Castellano English
GUIA DOCENT
TREBALL DE FI DE GRAU
Coordinació:
SOLÉ CASES, SÍLVIA
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: TREBALL DE FI DE GRAU 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióTREBALL DE FI DE GRAU
Codi102730
Semestre d'imparticióINDEFINIDA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia5OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia5OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia5OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia4OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)12
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatTFG
Nombre de crèdits12
Nombre de grups1
CoordinacióSOLÉ CASES, SÍLVIA
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantLliçó magistral y classes participatives (10%)
Treball autònom (90%)
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà, Castellà o Anglès
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
AIGUADÉ AIGUADÉ, RAMONramon.aiguade@udl.cat3
ARUMI TRUJILLO, CLAUDIAclaudia.arumi@udl.cat2,25
BARRANCO REIXACHS, DAVIDdavid.barranco@udl.cat3,75
BIGORDÀ SAGUÉ, ALBERTalbert.bigorda@udl.cat3
BONET ORDÉRIZ, ANNAanna.bonetorderiz@udl.cat2,25
BRAVO NAVARRO, MARIA CRISTINAcristina.bravo@udl.cat3,75
CAMPOY GUERRERO, CARMEN SOLEDADcarme.campoy@udl.cat7,5
CASANOVA GONZALVO, CARLOScarles.casanova@udl.cat3
CLIMENT SANZ, CAROLINAcarol.climent@udl.cat3
CRUCCI VÁZQUEZ, SANTIAGOsantiago.crucci@udl.cat3
FERNÁNDEZ LAGO, HELENAhelena.fernandez@udl.cat2,25
GARCIA MARTINEZ, ESTERester.garcia@udl.cat3
MARTÍNEZ NAVARRO, ORIOLoriol.martinez@udl.cat2,25
MASBERNAT ALMENARA, MARIAmaria.masbernat@udl.cat2,25
MESTRES MARTORELL, MARINAmarina.mestres@udl.cat1,5
MONTES MAÑAS, ANAana.montes@udl.cat1,5
PAÜLS PRIETO, SÍLVIAsilvia.pauls@udl.cat1,5
PONS CAMPS, PATRICKpatrick.pons@udl.cat2,25
RUBÍ CARNACEA, FRANCESC JOSEPfrancesc.rubi@udl.cat3,75
SANJUÁN SÁNCHEZ, DANIELdaniel.sanjuan@udl.cat3
SOLÉ CASES, SÍLVIAsilvia.sole@udl.cat4,5
TERSA MIRALLES, CARLOScarles.tersa@udl.cat3,75
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESCfran.valenzuela@udl.cat1,5
VERDEJO AMENGUAL, FRANCISCO JOSÉfranciscojose.verdejo@udl.cat1,5
Informació complementària de l'assignatura

Contextualització

El Treball Fi de Grau és una assignatura obligatòria de l'últim curs de la titulació i que consisteix en l'elaboració, presentació i defensa davant un tribunal d'un projecte final de grau, definit com un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides al llarg de la carrera. Per això, l'alumne realitzarà recerca bibliogràfica d'articles relacionats amb la matèria triada i extraurà i relacionarà la informació necessària per elaborar un nou document escrit.


Prerequisits

Prerequisits de matrícula:

• Per al desenvolupament i la defensa del TFG, l'alumne ha de tenir les assignatures obligatòries i bàsiques aprovades, perquè tingui els coneixements adquirits de la titulació.

• No obstant això, s'accepta que els alumnes que tinguin pendents 6 ECTS d'assignatures obligatòries o bàsiques de primer o segon semestre puguin matricular-se en el període ordinari (veure prerequisit d'avaluació).

• Els alumnes que tinguin suspesos més de 6 ECTS corresponents a assignatures obligatòries o bàsiques no podran matricular-se al TFG. Es podran matricular-se en l'assignatura quan compleixen els prerequisits de matrícula establerts.

Prerequisit d'avaluació per al procés de presentació i lectura del TFG:

• És prerequisit de qualificació tenir totes les assignatures aprovades. Els alumnes que no aprovin les assignatures obligatòries i bàsiques pendents, no podran ser avaluats del TFG i en l'acta corresponent constarà la qualificació no presentat. Podrà tornar-se a matricular el curs següent.


Corequisits

No s'estableixen

Objectius acadèmics de l'assignatura
  1. Dissenyar activitats de planificació, de millora de la qualitat, d'organització i gestió en l'àmbit de les competències de la professió, amb un compromís ètic integrant diferents disciplines.
  2. Desenvolupar el raonament crític de l'alumne així com les seves habilitats comunicatives.
  3. Promoure l'ús del vocabulari propi de l'àmbit científic adequat per a la presentació i comunicació de treballs en fòrums especialitzats.
  4. Incorporar el disseny i / o avaluació d'un pla d'intervenció de Fisioteràpia, que reculli la capacitat de prendre decisions i de resolució de problemes, tot això amb un esperit crític i integrador del treball en equip i basat en l'evidència científica.
  5. Incorporar la investigació i la pràctica basada en l'evidència com a part de la cultura professional del fisioterapeuta.
Competències

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.Competències específiques de la Titulació i Resultats d'Aprenentatge:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:

1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.

