Castellano English
GUIA DOCENT
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
Coordinació:
CASANOVA GONZALVO, CARLOS
Any acadèmic 2023-24
GUIA DOCENT: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 2023-24

Informació general de l'assignatura
DenominacióPRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
Codi102741
Semestre d'imparticióANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPAES
Nombre de crèdits2.4
Nombre de grups1
CoordinacióCASANOVA GONZALVO, CARLOS
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Distribució de crèditsMòdul 5. Pràcticum
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BIGORDA SAGUE, ALBERTalbert.bigorda@udl.cat1,2
CAMPOY GUERRERO, CARMEN SOLEDADcarme.campoy@udl.cat0
CASANOVA GONZALVO, CARLOScarles.casanova@udl.cat,6
GRAU CERCOS, FELIXfelix.grau@udl.cat1,2
PAULS PRIETO, SILVIAsilvia.pauls@udl.cat1,2
SANCHEZ GALVEZ, MERCEmerce.sanchez@udl.cat2,4
SOLE CASES, SILVIAsilvia.sole@udl.cat,6
Informació complementària de l'assignatura

Prerequisit

CAP

 

Introducció.

El Pràcticum del Grau de Fisioteràpia situa l’alumne en un escenari d’actuació real i no només al final del període d’aprenentatge. És a dir, es formen actuant com ho farien quan siguin professionals. Per això la formació pràctica és molt més important que en altres ensenyaments.

Prèviament al pràcticum, l’alumnat ha realitzat unes simulacions o tallers que actuen com a pràctiques professionalitzadores en les aules d’habilitats.

La modalitat d’organització del pràcticum del Grau de Fisioteràpia és integrada, és a dir, està inclòs en el procés de formació de manera que teoria i pràctica clínica es van intercalant i s’enriqueixen mútuament al llarg dels cursos acadèmics.

La planificació del Pràcticum presenta una extensió total de 54 ECTS i una unitat temporal de C2, C3, C4, S3, S4, S5, S6, S7 i S8.

La finalitat és que l'alumne adquireixi les habilitats de forma gradual en l'aplicació de les diferents tècniques, per tal d'aconseguir la màxima seguretat abans d'anar als centres assistencials, on hauran d'afrontar les pràctiques clíniques en pacients reals. 

 

Pràctiques

Tot i que el Pràcticum s’inicia en el 3r Semestre del Grau, s’han realitzat Aules d’Habilitats i experiències pràctiques durant el 1r i 2n curs del Grau. En els següents punts especifiquem la planificació del Pràcticum, però hem de recordar, que les Aules d’Habilitats es realitzen durant tots els cursos del Grau.

Les classes que es fan a les aules d’habilitats són sessions pràctiques on l'estudiant ha de fer una aplicació directa davant determinades tècniques, procediments, palpacions o avaluacions amb el major realisme possible, però en un marc simulat, sense implicar al pacient.

Els estudiants realitzaran les pràctiques externes en diferents institucions de salut, serveis i especialitats per poder assumir les competències (coneixements, habilitats i actituds). Aquestes s’assumiran gradualment.

Aquest pràcticum es realitzarà en institucions de l’àmbit de la fisioteràpia hospitalària, domiciliària i ambulatòria, en centres d’atenció primària, en centres de discapacitats, en residències i centres geriàtrics, en mútues d’accidents laborals i en clubs esportius.

L’alumne realitzarà les practiques cinc dies a la setmana en torn de matí o tarda depenent del servei i l’assignació del coordinador. La programació i distribució dels alumnes en pràctiques clíniques les farà els coordinador del pràcticum i les posarà en coneixement amb antelació als alumnes i als centres receptors.  

 

Pràctiques extracurriculars:

Aquells alumnes que ho desitgin poden sol.licitar fer un o més períodes extraordinaris de pràctiques clíniques al llarg del grau. El procediment per fer-ho és el següent:

Observacions

La Universitat de Lleida informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Aquestes imatges només s’utilitzen per impartir docència, avaluar els coneixements de l’assignatura i per a projectes de millora docent.

