Castellano English
GUIA DOCENT
COMUNICACIÓ, GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CIÈNCIA
Coordinació:
HERREROS DANES, JUDIT
Any acadèmic 2019-20
GUIA DOCENT: COMUNICACIÓ, GESTIÓ I INNOVACI... 2019-20

Informació general de l'assignatura
DenominacióCOMUNICACIÓ, GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CIÈNCIA
Codi14701
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Màster Universitari en Investigació Biomèdica1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)4
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits1.22.8
Nombre de grups11
CoordinacióHERREROS DANES, JUDIT
Departament/sCIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
Idioma/es d'imparticióAnglès
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
FIBLA PALAZON, JOANjoan.fibla@udl.cat,3
HERREROS DANES, JUDITjudit.herreros@udl.cat3,3
SOLER TATCHE, ROSA MARIArosa.soler@udl.cat,4
Informació complementària de l'assignatura

Teachers are fully available for tutoring on the subject and other issues related to the MSc studies, after being contacted by e-mail to fix an appointment.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aprenentatge:
Després del curs, els estudiants han de saber sobre:
1. Comunicació en ciència
2. Gestió en ciència
3. Planejar la seva carrera
4. Aspectes bàsics en transferència de tecnologia
Capacitats:
Després del curs, els estudiants han de ser capaços de:
1) escriure articles científics
2) usar programes bibliogràfics i saber esbrinar els paràmetres bibliomètrics d'una publicació
3) preparar presentacions científiques per diferents audiencies
4) preparar beques per a ser sotmeses
5) escollir temes de recerca apropiats
6) planejar la seva carrera científica
7) escribir el seu CV
8) desenvolupar habilitats de treball en equip
9) protegir la propietat intel.lectual i com sol.licitar una patent 
 

Competències significatives

CB2 Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i tenir la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb el camp d'estudi
CB3 Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques recolzades en els seus propis judicis
CB4 Ser capaç de comunicar les conclusions, i els coneixements i raonaments darrere d'ells, a audiències especialistes i no especialistes en una terminologia clara i sense ambigüitats
CB5 Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autònoma
CG2 Saber com planificar i executar un projecte d'investigació, seguint el mètode científic i la tecnologia adequada amb un alt grau d'iniciativa i compromís.
CG3 Capacitat de treball en equip, lideratge i presa de decisions.
CG4 Capacitat per al pensament crític i creatiu, amb el seu propi treball i el d'altres investigadors
CG5 Capacitat per obtenir, processar i interpretar els resultats experimentals d'una manera rigorosa i amb l'aplicació de les tecnologies apropiades.
CG7 Poder presentar treballs científics i articles científics per a ser considerats per a la publicació en revistes internacionals
CE2 Valorar la importància de protegir la propietat intel · lectual i la transferència de coneixements a la indústria i tenir coneixement bàsics aquesta.
CT1 Dominar una correcta expressió oral i escrita 
CT2 Dominar un idioma estranger
CT3 Dominar les TIC
CT4 Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i els valors d'una cultura de pau i valors democràtics

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Aprendre a escriure articles científics (9h)
- Organitzar i presentar coneixements científics en forma escrita

- Utilitzar  programari bibliogràfic

- seminari : editor de revista científica

2. Aprendre a preparar presentacions científiques per a diferents audiències (11 h):
- Organitzar i presentar resultats científics en presentacions multimèdia

- Notes de premsa

3. Com preparar sol.licituds de beques i projectes de recerca (6h):

- Com es financia la Universitat pública
- Buscant fonts de finançament. Què és una convocatòria de subvencions
- Preparació i escriptura de la sol.licitud. Què vol l'entitat financiadora veure en la sol.licitud?
 

4. Com triar un tema d'investigació i respondre una pregunta científica (5h):
- Seminaris de Recerca sobre diferents temes científics

5. Planificació d'una carrera científica.  (5h):
- Pot planificar una carrera científica?  Carrera en acadèmia
- Com escriure un CV: acadèmia versus indústria. Paràmetres bibliomètrics

- Treballar en una empresa

6. Procés de valorització i creacio d'empreses spin off (4h)
- Com protegir la propietat intel · lectual. Obtenció de patents
- Transferència de tecnologia. Spin off.

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals, conferències científiques, debat dirigit sobre els seminaris, treballs en grup, treballs escrits individualment (redacció d'un article científic, elaboració d'un projecte/sol.licitud de beca, revisió científica i omplir un CV), elaboració de projectes, exposició oral (presentació oral d'un treball en anglès).

