Castellano English
GUIA DOCENT
FONAMENTS EN FISIOTERAPIA ESPORTIVA
Coordinació:
PALACIN FORNONS, MARIA ELENA
Any acadèmic 2018-19
GUIA DOCENT: FONAMENTS EN FISIOTERAPIA ESPORTIVA 2018-19

Informació general de l'assignatura
DenominacióFONAMENTS EN FISIOTERAPIA ESPORTIVA
Codi102725
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OPTATIVAPresencial
Grau en Fisioteràpia4OPTATIVAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatTEORIA
Nombre de crèdits6
Nombre de grups1
CoordinacióPALACIN FORNONS, MARIA ELENA
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Horari de tutoria/llocA convenir
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
PALACIN FORNONS, MARIA ELENAhpalacin@dif.udl.cat2
PEIRAU TERES, JAVIERxpeirau@inefc.es3
TORRES CASADO, GUILLERMOgtorres@inefc.es1
Informació complementària de l'assignatura

L’objectiu del grau en fisioteràpia és preparar un futur professional amb un perfil clarament generalista amb les competències necessàries per valorar, diagnosticar i tractar problemes de salut mitjançant l’aplicació d’un conjunt de tècniques i mètodes específics de la fisioteràpia, amb  la finalitat de curar, prevenir o readaptar-los.

Assignatura en el conjunt del pla d’estudis

Aquesta és una matèria de formació específica, conformada per una assignatura optativa de 6 ECTS amb l’objectiu d’entendre el rol de la fisioteràpia esportiva, les seves competències, les bases de tractament i prevenció, i les relacions amb altres professionals de l’àmbit

El fisioterapeuta esportiu és un perfil professional molt específic, que ha de dominar les funcions pròpies de la seva professió i entendre com adequar-les a les necessitats esportives del pacient.

Igualment s’introdueixen continguts de primers auxilis, d’obligat coneixement per a qualsevol professional de la salut que treballi a peu de pista.

Recomanació del professorat

Coneixement anatòmic i biomecànic general del cos humà (i específicament de les zones que veurem amb les lesions esportives.

Es recomana venir a les classes havent fet un repàs de les estructures que es van a tractar aquella sessió.

Venir amb roba adequada per a sessions pràctiques (roba esportiva).

Pot ser necessari despullar-se, veniu preparats.

Objectius acadèmics de l'assignatura
Competències significatives

CE1 Conèixer i Comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les Persones, del tant sanes com malaltes, en el medi natural, i social.
Resultats d'Aprenentatge:
1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'Ésser Humà.
1.2 Diferenciar cada un dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al sistèmic, i les seves possibles alteracions.
1.3 Reconèixer els elements que constitueixen La morfologia de l'Ésser Humà Mitjançant La palpació Pràctica de Subjectes vius.
1.4 Identificar i descriure la fisiologia general De Els Elements Que constitueixen l'humà ser.
1.7 Comprendre les última voluntat psíquiques, alteracions i la seva evolució al llarg del cicle vital.
1.8 Identificar els factors psicosocials I mediambientals que influeixen en el procés de recuperació de les personalitats.

 

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els Instruments sobre els que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
Resultats d'Aprenentatge:
2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.
2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.
2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.
2.6 Descriure els principis, teories bases I físiques dels agents físics en l'activitat professional de la fisioteràpia.
2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.
2.8 Explicar i descriure els factors que influeixen en l'aplicació dels agents físics de propis de la fisioteràpia.
2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia.

 

CE3 Conèixer i Comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats a la terapèutica del tant pròpiament dita a aplicar a la clínica per la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats adreçades a la promoció i manteniment de la salut.
Resultats d'Aprenentatge:
3.1 exposar els fonaments teòrics sobre els que es basen els diferents mètodes i procediments fisioterapèutics.
3.2 Reconèixer els procediments generals i específics de propis de la fisioteràpia.
3.3 Comprendre i aplicar els agents físics com de base de la terapèutica en fisioteràpia.
3.4 Definir les bases de la relació terapèutica i tractar les diferents tècniques d'intervenció psicosocial que són d'utilitat en les ciències de la salut.
3.5 Citar els mitjans per afavorir la participació de l'usuari i la família en el procés de recuperació.
3.6 Usar i interpretar proves fisiològiques bàsiques com: proves d'esforç, estudi de marxa, espirometria i esfingomanometría.
3.7 Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia.

