Castellano English
GUIA DOCENT
METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ
Coordinació:
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESC
Any acadèmic 2018-19
GUIA DOCENT: METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ 2018-19

Informació general de l'assignatura
DenominacióMETODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ
Codi102722
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (2009) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (2009) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits1.84.2
Nombre de grups41
CoordinacióVALENZUELA PASCUAL, FRANCESC
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Idioma/es d'imparticiócastellà-català-anglès
Horari de tutoria/llocA convenir

Francesc Valenzuela Pascual
Telèfon 973 702 459
Ubicació despatx 1.16

Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
EGEA NAVARRO, JOAQUÍNjoaquim.egea@cmb.udl.cat3,8
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESCfvp1969@dif.udl.cat5
VILAPRIÑO TERRE, ESTERevilaprinyo@cmb.udl.cat2,6
Objectius acadèmics de l'assignatura

O1. Conèixer els principis teòrics d'una pràctica, i mitjans de quantificació o qualificació dels seus efectes, a través del mètode investigador

O2. Identificar i manejar les variables necessàries per a l'anàlisi científic

O3. Identificar les oportunitats que afavoreixin el desenvolupament d'investigacions i anàlisis sobre tècniques i procediments

O4. Aplicar el mètode d'investigació científica i basat en l'evidència per a la millora de la tasca professional

O5. Saber emprar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

O6. Comprendre l'abast i les limitacions del mètode i de la informació científica

O7. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut

 

Competències significatives

Competències específiques:

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
Resultats d'aprenentatge:
2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia

CE13 Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.
Resultats d'aprenentatge:
13.1 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura professional així com establir línies de recerca en l'àmbit de les competències de la professió.
13.2 Utilitzar el mètode científic a través de programes d'investigació bàsica i aplicada.
13.3 Utilitzar la metodologia qualitativa i quantitativa aplicada a l'activitat professional respectant els aspectes ètics i saber aplicar-la a la professió.
13.4 Identificar i utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el maneig i tractament quantitatiu de la informació.
13.5 Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència, aplicats a les diferents branques de la mateixa.
13.6 Difondre la pràctica basada en l'evidència i els treballs d'investigació i les seves conclusions a la comunitat científica i professional.
13.7 Establir protocols d'assistència de Fisioteràpia basats en la pràctica per evidència científica i fomentar totes aquelles activitats professionals que comparteixen la dinamització de la recerca en Fisioteràpia.

CE15. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
Resultats d'aprenentatge:
15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.
15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia.
15.3 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.
15.4 Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.
15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant.
15.7 Divulgar les troballes d'investigació rellevants per a futura avaluació científica.

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Mòdul 1

1.         Concepte d´investigació científica

2.         Introducció a la investigació en fisioteràpia

3.         Recerca bibliogràfica i fonts d´informació

4.         Projecte d´investigació

-           Plantejament de la pregunta d´investigació

-           Apartats d´un projecte d´investigació

5.         Dissenys d´estudis

 

Mòdul 2

6.         Introducció a la estadística

7.         Estadística descriptiva

8.         Probabilitat

9.         Estadística inferencial

10.       Taller de SPSS (Seminari)

 

Mòdul 3

11.       Demografia

12.       Introducció a la Epidemiologia: mesures i dissenys d´estudis.

 

Mòdul 4

13.       Fonts de finançament en investigació

14.       Comunicació científica

-           Comunicacions per un congrés

-           Articles científics

15.       Lectura crítica d´articles científics

Eixos metodològics de l'assignatura

1 Classes Magistrals

2 Seminari

4 Treball escrit

5 Aprenentatge basat en problemes / resolució casos clínics

7 Debat / participació activa de l'alumne

Pla de desenvolupament de l'assignatura
  1. Lliçó magistral i classes participatives (50%)
  2. Seminaris i debats (50%)
Sistema d'avaluació

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

O1- O3 Examen teòric  Domina els continguts de la matèria 45 O I  

 

O5

 

Presentació oral metodologia

 

28

O

G

Les bases es trobaran a l'aula virtual

O4-O7

 

Treball escrit estadística

 

27

O

G

Les bases es trobaran a l’aula virtual

(1)Obligatòria / Voluntària (2)Individual / Grupal

 

Aquesta assignatura segueix les normatives d´avaluació de la UdL.

Avaluació contínua:

Per aprovar aquesta assignatura s'ha d'obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitjana ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d'avaluació és imprescindible que les activitats avaluatives que tinguin un pes percentual igual o superior a un 30% estiguin aprovades amb un 5.

Tant l’examen teòric com la seva recuperació constaran de 40 preguntes que podran ser obertes o tipus test(de 4 possibles respostes, de les quals només hi haurà una verdadera, amb un descompte de 0,25 per error).

 

Avaluació única: article 1.5, punt 2

Constarà de:

 

Bibliografia i recursos d'informació
PDF