L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de la UdL d’impartir i millorar la docència universitària, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Les imatges, un cop enregistrades, es conserven com a mínim mentre no prescriguin les corresponents accions i reclamacions contra l'avaluació aprovada pel professorat. Es destrueixen en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament previstos en la Llei.

Les persones interessades poden accedir a les seves imatges; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat </src/compose.php?send_to=dpd@udl.cat>. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics

 

Informació sobre la transmissió i l'enregistrament de dades personals dels docents i dels estudiants de la Universitat de Lleida arran de la impartició de docència en instal·lacions de la UdL i a distància.

 

La Universitat de Lleida informa que, en funció dels canvis a què es vegi obligada d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries, les disposicions de la UdL o l’assegurament de la qualitat de la docència, pot transmetre, enregistrar i usar la imatge, la veu o, si s’escau, l’entorn físic triat pels docents i pels alumnes, amb l’objectiu d’impartir la docència en instal·lacions de la UdL o a distància.

Al seu torn, encoratja les persones afectades perquè, en el cas de la docència a distància, triïn els espais que menys incidència tinguin en la seua intimitat.

I, en general, es recomana optar preferentment per les interaccions en el xat o sense activar la càmera, quan no es duguin a terme activitats docents que per les seues característiques exigeixin una interacció oral o visual.

El responsable de l'enregistrament i l'ús d’aquestes dades personals és la Universitat de Lleida –UdL– (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). Aquestes dades personals s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de l'assignatura. En particular, l’enregistrament compleix les funcions següents:

• Oferir la possibilitat d’accedir als continguts en línia i, si s’escau, a mode de formació asíncrona.

• Garantir l'accés als continguts als estudiants que, per raons tecnològiques, personals o de salut, entre d'altres, no hi hagin pogut participar.

• Constituir un material d'estudi per a la preparació de l'avaluació.

Resta absolutament prohibit l’ús de les dades transmeses i dels enregistraments per a altres finalitats, o en àmbits aliens al Campus Virtual, on romandran arxivats, de conformitat amb la política de propietat intel·lectual i industrial de tots els continguts inclosos en webs propietat de la UdL.

En cas que n’hi hagin, els enregistraments es conservaran durant el temps que decideixi qui imparteix l’assignatura, d’acord amb criteris estrictament acadèmics, i, a tot estirar, s’han d’eliminar al final del curs acadèmic actual, en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

Aquestes dades personals són imprescindibles per impartir la docència en l’assignatura, i la definició dels procediments de docència, en especial la que es fa a distància, és una potestat de la UdL en el marc del seu dret d'autonomia universitària, com preveuen l’article 1.1 i l’article 33.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el consentiment de les persones afectades per transmetre’n o enregistrar-ne la veu, la imatge i, si s’escau, l’entorn físic que hagin triat, amb aquesta exclusiva finalitat, d’impartir la docència en l’assignatura.

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

Les persones afectades poden accedir a les seues dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

 

Normes generals per a l’estudiant del pràcticum de segon de Grau

Les podeu trobar actualitzades a la direcció web:

http://www.fisioterapia.udl.cat/export/sites/Fisioterapia/.content/normative/normatives-centre/20150304_normes_practicu_GF.pdf

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius del pràcticum de segon de Grau: 

 

En quant a les actituds de l’alumne, aquest ha de ser capaç de:

Competències

L’alumne desenvoluparà en el segon període de pràcticum les següents CompetènciesEspecífiques  (cadascuna de les competències tindrà nivells de dificultat progressiva, que aniran adquirint en les diferents pràctiques clíniques):

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
     Resultats d'aprenentatge:
1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.
1.2 Diferenciar cada un dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions
1.3 Reconèixer els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius
1.4 Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà.
1.5 Diferenciar els possibles comportaments físics dels teixits i biomaterials
1.6 Comprendre el funcionament normal de cada òrgan i sistema i els seus possibles alteracions funcionals.
1.7 Comprendre les funcions psíquiques, les seves alteracions i la seva evolució al llarg del cicle vital.
1.8 Identificar els factors psicosocials i mediambientals que influeixen en el procés de recuperació de les persones