1.2 Diferenciar cadascun dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions

1.3 Reconèixer els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius

1.4 Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà.

1.5 Diferenciar els possibles comportaments físics dels teixits i biomaterials

1.6 Comprendre el funcionament normal de cada òrgan i sistema i les seves possibles alteracions funcionals.

1.7 Comprendre les funcions psíquiques, les seves alteracions i la seva evolució al llarg del cicle vital.

1.8 Identificar els factors psicosocials i mediambientals que influeixen en el procés de recuperació de les persones


CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.2 Definir el concepte de Fisioteràpia i la seva evolució al llarg de la història

2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.

2.4 Comprendre els principis i teoria de la biofísica aplicada a la biomecànica del cos humà.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

2.6 Descriure els principis, teories i bases físiques dels agents físics en l'activitat professional de la fisioteràpia

2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.

2.8 Explicar i descriure els factors que influeixen en l'aplicació dels agents físics propis de la fisioteràpia.

2.9 Descriure el context administratiu en què s'emmarca la fisioteràpia i de les diferents formes que adopta la gestió sanitària i l'atenció sanitària a Espanya ia la Comunitat.

2.10 Identificar el context organitzatiu en què s'emmarca la fisioteràpia, la naturalesa dels Col·legis Professionals i associacions, així com el Codi deontològic dels col·legis professionals.

2.11 Explicar els conceptes generals del Dret i responsabilitat, possibles problemes civils o penals en relació amb la professió. Legislació Sanitària i laboral.

2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia


CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

3.1 Exposar els fonaments teòrics sobre els quals es basen els diferents mètodes i procediments fisioterapèutics

3.2 Reconèixer els procediments generals i específics propis de la Fisioteràpia.

3.3 Comprendre i aplicar els agents físics com a base de la terapèutica en fisioteràpia.

3.4 Definir les bases de la relació terapèutica i tractar les diferents tècniques d'intervenció psicosocial que són d'utilitat en les Ciències de la Salut.

3.5 Citar els mitjans per afavorir la participació de l'usuari i la família en el procés de recuperació

3.6 Usar i interpretar proves fisiològiques bàsiques com: proves d'esforç, estudi de marxa, espirometria, i esfingomanometría.

3.7 Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia


CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge:

5.1 Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes físics, psicològics i socials.

5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials encontrades.


CE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.

Resultats d'aprenentatge:

6.2 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes

6.3 Aplicar els procediments i instruments de valoració en Fisioteràpia interpretant proves elèctriques i manuals per determinar resultats en les diferents especialitats de la fisioteràpia

6.4 Identificar i utilitzar els instruments de valoració reconeguts i validats internacionalment.


CE7 Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Resultats d'aprenentatge:

7.1 Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament fisioterapèutic

7.2 Dissenyar exercicis terapèutics per al tractament de patologies i lesions ortopèdiques, traumatològiques, reumatològiques i esportives

7.3 Escollir els procediments de cinesiteràpia, mobilització, manipulació, massoteràpia o altres tècniques pròpies de la fisioteràpia que siguin més adequats segons la patologia presentada

7.4 Plantejar els mitjans físics terapèutics adequats: electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia, hidroteràpia, per a la prevenció o recuperació de patologies

7.5 Descriure el pla d'intervenció en fisioteràpia per a les diferents especialitats de neurologia, uroginecologia, cardiologia o fisioteràpia respiratòria.

7.6 Dissenyar el pla d'intervenció en l'àmbit de la fisioteràpia geriàtrica, atenent al tipus de pacient que es presenta.

7.7 Analitzar críticament les situacions clíniques per desenvolupar un bon pla d'intervenció atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

7.8 Preparar l'entorn en què es duran a terme les sessions de Fisioteràpia perquè s'adapti a les necessitats del pacient.


CE8 Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Resultats d'aprenentatge:

8.1 Realitzar les tècniques específiques de tractament fisioteràpic en el pacient, segons les diferents patologies, i aplicar els procediments d'intervenció sobre el mateix i sobre el seu entorn.

8.2 Saber aplicar altres teràpies manuals específiques, alternatives o complementàries afins al camp de competència de la Fisioteràpia


CE9 Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.

Resultats d'aprenentatge:

9.1 Identificar i descriure els principals canvis produïts com a conseqüència dels diferents tractaments aplicats

9.2 Avaluar l'evolució del pacient en funció dels objectius establerts prèviament

9.3 Identificar la necessitat de replantejar el pla d'intervenció en funció dels resultats d'evolució obtinguts.

9.4 Contrastar les dades de valoració obtinguts abans i després d'una intervenció terapèutica.


CE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

12.1 Identificar i descriure els principis bàsics de prevenció, així com els diferents tractaments mèdics i quirúrgics aplicables a cada tipus de patologia.

