Castellano English
GUIA DOCENT
ORGANISMES MODEL EN BIOMEDICINA
Coordinació:
DE LA TORRE RUIZ, M. ANGELES
Any acadèmic 2019-20
GUIA DOCENT: ORGANISMES MODEL EN BIOMEDICINA 2019-20

Informació general de l'assignatura
DenominacióORGANISMES MODEL EN BIOMEDICINA
Codi14703
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Màster Universitari en Investigació Biomèdica1OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)4
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatTEORIA
Nombre de crèdits4
Nombre de grups1
CoordinacióDE LA TORRE RUIZ, M. ANGELES
Departament/sCIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant40 hores presencials
60 hores treball estudiantat
Idioma/es d'impartició90% anglés
10% catalá
Distribució de crèdits3 ECTS Teoria
0,5 ECTS Problemes
0,5 ECTS Seminaris
Horari de tutoria/llocContacte directe amb el professorat del curs
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ABELLAN RODENAS, ANTONIOantonio.abellan@udl.cat,2
BELLÍ MARTÍNEZ, GEMMAgemma.belli@udl.cat,3
CASANOVAS LLORENS, ANNA MA.anna.casanovas@udl.cat,2
COLOMINA GABARRELLA, M. NIEVESneus.colomina@udl.cat,2
DE LA TORRE RUIZ, M. ANGELESmariaangeles.delatorre@udl.cat,3
EGEA NAVARRO, JOAQUÍNjoaquim.egea@udl.cat,6
HERNANDEZ ESTAÑOL, SARAsara.hernandez@udl.cat,2
HERRERO PERPIÑAN, ENRIQUEenric.herrero@udl.cat,6
MEDINA HERNÁNDEZ, LORETA MARÍAloreta.medina@udl.cat,4
PUJOL CARRION, NURIAnuria.pujol@udl.cat,7
TORRES ROSELL, JORDIjordi.torres@udl.cat,3
Objectius acadèmics de l'assignatura
  1. Coneixement de les bases cel·lulars i moleculars dels organismes uni i multicel·lulars utilitzats com organismes model
  2. Coneixement de les metodologies per els anàlisi moleculars, bioquímics, cel·lulars i genètics en estudis amb organismes model
  3. Coneixement dels mecanismes de senyalització que regulen les funcions biològiques dels organismes model, i la seva conservació evolutiva
  4. Coneixement de les implicacions biomèdiques dels estudis amb organismes model, establint relacions entre alteracions en aquests models i alteracions fisiopatològiques humanes
  5. Adquisició de les habilitats per analitzar i comunicar informació científica
Competències significatives

- Comprendre coneixements que aportin una base i oportunitat d'ésser originals en el desenvolupament d'idees en el context de la recerca

- Ser capaç d'integrar coneixements i enforntar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació limitada, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i étiques relacionades amb l'aplicació de coneixements i judicis -Saber comunicar de manera clara conclussions i els coneixements i raons que les sustenten a públics tant especialitzats com no especialitzats

- Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin estudiar de manera en bona mida autodirigida o autònoma

- Saber escollir i aplicar les diferents metodologies d'anàlisi molecular, bioquímic, cel·lular, genètic i fenotífic pel diagnòstic i estudi de les malalties

- Capacitat de pensament crític i creatiu en el treball propi i amb altres investigadors

- Capacitat per preparar, processar i interpretar els resultats obtinguts amb rigor i aplicant les tecnologies apropiades

- Reconeixer i valorar l'importància dels estudis realitzats en diversos organismes uni i pluricel·lulars com models experimentals pel progrés de la Medicina i les Ciències Biomèdiques

- Saber identificar les molècules i els processos importants en el funcionament de les cèl·lules així com reconeixer els mecanismes d'integració de les senyals externes que regulen funcions complexes com la diferenciació, la proliferació i la supervivència

- Tenir una correcta expressió oral i escrita

- Dominar una llengua estrangera

- Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Saccharomyces cerevisiae com organisme model (12 h classes)

-Biologia cel·lular o molecular de S. cerevisiae

-Mecanismes de manipulació genètica

-Anàlisis genòmics en llevats

-Transducció de senyals i respostes a estrés

-Citoesquelet i morfogènesi

-Regulació redox de les funcions cel·lulars

-Homeòstasi cel·lular

-Control del cicle cel·lular: estudis comparatius amb eucariotes superiors

 

2. El pollastre i el ratolí com organismes model (12 h classes)

-Estructura del cervell, funcions bàsiques i desenvolupament en pollastre i ratolí

-Alteracions del cervell en relació amb malalties humanes

-Manipulació del genoma de la ratolí: aplicacions a l'estudi del desenvolupament del sistema nerviós, conectivitat i malaltia

-Etiopatologia i tractament de malalties neurodegeneratives com l'ELA: ratolí i rata com models

 

3. Altres organismes model: E. coli, C. elegans, D. melanogaster, peix cebra (6h classes)

-Biologia molecular i manipulació genètica

-Exemples d'estudis amb aplicacions biomèdiques

 

Eixos metodològics de l'assignatura

El procés d'ensenyament-aprenentatge es durà a terme mitjançant:

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Activitat formativa:

Teoria: 30 hores amb 100% de presencialitat

Problemes: 5 hores amb 100% de presencialitat

Seminaris: 5 hores amb 100% de presencialitat

Treball autònom: 60 hores sense presencialitat

(

.

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada: assistència i participació. Ponderació del 20%

Prova oral: seminari impartit per l'alumne. Ponderació del 30%

Examen teòric. ponderació del 50%

 

 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

- Saccharomyces Genome Database (www.yeastgenome.org)

- Dickinson JR and Schweizer M (eds) The Metabolism and Molecular Physiology of Saccharomyces cerevisiae. CRC Press (2004)

- Encyclopedia of Neuroscience, 10 volume set (http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080450469) Larry R. Squire (ed.) Elsevier Ltd. (2009). ISBN: 978-0-08-045046-9

PDF