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
     Resultats d'aprenentatge:
2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.
2.2 Definir el concepte de Fisioteràpia i la seva evolució al llarg de la història
2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.
2.4 Comprendre els principis i teoria de la biofísica aplicada a la biomecànica del cos humà.
2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.
2.6 Descriure els principis, teories i bases físiques dels agents físics en l'activitat professional de la fisioteràpia
2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.
2.8 Explicar i descriure els factors que influeixen en l'aplicació dels agents físics propis de la fisioteràpia.
2.9 Descriure el context administratiu en què s'emmarca la fisioteràpia i de les diferents formes que adopta la gestió sanitària i l'atenció sanitària a Espanya ia la Comunitat.
2.10 Identificar el context organitzatiu en què s'emmarca la fisioteràpia, la naturalesa dels Col·legis Professionals i associacions, així com el Codi deontològic dels col·legis professionals.
2.11 Explicar els conceptes generals del Dret i responsabilitat, possibles problemes civils o penals en relació amb la professió. Legislació Sanitària i laboral.
2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia

CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.
     Resultats d'aprenentatge:
3.1 Exposar els fonaments teòrics sobre els quals es basen els diferents mètodes i procediments fisioterapèutics
3.2 Reconèixer els procediments generals i específics propis de la Fisioteràpia.
3.3 Comprendre i aplicar els agents físics com base de la terapèutica en fisioteràpia.
3.4 Definir les bases de la relació terapèutica i tractar les diferents tècniques d'intervenció psicosocial que són d'utilitat en les Ciències de la Salut.
3.5 Citar els mitjans per afavorir la participació de l'usuari i la família en el procés de recuperació
3.6 Usar i interpretar proves fisiològiques bàsiques com: proves d'esforç, estudi de marxa, espirometria, i esfingomanometría.
3.7 Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia

CE4 Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, a l'acabo dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.
     Resultats d'aprenentatge:
4.1 Executar el pla d'intervenció de Fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies, atenent la individualitat de l'usuari i incorporant els principis ètics, deontològics i legals a la pràctica professional.
4.2 Resoldre casos clínics emprant les tècniques i actuacions pròpies de la fisioteràpia
4.3 Demostrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, així com els coneixements i habilitats característiques de la fisioteràpia en un àmbit hospitalari i extrahospitalari, i en atenció primària i comunitària.
4.4 Consultar i aplicar els principis que permeten el raonament clínic per afavorir la resolució de problemes.

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
     Resultats d'aprenentatge:
5.1 Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes físics, psicològics i socials.
5.2 Tractar i rebre al pacient, recollint i valorant les dades subjectives manifestades pel mateix i / o persones significatives del seu entorn.
5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials encontrades.
5.4 Realitzar una valoració de l'estat funcional del pacient des del punt de vista de la traumatologia.

CE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
     Resultats d'aprenentatge:
6.1 Realitzar un diagnòstic funcional de Fisioteràpia basat en l'anàlisi i interpretació crítica de la informació recollida i relacionada amb la valoració de Fisioteràpia i amb la informació complementària
6.2 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes
6.3 Aplicar els procediments i instruments de valoració en Fisioteràpia interpretant proves elèctriques i manuals per determinar resultats en les diferents especialitats de la fisioteràpia
6.4 Identificar i utilitzar els instruments de valoració reconeguts i validats internacionalment.

