Castellano English
GUIA DOCENT
LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA
Coordinació:
MAMBRONA GIRÓN, LUIS
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I AD... 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióLEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITARIA
Codi102721
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits24
Nombre de grups32
CoordinacióMAMBRONA GIRÓN, LUIS
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant* Activitats formatives
1 Lliçó magistral i classes participatives (50%)
2 Seminaris i debats (20%)
3 Práctiques de aula (30%)
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCastellano y catalán
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BOSCH BARCELO, PEREpere.bosch@udl.cat,5
DOMINGO CORCHOS, MANUELmanel.domingo@udl.cat7,5
MAMBRONA GIRÓN, LUISluis.mambrona@udl.cat6
Objectius acadèmics de l'assignatura

Competències i resultats d'Aprenentatge

CE2 Conèixer i Comprendre les Ciències, els Models, les tècniques i els Instruments Sobre Els que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'Aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, Bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.2 Definir el concepte de Fisioteràpia i la seva evolució al llarg de la història

2.3 Citar les aptituds Bàsiques Que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.

2.9 Descriure el context administratiu en el Que s'emmarca la fisioteràpia i de les diferents formes que adopta la Gestió Sanitària i Atenció Sanitària a l'Espanya ia la Comunitat.

2.10 Identificar el context organitzatiu En què s'emmarca la fisioteràpia, la Naturalesa dels Col·legis Professionals i Associacions, Com Així el Codi deontològic dels col·legis professionals.

2.11 Explicar els Conceptes generals del Dret i Responsabilitat, Possibles Problemes civils o penals en Relació amb la professió. Legislació Sanitària i laboral.CE3 Conèixer i Comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats a la terapèutica del tant Pròpiament dita una APLICAR a La Clínica Per La preeducación o Recuperació funcional, com a la Realització d'Activitats adreçades a la promoció i manteniment de la salut.

            Resultats d'Aprenentatge:

3.1 exposar els fonaments teòrics Sobre Els que es Basen els Diferents Mètodes i Procediments fisioterapèutics

3.2 Reconèixer els Procediments Generals i Específics de propis de la Fisioteràpia.

CE11 Proporcionar Una Atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

            Resultats d'Aprenentatge:

11.1 Utilitzar i incorporar els Principis Ètics i Legals de la professió en L'atenció fisioterápica

11.2 APLICAR els Mecanismes de Garantia de Qualitat en la Pràctica De La Fisioteràpia, Criteris Segons reconeguts I validats.

11.3 Explicar al Pacient de forma adequada i adaptada 01:00 SEUS Possibilitats interpretatives, els Objectius de Cada actuació, Demanant la seva Col·laboració en TOT Moment

11.5 Orientar les Activitats i Mode d'Actuació en Relació A Cada Pacient, oferint tracte personal i individualitzat de l'ONU

11.6 Demostrar Habilitats de Comunicació i emprar el tracte ADEQUAT amb els Pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.

11.7 Demostrar habilitat en professional context de l'ONU, ètic i legal del professional, reconeixent i responent a dilemes i temes ètics en la Pràctica DiàriaCE12 Intervenir en els Àmbits de Promoció, Prevenció, Protecció i Recuperació de la Salut.

            Resultats d'Aprenentatge:

12.3 Promoure Mitjançant l'Educació per a la Salut Hàbits de Vida Saludables basats en Actuacions de Fisioteràpia

12.4 Prevenir i evitar els possibles riscos derivats de l'Aplicació del Tractament fisioteràpic

12.5 Dissenyar i desenvolupar Campanyes de Divulgació sociosanitari-educativa: Programes de Fisioteràpia a l'Escola i en diferents Àmbits Professionals, Programes d'Escola d'Esquena, etc.CE13 Participar en l'elaboració de Protocols assistencials de Fisioteràpia Basada en l'Evidència Científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.

Resultats d'Aprenentatge:

13.1 Incorporar la Investigació Científica i la Pràctica Basada en l'Evidència de Com cultura professional Així Com establir Línies d'investigació en l'Àmbit de les Competències de la professió.

13.2 Utilitzar el Mètode Científic un Través de Programes d'Investigació Bàsica i Aplicada.

13.3 Utilitzar la metodologia qualitativa i quantitativa aplicada a l'Activitat professional respectant els Aspectes Ètics i sabre aplicar-la a la professió.

13.4 Identificar i utilitzar les possibilitats que ofereixen les Noves Tecnologies en el Maneig i Tractament Quantitativa de la Informació.

13.7 Establir Protocols d'Assistència de Fisioteràpia basats en la Pràctica per Evidència Científica i Fomentar Totes Aquelles Activitats Professionals Que comparteixen la dinamització de la Recerca en Fisioteràpia.

CE16 Adquirir Habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar Activitats de Planificació, Gestió i Control en les unitats assistencials on es presti Atenció en Fisioteràpia i la seva Relació amb Altres Serveis Sanitaris.

