Castellano English
GUIA DOCENT
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Coordinació:
CAMPOY GUERRERO, CARMEN SOLEDAD
Any acadèmic 2018-19
GUIA DOCENT: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III 2018-19

Informació general de l'assignatura
DenominacióPRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Codi102743
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria (2009) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPAES
Nombre de crèdits2.4
Nombre de grups1
CoordinacióCAMPOY GUERRERO, CARMEN SOLEDAD
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Horari de tutoria/llocHorari de Consulta A convenir

ALBERT BIGORDÀ SEGUÉ
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

CARME CAMPOY GUERRERO
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

CARLES CASANOVA GONZALVO
Telèfon 973 702 257
Ubicació del Despatx 2.08

LAIA CABAU MANAU
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

M. DOLORES GÓMEZ GARCÍA
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

ERICA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

DIANA RENOVELL ROMERO
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

DAVID SABÍN GARCÍA
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

JUDITH ALMAZAN
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BIGORDÀ SAGUÉ, ALBERTalbertbs@infermeria.udl.cat4,8
CAMPOY GUERRERO, CARMEN SOLEDADcarme.campoy@dif.udl.cat3,2
FERNÁNDEZ LAGO, HELENAhelena.fernandez@dif.udl.cat3,2
MONGE ESQUE, AIDAaida.monge@dif.udl.cat3,2
PAÜLS PRIETO, SÍLVIAspauls@infermeria.udl.cat3,2
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESCfvp1969@dif.udl.cat1,6
Sistema d'avaluació

Els sistemes d’avaluació seguiran els següents criteris:

 1. Pràctiques externes (implica l'assistència a una competició de cap de setmana): 40% (a càrrec del fisioterapeuta-tutor del servei)
 2. Evidències: 25% (a càrrec del professor de seguiment)
 3. Examen final de les Aules d’Habilitats: 35% (a càrrec dels professors d’Aules)

 

Avaluació de les Pràctiques clíniques

NOM I COGNOMS....................................................................................................

DATA........................................................CURS......................................................

INSTITUCIÓ.............................................................................................................

RESPONSABLE.......................................................................................................

1. ACTITUD EN EL SERVEI

 

 

Interès

 

 

Responsabilitat

 

 

Observació

 

2. APTITUD EN EL SERVEI

 

 

Organització

 

 

Capacitat d’adquirir o assimilar nous coneixements

 

3. APLICACIÓ EN L’EXECUCIÓ DEL TREBALL

 

 

Qualitat en el treball (ordre i mètode)

 

 

Iniciativa

 

4. TREBALL EN EQUIP

 

 

Relació i comunicació amb l’equip

 

5. COMPORTAMENT DAVANT DE L’USUARI

 

 

Relació amb el malalt/usuari i la seva família

 

6. COMPLIMENT DE LES NORMES

 

 

Puntualitat, assistència i aspecte personal

 

Sumatori final sobre 50 punts màxims

 

Observacions

Signatura

 

 

Descripció de l’avaluació.

1. Actitud en el servei.

 1. Interès: L’alumne ha de mostra interès, manifestar dubtes i sol·licitar informació, acceptar les observacions que se li fan i si cal mostrar canvi d’actituds quan se li demani per tal d’adquirir coneixements i comprensió de l’atenció en fisioteràpia.
 2. Responsabilitat: Es valorarà la capacitat de l’alumne de garantir la realització de les tasques que li siguin encomanades i que s’han d’ajustar al seu nivell de coneixements, així com de complir amb els seus deures i aportar raonaments.
 3. Observació: Avaluarem la capacitat de l’alumne de valorar a la persona i identificar les necessitats afectades de la persona relacionant-ho amb el seu nivell de coneixements.

2. Aptitud en el servei.

 1. Organització: L’alumne serà capaç de distribuir les seves activitats d’acord amb les activitats planificades pel professional assistencial.
 2. Capacitat per adquirir i assimilar nous coneixements: Al final del període de pràctiques l’alumne ha d’aconseguir un progrés en el seu procés d’aprenentatge i ha de mostrar la capacitat de voler enriquir-se personal i intel·lectualment.

3. Aplicació en l’execució del treball.

 1. Qualitat en el treball (ordre i mètode): L’alumne serà capaç de realitzar els procediments i tècniques de fisioteràpia de forma ordenada i amb les mesures d’higiene i asèpsia adients.
 2. Iniciativa: L’alumne mostrarà aptituds i actituds que promoguin la seva capacitat reflexiva i afrontament de situacions noves de forma adequada.

4. Treball en equip.

 1. Relació amb l’equip: Valorarem la capacitat de l’alumne de mantenir una correcta relació i comunicació amb tots els membres de l’equip.

5. Comportament davant de l’usuari.

 1. Relació amb el malalt/usuari i la seva família: Es valorarà la capacitat de mantenir una relació correcta, educada i comunicativa amb el malalt/usuari i la seva família.

6. Compliment de les normes.

 1. Puntualitat: Valorarem l’acompliment dels horaris de la institució, així com la capacitat de l’alumne d’adaptar-se a ells.
 2. Assistència: L’assistència és obligatòria i s’ha de recuperar qualsevol absència que no estigui justificada al punt 8 apartat B de les normes generals del Pràcticum.
 3. Aspecte personal: Valorarem l’acompliment de les normes generals del Pràcticum en el que respecta a la uniformitat.
PDF