Castellano English
GUIA DOCENT
MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 2
Coordinació:
GRAU CERCÓS, FÈLIX
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVEN... 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióMÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 2
Codi102719
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULA
Nombre de crèdits6
Nombre de grups4
CoordinacióGRAU CERCÓS, FÈLIX
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantEs requereix un treball autònom d'un 40% més enllà de les hores de classe presencials
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Distribució de crèditsCrèdits teòrics i pràctics al 50%
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BRAVO NAVARRO, MARIA CRISTINAcristina.bravo@udl.cat3
GRAU CERCÓS, FÈLIXfelix.grau@udl.cat4,5
LÓPEZ PÉREZ, MARIA TERESAmaite.lopez@udl.cat3
SANJUÁN SÁNCHEZ, DANIELdaniel.sanjuan@udl.cat4
TERSA MIRALLES, CARLOScarles.tersa@udl.cat9,5
Informació complementària de l'assignatura

L’objectiu del grau en fisioteràpia és preparar un futur professional amb un perfil clarament generalista amb les competències necessàries per valorar, diagnosticar i tractar problemes de salut mitjançant l’aplicació d’un conjunt de tècniques i mètodes específics de la fisioteràpia, amb  la finalitat de curar, prevenir o readaptar-los.

Recomanació del professorat:

Es recomanen coneixements mínims d’anglès.

És recomanable portar la matèria al dia.

És recomanable  tenir superades les següents assignatures per poder afrontar amb garanties el contingut i aprenentatge d’aquesta assignatura:

Objectius acadèmics de l'assignatura
Competències

Competències específiques de la Titulació:

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.2 Definir el concepte de Fisioteràpia i la seva evolució al llarg de la història

2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.

2.8 Explicar i descriure els factors que influeixen en l'aplicació dels agents físics propis de la fisioteràpia.

2.9 Descriure el context administratiu en què s'emmarca la fisioteràpia i de les diferents formes que adopta la gestió sanitària i l'atenció sanitària a Espanya ia la Comunitat.

2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia

 

CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

            Resultats d'aprenentatge:

3.1 Exposar els fonaments teòrics sobre els quals es basen els diferents mètodes i procediments fisioterapèutics

3.2 Reconèixer els procediments generals i específics propis de la Fisioteràpia.

3.3 Comprendre i aplicar els agents físics com base de la terapèutica en fisioteràpia.

3.5 Citar els mitjans per afavorir la participació de l'usuari i la família en el procés de recuperació

 

 

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

            Resultats d'aprenentatge:

            5.1 Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes físics, psicològics i socials

 

CE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.

            Resultats d'aprenentatge:

            6.1 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes.

 

CE8 Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.

            Resultats d'aprenentatge:

8.1 Realitzar les tècniques específiques de tractament fisioteràpic en el pacient, segons les diferents patologies, i aplicar els procediments d'intervenció sobre el mateix i sobre el seu entorn.

 

CE10 Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.

            Resultats d'aprenentatge:

10.1 Registrar eficaç i adequadament una història clínica de fisioteràpia completa amb tota la informació des de la recepció del pacient fins l'informe d'alta de fisioteràpia

10.2 Elaborar un informe d'alta atenent al compliment dels objectius marcats i l'adequada evolució del pacient.

 

 

CE11 Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

            Resultats d'aprenentatge:

11.1 Utilitzar i incorporar els principis ètics i legals de la professió en l'atenció fisioterápica

11.2 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.

11.4 Identificar la importància de registrar diàriament l'aplicació de Fisioteràpia, l'evolució i els incidents de la mateixa

11.5 Orientar les activitats i manera d'actuació en relació a cada pacient, oferint un tracte personal i individualitzat

11.6 Demostrar habilitats de comunicació i emprar el tracte adequat amb els pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.

11.7 Demostrar habilitat en un context professional, ètic i legal del professional, reconeixent i responent a dilemes i temes ètics en la pràctica diària

 

CE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

            Resultats d'aprenentatge:

12.1 Identificar i descriure els principis bàsics de prevenció, així com els diferents tractaments mèdics i quirúrgics aplicables a cada tipus de patologia.

12.3 Promoure mitjançant l'educació per a la salut hàbits de vida saludables basats en actuacions de fisioteràpia

 

 

CE13 Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.

            Resultats d'aprenentatge:

13.1 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura professional així com establir línies de recerca en l'àmbit de les competències de la professió.

13.2 Utilitzar el mètode científic a través de programes d'investigació bàsica i aplicada.

13.4 Identificar i utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el maneig i tractament quantitatiu de la informació.

13.5 Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència, aplicats a les diferents branques de la mateixa.

