Castellano English
GUIA DOCENT
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Coordinació:
CAMPOY GUERRERO, CARMEN SOLEDAD
Any acadèmic 2019-20
GUIA DOCENT: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III 2019-20

Informació general de l'assignatura
DenominacióPRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
Codi102743
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (2009) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPAES
Nombre de crèdits2.4
Nombre de grups1
CoordinacióCAMPOY GUERRERO, CARMEN SOLEDAD
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Horari de tutoria/llocHorari de Consulta A convenir

ALBERT BIGORDÀ SEGUÉ
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

CARME CAMPOY GUERRERO
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

CARLES CASANOVA GONZALVO
Telèfon 973 702 257
Ubicació del Despatx 2.08

LAIA CABAU MANAU
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

M. DOLORES GÓMEZ GARCÍA
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

ERICA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

DIANA RENOVELL ROMERO
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

DAVID SABÍN GARCÍA
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06

JUDITH ALMAZAN
Telèfon 973 702 282
Ubicació del Despatx 1.06
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BIGORDÀ SAGUÉ, ALBERTalbert.bigorda@udl.cat4,8
CAMPOY GUERRERO, CARMEN SOLEDADcarme.campoy@udl.cat3,2
FERNÁNDEZ LAGO, HELENAhelena.fernandez@udl.cat4,8
MONGE ESQUE, AIDAaida.monge@udl.cat3,2
PAÜLS PRIETO, SÍLVIAsilvia.pauls@udl.cat2
SERRA ZARAGOZA, JAIMEjaime.serra@udl.cat1,2
Informació complementària de l'assignatura

Prerequisits: 

Haver aprovat el pràcticum de segon curs per a matricular-se al pràcticum del tercer curs.

 

Introducció

El Pràcticum del Grau de Fisioteràpia situa l’alumne en un escenari d’actuació real i no només al final del període d’aprenentatge. És a dir, es formen actuant com ho farien quan siguin professionals. Per això la formació pràctica és molt més important que en altres ensenyaments.

Prèviament al pràcticum, l’alumnat ha realitzat unes simulacions o tallers que actuen com a pràctiques professionalitzadores en les aules d’habilitats.

La modalitat d’organització del pràcticum del Grau de Fisioteràpia és integrada, és a dir, està inclòs en el procés de formació de manera que teoria i pràctica clínica es van intercalant i s’enriqueixen mútuament al llarg dels cursos acadèmics.

La planificació del Pràcticum presenta una extensió total de 54 ECTS i una unitat temporal de C2, C3, C4, S3, S4, S5, S6, S7 i S8.

La finalitat és que l'alumne adquireixi les habilitats de forma gradual en l'aplicació de les diferents tècniques, per tal d'aconseguir la màxima seguretat abans d'anar als centres assistencials, on hauran d'afrontar les pràctiques clíniques en pacients reals. 

 

Pràctiques

Tot i que el Pràcticum s’inicia en el 3r Semestre del Grau, s’han realitzat Aules d’Habilitats i experiències pràctiques durant el 1r i 2n curs del Grau. En els següents punts especifiquem la planificació del Pràcticum, però hem de recordar, que les Aules d’Habilitats es realitzen durant tots els cursos del Grau.

Les classes que es fan a les aules d’habilitats són sessions pràctiques on l'estudiant ha de fer una aplicació directa davant determinades tècniques, procediments, palpacions o avaluacions amb el major realisme possible, però en un marc simulat, sense implicar al pacient.

Els estudiants realitzaran les pràctiques externes en diferents institucions de salut, serveis i especialitats per poder assumir les competències (coneixements, habilitats i actituds). Aquestes s’assumiran gradualment.

Aquest pràcticum es realitzarà en institucions de l’àmbit de la fisioteràpia hospitalària, domiciliària i ambulatòria, en centres d’atenció primària, en centres de discapacitats, en residències i centres geriàtrics, en mútues d’accidents laborals i en clubs esportius.

L’alumne realitzarà les practiques cinc dies a la setmana en torn de matí o tarda depenent del servei i l’assignació del coordinador. La programació i distribució dels alumnes en pràctiques clíniques les farà els coordinador del pràcticum i les posarà en coneixement amb antelació als alumnes i als centres receptors.  

 

Pràctiques extracurriculars:

Aquells alumnes que ho desitgin poden sol.licitar fer un o més períodes extraordinaris de pràctiques clíniques al llarg del grau. El procediment per fer-ho és el següent:

Observacions

La Universitat de Lleida informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Aquestes imatges només s’utilitzen per impartir docència, avaluar els coneixements de l’assignatura i per a projectes de millora docent.