 

CE4 Adquirir l'experiència clínica adequada que proporciona habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de forma que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-ho tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com en actuacions en l'atenció primària i comunitària.
Resultats d'Aprenentatge:
4.1 Executar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies, atenent la individualitat de l'usuari i incorporant els principis ètics, deontològics i legals a la pràctica professional.
4.2 Resoldre casos clínics emprant les tècniques i actuacions pròpies de la fisioteràpia.
4.3 Demostrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, així com els coneixements i habilitats característiques de la fisioteràpia en un àmbit hospitalari i extrahospitalari, i en atenció primària i comunitària.
4.4 Consultar i aplicar els principis que permeten el raonament clínic per afavorir la resolució de problemes.

 

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
Resultats d'Aprenentatge:
5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials trobades.
5.9 Realitzar una valoració de l'estat funcional del pacient des del punt de vista de la fisioteràpia esportiva.
5.10 Detectar i valorar el mecanisme de producció d'una lesió durant la pràctica esportiva.

 

CE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
Resultats d'Aprenentatge:
6.1 Realitzar un diagnòstic funcional de fisioteràpia basat en l'anàlisi i interpretació crítica de la informació recollida i relacionada amb la valoració de fisioteràpia i amb la informació complementària.
6.2 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes.
6.3 Aplicar els procediments i els instruments de valoració en fisioteràpia interpretant proves elèctriques i manuals per determinar resultats en les diferents especialitats de la fisioteràpia.
6.4 Identificar i utilitzar els Instruments de valoració reconeguts i validats internacionalment.

 

CE7 Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficacia.
Resultats d'Aprenentatge:
7.1 Definir els objectius generals i específics per l'aplicació del tractament fisioterapèutic.
7.2 Dissenyar exercicis terapèutics per el tractament de patologies i lesions ortopèdiques, traumatològiques, reumatològiques esportives.
7.3 Escollir els procediments de cinesiteràpia, mobilització, manipulació, massoteràpia o altres tècniques pròpies de la fisioteràpia que siguin adequades segons la patologia presentada.
7.4 Plantejar els mitjans físics terapèutics adequats: electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia, hidroteràpia, per la prevenció o recuperació de patologies.
7.7 Analitzar críticament les situacions clíniques per desrrollar un bon pla d'Intervenció atenent a criteris d'adequació, validesa i eficacia.
7.8 Preparar l'entorn en què es duran a terme les sessions de fisioteràpia per a que s'adapti a les necessitats del pacient.

 

CE11 Proporcionar Una Atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
Resultats d'Aprenentatge:
11.1 Utilitzar i incorporar els principis ètics i legals de la professió en l'atenció fisioterpèutica
11.2 Aplica els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.
11.3 Explicar al pacient de forma adequada i adaptada a les seves possibilitats interpretatives, els objectius de cada actuació, demanant la seva col·laboració en tot moment.
11.5 Orientar les activitats i mode d'actuació en relació a cada pacient, oferint tracte personal i individualitzat.
11.6 Demostrar habilitats de comunicació i emprar el tracte adequat amb els pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.
11.7 Demostrar habilitat en un context professional, ètic i legal del professional, reconeixent i responent a dilemes i temes ètics en la pràctica diària.

 

CE13 Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.
Resultats d'Aprenentatge:
13.1 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com cultura professional així com establir línies d'investigació en l'àmbit de les competències de la professió.
13.2 Utilitzar el mètode científic a través de programes d'investigació bàsica i aplicada.
13.5 Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència, aplicats a les diferents branques de la mateixa.
13.7 Establir protocols d'assistència de fisioteràpia basats en la pràctica per evidència científica i fomentar totes aquelles activitats professionals que comparteixen la dinamització de la recerca en fisioteràpia.

 

CE14 Portar un terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
Resultats d'Aprenentatge:
14.1 Comprendre la fisioteràpia com professió i el seu posicionament dins de les professions sanitàries.
14.2 integrar-se i col·laborar amb els diferents equips professionals interdisciplinaris.
14.3 Oferir una atenció en fisioteràpia eficient, atorgant una assistència integral continuada i de qualitat als pacients, mostrant respecte per la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.

 

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, del tant de forma escrita com oral, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.
CG2 Saber treballar en equips professionals com unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinaris i interdisciplinaris els professionals i altre personals de les organitzacions assistencials.
CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
CT1 Correcció en l'expressió escrita oral.

CT2 Domini d'una llengua estrangera.
CT3 Domini de les TIC
CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 1: BASES DE LA LESIÓ ESPORTIVA

•          Tema 1: Epidemiologia lesional esportiva

                        1.1) Conceptes de lesió

                        1.2) Registre d'informació

•          Tema 2: Etiologia de la lesió esportiva

                        2.1) Factors predisposants i mecanismes lesionals

                        2.2) La prevenció de la lesió esportiva

 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 2: LA REEDUCACIÓ FUNCIONAL ESPORTIVA

•          Tema 4: Conseqüències i efectes de la lesió esportiva

                        4.1) L'efecte de la immobilització sobre els teixits

.2) L'efecte de la immobilització sobre la condició física

•          Tema 5: La Reeducació funcional esportiva

                        5.1) Concepte i història de la RFE

                        5.2) Fases de la RFE: LA immobilització i la mobilització

                        5.3) Subfases de la Mobilització: Recuperació, readaptació, re-entrenament

                        5.4) La programació de la RFE

 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 3: LA PREVENCIÓ DE LESIONS

•          Tema 6: Que és la prevenció?