13.7 Establir protocols d'assistència de Fisioteràpia basats en la pràctica per evidència científica i fomentar totes aquelles activitats professionals que comparteixen la dinamització de la recerca en Fisioteràpia.

 

 

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

            Resultats d'aprenentatge:

15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.

15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia.

15.3 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.

15.4 Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.

15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant

 

CE16 Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es presti atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.

            Resultats d'aprenentatge:

            16.1 Identificar els elements bàsics de gestió dels serveis de la professió.

            16.2 Descriure l'estructura organitzativa i la gestió dels sistemes de salut pública. 16.6 Identificar els requisits d'autorització administrativa d'instal·lació i de funcionament dels centres sanitaris així com les diferents eines de gestió.

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

CT1 Correcció en l'expressió oral escrita.

CT2 Domini d'una llengua estrangera.

CT3 Domini de les TIC

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC 1. Fisioteràpia Manual Osteopàtica

 

BLOC  2. Cadenes Musculars

 

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura es desenvoluparà principalment amb classes presencials pràctiques per tal de treballar continguts i habilitats referents a aquestes àrees tècniques pròpies de la fisioteràpia. Es plantejaran casos clínics per tal de desenvolupar la capacitat d’aplicar allò après per a poder resoldre un problema a partir de definir els objectius terapèutics de cada cas, tenint com a punt d’inici el raonament clínic, les demostracions del professor i la pròpia pràctica entre els alumnes. És així com es comprovarà la capacitat de seleccionar, transferir i usar dades i lleis per resoldre problemes o tasques, d’aplicar les destreses tant manuals com observacionals adquirides, davant de situacions clíniques presentades, sempre fent ús de la informació rebuda.

 

 

 

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Descripció:

Activitat (1)

HTP (2)

(Hores|Minuts)

HTNP (3)

(Hores|Minuts)

Presentació de l’assignatura i del professorat

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

2Hores

0Hores

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

 

 

Fisioteràpia manual osteopàtica

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Fisioteràpia manual osteopàtica

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

Cadenes Musculars

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

 

(2)HTP = Hores de Treball Presencial

(3)HTNP = Hores de Treball No Presencial

 

Activitats formatives

Sistema d'avaluació

 

 

 

 

 

Avaluació

 

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V(1)

I/G (2)

Observacions

 

           

Tots els temes

Examen Pràctic i teòric

Examen pràctic amb preguntes de les pràctiques realitzades a classe I (Carles Tersa)

Examen pràctic amb preguntes de les pràctiques realitzades a classe II (Fèlix Grau)

Examen pràctic amb preguntes de les pràctiques realitzades a classe III (Daniel Sanjuan)

Examen teòric dins del mateix examen pràctic

 

30%

 

30%

 

 

40%

 

 

O

I

Cada professor realitzarà una avaluació de la seva part que puntuarà proporcionalment en la nota final de l'assignatura.

Durant l'examen pràctic es realitzarà també l'avaluació d'una competència teòrica.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Obligatòria / Voluntària

(2) Individual / Grupal

L'ASSISTÈNCIA A LES CLASSES DE GRUP ÉS OBLIGATÒRIA PER PODER SUPERAR L'ASSIGNATURA

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES ASSIGNATURES TEÒRIC-PRÀCIQUES

 

En relació a la justificació de les absències, els motius pels quals es considera que la falta és justificada, seran els mateixos que els enunciats a la Normativa de l'Avaluació i la qualificació de la docència als graus i màsters a la UdL per no assistir a les proves d'avaluació programades a la guia docent o a la web de la titulació.

 

Per a la resta de situacions derivades de problemes de salut, personals o familiars, es permetrà a l'estudiant canviar de dia i recuperar el seminari durant la setmana, si és possible.

 

Les sol·licituds de justificació d’absències que comportin la incompareixença a una prova d’avaluació hauran de ser presentades el mateix dia de l’absència. La justificació de la resta d’absències haurà de ser presentada com a molt tard en els 10 dies següents.

 

De forma general a l'estudiant únicament se li justificarà l'absència, però no la manca de compliment dels seus compromisos acadèmics.

 

“La Universitat de Lleida informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Aquestes imatges només s’utilitzen per impartir docència, avaluar els coneixements de l’assignatura i per a projectes de millora docent.

L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de la UdL d’impartir i millorar la docència universitària, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Les imatges, un cop enregistrades, es conserven com a mínim mentre no prescriguin les corresponents accions i reclamacions contra l'avaluació aprovada pel professorat. Es destrueixen en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/)La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament previstos en la Llei.

Les persones interessades poden accedir a les seves imatges; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat </src/compose.php?send_to=dpd@udl.cat>. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Per tant, tal i com consta a la normativa, només es podran crear materials audiovisuals en les assignatures en què s'hagi informat prèviament d'aquestes accions a través de la Guia Docent.

Per aprovar aquesta assignatura s’ha d’obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en els diferents blocs avaluatius és imprescindible que totes elles estiguin aprovades.

ES POT SOL·LICITAR AVALUACIÓ ÚNICA SEMPRE I QUAN ES COMPLEIXIN ELS REQUISITS ESTABLERTS EN EL REGLAMENT DE RÉGIM INTERN DE LA FACULTAT I ES SOL·LICITI ABANS DE L'INICI DEL SEGON SEMESTRE VIA COORDINADOR DE L'ASSIGNATURA.

 

Donat que aquesta és una assignatura que combina contínuament la teoria amb la pràctica l’assistència és obligatòria en un 80% per poder aprovar l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada.

 

És obligatori acudir a classe amb roba còmoda, cabell recollit, ungles tallades... 

 

Bibliografia i recursos d'informació

General:

FISIOTERÀPIA MANUAL OSTEOPÀTICA

 

TÈCNIQUES DE CONSCIÈNCIA CORPORAL

Alexander, G. (1983). La eutonía. Un camino hacia la experiencia total del cuerpo.Barcelona: Paidós.

Bertherat, T. (1998). La guarida del tigre. Antigimnasia para el dolor de espalda y lascontraccionesmusculares. Barcelona: Paidós.

Brennan, R. (2001). El manual de la técnica Alexander. Barcelona: Paidotribo.

Busquet, L. (1994). Las cadenasmusculares. Tomo I: El tronco y columna. Barcelona:Paidotribo.

Chiesa, A., Serreti A. (2009). Mindfulness-based stress reduction for stress Management in healthy people: a review and meta-analysis. The journal of alternative andcomplementary medicine 15(5), 593-600

Csikszentmihalyi, M. (1997).Fluir.Una psicología de la felicidad. Barcelona: Kairós.

Dong, L. (2000). Qi Gong. La vía del sosiego. Barcelona: Kairós.

Kabat-Zinn, J. (2004), Vivir con plenitud las crisis. Como utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Barcelona: Kairós

Kabat-Zinn, J. (2007). La práctica de la atención plena. Barcelona: Kairós

Lagardera, F. (2007). Ejerciciofísico y bienestar. Lleida: Universitat de Lleida.

Lagardera, F. (2009). Ejerciciofísico sostenible: una vía de conocimientoprácticohacia el bienestar y la felicidad. Citius, altius, Fortius, 2(2), 71-100.

Martín, A. (2008). Con rumbopropio. Responder a situaciones de crisis. Barcelona: Plataforma Editorial.

Morone, N., Lynch, Ch., Greco, C., Tindle, H., Weiner, D. (2008). “I felt like a new person” The effects of mindfulness meditation on older adults with chronic pain: qualitative narrative analysis of diary entries. The Journal of Pain, 9, 841-849.

Morone, N., Lynch, Ch., Greco, C., Tindle, H., Weiner, D. (2009). A mind-body program for older adults with chronic low back pain: results of a pilot study. Pain Medicine, 10(8), 1395-1407.

Morone, N., Rollman, B., Moore, Ch., Li Qin., Weiner, D. (2007). Mind-body interventions for chronic pain in older adults: a structural review. PainMedicine, 8(4), 359-375.

Munné, A. (1997). El amanecer del cuerpo. Barcelona: Paidós.

Munné, A. (1999). La evidencia del cuerpo(2ª edición ed.). Barcelona: Paidós.

Munné, A. (2002). La microgimnasia. Amar el cuerpo. Barcelona: Paidotribo.

Plews-ogan, M., Owens, J., Goodman, M., Wolfe, P., Schorling, J. (2005). A pilot study evaluating mindfulness-based stress reduction and massage for the management of chronic pain. Gen Intern Med, 20, 1136-1138.

Pradhan, E., Baumgarten, M., Langeberg, P., Handwerger, B., Kaplan, A., Magyari, T., Hochberg, M., Berman, B. (2007). Effect of mindfulness-based stress reduction in rheumatoid arthritis patients.ArthritisCareandResearch, 57(7), 1134-1142.

Simón, V. ( 2007), Mindfulness y neurobiología. Revista de Psicoterapia, 66/67, 5-30.

Vishnivetz, B. (1994). Eutonía. Educación del cuerpohacia el ser: Paidos

CADENES MUSCULARS

PDF