L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de la UdL d’impartir i millorar la docència universitària, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Les imatges, un cop enregistrades, es conserven com a mínim mentre no prescriguin les corresponents accions i reclamacions contra l'avaluació aprovada pel professorat. Es destrueixen en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament previstos en la Llei.

Les persones interessades poden accedir a les seves imatges; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat </src/compose.php?send_to=dpd@udl.cat>. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics

 

Normes generals per a l’estudiant del pràcticum de segon de Grau

Les podeu trobar actualitzades a la direcció web:

http://www.infermeria.udl.cat/practicum.html

 

Sistema d'avaluació

Els sistemes d’avaluació seguiran els següents criteris:

 1. Pràctiques externes (implica l'assistència a una competició de cap de setmana): 40% (a càrrec del fisioterapeuta-tutor del servei)
 2. Evidències: 25% (a càrrec del professor de seguiment)
 3. Examen final de les Aules d’Habilitats: 35% (a càrrec dels professors d’Aules)

 

Avaluació de les Pràctiques clíniques

NOM I COGNOMS....................................................................................................

DATA........................................................CURS......................................................

INSTITUCIÓ.............................................................................................................

RESPONSABLE.......................................................................................................

1. ACTITUD EN EL SERVEI

 

 

Interès

 

 

Responsabilitat

 

 

Observació

 

2. APTITUD EN EL SERVEI

 

 

Organització

 

 

Capacitat d’adquirir o assimilar nous coneixements

 

3. APLICACIÓ EN L’EXECUCIÓ DEL TREBALL

 

 

Qualitat en el treball (ordre i mètode)

 

 

Iniciativa

 

4. TREBALL EN EQUIP

 

 

Relació i comunicació amb l’equip

 

5. COMPORTAMENT DAVANT DE L’USUARI

 

 

Relació amb el malalt/usuari i la seva família

 

6. COMPLIMENT DE LES NORMES

 

 

Puntualitat, assistència i aspecte personal

 

Sumatori final sobre 50 punts màxims

 

Observacions

Signatura

 

 

Descripció de l’avaluació.

1. Actitud en el servei.

 1. Interès: L’alumne ha de mostra interès, manifestar dubtes i sol·licitar informació, acceptar les observacions que se li fan i si cal mostrar canvi d’actituds quan se li demani per tal d’adquirir coneixements i comprensió de l’atenció en fisioteràpia.
 2. Responsabilitat: Es valorarà la capacitat de l’alumne de garantir la realització de les tasques que li siguin encomanades i que s’han d’ajustar al seu nivell de coneixements, així com de complir amb els seus deures i aportar raonaments.
 3. Observació: Avaluarem la capacitat de l’alumne de valorar a la persona i identificar les necessitats afectades de la persona relacionant-ho amb el seu nivell de coneixements.

2. Aptitud en el servei.

 1. Organització: L’alumne serà capaç de distribuir les seves activitats d’acord amb les activitats planificades pel professional assistencial.
 2. Capacitat per adquirir i assimilar nous coneixements: Al final del període de pràctiques l’alumne ha d’aconseguir un progrés en el seu procés d’aprenentatge i ha de mostrar la capacitat de voler enriquir-se personal i intel·lectualment.

3. Aplicació en l’execució del treball.

 1. Qualitat en el treball (ordre i mètode): L’alumne serà capaç de realitzar els procediments i tècniques de fisioteràpia de forma ordenada i amb les mesures d’higiene i asèpsia adients.
 2. Iniciativa: L’alumne mostrarà aptituds i actituds que promoguin la seva capacitat reflexiva i afrontament de situacions noves de forma adequada.

4. Treball en equip.

 1. Relació amb l’equip: Valorarem la capacitat de l’alumne de mantenir una correcta relació i comunicació amb tots els membres de l’equip.

5. Comportament davant de l’usuari.

 1. Relació amb el malalt/usuari i la seva família: Es valorarà la capacitat de mantenir una relació correcta, educada i comunicativa amb el malalt/usuari i la seva família.

6. Compliment de les normes.

 1. Puntualitat: Valorarem l’acompliment dels horaris de la institució, així com la capacitat de l’alumne d’adaptar-se a ells.
 2. Assistència: L’assistència és obligatòria i s’ha de recuperar qualsevol absència que no estigui justificada al punt 8 apartat B de les normes generals del Pràcticum.
 3. Aspecte personal: Valorarem l’acompliment de les normes generals del Pràcticum en el que respecta a la uniformitat.
PDF