            Resultats d'Aprenentatge:

            16.1 Identificar Els Elements Bàsics de Gestió dels Serveis de la professió.

            16.2 Descriure l'Estructura Organitzativa i la gestió dels Sistemes de Salut Pública.

            16.4 Dissenyar Activitats de Planificació, de Millora de la Qualitat, d'Organització i Gestió en l'Àmbit de les Competències de la professió, amb un compromís ètic i de motivació PER LA QUALITAT, Diferents Disciplines Integrant.

            16.6 Identificar els Requisits d'autorització administrativa d'instal·lació i de funcionament dels centres sanitaris i també les diferents eines de gestió.

            16.7 Elaborar i Participar en Programes i Altres Accions relacionades amb la salut comunitària i educació per a la Salut.CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, del tant de forma escrita com oral, amb els Usuaris del Sistema Sanitari Així Com amb Altres Professionals

CG2 Saber Treballar en Equips Professionals Com UNITAT Bàsica amb bany La que s'estructuren de-forma uni o multidisciplinaris i interdisciplinaris els professionals i altre personals de les Organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els Principis Ètics i Legals de la professió a la Pràctica professional axial Com Integrar els Aspectes socials i comunitaris en La presa de decisions.

CT1 Correcció en l'Expressió Escrita oral.

CT2 Domini D'Una Llengua Estrangera.

CT3 Domini de les TIC

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d & una Cultura de Pau i de Valors Democràtics.Observacions

Comprendre els Factors Relacionats amb la Salut i els Problemes Relacionats amb la fisioteràpia en els Àmbits de l'Atenció Primària, Especialitzada i de la Salut Laboral
Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol i els Aspectes Relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment aquells en què intervingui la Fisioteràpia
Conèixer els Codis Ètics i deontològics Professionals

Competències

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Competències estratègiques en la Doble titulació del Grau en Nutrició i Dietètica i del Grau en Fisioteràpia:

Objectiu: Identificació de les competències que no es treballen en les assignatures de les dobles titulacions i proposta d’assignació a assignatures que es cursen en l’itinerari (i d’acord amb la Memòria de cada titulació)

Grau en Nutrició i Dietètica

CE2 Conèixer l'estructura i funció del cos humà de del nivell molecular a l'organisme complet, en les diferents etapes de la vista. Estructura del Cos Humà 1 i 2  Funció 1 i 2 

CE4 Conèixer les bases psicològiques i els factors bio-psico-socials que incideixen en el comportament humà · Psicologia i habilitats comunicatives 

CE6 Conèixer els diferents mètodes educatius d'aplicació en ciències de la salut, així com, les tènces de comunicació aplicables en alimentació i nutrició humana . · Psicologia i habilitats comunicatives

CE7 Conèixer les bases i fonaments de l'alimentació i nutrició humana. Funció 1 i 2 

CE46 Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.  · Bases nutricionals i farmacologia

CE48 Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica  · Legislació, salut pública i administració sanitària 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Continguts de la matèria / assignatura

 

 • Concepte de salut pública. Procés salut-malaltia. Demografia
 • Epidemiologia general
 • Salut laboral i sinistralitat

 

 • Característiques de la funció directiva dels serveis de Fisioteràpia i gestió del procés terapèutic
 • Planificació, organització i gestió sanitària: gestió assistencial, gestió de recursos humans i materials i gestió integral (qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambiental)

 

 • Codi ètic i deontològic en Fisioteràpia
 • Sistemes Sanitaris (models i evaluació)
 • Sistema Sanitari Espanyol i Models de Gestió
 • Organització Sanitária
 • Gestió Clínica i Anàlisi Sistema Espanyol
 • Gestió per Processos i Qualitat

 

 • Fisioteràpia Ambulatòria, Domiciliària, Hospitalària i Privada
 •  

 

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura es desenvoluparà principalment amb classes presencials pràctiques per tal de treballar continguts i habilitats referents a aquestes àrees tècniques pròpies de la fisioteràpia. Es farà un anàlisi comparatiu entre els plans de salut vigents a diferents comunitats i es sotmetrà a debat la organització assistencial als diferents àmbits .

Per tal de garantir la comprensió i aplicabilitat pràctica per part de l’alumne, es proposarà un treball reflexiu de caràcter crític respecte als continguts impartits.

 

 

 

Descripció:

Activitat

HTP (1)

(Hores|Minuts)

HTNP (2)

(Hores|Minuts)

Introducció a l'assignatura, Administració i Gestió en Fisioteràpia

 

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

Treball grupal alta d'un centre de Fisioteràpia, tràmits i estratègies

Treball grupal

2.5Hores

4Hores

Legislació Sanitària Marc legislatiu 1

 

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

Alta d'un centre de Fisioteràpia, DAFO

Treball grupal

2.5Hores

4Hores

Legislació Sanitària Marc legislatiu 2

 

Alta d'un centre de Fisioteràpia

Lliçó magistral i classes participatives

 

Treball grupal

2.5Hores

4Hores

Salud Pública

Lliçó magistral i classes participatives

 

2.5Hores

4Hores

Consentiment Informat.

