Castellano English
GUIA DOCENT
ASSAJOS CLÍNICS: DISSENY I DESENVOLUPAMENT
Coordinació:
GOMEZ ARBONES, XAVIER
Any acadèmic 2019-20
GUIA DOCENT: ASSAJOS CLÍNICS: DISSENY I DESE... 2019-20

Informació general de l'assignatura
DenominacióASSAJOS CLÍNICS: DISSENY I DESENVOLUPAMENT
Codi14702
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Màster Universitari en Investigació Biomèdica1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)4
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits0.621.4
Nombre de grups111
CoordinacióGOMEZ ARBONES, XAVIER
Departament/sMEDICINA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantCada crèdit es calcula com 25 hores de treball: 10 hores de classe presencial i s'estima 15 hores de treball autònom de l'estudiantat.
Idioma/es d'imparticióCatalà (70%), castellà (10%) i anglès (20%; documentació)
Distribució de crèditsPresencials: 4
- Classes magistrals: 1.2 crèdits
- Pràctiques: 1.6 crèdits
- Seminaris: 1.2 crèdits
Horari de tutoria/llocTelèfon: 973702208
Correu: xga@medicina.udl.cat
Ubicació del Despatx: 1.04. Unitat Docent Facultat de Medicina. Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BERMÚDEZ LÓPEZ, MARCELINOmarcelino.bermudez@udl.cat,2
GOMEZ ARBONES, XAVIERxavier.gomez@udl.cat2,4
SCHOENENBERGER ARNAIZ, JUAN ANTONIOjuanantonio.schoenenberger@udl.cat1
SÁNCHEZ DE LA TORRE, MANUELmanuel.sanchez@udl.cat,2
ZAPATA ROJAS, AMALIAamalia.zapata@udl.cat,2
Informació complementària de l'assignatura

Participen com professorat convidat en l'assignatura: Susana Peñuelas, Laura Rumi, Maria Ruiz, Montse Solanillas, Francesc Verges.

L'estudiant que superi aquesta matèria:

 1. Coneixerà els principis fonamentals de la bioètica i investigació clínica.
 2. Coneixerà la normativa relativa a la investigació en humans, especialment la relacionada amb els assajos clínics.
 3. Serà capaç de plantejar, dissenyar, analitzar, monitoritzar i avaluar estudis d'investigació clínica.

L'estudiantat farà una visita al Biobanc de l'IRBLL

L'estudiantat haurà d'assistir i participar en una sessió del CEIC de l'HUAV de Lleida.

L'estudiantat haurà de signar un document de compromís de respecte a la confidencialitat de la informació a què tindrà accés per raó de les seves tasques, tant pel que fa a la identitat dels subjectes com a la documentació dels projectes, d'acord amb les previsions establertes a la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i al Decret 406/2006, de 24 d’octubre, d’acreditació de comitès ètics d’investigació clínica.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Conèixer els principis bàsics de la bioètica i investigació clínica.
 2. Conèixer la normativa legal relacionada amb la investigació biomédica.
 3. Conèixer els diferents tipus d'estudis d'investigació.
 4. Ser capaç de dissenyar i gestionar un protocol d'assaig clínic i d'altres projectes de recerca.
 5. Ser capaç d'avaluar protocols d'assaigs clínics (metodologia, aspectes ètics i legals, consentiment informat, confidencialitat)
 6. Conèixer els procediments de monitorització d'assaigs clínics.
 7. Assistir a les reunions del Comitè Ètic de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida
 8. Participar en projectes d'investigació clínica de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
Competències significatives

Competències bàsiques:

 1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals per al desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 2. Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'Estudi
 3. Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades i a l'aplicació de seus coneixements i judicis.

Competències generals:

 1. Saber triar i aplicar les diferents metodologies d'anàlisi molecular, bioquímica, cel·lular, genètica i fenotípica per al diagnòstic i estudi de les malalties.
 2. Capacitat de treball en equip, lideratge i presa de decisions.
 3. Capacitat de pensament crític i creatiu amb el treball propi i el d'altres investigadors
 4. Capacitat de preparar, processar i interpretar els resultats obtinguts amb rigor i aplicant les tecnologies apropiades
 5. Saber orientar la investigació a línies d'interès mèdic i traslacional (diagnòstic i teràpia)
 6. Ser capaços de presentar memòries científiques i articles científics que puguin ésser considerats per la seva publicació a revistes internacionals

Competències específiques:

 1. Ser capaços de dissenyar, monitoritzar i avaluar protocols d'assajos clínics.
 2. Altres competències específiques:
  1. Conèixer els principis fonamentals de la bioètica i investigació clínica
  2. Conèixer la principal normativa relativa a la investigació en humans, especialment la relacionada amb els assajos clínics
  3. Capacitació per al disseny, execució i anàlisi d'estudis d'investigació i protocols (especialment d'assaigs clínics).
  4. Capacitació per a l'avaluació d'assaigs clínics.
  5. Preparació per a realitzar la monitorització i coordinació d'assaigs clínics.
  6. En definitiva: ser capaç de plantejar, dissenyar, analitzar, monitoritzar i avaluar estudis d'investigació clínica.

