Castellano English
GUIA DOCENT
FISIOTERAPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES
Coordinació:
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESC
Any acadèmic 2018-19
GUIA DOCENT: FISIOTERAPIA EN ESPECIALITATS CL... 2018-19

Informació general de l'assignatura
DenominacióFISIOTERAPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES
Codi102720
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria (2009) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)12
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits66
Nombre de grups31
CoordinacióVALENZUELA PASCUAL, FRANCESC
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Idioma/es d'imparticióCatalà, castellà i anglès
Horari de tutoria/llocFrancesc Valenzuela Pascual:
Despatx 1.16 horari a convenir
973702459
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ALMAZÁN TRIBÓ, JUDITHjalmazan@infermeria.udl.cat3
GARCÍA MARTÍNEZ, ESTERester.garcia@dif.udl.cat2,2
GÓMEZ GARCÍA, MARIA DOLORESloligomez@infermeria.udl.cat3
MAMBRONA GIRÓN, LUISlmambrona@infermeria.udl.cat1,9
MONGE ESQUE, AIDAaida.monge@dif.udl.cat5,4
SALLES OLLER, LAIAlsalles@dif.udl.cat3,6
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESCfvp1969@dif.udl.cat4,9
Sistema d'avaluació

 

 

Objectius

 

Activitats d'Avaluació

 

 

Criteris

 

 

%

 

 

O/V (1)

 

 

I/G (2)

 

 

Observacions

O1. O1

 

Examen Teòric 1

Domina els continguts

de l´assignatura

35

O

I

17/05 de 12-14 h

Recuperable

O1. O1

 

Examen Teòric 2

Domina els continguts

de l´assignatura

 

35

O

I

10/06 de 12-14 h

Recuperable

 

O3-O5

 

Seminaris avaluatius

Domina els continguts

dels 5 seminaris

6x5

O

I

No recuperable.

Les bases es trobaran a l’aula virtual

  1. Obligatòria / Voluntària    
  2. Individual / Grupal

Aquesta assignatura segueix les normatives d´avaluació de la UdL.

Avaluació contínua:

Per aprovar aquesta assignatura s´ha d´obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d´avaluació és imprescindible que totes elles estiguin aprovades amb un 5 a excepció de l´autoavaluació.

Tant l´examen final com l’examen teòric constaran de 40 (40% del total de la prova) preguntes tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals només hi haurà una verdadera, amb un descompte de 0,25 per error) i 4 (60% del total de la prova) preguntes curtes a desenvolupar.

La recuperació del registre anecdòtic constarà de diferents proves pràctiques que demostrin que l´alumne ha assolit els objectius.

 

Avaluació única: article 1.5, punt 2

Constarà d´un examen únic amb dos diferents apartats

PDF