CE7 Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
     Resultats d'aprenentatge:
7.1 Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament fisioterapèutic
7.2 Dissenyar exercicis terapèutics per al tractament de patologies i lesions ortopèdiques, traumatològiques, reumatològiques i esportives
7.3 Escollir els procediments de cinesiteràpia, mobilització, manipulació, massoteràpia o altres tècniques pròpies de la fisioteràpia que siguin més adequats segons la patologia presentada
7.4 Plantejar els mitjans físics terapèutics adequats: electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia, hidroteràpia, per a la prevenció o recuperació de patologies

CE8 Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.
     Resultats d'aprenentatge:
8.1 Realitzar les tècniques específiques de tractament fisioteràpic en el pacient, segons les diferents patologies, i aplicar els procediments d'intervenció sobre el mateix i sobre el seu entorn.
8.2 Saber aplicar altres teràpies manuals específiques, alternatives o complementàries afins al camp de competència de la fisioteràpia

CE9 Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
     Resultats d'aprenentatge:
9.1 Identificar i descriure els principals canvis produïts com a conseqüència dels diferents tractaments aplicats
9.2 Avaluar l'evolució del pacient en funció dels objectius establerts prèviament
9.3 Identificar la necessitat de replantejar el pla d'intervenció en funció dels resultats d'evolució obtinguts.
9.4 Contrastar les dades de valoració obtinguts abans i després d'una intervenció terapèutica.

CE10 Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.
     Resultats d'aprenentatge:
10.1 Registrar eficaç i adequadament una història clínica de fisioteràpia completa amb tota la informació des de la recepció del pacient fins l'informe d'alta de fisioteràpia
10.2 Elaborar un informe d'alta atenent al compliment dels objectius marcats i l'adequada evolució del pacient.

CE11 Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
     Resultats d'aprenentatge:
11.1 Utilitzar i incorporar els principis ètics i legals de la professió en l'atenció fisioterápica
11.2 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.
11.3 Explicar al pacient de forma adequada i adaptada a les seves possibilitats interpretatives, els objectius de cada actuació, demanant la seva col·laboració en tot moment
11.4 Identificar la importància de registrar diàriament l'aplicació de Fisioteràpia, l'evolució i els incidents de la mateixa
11.5 Orientar les activitats i manera d'actuació en relació a cada pacient, oferint un tracte personal i individualitzat
11.6 Demostrar habilitats de comunicació i emprar el tracte adequat amb els pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.
11.7 Demostrar habilitat en un context professional, ètic i legal del professional, reconeixent i responent a dilemes i temes ètics en la pràctica diària.

CE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
     Resultats d'aprenentatge:
12.1 Identificar i descriure els principis bàsics de prevenció, així com els diferents tractaments mèdics i quirúrgics aplicables a cada tipus de patologia.
12.2 Seleccionar i executar els procediments fisioterapèutics generals que s'apliquen a les diferents patologies del cos humà en els períodes de promoció i conservació de la salut, així com en la prevenció de la malaltia.
12.3 Promoure mitjançant l'educació per a la salut hàbits de vida saludables basats en actuacions de fisioteràpia
12.4 Prevenir i evitar els possibles riscos derivats de l'aplicació del tractament fisioterapèutic
12.5 Dissenyar i desenvolupar campanyes de divulgació sociosanitari-educativa: Programes de Fisioteràpia a l'escola i en diferents àmbits professionals, programes d'Escola d'Esquena, etc.

CE13 Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.
     Resultats d'aprenentatge:
13.1 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura professional així com establir línies de recerca en l'àmbit de les competències de la professió.
13.2 Utilitzar el mètode científic a través de programes d'investigació bàsica i aplicada.
13.3 Utilitzar la metodologia qualitativa i quantitativa aplicada a l'activitat professional respectant els aspectes ètics i saber aplicar-la a la professió.
13.4 Identificar i utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el maneig i tractament quantitatiu de la informació.
13.5 Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència, aplicats a les diferents branques de la mateixa.
13.6 Difondre la pràctica basada en l'evidència i els treballs d'investigació i les seves conclusions a la comunitat científica i professional.
13.7 Establir protocols d'assistència de Fisioteràpia basats en la pràctica per evidència científica i fomentar totes aquelles activitats professionals que comparteixen la dinamització de la recerca en Fisioteràpia.