                        6.1) Tipus de prevenció

6.1.1)   Prevenció primària, secundària, terciària

6.1.2)   Prevenció per esport, per grup, per subjecte

6.1.3)   Eines d'avaluació

•          Tema 7: Mètodes generals de prevenció

                        7.1) Treball excèntric

                        7.2) CORE

                        7.3) Desequilibris musculars

                        7.4) Patrons de moviment

 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 4: LESIONS ESPORTIVES 

 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 5: BASES FISIOLÒGIQUES I PRINCIPIS DE L’ENTRENAMENT

9.1)Via aeròbica, anaeròbica làctica, anaeròbica alàctica

9.2)Treball de força resistència, potència i força màxima

 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 6: PRIMERS AUXILIS 

•          Tema 11: Introducció

                        11.1) Conceptes generals

                        11.2) Normes bàsiques d'actuació

•          Tema 12: Lesions de l'aparell locomotor

•          Tema 13: Accidents Cardiocirculatoris

•          Tema 14: Accidents Respiratoris

•          Tema 15: Accidents Tèrmics

                        15.1) Hipertèrmies

                        15.2) Hipotèrmies

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura es desenvoluparà amb classes presencials teòric-pràctiques per tal de treballar continguts i habilitats referents a aquestes àrees . Les diferents unitats es treballaran per classes magistrals, anàlisi d’articles científics, casos clínics teòric-pràctics i la realització i exposició d’un treball. L’objectiu és entendre i aplicar tècniques habituals en la fisioteràpia esportiva, saber planificar la rehabilitació de lesions habituals en el món de l’esport i entendre com combinar aquesta rehabilitació amb l’entrenament i/o la readaptació esportiva; també s’hauran de dominar els principis bàsics dels primers auxilis i conèixer els principis de l’entrenament esportiu.

 

Descripció:

Activitat 

HTP (1)

(Hores|Minuts)

HTNP (2)

(Hores|Minuts)

Bases de la Lesió Esportiva

Lliçó magistral i classes participatives

 

6Hores

9Hores

La Reeducació Funcional Esportiva

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

6Hores

9Hores

La Prevenció de Lesions

 

Lliçó magistral i classes participatives. Metodologia inversa. Pràctiques d’aula.

 

15Hores

22’5Hores

Les Lesions Esportives

Treball escrit i presentació oral. Seminari i debats.

Pràctiques d’aula

 

25Hores

37’5Hores

Bases Fisiològiques i Principis de l’Entrenament

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

3Hores

4’5Hores

Primers Auxilis

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

7Hores

10,5Hores

 

(1)HTP = Hores de Treball Presencial

(2)HTNP = Hores de Treball No Presencial  

Sistema d'avaluació

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

Blocs 1-5

Examen Teòric

 

40

O

I

Examen a final de curs

Blocs 1-5

Treball en Grup

 

30

O

G

 

Blocs 1-5 Participació a classe/Avaluació contínua   15 V I  

Blocs 1-4

Treball individual

 

15

V

I

 

 

(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

 

Alumnes presencials:

Per aprovar aquesta assignatura s’ha d’obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats avaluatives és imprescindible que totes elles estiguin aprovades (mínim un 5).

Per accedir a l’avaluació continua s’ha de tenir una assistència mínima d’un 80% a les classes (no hi ha possibilitat de justificació d’una absència major).

 

El treball en grup s’explicarà el primer dia de classe, incloent-hi el sistema d’avaluació.

Els seminaris constaran de la preparació i participació dels alumnes en les classes, tant teòriques com pràctiques.

En cas de no aconseguir la nota final mínima per aprovar l’assignatura, l’alumne haurà de recuperar l’activitat suspesa en segona convocatòria.

L’examen teòric que s’haurà de superar a la segona convocatòria, s’haurà d’aprovar amb una nota mínima de 5.

 

Alumnes no presencials:

En el cas que algú no opti per l’avaluació continuada s’haurà de realitzar un examen teòric final, que s’aprovarà amb una nota mínima de 5.

En cas de no superar l’examen, l’alumne tindrà la opció d’una segona convocatòria, que s’haurà d’aprovar amb una nota mínima de 5.

 

Bibliografia i recursos d'informació
PDF