Castellano English
GUIA DOCENT
ENVELLIMENT I DEPENDENCIA
Coordinació:
SÁNCHEZ GÁLVEZ, MERCÈ
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: ENVELLIMENT I DEPENDENCIA 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióENVELLIMENT I DEPENDENCIA
Codi102723
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia4OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OPTATIVAPresencial
Grau en Fisioteràpia4OPTATIVAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups22
CoordinacióSÁNCHEZ GÁLVEZ, MERCÈ
Departament/sMEDICINA
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà/Castellà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ARJO PONT, ANNAanna.arjo@udl.cat3
LIESA VIVANCOS, GABRIELgabriel.liesa@udl.cat2
SERRANO GODOY, MARCOSmarcos.serrano@udl.cat3
SÁNCHEZ GÁLVEZ, MERCÈmerce.sanchez@udl.cat2
VENA MARTINEZ, ANA BELÉNanabelen.vena@udl.cat2
Informació complementària de l'assignatura

L’objectiu del grau en fisioteràpia és preparar un futur professional amb un perfil clarament generalista amb les competències necessàries per valorar, diagnosticar i tractar problemes de salut mitjançant l’aplicació d’un conjunt de tècniques i mètodes específics de la fisioteràpia, amb  la finalitat de curar, prevenir o readaptar-los.

Assignatura optativa on es desenvoluparan els coneixements bàsics per conèixer els canvis físics, psíquics i socials, fisiològics o patològics, que experimenta el cos humà amb l'envelliment i aprendre des d’un punt de vista fisioterapèutic a valorar-lo.

Per altra banda, donar els conceptes que estan lligats amb la dependència i també aconseguir valorar-los.

Prerequisits: No s’estableixen requisits previs 

Corequisits: No s’estableixen

 

http://“La Universitat de Lleida informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). Aquestes imatges només s’utilitzen per impartir docència, avaluar els coneixements de l’assignatura i per a projectes de millora docent. L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de la UdL d’impartir i millorar la docència universitària, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Les imatges, un cop enregistrades, es conserven com a mínim mentre no prescriguin les corresponents accions i reclamacions contra l'avaluació aprovada pel professorat. Es destrueixen en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació 2 dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament previstos en la Llei. Les persones interessades poden accedir a les seves imatges; sol•licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol•licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat<mailto:dpd@udl.cat>. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.”

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

  1.  Demostrar capacitat per analitzar i descriure les característiques del pacient geriàtric.

 

      2. Demostrar habilitat per incorporar el conjunt de mètodes, procediments, actuacions i tècniques de fisioteràpia per oferir una atenció global al pacient geriàtric.

 

      3. Demostrar habilitat per aplicar actituds empàtiques adequades per afrontar situacions d’estrés en l’atenció del pacient geriàtric.

 

      4. Demostrar capacitat per reconèixer i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i funcionals que influeixen en l’estat de salut/malaltia en la rehabilitació del pacient geriàtric.

 

      5. Conèixer les bases de l’envelliment i la dependència en geriatria per tractar als pacients geriàtrics des d’una visió integral.

 

      6.Adquirir coneixements sobre els conceptes envelliment i dependència.

 

      7. Aprenentatge de la morfologia i fisiologia de l’envelliment.

 

      8. Perfils d’envelliment: Persona sana, pacient patològic, pacient fràgil.

 

      9. Saber valorar i saber quin tipus d’actuació (preventiva, immediata o tractament) segons els ítems obtinguts de les valoracions.

 

      10. Intervenir en la promoció de l’envelliment actiu.

 

       11. Saber distingir conceptes bàsics de la dependència: discapacitat, deficiència i minusvàlua.

 

        12. Aprenentatge dels estats de salut.

 

         13. Saber fer valoracions funcionals de la dependència.

 

      14. Saber realitzar la valoració funcional en la valoració geriátrica integral.

 

     15. Saber realitzar un pla de cures dins d'un equip multidisciplinari.

 

     16. Treballar en Unitat funcional.

 

     17. Conèixer les principals síndromes geriàtrics.

 

      18. Conèixer els nivells assistencials en el sistema sanitari públic.

 

      19. Actuació del fisioteràpia en situació final de vida.

 

      20. Conèixer l'actuació de fisioteràpia en trastorn cognitiu.

 

      21. Coneixement de les noves tecnologies aplicades a fisioteràpia relacionades amb l'ancià.

 

      22. Conèixer els principals aspectes per prevenir la dependència. 

 

      23. Conèixer la intervenció del fisioterapeuta en ortogeriatria.

 

      24. Conèixer la Llei de Dependència, barem de Valoració, estat actual de la llei.

 

 

 

 

Competències

Competències específiques:


CE1. Adquirir coneixements sobre els conceptes envelliment i dependència.


CE2. Aprenentatge de la morfologia i fisiologia de l'envelliment


CE3. Perfils d'envelliment: Persona sana, pacient patològic, pacient fràgil


CE4. Saber valorar i saber quin tipus d'actuació (preventiva, immediata o tractament) segons els ítems obtinguts de les valoracions


CE5. Intervenir en la promoció de l'envelliment actiu


CE6. Saber distingir conceptes bàsics de la dependència: discapacitat, deficiència i minusvalidesa.


CE7. Aprenentatge dels estats de salut


CE8. Saber fer valoracions funcionals de la dependència


CE9. Saber fer la valoració funcional en la valoració geriàtrica integral


CE10. Saber realitzar un pla de cures dins d'un equip multidisciplinari


CE11. Treballar en Unitat funcional


CE12. Conèixer els principals síndromes geriàtriques


CE13. Conèixer els nivells assistencials en el sistema sanitari públic


CE14. Actuació del fisioterapeuta en situació final de vida


CE15. Conèixer l'actuació de fisioteràpia en trastorn cognitiu


CE16. Coneixement de les noves tecnologies aplicades a fisioteràpia relacionades amb l'ancià


CE17. Conèixer els principals aspectes per a prevenir la dependència


CE18. Conèixer la intervenció del fisioterapeuta en Ortogeriatria


CE19. Conèixer la Llei de Dependència, barem de valoració, situació actual de la llei.

 

 

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.
 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Continguts

BLOC 1: ENVELLIMENT:

 

TEMA 1: GENERALITATS DE L’ENVELLIMENT

 

Definició

Factors

Tipus (sa, geriàtric, fràgil)

Envelliment actiu

 

TEMA 2: CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ENVELLIMENT

 

Alteracions somàtiques (cardiovasculars, respiratòries, locomotores, urinàries, genitals, digestives, dels sistema nerviós)

Alteracions psíquiques

 

TEMA 3: PRINCIPIS BÀSICS DE REHABILITACIÓ EN ENVELLIMENT

 

Factors limitadors

Objectius raonables

Inici precoç de la rehabilitació

Garantir el manteniment dels resultats obtinguts

Factors pronòstics en el procés de la rehabilitació (del pacient, en general i en malalties específiques)

 

TEMA 4: VALORACIÓ GERIÀTRICA

Anamnesi

Valoració de la situació funcional prèvia

Valoració de la capacitat funcional actual (índex de Barthel, escala de la mesura de la independència funcional, escales d’activitats instrumentals de la vida diària)

Valoració de l’estat de salut general

Valoració de l’estat mental (mini-mental state examination de Folstein)

Valoració de l’entorn social i familiar

 

BLOC 2: DEPENDÈNCIA:

 

TEMA 5: GENERALITATS DE LA DEPENDÈNCIA

 

Definició

Concepte de discapacitat, deficiència i minusvàlua

Tipus de discapacitat

Estats de salut

 

TEMA 6: FACTORS QUE CONDICIONEN LA SALUT

 

Estils de vida i hàbits de vida

Medi ambient

Sistema sanitari

Biologia humana

Factors socials i polítics

 

TEMA 7: VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA

 

Valoració funcional de la dependència

Valoració de les activitats de la vida diària

Valoració de l’entorn

 

BLOC 3.  ASPECTES CLÍNICS DE FISIOTERÀPIA EN GERIATRIA.

TEMA 8. PRINCIPALS SÍNDROMES EN GERIÀTRIA I:

Síndrome de d’immobilitat. Conseqüències i complicacions de l’enllitament. Tractament de fisioteràpia.

Caigudes de repetició i inestabilitat. Conseqüències, factors de risc, prevenció i tractament de fisioteràpia

 

TEMA 9 . PRINCIPALS SÍNDROMES EN GERIÀTRIA II:

Incontinència urinària: tipus, factors de risc, cures i tractament.

Malnutrició i deshidratació:  símptomes, factors de risc, prevenció  i cures generals.
Polifarmàcia: característiques, factors de risc, reaccions adverses, prevenció i cures.

Nafres per pressió:  factors de risc i  prevenció.
 

TEMA 10 . PRINCIPALS SÍNDROMES EN GERIÀTRIA III:

Deteriorament cognitiu i síndrome confusional agut: definició, aspectes clínics, factors de risc I tractament.
Depressió i trastorn d'ansietat

 

TEMA 11. L’EQUIP INTERDISCIPLINAR

Avantatges de treballar en equip, funcions i actuacions

 

TEMA 12. ELABORACIÓ DE L'INFORME CLÍNIC
 

Característiques bàsiques de l'informe clínic en el pacient geriàtric

 

TEMA 13. FISIOTERÀPIA EN TRASTORNS COGNITIU. HOSPITAL DE DIA
Experiència en un hospital de dia de demències.