CE14 Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
     Resultats d'aprenentatge:
14.1 Comprendre la Fisioteràpia com a professió i el seu posicionament dins de les professions sanitàries.
14.2 Integrar-se i col·laborar amb els diferents equips professionals interdisciplinaris.
14.3 Oferir una atenció en Fisioteràpia eficient, atorgant una assistència integral, continuada i de qualitat als pacients, mostrant respecte per la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
     Resultats d'aprenentatge:
15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.
15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia.
15.3 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.
15.4 Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.
15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant.
15.7 Divulgar les troballes d'investigació rellevants per a futura avaluació científica.
15.8 Participar en l'elaboració i impartició de programes educatius relacionats amb la Fisioteràpia dirigits a grups professionals, interdisciplinaris i / oa la població i general.


CE16 Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es presti atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.
     Resultats d'aprenentatge:
16.1 Identificar els elements bàsics de gestió dels serveis de la professió.
16.2 Descriure l'estructura organitzativa i la gestió dels sistemes de salut pública. 16.3 Desenvolupar un projecte d'intervenció, d'empresa o gestió de la prestació de serveis de Fisioteràpia.
16.4 Dissenyar activitats de planificació, de millora de la qualitat, d'organització i gestió en l'àmbit de les competències de la professió, amb un compromís ètic i de motivació per la qualitat, integrant diferents disciplines.
16.5 Avaluar pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposar línies d'intervenció ajustades a les diferents realitats.
16.6 Identificar els requisits d'autorització administrativa d'instal·lació i de funcionament dels centres sanitaris així com les diferents eines de gestió.
16.7 Elaborar i participar en programes i altres accions relacionades amb la salut comunitària i educació per a la salut.

 

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Pràctiques

 

El període de pràctiques

Els alumnes iniciaran les pràctiques clíniques segons el calendari establert  complint amb els períodes establerts en cada centre de pràctiques.

 

L’alumne estarà sempre acompanyat per un/a fisioterapeuta o altre professional sanitari de l’organització assistencial en totes les activitats assistencials.

 

La seva planificació és la següent:

Setmana

Objectiu principal

Tasca

 

1

Ubicació

Ubicar-se en el centre i espai de pràctiques

Demostrarà conèixer l’espai físic, els horaris establerts i la tipologia de pacients que es tracten al recurs. Recursos i serveis de derivació dels pacients.

2-4

Atenció

 

Valoració

Atenció bàsica

 

Consulta de fisioteràpia

- Demostrarà amb la pràctica clínica diària l’assoliment dels coneixements adquirits a les aules de demostració, quina és la teràpia més freqüentment utilitzada, col·locar al pacient en la postura correcta, ajudar-lo en els seus desplaçaments.

 

- Observació d’entrevistes i inici de la documentació. Coneixements bàsics sobre la història clínica informatitzada.

5-6

Intervenció

Valoracions i història clínica

 

Consulta de fisioteràpia

 

Reflexió / Avaluació

 

 

- Aprofundirà en el tema de la història clínica, treballarà el procés d’atenció en fisioteràpia fent èmfasi en la fase de valoració i recollida de dades.

 

- Guies clíniques, gestió de la demanda, procés d’atenció en fisioteràpia, coneixement dels plans de tractament i documentació. Coneixerà els diferents escenaris d’actuació.

 

- Continuarà treballant sobre els objectius plantejats en les anteriors setmanes i farà una reflexió i avaluació del seu procés d’aprenentatge

 
 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les sessions poden ser enregistrades, per aquest motiu la Universitat de Lleida (UdL) informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la UdL (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). Aquestes imatges només s’utilitzen per impartir docència, avaluar els coneixements de l’assignatura i per a projectes de millora docent. L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de la UdL d’impartir i millorar la docència universitària, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Les imatges, un cop enregistrades, es conserven com a mínim mentre no prescriguin les corresponents accions i reclamacions contra l'avaluació aprovada pel professorat. Es destrueixen en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament previstos en la Llei. Les persones interessades poden accedir a les seves imatges; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat <mailto:dpd@udl.cat>. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Sistema d'avaluació

Els sistemes d’avaluació seguiran els següents criteris:

 1. Pràctiques externes (implica l'assistència a una competició de cap de setmana): 40% (a càrrec del fisioterapeuta-tutor del servei)
 2. Evidències: 25% (a càrrec del professor de seguiment)
 3. Examen   final de les Aules d’Habilitats: 35% (a càrrec dels professors d’Aules)

 

Avaluació de les Pràctiques clíniques

NOM I COGNOMS....................................................................................................