12.2 Seleccionar i executar els procediments fisioterapèutics generals que s'apliquen a les diferents patologies del cos humà en els períodes de promoció i conservació de la salut, així com en la prevenció de la malaltia.

12.3 Promoure mitjançant l'educació per a la salut hàbits de vida saludables basats en actuacions de fisioteràpia

12.4 Prevenir i evitar els possibles riscos derivats de l'aplicació del tractament fisioterapèutic

12.5 Dissenyar i desenvolupar campanyes de divulgació sociosanitari-educativa: Programes de Fisioteràpia a l'escola i en diferents àmbits professionals, programes d'Escola d'Esquena, etc.


CE13 Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

13.1 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura professional així com establir línies d'investigació en l'àmbit de les competències de la professió.

13.2 Utilitzar el mètode científic a través de programes d'investigació bàsica i aplicada.

13.3 Utilitzar la metodologia qualitativa i quantitativa aplicada a l'activitat professional respectant els aspectes ètics i saber aplicar-la a la professió.
13.4 Identificar i utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el maneig i tractament quantitatiu de la informació.

13.5 Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència, aplicats a les diferents branques de la mateixa.

13.6 Difondre la pràctica basada en l'evidència i els treballs d'investigació i les seves conclusions a la comunitat científica i professional.

13.7 Establir protocols d'assistència de Fisioteràpia basats en la pràctica per evidència científica i fomentar totes aquelles activitats professionals que comparteixen la dinamització de la recerca en Fisioteràpia.


CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Resultats d'aprenentatge:

15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.

15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia.

15.3 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.

15.4 Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.

15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant.

15.6 Presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte de fi de grau, consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

15.7 Divulgar les troballes d'investigació rellevants per a futura avaluació científica.

15.8 Participar en l'elaboració i impartició de programes educatius relacionats amb la Fisioteràpia dirigits a grups professionals, interdisciplinaris i / o a la població i general.


Competències transversals de la Titulació:

CT1 Correcció en l'expressió oral escrita.

CT2 Domini d'una llengua estrangera.

CT3 Domini de les TIC

CT5 Aplicar la perspectiva de gènere a les tasques pròpies de l’àmbit professionalCompetències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura
  1. Ampliació d'alguna de les temàtiques de la titulació mitjançant la recerca bibliogràfica i la lectura científica.
  2. Disseny i elaboració d'un treball escrit sobre les temàtiques estudiades.
  3. Lliurament de la memòria realitzada on es descrigui la temàtica així com el procés d'elaboració i metodologia emprades.
  4. Presentació oral del treball realitzat en defensa pública davant d'un tribunal universitari.
Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia docent està basada en els següents aspectes:

L'assignatura de Treball de Fi de Grau segueix la Normativa de TFG de la FIF, que es pot consultar en el següent enllaç:

http://www.fif.udl.cat/export/sites/Fif/ca/.galleries/Normativa/Normativa_TFG-de-la-FIF.pdf

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Designació del tutor:

A l'inici de l'assignatura es facilitarà a través de l'Aula Virtual el llistat de professors que participaran en l'assignatura.
L'alumne podrà triar al professor que li realitzarà la tutorització i avaluació del seguiment del treball. Aquesta elecció s'efectua a l'inici del curs, per rigorós ordre de nota mitjana de l'expedient acadèmic.
La coordinació i / o el professor en qüestió es reserven el dret de realitzar canvis en la designació dels alumnes atenent-se a qüestions ètiques de qualitat docent.


Tema del treball:

El tema del treball serà a lliure elecció de l'estudiant, tot i que el tutor tindrà potestat d'anul·lar o no acceptar-ho si ho considera inadequat. En qualsevol cas es buscarà el consens professor-alumne, i el tutor mai imposarà un tema a l'estudiant amb el que aquest no estigui d'acord.


Tipus de treball:

El treball s'ha d'estructurar segons el mètode científic i podrà girar al voltant d'una de les següents opcions, encara que amb un enfocament variable:

Tota la informació referent a l'estructura i elaboració del treball es proporcionarà a l'Aula Virtual a l'inici de l'assignatura.

Sistema d'avaluació

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Avaluació del tutor

Treball final

Entrega definitiva a l'Aula Virtual

Rúbrica específica

60

O

I

Avaluació del Tribunal

Avaluació de la defensa oral

15 min de exposició

10 min de preguntes

Rúbrica específica

40

O

I

(1) Treball Obligatori / Voluntari
(2) Treball Individual / En grup

Bibliografia i recursos d'informació

Bàsica:

Recomanada:

PDF