 

TEMA 14. FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ AL FINAL DE LA VIDA
Experiència en una unitat de PADES


 

TEMA 15. FISIOTERÀPIA EN ORTOGERIATRIA
Experiència en una UFISS de geriatria.


 

TEMA 16. FISIOTERÀPIA EN GERIATRIA I NOVES TECNOLOGIAS.
Apps especialitzats en salut

Sensors mèdics i tecnologia de la comunicació
Noves expectatives en I+D
 

 

TEMA 17. Habilitats en el pacient gran dependent

Valoració capacitat funcional residual, canvis posturals, mobilització, prevenció

 

TEMA 18. ADAPTACIONS I AJUDES TÈCNIQUES

Adaptacions en el domicili i ajudes tècniques pel pacient pe millorar l’autonomia.

 

TEMA 19. Gèrmens multiresistents, infeccions i situació de portadors

Descripció de les principals infecciones per gèrmens multiresistents, microbiologia i actuació clínica

 

TEMA 20. Radiologia bàsica de les principals malalties del pacient geriàtric
Aspectes generals de la presentació radiològica de les principals malalties del pacients geriàtric

 

BLOC 4. ASPECTES ADMINISTRATIUS 

TEMA 21 PLA DE SALUT: ATENCIÓ Al PACIENT CRÒNIC COMPLEX I PACIENT EN SITUACIÓ FINAL DE VIDA. 
 

PCC vs pacient geriàtric
MACA vs pacient pal·liatiu.

 

TEMA 22. Nivells assistencials: Característiques i tipologia d’usuaris
 

Unitats de convalescència
Unitats de llarga estada
Atenció domiciliària
PADES

Atenció ambulatòria

UFISS

Unitats d’ortogeriatria

Hospital de dia 
Unitats de psicogeriatrIa
Unitats de postaguts i subaguts
Unitats d'aguts
Residències i centres de dia


 

 

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

  Metodologia

Per dur a terme l’assignatura, la metodologia que s’utilitzarà és:

Sessió

Activitat

Descripció

HTP (2)

 

HTNP (3)

 

 

 

Sessió 1

Lliçó magistral i classes participatives

 

Presentació  Bloc 1: Envelliment

Tema 1: Generalitats de l’envelliment

 Hores

1

 Hores

1,5

 

Debat

Envelliment actiu. Paper del fisioterapeuta en la prevenció i la promoció de l’activitat física

 

 Hores

2

 Hores

3

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 2

Lliçó magistral i classes participatives

Tema 2: Característiques generals de l’envelliment

Tema 3: Principis bàsics de rehabilitació en envelliment

Tema 4: Valoració geriàtrica

 

 Hores

3

 Hores

4,5

 

 

 

 

 

Sessió 3

Cas pràctic

Aprendre a realitzar valoracions de la capacitat funcional actual (índex de Barthel)

 

 Hores

1

 Hores

1,5

 

Lliçó magistral i classes participatives

Tema 4: Valoració geriàtrica

Hores

2

Hores

3

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 4

Cas pràctic

 

Valoració de l’estat mental (mini-mental)

Hores

1

Hores

1,5

 

Lliçó magistral i classes participatives

Presentació Bloc 2: Dependència

Tema 5: Generalitats de la dependència

Hores

2

Hores

3

 

 

 

 

 

Sessió 5

 

Lliçó magistral i classes participatives

Tema 6: Factors que condicionen la salut

Tema 7: Valoració de la dependència

 

 Hores

3

 Hores

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 6

Cas pràctic

Preparació del cas pràctic per exposar (escollir tipus de pacient, avaluació necessària, activitat escollida...)

 

 Hores

3

 Hores

4,5

 

 

 

 

 

Sessió 7

Cas pràctic i dubtes

 

Exposició del cas pràctic

 

 Hores

2

 Hores

3

 

 

 

 

 

Sessió 8

Lliçó magistral , casos clínics, classes participatives

TEMA 8

TEMA 9

Hores

6

Hores

9

 

     

 

 

 

 

 

Sessió 9

Lliçó magistral , casos clínics, classes participatives

TEMA 10

TEMA 11

Hores

6

Hores

9

 

     

 

 

 

 

 

Sessió 10

Lliçó magistral , casos clínics, classes participatives

TEMA 12

TEMA 13

Hores

6

Hores

9

 

     

 

 

 

 

 

Sessió 11

Lliçó magistral , casos clínics, classes participatives

TEMA 14

TEMA 15

Hores

6

Hores

9

 