DATA........................................................CURS......................................................

INSTITUCIÓ.............................................................................................................

RESPONSABLE.......................................................................................................

1. ACTITUD EN EL SERVEI

 

 

Interès

 

 

Responsabilitat

 

 

Observació

 

2. APTITUD EN EL SERVEI

 

 

Organització

 

 

Capacitat d’adquirir o assimilar nous coneixements

 

3. APLICACIÓ EN L’EXECUCIÓ DEL TREBALL

 

 

Qualitat en el treball (ordre i mètode)

 

 

Iniciativa

 

4. TREBALL EN EQUIP

 

 

Relació i comunicació amb l’equip

 

5. COMPORTAMENT DAVANT DE L’USUARI

 

 

Relació amb el malalt/usuari i la seva família

 

6. COMPLIMENT DE LES NORMES

 

 

Puntualitat, assistència i aspecte personal

 

Sumatori final sobre 50 punts màxims

 

Observacions

Signatura

 

 

Descripció de l’avaluació.

 

1. Actitud en el servei.

 1. Interès: L’alumne ha de mostra interès, manifestar dubtes i sol·licitar informació, acceptar les observacions que se li fan i si cal mostrar canvi d’actituds quan se li demani per tal d’adquirir coneixements i comprensió de l’atenció en fisioteràpia.
 2. Responsabilitat: Es valorarà la capacitat de l’alumne de garantir la realització de les tasques que li siguin encomanades i que s’han d’ajustar al seu nivell de coneixements, així com de complir amb els seus deures i aportar raonaments.
 3. Observació: Avaluarem la capacitat de l’alumne de valorar a la persona i identificar les necessitats afectades de la persona relacionant-ho amb el seu nivell de coneixements.

 

2. Aptitud en el servei.

 1. Organització: L’alumne serà capaç de distribuir les seves activitats d’acord amb les activitats planificades pel professional assistencial.
 2. Capacitat per adquirir i assimilar nous coneixements: Al final del període de pràctiques l’alumne ha d’aconseguir un progrés en el seu procés d’aprenentatge i ha de mostrar la capacitat de voler enriquir-se personal i intel·lectualment.

3. Aplicació en l’execució del treball.

 1. Qualitat en el treball (ordre i mètode): L’alumne serà capaç de realitzar els procediments i tècniques de fisioteràpia de forma ordenada i amb les mesures d’higiene i asèpsia adients.
 2. Iniciativa: L’alumne mostrarà aptituds i actituds que promoguin la seva capacitat reflexiva i afrontament de situacions noves de forma adequada.

 

4. Treball en equip.

 1. Relació amb l’equip: Valorarem la capacitat de l’alumne de mantenir una correcta relació i comunicació amb tots els membres de l’equip.

 

5. Comportament davant de l’usuari.

 1. Relació amb el malalt/usuari i la seva família: Es valorarà la capacitat de mantenir una relació correcta, educada i comunicativa amb el malalt/usuari i la seva família.

 

6. Compliment de les normes.

 1. Puntualitat: Valorarem l’acompliment dels horaris de la institució, així com la capacitat de l’alumne d’adaptar-se a ells.
 2. Assistència: L’assistència és obligatòria i s’ha de recuperar qualsevol absència que no estigui justificada al punt 8 apartat B de les normes generals del Pràcticum.
 3. Aspecte personal: Valorarem l’acompliment de les normes generals del Pràcticum en el que respecta a la uniformitat.
PDF