Castellano English
GUIA DOCENT
FISIOTERAPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES
Coordinació:
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESC
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: FISIOTERAPIA EN ESPECIALITATS CL... 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióFISIOTERAPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES
Codi102720
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)12
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits66
Nombre de grups42
CoordinacióVALENZUELA PASCUAL, FRANCESC
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà, castellà i anglès
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ALMAZÁN TRIBÓ, JUDITHjudith.almazan@udl.cat3
GARCIA MARTINEZ, ESTERester.garcia@udl.cat2,1
GÓMEZ GARCÍA, MARIA DOLORESloli.gomez@udl.cat3
MAMBRONA GIRÓN, LUISluis.mambrona@udl.cat1,9
MASBERNAT ALMENARA, MARIAmaria.masbernat@udl.cat3,6
MONGE ESQUÉ, AIDAaida.monge@udl.cat5,4
ORIO SALLENT, AIMARaimar.orio@udl.cat4
PINILLA RIERA, IDOYA2
PIÑOL RIUS, GEMMAgemma.pinol@udl.cat2
SALLES OLLER, LAIAlaia.salles@udl.cat2
SUREDA BALCELLS, RAMONramon.sureda@udl.cat2
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESCfran.valenzuela@udl.cat5
Informació complementària de l'assignatura
Objectius acadèmics de l'assignatura
Competències

Competències específiques:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

            Resultats d'aprenentatge:

1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.

1.2 Diferenciar cada un dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions

1.3 Reconèixer els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius

1.4 Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà

1.7 Comprendre les funcions psíquiques, les seves alteracions i la seva evolució al llarg del cicle vital.

1.8 Identificar els factors psicosocials i mediambientals que influeixen en el procés de recuperació de les persones

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

            Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.

2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia

CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

            Resultats d'aprenentatge:

3.1 Exposar els fonaments teòrics sobre els quals es basen els diferents mètodes i procediments fisioterapèutics

3.2 Reconèixer els procediments generals i específics propis de la Fisioteràpia.

3.4 Definir les bases de la relació terapèutica i tractar les diferents tècniques d'intervenció psicosocial que són d'utilitat en les Ciències de la Salut.

3.5 Citar els mitjans per afavorir la participació de l'usuari i la família en el procés de recuperació

3.7 Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia

CE4 Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, a l'acabo dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.

            Resultats d'aprenentatge:

4.1 Executar el pla d'intervenció de Fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies, atenent a la individualitat de l'usuari i incorporant els principis ètics, deontològics i legals a la pràctica professional.

4.2 Resoldre casos clínics emprant les tècniques i actuacions pròpies de la fisioteràpia

4.3 Demostrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, així com els coneixements i habilitats característiques de la fisioteràpia en un àmbit hospitalari i extrahospitalari, i en atenció primària i comunitària.

4.4 Consultar i aplicar els principis que permeten el raonament clínic per afavorir la resolució de problemes.

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

            Resultats d'aprenentatge:

5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials encontrades.

5.4 Realitzar una valoració de l'estat funcional del pacient des del punt de vista de la traumatologia.

5.5 Realitzar una valoració de l'estat funcional del pacient des del punt de vista de la Neurologia, uroginecologia, cardiologia o fisioteràpia respiratòria.

CE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.

Resultats d'aprenentatge:

6.1 Realitzar un diagnòstic funcional de Fisioteràpia basat en l'anàlisi i interpretacion critica de la informació recollida i relacionada amb la valoració de Fisioteràpia i amb la informació complementària.

6.2 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes

6.3 Aplicar els procediments i instruments de valoració en Fisioteràpia interpretant proves elèctriques i manuals per determinar resultats en les diferents especialitats de la fisioteràpia

6.4 Identificar i utilitzar els instruments de valoració reconeguts i validats internacionalment

CE7 Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

            Resultats d'aprenentatge:

7.1 Definir els objectius generals i específics per a l'aplicacion del tractament fisioterapèutic

7.2 Dissenyar exercicis terapèutics per al tractament de patologies i lesions ortopèdiques, traumatològiques, reumatològiques i esportives

7.5 Descriure el pla d'intervenció en fisioteràpia per a les diferents especialitats de neurologia, uroginecologia, cardiologia o fisioteràpia respiratòria.

7.7 Analitzar críticament les situacions clíniques per desenvolupar un bon pla d'intervenció atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

7.8 Preparar l'entorn en què es duran a terme les sessions de Fisioteràpia perquè s'adapti a les necessitats del pacient.