Competències Transversals:

 1. Tenir Una Correcta Expressió Escrita i oral,
 2. Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics
Continguts fonamentals de l'assignatura

Temari (sessions a l'aula)

 1. Introducció als diferents tipus de projectes de recerca. Els assaigs clínics.
 2. Recerca clínica i MBE. Paper del projectes de recerca i assaigs clínics
 3. Introducció als aspectes ètics i metodològics dels assaigs clínics
 4. Assaigs clínics. Resultats i transcendència en la presa de decisions en salut.
 5. Normativa i aspectes legals en el assaigs clínics.
 6. CEIC. Funcions i gestió.
 7. Aspectes metodològics i estadístics dels assaigs clínics
 8. Unitats y estructures de suport a la recerca i assaigs clínics
 9. Assaigs clínics i projectes de recerca. Punt de vista de l’investigador 
 10. Assaigs clínics i projectes de recerca. Punt de vista de la industria
 11. Assaigs clínics i projectes de recerca. 
 12. Gestió de productes de investigació en el marc d’assaigs clínics
 13. Monitorització de la recerca 
 14. Assaigs basats en registres.
 15. Avaluació de projectes
 16. Biobanc (emmagatzemament i custodia de mostres) 
 17. Preparació de projectes i consentiment informat
 18. Assegurament de la qualitat
 19. Sessió final.

Sessions pràctiques

 1. Pràctica al Biobanc
 2. Avaluació projectes per a CEIC. Compromís de confidencialitat. Abans de assistència al CEIC
 3. Assistència invitada CEIC (en petits grups).

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia de l'assignatura es basa en les següents activitats:

 1. Classes teòriques magistrals sobre els continguts del programa
 2. Seminaris i treball en grup presencial.
 3. Assistència a conferències científiques de professors convidats
 4. Treball individual i grupal, per part de l'alumne, per a la resolució de problemes i activitats
 5. Treball d'un protocol d'un assaig clínic.
 6. Participació en avaluació de protocols d'assaigs clínics
 7. Assistència a sessions d'un CEIC
 8. Visita a un Biobanc
 9. Participació en projectes de recerca
 10. Tutoria individual per part del professorat
 11. Exposició oral
Pla de desenvolupament de l'assignatura

El desnvolupament de l'assignatura es basa en:

 1. Classes teòriques.
 2. Seminaris i treball en grup.
 3. Asistència a conferències
 4. Participació en projectes
 5. Asssitència a un CEIC
 6. Visita a un Biobanc
 7. Resolució de problemes i activitats.
 8. Treball pràctic.
 9. Activitats tutelades
 10. Treball autònom per part de l'alumne

La previsió del cronograma és en detall en la versió de la guía en castellà

 

Sistema d'avaluació

La metodologia de l'avaluació és la següent:

 1. Avaluació continuada de l'assistència i participació a classe (classes teòriques, seminaris i treball en grup).
 2. Treball pràctic i resolució d'activitats (resolució de problemes i activitats i treball pràctic).
 3. Examen (sobre totes les activitats d'aprenentatge).

El primer dia es tractara amb l'estudiantat les condicions de l'avaluació.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia básica:

 1. Hulley SB, Cummings SR. Diseño de la investigación clínica. Un enfoque epidemiológico. Ediciones Doyma. Barcelona, 1993.
 2. Argimón Pallás JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación aplicados a la atención primaria. Mosby/Doyma. Barcelona, 1994.
 3. Armitage P, Berry G. Estadística para la investigación biomédica. Ediciones Doyma. Barcelona, 1992.
 4. Abella F, Fajó M, Gómez X, March J, Sorribas A. Metodología estadística en ciencias de la salud. Del diseño del estudio al análisis de los resultados. Edicions de la UdL y F.V. Libros Eines 26, 2001.
 5. Evaluación de Ensayos Clínicos. Inés Galende. Fundación AstaZeneca. Madrid, 2006.
 6. Evaluación de Protocolos de Investigación Biomédica. Inés Galende. Fundación AstaZeneca. Madrid, 2007.
 7. Guía para los Miembros de los Comités de Ética de Investigación. El Comité Director de la Bioética. Consejo de Europa, enero 2012.
 8. Aspectos éticos y jurídicos a tener en cuenta en los estudios clínicos en Fase II y III. Juan Canimas. Publicacions de la Càtedra de Promoció de la Salut. Documenta Universitària. 2013

Recursos web:

 1. Asociación Nacional de Miembros de Comités de ética de la Investigación: ancei.es
 2. ClinicalTrials. Registre d'assaigs clínics de la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units: clinicaltrials.gov
 3. EudraCT. Base de dades que registre tots els assaig clínics  a la Unió Europea: eudract.ema.europa.eu
 4. Web de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: www.aemps.gob.es

Durant el curs es posena  disposició de l'estudiantat documents, recursos digitals i lligams web al Campus Virtual.

PDF