Castellano English
GUIA DOCENT
CINESITERAPIA
Coordinació:
VERDEJO AMENGUAL, FRANCISCO JOSÉ
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: CINESITERAPIA 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióCINESITERAPIA
Codi102717
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia4OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULA
Nombre de crèdits6
Nombre de grups4
CoordinacióVERDEJO AMENGUAL, FRANCISCO JOSÉ
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà - Castellà.
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
MASBERNAT ALMENARA, MARIAmaria.masbernat@udl.cat6,8A concretar amb la professora
MOURE ROMERO, LOURDESlurdes.moure@udl.cat6A concretar amb la professora
TICO CAMI, JORDIjtico@inefc.udl.cat3A concretar amb el professor
VERDEJO AMENGUAL, FRANCISCO JOSÉxisco.verdejo@udl.cat8,2A concretar amb el professor
Informació complementària de l'assignatura

Recomanació del professorat:

Es recomanen coneixements d’anglès.

És recomana portar la matèria al dia per tal d’aprofitar-la al màxim.

Objectius acadèmics de l'assignatura
Competències

●      Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

●      Dissenyar un programa d'exercicis personalitzat i adequat a cada patologia i/o etapa de rehabilitació.

Resultats d'aprenentatge:

 1. Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament fisioterapèutic.
 2. Dissenyar exercicis terapèutics per al tractament de patologies i lesions ortopèdiques, traumatològiques, reumatològiques i esportives.
 3. Escollir els procediments i tècniques pròpies de la fisioteràpia que siguin més adequats segons la patologia presentada.
 4. Analitzar críticament les situacions clíniques per desenvolupar un bon pla d'intervenció atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 5. Preparar l'entorn en què es duran a terme les sessions de Fisioteràpia perquè s'adapti a les necessitats del pacient.
 6. Adquirir coneixements i habilitats per a la correcta prescripció i realització de l'exercici terapèutic. 

Competències generals de la Titulació:

           - Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

           - Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

          - Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

Competències transversals de la Titulació:

           - Correcció en l'expressió oral i escrita.

           - Domini d'una llengua estrangera.

           - Capacitat d’aplicar els coneixements en la pràctica.

           - Capacitat d’anàlisi i síntesi. 

           - Planificació i gestió del temps.

           - Habilitats de gestió de la informació.

           - Capacitat de crítica i d’autocrítica.

           - Capacitat per generar noves idees. 

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC 1. Introducció: Exercici terapèutic en Fisioteràpia

 1. Conceptualizació. Activitat física i exercici terapèutic relacionat amb la salut.
 2. Cinesiteràpia activa.
 3. Introducció a l'exercici terapèutic en Fisioteràpia
 4. Concepte de càrrega i els seus components
 5. Adaptació i tipus d’adaptació
 6. Principis generals de l’entrenament i l’aplicació en l’àmbit terapèutic
 7. Les capacitats físiques

BLOC 2. Aplicació i valoració de l'exercici terapèutic.

 1. Disseny d’un programa i mètodes d'intervenció
 2. Sistemes de valoració i registre del seguiment
 3. Anàlisi i aplicació d'intervencions integratives: Patocinemàtica d'extremitat inferior

BLOC 3. Respostes i adaptacions dels sistemes i teixits a l'exercici terapèutic

 1. Exercici terapèutic en les adaptacions de l’aparell locomotor i patologies múscul-esquelètiques
  1. Facilitació Neuromuscular propioceptiva Extremitat superior
  2. Facilitació Neuromuscular propioceptiva Extremitat inferior
 2. Exercici terapèutic en patologia cardiovascular
 3. Exercici terapèutic en patologia metabòlica
 4. Exercici terapèutic en patologies respiratòries i les seves adaptacions
 5. Exercici terapèutic en altres contexts

BLOC 4. L'ús dels equipaments d'acondicionament físic. Pràctica a instal·lacions esportives

 1. L’exercici actiu
  1. Denominació
  2. Propietats. Variacions.
  3. Tipus de Resistència i ús del material
  4. Pautes en l’execució de l’exercici actiu
 2. Aplicacions de l’exercici actiu
  1. Tronc: Zona cervical i cintura abdominal
  2. Extremitats superiors
  3. Extremitats inferior
Eixos metodològics de l'assignatura

 

Descripció: 

Activitat (1) 

HTP (2)

(Hores|Minuts) 

HTNP (3)

(Hores|Minuts) 

BLOC 1: Introducció: Exercici terapèutic en Fisioteràpia

 