CE8 Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.

Resultats d'aprenentatge:

8.1 Realitzar les tècniques específiques de tractament fisioterapèutic en el pacient, segons les diferents patologies, i aplicar els procediments d'intervenció sobre el mateix i sobre el seu entorn.

8.2 Saber aplicar altres teràpies manuals específiques, alternatives o complementàries afins al camp de competència de la Fisioteràpia

CE9 Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.

Resultats d'aprenentatge:

9.1 Identificar i descriure els principals canvis produïts com a conseqüència dels diferents tractaments aplicats

9.3 Identificar la necessitat de replantejar el pla d'intervenció en funció dels resultats d'evolució obtinguts.

CE11 Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

            Resultats d'aprenentatge:

11.1 Utilitzar i incorporar els principis ètics i legals de la professió en l'atenció fisioterápica

11.2 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.

11.3 Explicar al pacient de forma adequada i adaptada a les seves possibilitats interpretatives, els objectius de cada actuació, demanant la seva col·laboració en tot moment

11.5 Orientar les activitats i manera d'actuació en relació a cada pacient, oferint un tracte personal i individualitzat

11.6 Demostrar habilitats de comunicació i emprar el tracte adequat amb els pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.

11.7 Demostrar habilitat en un context professional, ètic i legal del professional, reconeixent i responent a dilemes i temes ètics en la pràctica diària

CE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

            Resultats d'aprenentatge:

12.2 Seleccionar i executar els procediments fisioterapèutics generals que s'apliquen a les diferents patologies del cos humà en els períodes de promoció i conservació de la salut, així com en la prevenció de la malaltia.

12.4 Prevenir i evitar els possibles riscos derivats de l'aplicació del tractament fisioterapèutic

CE14 Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

            Resultats d'aprenentatge:

14.2 Integrar i col·laborar amb els diferents equips professionals interdisciplinaris.

14.3 Oferir una atenció en Fisioteràpia eficient, atorgant una assistència integral, continuada i de qualitat als pacients, mostrant respecte per la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Resultats d'aprenentatge:

15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.

15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia

 

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT1 Correcció a l'expressió oral escrita.

CT2 Domini d´una llengua estrangera.

CT3 Domini de les TIC.

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Continguts fonamentals de l'assignatura
  1. Introducció i relació de les diferents especialitats clíniques.
  2. Regeneració de parts toves en problemes traumàtics.
  3. Fisioteràpia neurològica.
  4. Fisioteràpia respiratòria.
  5. Fisioteràpia cardiològica.
  6. Fisioteràpia pediàtrica.
  7. Fisioteràpia i sol pelvià.
  8. Fisioteràpia musculoesquelètica.
Eixos metodològics de l'assignatura

1 Classes magistrals

2 Seminari

3 Pràctiques en aula

4 Treball escrit

5 Aprenentatge basat en problemes / resolució casos clínics

7 Debat / participació activa de l'alumne

8 Utilització de les TICs com a eina docent:

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El pla de desenvolupament s'informarà a l'inici de l'assignatura.

Sistema d'avaluació

 

 

Objectius

 

Activitats d'Avaluació

 

 

Criteris

 

 

%

 

 

O/V (1)

 

 

I/G (2)

 

 

Observacions

O1. O1

 

Examen Teòric 1

Domina els continguts

de l´assignatura

36

O

I

Recuperable

O1. O1

 

Examen Teòric 2

Domina els continguts

de l´assignatura

 

36

O

I

Recuperable

 

O3-O5

 

Seminaris avaluatius

Domina els continguts

dels 4 seminaris

28

O

I

No recuperable.

Les bases es trobaran a l’aula virtual

  1. Obligatòria / Voluntària    
  2. Individual / Grupal

Aquesta assignatura segueix les normatives d´avaluació de la UdL.

Avaluació contínua:

Per aprovar aquesta assignatura s´ha d´obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d´avaluació és imprescindible que totes elles estiguin aprovades amb un 5 a excepció de l´autoavaluació.

Tant l'examen teòric com la seva recuperació constaran de 40 preguntes tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals només n'hi haurà una veritable, amb un descompte de 0,25 per error).

 

Avaluació única: article 1.5, punt 2

Constarà d´un examen únic amb dos diferents apartats

Bibliografia i recursos d'informació

Es donarà a l’inici del curs juntament amb el temari específic de cada bloc.

PDF