Castellano English
GUIA DOCENT
CINESITERAPIA
Coordinació:
MARTÍNEZ NAVARRO, ORIOL
Any acadèmic 2018-19
GUIA DOCENT: CINESITERAPIA 2018-19

Informació general de l'assignatura
DenominacióCINESITERAPIA
Codi102717
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (2009) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (2009) i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULA
Nombre de crèdits6
Nombre de grups4
CoordinacióMARTÍNEZ NAVARRO, ORIOL
Departament/sINEFC
Idioma/es d'imparticióCatalà - Castellà.
Horari de tutoria/llocDavínia Curià Sales
Despatx 1.06/ horari a convenir
David Carreras
Despatx INEFC/ horari a convenir
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
CABAU MANAU, LAIAlaiacabau@infermeria.udl.cat4,5
FERNÁNDEZ LAGO, HELENAhelena.fernandez@dif.udl.cat6
MARTÍNEZ NAVARRO, ORIOLoriolmn@dif.udl.cat6
TICO CAMI, JORDIjtico@inefc.udl.cat3
VERDEJO AMENGUAL, FRANCISCO JOSÉx.verdejo@dif.udl.cat4,5
Informació complementària de l'assignatura

Recomanació del professorat:

Es recomanen coneixements mínims d’anglès.

És recomanable portar la matèria al dia.

Objectius acadèmics de l'assignatura
Competències significatives

Resultats d'aprenentatge:

            1 Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament fisioterapèutic

            2 Dissenyar exercicis terapèutics per al tractament de patologies i lesions ortopèdiques, traumatològiques, reumatològiques i esportives

            3 Escollir els procediments de cinesiteràpia, mobilització, manipulació, massoteràpia o altres tècniques pròpies de la fisioteràpia que siguin més adequats segons la patologia presentada.

            4 Analitzar críticament les situacions clíniques per desenvolupar un bon pla d'intervenció atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

            5 Preparar l'entorn en què es duran a terme les sessions de Fisioteràpia perquè s'adapti a les necessitats del pacient.

            6 Adquirir coneixements i habilitats manuals per a la correcta mobilització passiva de les diferents articulacions.

            7 Adquirir coneixements i habilitats per a la correcta preescripció i realització de l'exercici terapèutic. 

 

           - Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

           - Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

          - Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

           - Correcció en l'expressió oral i escrita.

           - Domini d'una llengua estrangera.

           - Capacitat d’aplicar els coneixements en la pràctica.

           - Capacitat d’anàlisi i síntesi. 

           - Planificació i gestió del temps.

           - Habilitats de gestió de la informació.

           - Capacitat de crítica i d’autocrítica.

           - Capacitat per generar noves idees. 

Continguts fonamentals de l'assignatura

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ.

 

MÒDUL 2:

A. CINESITERÀPIA ACTIVA (general):

 

B. CINESITERÀPIA ACTIVA (INEF):

 

MÒDUL 3: CINESITERÀPIA PASSIVA (general):

 

MÒDUL 4: ARTICULACIONS EESS:

 

MÒDUL 5: ARTICULACIONS EEII:

 

MÒDUL 6: TRONC I CAP

Eixos metodològics de l'assignatura

Descripció: 

Activitat (1) 

HTP (2)

(Hores|Minuts) 

HTNP (3)

(Hores|Minuts) 

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ.

 

Lliçó magistral i classes participatives 

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 2.B: CINESITERÀPIA ACTIVA (INEF):

Funció neuromuscular

Lliçó magistral i classes participatives 

Pràctiques d’aula

 

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 2.B: CINESITERÀPIA ACTIVA (INEF):

Valoració neuromuscular.

Lliçó magistral i classes participatives 

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 2.A: CINESITERÀPIA ACTIVA (general).

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 2.B: CINESITERÀPIA ACTIVA (INEF):

Exercicis de reforçament muscular

Lliçó magistral i classes participatives 

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 2.A: CINESITERÀPIA ACTIVA (general).

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 2.B: CINESITERÀPIA ACTIVA (INEF):

Exercicis de reforçament muscular

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 3: CINESITERÀPIA PASSIVA (general):

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 2.B: CINESITERÀPIA ACTIVA (INEF):

Exercicis de reforçament muscular

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 3: CINESITERÀPIA PASSIVA (general):

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 3.B: CINESITERÀPIA ACTIVA (INEF):

Progressió d’exercicis

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 4: ARTICULACIONS EESS (teràpia manual passiva)

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 3.B: CINESITERÀPIA ACTIVA (INEF):

Progressió d’exercicis

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 4: ARTICULACIONS EESS 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 4: ARTICULACIONS EESS

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 4: ARTICULACIONS EESS 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 5: ARTICULACIONS EEII

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 4: ARTICULACIONS EESS

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

 

MÒDUL 5: ARTICULACIONS EEII

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 5: ARTICULACIONS EEII

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 5: ARTICULACIONS EEII

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 5: ARTICULACIONS EEII

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 6: TRONC I CAP 

Lliçó magistral i classes participatives Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

MÒDUL 6: TRONC I CAP 

Seminari i debats

Pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

 

(1) Metodologies docents


(2) HTP = Hores de Treball Presencial

(3) HTNP = Hores de Treball No Presencial

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Activitats formatives 

Sistema d'avaluació

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

MÒDULS 1-6

Exàmen Teòric

Test 32  + 4 preguntes curtes

35

O/V

I

 

MÒDULS 1-6

Valoració de les habilitats adquirides en les pràctiques d'aula

Resolució pràctica d’un cas clínic

40

O/V

I

 

MÒDULS 1-6

Treball en grup

Resolució d’un cas clínic i aplicació de l'exercici terapèutic corresponent

15

O/V

G

 
 

Seminaris: Assistència i participació activa als seminaris. Treballs de seminari

 

10

     

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

Temes

Exàmen Teòric de recuperació

Test 40 + 4 preguntes curtes

50

O

I

 

Tema

Valoració de les habilitats adquirides en les pràctiques d'aula

Resolució pràctica d’un cas clínic o tècnica

50

O

I

 

 

L’avaluació d’aquesta assignatura serà continuada i per tant si la mitja ponderada de totes les notes dona aprovat (5), llavors l’assignatura s’haurà superat. El càlcul d’aquesta mitja només és farà en el cas que s’arribi al 5 de nota en cadascuna de les diferents avaluacions que es facin. En al cas que la mitja quedi suspesa, només s’haurà de recuperar l’activitat d’avaluació suspesa.

En el cas que algú no opti per l’avaluació continuada i per aquells alumnes que no superin l’assignatura segons els criteris establerts s’haurà de realitzar un examen final teòric i pràctic de tots els blocs.

Tant l’examen teòric que es realitzarà al final de l’assignatura com l’examen de recuperació constaran de 40 preguntes tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals només hi haurà una verdadera,  amb un descompte de 0,25 per error) i quatre preguntes curtes. Les 32 preguntes tipus test equivaldran al 50% de la nota d’aquest examen; les 4 preguntes curtes equivaldran a l’altre 50%.

En quan als seminaris, el professor portarà un registre anecdòtic de l’alumnat. Aquest registre farà referència als coneixements tant teòrics com pràctics de l’alumnat als seminaris o classes pràctiques i a la qualificació dels treballs realitzats durant els seminaris.

En quan al treball grupal, cada grup realitzarà un treball que s’haurà d’entregar com a data límit el 21 de decembre del 2018. El treball serà la resolució d’un cas clínic. L’important serà establir un bon raonament clínic on s’integri el concepte exercici terapèutic, el procediment diagnòstic en teràpia manual i els fonaments de la teràpia manual en relació al trastorn. 

Donat que aquesta és una assignatura que combina contínuament la teoria amb la pràctica l’assistència és obligatòria en un 80% per poder aprovar l’assignatura.

(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

 

Sistemes d'avaluació

  1. Examen teòric (35%)
  2. Treball en grup (15%)
  3. Valoració de les habilitats adquirides en les pràctiques d'aula (40%)
  4. Assistència i participació activa / avaluació contínua (10%)
Bibliografia i recursos d'informació

General:

 

Complementària

PDF