies Metabòlica . ( Teoria )
7 . Genotipatge i fenotipat de models animals d'experimentació per citometria de flux . (Teoria. Classe pràctica )

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES I SEMINARIS

1 . Protocols de disseny i el punt final ( Protocol d'elaboració d'un protocol escrit )
2 . La manipulació d'Experimentació Animal d'administrar substàncies o per recuperar mostres d'ells . Els procediments quirúrgics . Eutanàsia .
3 . La manipulació genètica d'animals d'experimentació
4 . Genotipatge i fenotipat de models animals d'experimentació per citometria de flux .
5 . Seminaris sobre aplicacions d'experimentació animal i tècniques .

AVALUACIÓ

Els estudiants seran avaluats d'acord amb la seva assistència a la teoria i sessions pràctiques , elaboració de proves escrites , exercicis i qüestionaris , i , finalment , un examen final escrit d'opció múltiple- pregunta .

Els criteris d'avaluació : ponderació( % )
L'assistència a les classes 20
Les proves , exercicis , problemes 30
Les proves finals ( treball , examen ) 50
 


 BIBLIOGRAFIA

Current Protocols in Cytometry. J. Paul Robinson, Managing Editor (Purdue University Cytometry Laboratories); Zbigniew Darzynkiewicz (New York Medical College); Robert Hoffman (BD Biosciences); John Nolan (La Jolla Bioengineering Institute); Alberto Orfao (Universidad de Salamanca); Peter Rabinovitch (University of Washington); Simon Watkins (University of Pittsburgh); Past Editors: Phillip N. Dean, Jurek Dobrucki, Lynn G. Dressler, Carleton C. Stewart, Hans J. Tanke, Leon L. Wheeless . Wiley InterScience. 2010.

Current protocols in Immunology. John E. Coligan (Rockville, MD); Barbara Bierer (Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School); David H.Margulies (Bethesda, MD); Ethan M. Shevach (Bethesda, MD); Warren Strober (Bethesda, MD); Richard Coico (Temple University); Guest Editors: Patricia Brown (Frederick, Maryland); John C. Donovan (Wyeth Research); Past Editor: Ada Kruisbeek (Netherlands Research Institute) . Wiley InterScience. 2010.

Manipulating the Mouse Embryo: A Laboratory Manual . Third edition. Andras Nagy, Samuel Lunenfeld Research Institute; Marina Gertsenstein, Samuel Lunenfeld Research Institute; Kristina Vintersten, European Molecular Biology Laboratory; Richard Behringer, University of Texas M.D. Anderson Cancer Center. 2003. CLHS Press.

 FELASA Guidelines for the Accreditation of Health Monitoring Programmes and for Testing Laboratories involved in Health Monitoring.W Nicklas . The Royal Society of Medicine Press Limited. 2009.

In vivo imaging of light-emitting probes. B.W.Rice, M.D. Cable. , M.B. Nelson,  Xenogen Corporation.J. Biomed. Opt., Vol. 6, 432 (2001).

Behavioral phenotyping of transgenic and knockout mice: experimental design and evaluation of general health, sensory functions, motor abilities, and specific behavioral tests.  Jacqueline N. Crawley* . Brain research 835: 18-26. 1999.

Behavioral phenotyping strategies for mutant mice. J.N. Crawley. Neuron 57: 809-818 . 2008.

P. Flecknell. Anestesia de animales de laboratorio. Academic Press Ltd: London. 2009.

JM. Zúñiga, J.A. Tur, S.N. Milocco, R. Piñeiro. Ciencia y Tecnología en protección y experimentación animal. McGraw-Hill Interamericana: Madrid. 2001.

The Federation of European Laboratory Animal Science Associations http://www.felasa.eu/

European Centre for the Validation of Alternative Methods

http://ecvam.jrc.ec.europa.eu/

Laboratory Animals. The International Journal of Laboratory Animal Science and Welfare.

National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research http://www.nc3rs.org.uk/

Guidelines for the use of animals in cancer research

http://www.norecopa.no/norecopa/vedlegg/9Tumour-guidelines.pdf

 


 

PDF