Treball grupal

2.5Hores

4Hores

Organització en Fisioteràpia

Treball grupal

2.5Hores

4Hores

Epidemilogia.

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

Sistemas Sanitaris.

Models actuals.

Evaluació Sistema Sanitari.

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

Sistema Salut en España.

Modelos de Gestió

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

Organització Sanitaria.

Repás de continguts, integració de coneixements

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

Gestió Clínica

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

Anàlisi Sistema Español

Vídeo i comentari crític

2.5Hores

4Hores

Gestió per processos

Qualitat

Lliçó magistral i treball grupal2

2.5Hores

4Hores

Fisioteràpia a Domicili

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

“Salut. Negoci de vida”

Vídeo i comentari crític

2.5Hores

4Hores

Fisioteràpia Hospitalària

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

Fisioteràpia en Atenció Primària y Privada

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

Gestió en Fisioteràpia

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

“Llistes d´Espera”

Vídeo i comentari crític

2.5Hores

4Hores

Presentació Treballs

Treball grupal

2.5Hores

4Hores

Repás de continguts, integració de coneixements

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

Repás de continguts, integració de coneixements

Lliçó magistral i classes participatives

2.5Hores

4Hores

 

 

(1)HTP = Hores de Treball Presencial

(2)HTNP = Hores de Treball No Presencial

 

Metodologies docents

1 Classes magistrals

2 Seminari

4 Treball escrit

7 Debat / Participació activa de l'alumneSistemes d'Avaluació i Resultats d'Aprenentatge avaluats

1 Examen teòric (50%): 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 11.1, 11.7

2 Treball en grup (40%): 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 , 13.7, 16.1,16.2, 16.4, 16.6, 16.7

5 Assistència i Participació activa / evaluation contínua (10%): 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 16.1,16.2, 16.4, 16.6, 16.7Activitats formatives

Lliçó magistral CLASSES participatives I (50%)
Debats I Seminaris (20%)
Pràctiques d'aula (30%)


ContingutConcepte de Salut Pública. Procés Salut-Malaltia. DemografiaEpidemiologia general,Salut laboral i sinistralitatCaracterístiques de la Funció directiva dels Serveis de Fisioteràpia i Gestió del Procés Terapèutic. Planificació, Organització i Gestió Sanitària: gestió assistencial, gestió de recursos humans i materials i gestió integral (qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambiental)Codi ètic i deontològic en Fisioteràpia

 

Sistema d'avaluació

 

Objetius

Activitats

d’Avaluació

Criteris

%

Dates

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

 

 

 

1

 

Examen

Teóric

Examen tipus test amb 50 preguntes, de 5 opcions possibles de les quals només una correcta. Cada 3 preguntes incorrectes, resta una correcta.

50

 

O

I

Per fer promig amb la resta de parts de l’assignatura cal superar cada part individualment

 

2

Presentació i exposició d’un Treball

 

Presentació i exposición d’un treball grupal d‘Administració Sanitària (Mapa Processos)

40

 

O

G

Per fer promig amb la resta de parts de l’assignatura cal superar cada part individualment

3

Evaluació Continuada

Assistència, participació a classe, foment del debat i diàleg

10

 

V

I

 

 

 

 

 

Per aprovar aquesta assignatura s’ha d’obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en els diferents blocs avaluatius és imprescindible que les activitats 1 i 2 estiguin aprovades. 

 

(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

 

El treball (objectiu2) consta de 2 apartats que es realitzen en forma de grup .En un primer és simula la creació d’un centre de fisioteràpia (Anàlisi previ de la població,requisits legals,  inversió, idea de negoci, etc..).En el segon, és realitza un consentiment informat sobre una tècnica concreta de fisioteràpia. La data d’entrega límit és el 24/12/2017.

 

 

El trebals es desenvolupa simultàniament en horari lectiu i fora del marc de docència. En cas d’existir impossibilitat acreditada per part de l’estudiant per la realització d’aquets, l’alumne té que contactar amb el seu tutor responsable (a l'inici del programa lectiu) per establir un sistema d’avaluació alternatiu.

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES ASSIGNATURES TEÒRIC-PRÀCIQUES

 

En relació a la justificació de les absències, els motius pels quals es considera que la falta és justificada, seran els mateixos que els enunciats a la Normativa de l'Avaluació i la qualificació de la docència als graus i màsters a la UdL per no assistir a les proves d'avaluació programades a la guia docent o a la web de la titulació.

 

Per a la resta de situacions derivades de problemes de salut, personals o familiars, es permetrà a l'estudiant canviar de dia i recuperar el seminari durant la setmana, si és possible.

 

Les sol·licituds de justificació d’absències que comportin la incompareixença a una prova d’avaluació hauran de ser presentades el mateix dia de l’absència. La justificació de la resta d’absències haurà de ser presentada com a molt tard en els 10 dies següents.

 

De forma general a l'estudiant únicament se li justificarà l'absència, però no la manca de compliment dels seus compromisos acadèmics.

Bibliografia i recursos d'informació

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF