Castellano English
GUIA DOCENT
MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Coordinació:
RUBÍ CARNACEA, FRANCESC JOSEP
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVEN... 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióMÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Codi102718
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)12
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULA
Nombre de crèdits12
Nombre de grups4
CoordinacióRUBÍ CARNACEA, FRANCESC JOSEP
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantEs requereix un treball autònom d'un 40% més enllà de les hores de classe
presencials
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Distribució de crèditsCrèdits teòrics i pràctics al 50%
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BOSCH BARCELO, PEREpere.bosch@udl.cat,4
CRUCCI VÁZQUEZ, SANTIAGOsantiago.crucci@udl.cat3,6
GARCIA MARTINEZ, ESTERester.garcia@udl.cat1,8
MARTÍNEZ NAVARRO, ORIOLoriol.martinez@udl.cat6
MIRALBES TORNER, FERRANferran.miralbes@udl.cat7,8
MORALES VIGO, ALBERTalbert.moralesvigo@udl.cat3
MOURE ROMERO, LOURDESlurdes.moure@udl.cat3
ORIO SALLENT, AIMARaimar.orio@udl.cat3
RUBÍ CARNACEA, FRANCESC JOSEPfrancesc.rubi@udl.cat11,2
SOLANI SUBIRADA, JÚLIAjulia.solani@udl.cat2
SOLÉ CASES, SÍLVIAsilvia.sole@udl.cat1,8
SUREDA BALCELLS, RAMONramon.sureda@udl.cat3
SÁNCHEZ GÁLVEZ, MERCÈmerce.sanchez@udl.cat1,4
Informació complementària de l'assignatura

L'objectiu del grau en fisioteràpia és preparar un futur professional amb un perfil clarament generalista amb les competències necessàries per valorar, diagnosticar i tractar problemes de salut mitjançant l'aplicació d'un conjunt de tècniques i mètodes específics de la fisioteràpia, amb la finalitat de guarir, prevenir o readaptar.

Assignatura en el conjunt del pla d'estudis:

Aquesta és una matèria de formació específica, conformada per dues assignatures de 12 i 6 ECTS respectivament amb l'objectiu de realitzar un abordatge profund, a nivell teoricopràctic, dels mètodes específics, procediments i actuacions més freqüents utilitzades per la fisioteràpia en el tractament de la patologia ortopèdica, traumatològica i reumatològica de l'aparell locomotor.

En aquesta assignatura s'estudiaran les tècniques propioceptives, els estiraments, els embenats funcionals, una introducció al mètode Mckenzie en columna lumbar i a la fisioteràpia vestibular i les tècniques de relaxació i de conscienciació corporal com tècniques específiques de la Fisioteràpia relacionant-les amb casos clínics habituals en la praxi professional de la Fisioteràpia.

Es relaciona directament dins del pla d'estudis amb les assignatures d'anatomia, valoració i procediments generals en fisioteràpia, coneixements longitudinals que es consideren imprescindibles per aprovar l'assignatura.

Recomanació del professorat:

Es recomanen coneixements mínims d'anglès.

És recomanable portar la matèria al dia.

És recomanable tenir superades les següents assignatures per poder afrontar amb garanties el contingut i aprenentatge d'aquesta assignatura:

Fonaments de Fisioteràpia

Estructura del cos humà

Física i Biomecànica

Funció del cos humà

Fisiopatologia

Valoració en fisioteràpia

D'interès:

La Universitat de Lleida informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Aquestes imatges només s’utilitzen per impartir docència, avaluar els coneixements de l’assignatura i per a projectes de millora docent.

L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de la UdL d’impartir i millorar la docència universitària, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.Les imatges, un cop enregistrades, es conserven com a mínim mentre no prescriguin les corresponents accions i reclamacions contra l'avaluació aprovada pel professorat. Es destrueixen en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament previstos en la Llei.

Les persones interessades poden accedir a les seves imatges; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat<mailto:dpd@udl.cat>. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Conèixer  els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades a la terapèutica clínica.
2. Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia en les alteracions de l’aparell locomotor.
3. Aplicar mètodes específics d’intervenció de fisioteràpia per promoure hàbits de vida saludable en relació a l’aparell locomotor, mitjançant la educació per la salut.
4. Integrar, a través de la experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements i habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari i de l’atenció primària i comunitària.
5. Resoldre casos clínics susceptibles de tractament fisioterapèutic en l’àmbit de les afeccions del sistema músculo esquelètic.
6. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
7. Descriure i aplicar els procediments adequats de valoració de fisioteràpia, amb l’objectiu de determinar el grau d’afectació del aparell locomotor i la seva possible repercussió funcional.
8. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
9. Establir hipòtesis diagnòstiques de fisioteràpia a través de casos clínics amb alteracions del sistema músculo esquelètic.
10. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d’adequació, validesa i eficiència.
11. Dissenyar exercicis terapèutics per les malalties i lesions ortopèdiques, traumatològiques, reumatològiques i esportives.
12. Definir els objectius generals i específics per a la aplicació del tractament fisioterapèutic en alteracions de l’aparell locomotor.
13. Participar en la elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en la evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.
14. Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.
15. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-lo de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
16. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
17. Comprendre i realitzar els mètodes i tècniques específics referits a l’aparell locomotor en el tractament de la patologia neuromusculoesquelètica.
18. Comprendre i realitzar els mètodes i tècniques específiques que tinguin en compte les implicacions de la ortopèdia, de la traumatologia i de la reumatologia en la fisioteràpia, tècniques terapèutiques reflexes, així com altres mètodes i tècniques alternatives i/o complementàries amb seguretat i eficàcia demostrada segons l’estat de desenvolupament de la ciència.
19. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dintre del seu context social i multicultural.
20. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
21. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
22. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
23. Realitzar les tasques de fisioteràpia basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperaciómultiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Competències

Competències específiques de la Titulació:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:

1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.

1.2 Diferenciar cada un dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions.

1.3 Reconèixer els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius.

1.4 Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà.

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comuna entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

2.6 Descriure els principis, teories i bases físiques dels agents físics en l'activitat professional de la fisioteràpia.

2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.

2.8 Explicar i descriure els factors que influeixen en l'aplicació dels agents físics propis de la fisioteràpia.

2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia.

CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

3.1 Exposar els fonaments teòrics sobre els quals es basen els diferents mètodes i procediments fisioterapèutics.

3.2 Reconèixer els procediments generals i específics propis de la Fisioteràpia.

3.3 Comprendre i aplicar els agents físics com a base de la terapèutica en fisioteràpia.

3.4 Definir les bases de la relació terapèutica i tractar les diferents tècniques d'intervenció psicosocial que són d'utilitat en les Ciències de la Salut.

3.5 Citar els mitjans per afavorir la participació de l'usuari i la família en el procès de recuperació.

3.7 Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia.

CE4 Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.

Resultats d'aprenentatge:

4.1 Executar el pla d'intervenció de Fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies, atenent la individualitat de l'usuari i incorporant els principis ètics, deontològics i legals a la pràctica professional.

4.2 Resoldre casos clínics emprant les tècniques i actuacions pròpies de la fisioteràpia.

4.4 Consultar i aplicar els principis que permeten el raonament clínic per afavorir la resolució de problemes.

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge:

5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials trobades.

5.4 Realitzar una valoració de l'estat funcional del pacient des del punt de vista de la traumatologia.

CE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.

Resultats d'aprenentatge:

6.1 Realitzar un diagnòstic funcional de Fisioteràpia basat en l'anàlisi i interpretació crítica de la informació recollida i relacionada amb la valoració de Fisioteràpia i amb la informació complementària.

6.2 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes.

6.3 Aplicar els procediments i instruments de valoració en Fisioteràpia interpretant proves elèctriques i manuals per determinar resultats en les diferents especialitats de la fisioteràpia.

6.4 Identificar i utilitzar els instruments de valoració reconeguts i validats internacionalment.

CE7 Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Resultats d'aprenentatge:

7.1 Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament fisioterapèutic.

7.2 Dissenyar exercicis terapèutics per al tractament de patologies i lesions ortopèdiques, traumatològiques, reumatològiques i esportives.

7.3 Escollir els procediments de cinesiteràpia, mobilització, manipulació, massoteràpia o altres tècniques pròpies de la fisioteràpia que siguin més adequats segons la patologia presentada.

7.7 Analitzar críticament les situacions clíniques per desenvolupar un bon pla d'intervenció atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

7.8 Preparar l'entorn en què es duran a terme les sessions de Fisioteràpia perquè s'adapti a les necessitats del pacient.

CE8 Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.

Resultats d'aprenentatge:

8.1 Realitzar les tècniques específiques de tractament fisioteràpic en el pacient, segons les diferents patologies, i aplicar els procediments d'intervenció sobre el mateix i sobre el seu entorn.

CE9 Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.

Resultats d'aprenentatge:

9.1 Identificar i descriure els principals canvis produïts com a conseqüència dels diferents tractaments aplicats.

9.3 Identificar la necessitat de replantejar el pla d'intervenció en funció dels resultats d'evolució obtinguts.

CE11 Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

Resultats d'aprenentatge:

11.1 Utilitzar i incorporar els principis ètics i legals de la professió en l'atenció fisioterápica.

11.2 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.

11.3 Explicar al pacient de forma adequada i adaptada a les seves possibilitats interpretatives, els objectius de cada actuació, demanant la seva col·laboració en tot moment.

11.7 Demostrar habilitat en un context professional, ètic i legal del professional, reconeixent i responent a dilemes i temes ètics en la pràctica diària.

CE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

12.2 Seleccionar i executar els procediments fisioterapèutics generals que s'apliquen a les diferents patologies del cos humà en els períodes de promoció i conservació de la salut, així com en la prevenció de la malaltia.

12.4 Prevenir i evitar els possibles riscos derivats de l'aplicació del tractament fisioteràpic.

CE14 Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Resultats d'aprenentatge:

14.3 Oferir una atenció en Fisioteràpia eficient, atorgant una assistència integral, continuada i de qualitat als pacients, mostrant respecte per la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Resultats d'aprenentatge:

15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.

15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia.

15.3 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionades amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.

15.4 Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.

15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant.

 

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT1 Correcció en l'expressió oral escrita.

CT2 Domini d'una llengua estrangera.

CT3 Domini de les TIC.

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC 1. Propiocepció

BLOC  2. Estiraments

BLOC 3. Embenats Funcionals

BLOC 4. Introducció al mètode Mckenzie en el tractament de les àlgies lumbars

BLOC 5. Tècniques de relaxació i de conscienciació corporal

BLOC 6. Introducció a la Fisioteràpia vestibular.

BLOC 7. Integració clínica.

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura es desenvoluparà principalment amb classes presencials pràctiques per tal de treballar continguts i habilitats referents a aquestes àrees tècniques pròpies de la fisioteràpia. A més, el bloc 5 es treballarà mitjançant casos clínics. L’objectiu és desenvolupar la capacitat d’aplicar allò après per a poder resoldre un problema a partir de definir els objectius terapèutics de cada cas, tenint com a punt d’inici el raonament clínic, les demostracions del professor i la pròpia pràctica entre els alumnes. És així com es comprovarà la capacitat de seleccionar, transferir i usar dades i lleis per resoldre problemes o tasques, d’aplicar les destreses tant manuals com observacionals adquirides, davant de situacions clíniques presentades, sempre fent ús de la informació rebuda.

Per garantir l’aplicabilitat pràctica i clínica d’allò après, en el treball sobre un cas clínic es plantejarà una part de recerca sobre la evidència científica de l’aplicabilitat d’una de les tècniques específiques de fisioteràpia impartides durant l’assignatura en un tipus de patologia o disfunció.

Aquest cas clínic es resoldrà mitjançant aprenentatge col·laboratiu i es desenvoluparà de manera paral·lela a les classes. 

La programació docent i els seus continguts poden veure’s modificats en el desenvolupament del curs si el professor responsable, sota el criteri de qualitat docent i assimilació de coneixements per part dels estudiants, ho considera oportú.

Descripció

Activitat

HTP (1)

HTNP (2)

 • Presentació de l’assignatura i del professorat
 • Presentació dels casos clínics a desenvolupar al llarg de l’assignatura
 • Blocs 1-6
 • Presentació de la tècnica : Efectes, objectius, indicacions, contraindicacions...

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

6 Hores

9 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

5 Hores

7,5 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

4 Hores

6 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

5 Hores

7,5 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

 • Blocs 1-6
 • Presentació de la tècnica : Efectes, objectius, indicacions, contraindicacions...

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

6 Hores

9 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

5 Hores

7,5 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

6 Hores

9 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

5 Hores

7,5 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

6 Hores

9 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

5 Hores

7,5 Hores

 • Blocs 1-6
 • Presentació de la tècnica : Efectes, objectius, indicacions, contraindicacions

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

5 Hores

7,5 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

5 Hores

7,5 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

6 Hores

9 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

5 Hores

7,5 Hores

 • Blocs 1-6
 • Presentació de la tècnica (Definició, classificació, Indicacions, contraindicacions...).
 • Avaluació

 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

 • Blocs 1-6
 • Procediments terapèutics

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

6 Hores

9 Hores

 • Integració Clínica
 • Desenvolupament de casos clínics (12 grups)

Lliçó magistral i classes participatives

Aprenentatge basat en problemes

5 Hores

7,5 Hores

 • Integració Clínica
 • Presentació de casos clínics

Seminari i debats

Aprenentatge basat en problemes

 

4 Hores

6 Hores

 • Integració Clínica
 • Presentació de casos clínics

Lliçó magistral i classes participatives

Aprenentatge basat en problemes

 

4 Hores

6 Hores

 • Blocs 1-6
 • Presentació de les tècniques: Efectes, objectius, indicacions, contraindicacions...

 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

 • Blocs 1-6
 • Tècniques aplicades a la patologia

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

 • Blocs 1-6
 • Estudi dels diferents sistemes d’avaluació: qüestionaris de benestar, qualitat de vida i altres

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

 

4 Hores

6 Hores

(1)HTP = Hores de Treball Presencial

(2)HTNP = Hores de Treball No Presencial

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L’assignatura es desenvoluparà principalment amb classes presencials teòrico-pràctiques per tal de treballar continguts i habilitats referents a aquestes àrees tècniques pròpies de la fisioteràpia. A més, a l’últim bloc es treballarà mitjançant casos clínics. L’objectiu és desenvolupar la capacitat d’aplicar allò après per a poder resoldre un problema a partir de definir els objectius terapèutics de cada cas, tenint com a punt d’inici el raonament clínic, les demostracions del professor i la pròpia pràctica entre els alumnes. És així com es comprovarà la capacitat de seleccionar, transferir i usar dades i lleis per resoldre problemes o tasques, d’aplicar les destreses tant manuals com observacionals adquirides, davant de situacions clíniques presentades, sempre fent ús de la informació rebuda.

Per garantir l’aplicabilitat pràctica i clínica d’allò après, en el treball sobre un cas clínic es plantejarà una part de recerca sobre la evidència científica de l’aplicabilitat  de les tècniques de fisioteràpia impartides durant l’assignatura en un tipus de patologia o disfunció.

Aquest cas clínic es resoldrà mitjançant aprenentatge col·laboratiu i es desenvoluparà de manera paral·lela a les classes.  

El treball col·laboratiu és una estratègia d’aprenentatge que necessita de la dedicació coordinada d’un grup d’estudiants, per poder resoldre un problema o activitat en un període de temps determinat i suficient, on  els objectius del grup cal que s’articulin més enllà de la dimensió individual. Una dimensió de grup que porti a l’enteniment igualitari de la tasca per part de tots els integrants del mateix i a la responsabilitat mútua. Al final els estudiants han de generar un resultat de tasca, producte de la participació de tots els membres i on cada membre ha de millorar l’aprenentatge propi i el de la resta dels components.

Sistema d'avaluació

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES ASSIGNATURES TEÒRIC-PRÀCIQUES

En relació a la justificació de les absències, els motius pels quals es considera que la falta és justificada, seran els mateixos que els enunciats a la Normativa de l'Avaluació i la qualificació de la docència als graus i màsters a la UdL per no assistir a les proves d'avaluació programades a la guia docent o a la web de la titulació.

Per a la resta de situacions derivades de problemes de salut, personals o familiars, es permetrà a l'estudiant canviar de dia i recuperar el seminari durant la setmana, si és possible.

Les sol·licituds de justificació d’absències que comportin la incompareixença a una prova d’avaluació hauran de ser presentades el mateix dia de l’absència. La justificació de la resta d’absències haurà de ser presentada com a molt tard en els 10 dies següents.

De forma general a l'estudiant únicament se li justificarà l'absència, però no la manca de compliment dels seus compromisos acadèmics.

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Blocs 1-6

Examen Teòric

50 preguntes test  + 4 preguntes curtes

40

O

I

Blocs 1-7

Examen pràctic per parelles

Resolució pràctica d’un cas clínic

40

O

I

Blocs 1-6

Treball grupal

Resolució d’un cas clínic

20

O

G

Objectius

Activitats d'Avaluació única i

Recuperació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Blocs 1-6

Examen Teòric de recuperació

50 preguntes test  + 4 preguntes curtes

50

O

I

Blocs 1-7

Examen pràctic per parelles

Resolució pràctica d’un cas clínic

50

O

I

(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

Per aprovar aquesta assignatura s’ha d’obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en els diferents blocs avaluatius és imprescindible que totes elles estiguin aprovades.

Per aquells alumnes que no superin l’assignatura segons els criteris establerts i per aquells que optin per l'avaluació única, s’haurà de realitzar un examen final de tots els blocs. En aquest cas la nota final sortirà de fer la mitja ponderada al 50 i 50% entre la nota de l’examen pràctic i del teòric. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en els diferents blocs avaluatius és imprescindible que totes elles estiguin aprovades.

Tant l’examen teòric que es realitzarà al final de l’assignatura com l’examen de recuperació constaran de 50 preguntes tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals només hi haurà una verdadera,  amb un descompte de 0,25 per error) i quatre preguntes curtes. La nota final resultarà de la ponderació de la part test i de la part de preguntes curtes al 60 i 40% respectivament.

Donat que aquesta és una assignatura que combina contínuament la teoria amb la pràctica l’assistència és obligatòria en un 80% per poder aprovar l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada.

És obligatori acudir a les classes pràctiques amb el pijama i el llençol de clínica reglamentari de la UdL, cabell recollit, ungles tallades... Recordeu que en aquesta assignatura és necessari despullar-se, cal doncs que vingueu preparats.

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES ASSIGNATURES TEÒRIC-PRÀCIQUES

En relació a la justificació de les absències, els motius pels quals es considera que la falta és justificada, seran els mateixos que els enunciats a la Normativa de l'Avaluació i la qualificació de la docència als graus i màsters a la UdL per no assistir a les proves d'avaluació programades a la guia docent o a la web de la titulació.

Per a la resta de situacions derivades de problemes de salut, personals o familiars, es permetrà a l'estudiant canviar de dia i recuperar el seminari durant la setmana, si és possible.

Les sol·licituds de justificació d’absències que comportin la incompareixença a una prova d’avaluació hauran de ser presentades el mateix dia de l’absència. La justificació de la resta d’absències haurà de ser presentada com a molt tard en els 10 dies següents.

De forma general a l'estudiant únicament se li justificarà l'absència, però no la manca de compliment dels seus compromisos acadèmics.

Bibliografia i recursos d'informació

 

EMBENATS FUNCIONALS

ESTIRAMENTS

PROPIOCEPCIÓ

MÈTODE MCKENZIE

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ

FISIOTERÀPIA VESTIBULAR

PDF