     

 

 

 

 

 

Sessió 12

Lliçó magistral , casos clínics, classes participatives

TEMA 16

TEMA 17

TEMA 18

Hores

6

Hores

9

 

 

     

 

 

 

 

 

Sessió 13

Lliçó magistral , casos clínics, classes participatives

TEMA 19

TEMA 20

Hores

6

Hores

9

 

 

     

 

 

 

 

 

Sessió 14

Lliçó magistral , casos clínics, classes participatives

TEMA 21

TEMA 22

EXPOSICIÓ DEL CAS PRÀCTIC

 

Hores

6

Hores

9

 

     

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

     
         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

(2)HTP = Hores de Treball Presencial

(3)HTNP = Hores de Treball No Presencial  

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Lliçó magistral i classes participatives (50%)

Seminaris i debats (20%)

Exposicions a l'aula (30%)

Sistema d'avaluació

 

Avaluació

Aquesta assignatura segueix les normatives d'avaluació de la UdL.

Avaluació contínua:

Per aprovar aquesta assignatura s'ha d'obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d'avaluació és imprescindible que totes elles estiguin aprovades amb un 5.

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Bloc 1 a 4

Examen Teòric

20 preguntes tipus test (4 respostes possibles,   solament una correcta. Cada 3 incorrectes restaran 1 correcta)

 

40%

O

I

Bloc 1 a 4

Exposició oral

Es donaran les rúbriques a l’alumnat

40%

O

G

Bloc 1 a 4

Participació a classe

 

20%

O

I

 

 

* Els alumnes que optin per l’avaluació única:

  -    el dia de l’examen hauran de realitzar el mateix examen teòric que la resta d’alumnes

 

(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES ASSIGNATURES TEÒRIC-PRÀCIQUES

 

En relació a la justificació de les absències, els motius pels quals es considera que la falta és justificada, seran els mateixos que els enunciats a la Normativa de l'Avaluació i la qualificació de la docència als graus i màsters a la UdL per no assistir a les proves d'avaluació programades a la guia docent o a la web de la titulació.

 

Per a la resta de situacions derivades de problemes de salut, personals o familiars, es permetrà a l'estudiant canviar de dia i recuperar el seminari durant la setmana, si és possible.

 

Les sol·licituds de justificació d’absències que comportin la incompareixença a una prova d’avaluació hauran de ser presentades el mateix dia de l’absència. La justificació de la resta d’absències haurà de ser presentada com a molt tard en els 10 dies següents.

 

De forma general a l'estudiant únicament se li justificarà l'absència, però no la manca de compliment dels seus compromisos acadèmics.

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia i recursos

 

Millan Calenti, J.C. Gerontología y geriatría. Valoración e intervención. Madrid. Médica Panamericana. 2011.

 

Rubens Rebelatto J, Da Silva Morelli JG. Fisioterapia geriátrica. Práctica asistencial en el anciano. Madrid. Mc. Graw Hill-Interamericana. 2005.

 

Bisbe M, Santoyo C, Segarra V. Fisioterapia en neurología. Procedimientos para restablecer la capacidad funcional. Madrid. Médica Panamericana. 2012.

 

Esperanza A, (et al). Aspectes generals de la rehabilitació en geriatria. Barcelona, Edicions Glosa. 1997.

 

Gonzalez Mas R, Rehabilitación médica de ancianos. Barcelona, Masson, 1995.

 

Viel E, Diagnóstico Fisioterápico. Barcelona, Masson, 1999.

 

Delgado Ojeda M.A., Rehabilitación y fisioterapia en geriatría. Jaén, Formación Alcalá. 2000.

 

Pont Geis P. Tercera edad, actividad física y salud. Barcelona, Paidotribo, 1996.

 

Marfany G, Soley M. Perquè envellim?. Barcelona, Publicacions i edicions Universitat de Barcelona. 2011.

 

Abric M, Dotte P. Gestos y activación para las personas mayores. Tomo 1.Barcelona. Masson. 2003.

 

Abric M,  Dotte P. Gestos y activación para las personas mayores. Tomo 2. Barcelona. Masson. 2003.

 

Serrano S, L’actitud positiva, Barcelona, Ara Llibres, 2012.

 

Serrano S, El regal de la comunicació, Barcelona, Ara Llibres, 2003.

 

Libro blanco del Envejecimiento Activo. IMSERSO. 2011.

 

Libro blanco de la coordinación sociosanitaria en españa.  ministerio de sanidad, política social e igualdad.  15 de diciembre 2011.

 

Desenvolupament d’un marc conceptual  i indicadors per avaluar l’atenció a la  cronicitat. Primer informe. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

 

 

                          

 

 

 

PDF