L'assignatura convida habitualment a diferents professionals (editors científics, divulgadors científics, professionals de la transferència tecnològica i de la comunicació científica en mitjans) per tal de completar la formació impartida  a l'assignatura. 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

1. Aprendre a escriure articles científics (7h)
1.1 Què és un document i com s'organitza? (2h seminari)
1.2 Com escriure un article  (1h seminari)
1.3 Aprendre a utilitzar el programari bibliogràfic (s) (2h seminari)
1.4 Estudis de casos / revisió d'articles (1h seminari)
1.5 Convidat: editor d'una revista

2. Aprendre a preparar presentacions científiques a diferents audiències (12h):
2.1 Què és una presentació i com s'organitza? Coneix el teu públic (2h Seminari).
2.2 Fes-ho tú mateix: presentacions (6h pràctica)
2.3 Presentar els resultats als mitjans de comunicació (2 h). Escriure una nota de premsa (1h seminari, el Dr Joan Fibla)
2.4 Orador convidat: divulgació de la ciència  (1h seminari)

3. Com preparar sol.licituds de beques i projectes de recerca (4 h):
3.1 Buscant fonts de finançament. Què és una convocatòria de subvencions  i com es respon a ella? (2h Seminari)
3.2 Preparació i escriptura de la sol.licitud. (1h Seminari)
3.3 Estudi de casos. (Un seminari d'1 hora)

4. Com triar un tema d'investigació i respondre una pregunta científica (5h):
4.1 Seminaris de Recerca. (Cinc 1h Seminaris)

5. Planificació d'una carrera científica. (8h):
5.1 Es pot planificar una carrera científica? Carrera en acadèmia (2h Seminari)

5.2 Entendre què és el factor d'impacte d'una revista. Com esbrinar les dades bibliomètriques de les meves publicacions (2h seminari)

5.3 Com escriure un CV: acadèmia versus indústria (2h)

5.4. Treballar en una empresa. Orador convidat (2h seminari)

6. Procés de valorització de la recerca (4h)
6.1. Com protegir la propietat intel · lectual. Com obtenir una patent (2h)
6.2. Transferència de tecnologia. Spin off (2h seminari)

Sistema d'avaluació

Una avaluació d'una presentació oral: 25%

3 treballs (escriure un article, 30%; sol.licitud de beca, 20%; escriure un CV, 15%) 65%

Assistència a conferències científiques i participació activa: 10%  

-------------

RUBRIQUES. Evaluation items in each exercise

Paper:

Clarity of the message Written expression.  Correct spelling.  Format according to journal.

Structuring the paper and all its parts as recommended.

Oral Presentation:

Clarity/well communicated. Easy to follow slides (titles). Use of visual content.

Timing.

Grabbing interest /general introduction slide.

Conclusive slide (take home message). Acknowledgement slide

Fellowship:

Written expression. Background on subject. Clearly stating the hypothesis. Aims to be developed in order to test the hypothesis.

Possible implications & interest.

Introduction to subject. Background and question to be addressed.

Clear hypothesis to be investigated

Two-three objectives (with possible subparts). Briefly mention a few techniques/experiments to be developed to achieve each objective.

Avoid spelling mistakes. Define abbreviations

CV:

Clear, visual. Schematic. Concise. Consistent format.

All relevant information (institutions, dates, supervisors). Correction on written expression.

“Present situation” easy to identify

Mention Institution (city, country) and dates in each stage of your career

Give names of possible referees in each stage

If publications or posters, keep same format.

Avoid spelling mistakes.

Assistance to 5 research seminars:

No assistance to one seminar will substract 20% of the mark of this part. 

Bibliografia i recursos d'informació

Web pages:

Elsevier Campus. https://www.publishingcampus.elsevier.com/

http://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993/contents

Books:

Graduate research (Fourth Edition). A Guide for Students in the Sciences (2016). RV. Smith, LD. Densmore & EF. Lener. Academic Press.

 

Communicating Science: Professional, Popular, Literary (2009) N. Russel. Cambridge University Press.

 

Proposal Writing: Effective Grantsmanship (2007) S. M. Coley & C. A. Scheinberg, Sage Publications, Inc.

 

Lab Dynamics: Management Skills for Scientists (2006).C. M. Cohen & S. L. Cohen. CSHL Press.

 

At The Helm: A Laboratory Navigator (2002). K. Baker. CSHL Press.

 

Planning a Scientific Career in Industry: Strategies for Graduates and Academics (2010) S. Mohanti & R. Gosh. Wiley

 

Careers in Science and Engineering: A Student Planning Guide to Grad School and Beyond. (1996)  NAS, NIH & NAE. National Academies Press

 

Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; McKee, Annie. El líder resonante crea más, el poder de la inteligencia emocional (2002). Plaza & Janés.

 

Ginebra, Gabriel. Gestión de incompetentes, un enfoque innovador de la gestión de personas. Libros de cabecera (2010), Barcelona.

 

 

PDF