Lliçó magistral i classes participatives 

Pràctiques d’aula

3 Hores

5 Hores

BLOC 2. Aplicació i valoració de l'exercici terapèutic

Lliçó magistral i classes participatives 

Pràctiques d’aula

27 Hores

41 Hores

BLOC 3. Respostes i adaptacions dels sistemes i teixits a l'exercici terapèutic

 

Lliçó magistral i classes participatives 

Pràctiques d’aula

20 Hores

30 Hores

BLOC 4. L'ús dels equipaments d'acondicionament físic

 

Lliçó magistral i classes participatives 

Pràctiques instal·lacions esportives

10 Hores

15 Hores

 

(1) Metodologies docents

(2) HTP = Hores de Treball Presencial

(3) HTNP = Hores de Treball No Presencial

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Activitats formatives

 

Comunicació alumnat-professorat

El campus virtual de l'assignatura és l'espai bàsic de comunicació entre professorat i alumnat i cal saber-ne fer bon ús. La UdL us té asignats un correu d'alumne a cada un/a de vosaltres sota el domini udl.cat. És el correu que semprarà per possar-se en contacte amb vosaltres ja sigui a través del campus virtual o redirigt a la vostra safata personal (cal modificar-ho manualment, i us ho recomanem), per aquest motiu és necessari obrir-lo regularment .Recordeu que en les relacions amb la universitat i l'alumnat es farà servir sempre el correu corporatiu i no s'acceptaran els correus personals.

Sistema d'avaluació

 

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

MÒDULS 1-4

Exàmen Teòric

Domina els continguts de l'assignatura (Test 40 preguntes + 4 curtes)

50

O

I

Rescuperable

MÒDULS 1-4

Treball en grup

Domina i sap aplicar els continguts

25

O/V

I/G

 

MÒDULS 1-4

Activitats d'aula i participació activa

Domina i sap aplicar els continguts

15

O/V

I

 

MÒDUL 4 Assistència Assistència als seminaris pràctics i participació activa 10 O/V I (>80%)

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

Temes

Exàmen Teòric de recuperació

Test 50 + 4 preguntes curtes

100

O

I

 

 

L’avaluació d’aquesta assignatura serà continuada i per tant si la mitjana ponderada de totes les notes dona aprovat (5), llavors l’assignatura s’haurà superat. El càlcul d’aquesta mitjana només és farà en el cas que s’arribi al 5 de nota en cadascuna de les diferents avaluacions que es facin.

En el cas que algú no opti o no pugui optar a l’avaluació continuada per motius justificats i, per aquells/es alumnes que no superin l’assignatura segons els criteris establerts s’haurà de realitzar un examen final de tots els blocs. Superant-se positivament amb una nota mínima de 5. Per poder optar a aquest tipus d’avaluació, l’alumne s’haurà de regir per la normativa UdL vigent sobre l’avaluació única (Més informació).

L'examen teòric que es realitzarà al final de l’assignatura constarà de 40 preguntes tipus test (amb 4 possibles respostes, de les quals sols una sera la correcta, amb una penalització de 0'25 per error) i quatre preguntes curtes de redactar. Les 40 preguntes tipus test equivaldran al 60% de la nota d’aquest examen; les 4 preguntes curtes equivaldran al 40% restant. L'examen teòric de recuperació constarà de 50 preguntes tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals sols una sera la correcta, amb una penalització de 0'25 per error) i quatre preguntes curtes de redactar. Les 50 preguntes tipus test equivaldran al 60% de la nota d’aquest examen; les 4 preguntes curtes equivaldran al 40% restant.

Pel que respecta a l’assistència, el/la professor/a portarà un registre anecdòtic de l'alumnat i/o comptabilitzat amb diferents entregues de pràctiques a l’aula. Aquest registre farà referència als coneixements tant teòrics com pràctics de l'alumnat en tots els seminaris o classes pràctiques que es vagin realitzant i la qualificació dels treballs (individuals / parelles o grups) que puguin sorgir realitzats durant el curs, ja siguin test o qüestionaris, debats, fitxes de sessió. Aquesta assistència serà obligatòria durant els seminaris pràctics del mòdul 4 en un 80%, per a ser considerada apte dins de l’avaluació continuada.

En quan al treball grupal, cada grup realitzarà un treball que s’haurà d’entregar com a data límit el 8 de gener del 2022. La finalitat del treball és la de dissenyar i portar a terme una intervenció d’exercici terapèutic en un supòsit pràctic contextualitzat en una patologia o lesió musculoesquelètica. El treball consistirà en una primera entrega escrita on es contextualitzarà per part de l’alumnat la patologia corresponent, es realitzarà un procés de difusió a través de les noves tecnologies (podcasts, infografies, vídeos divulgatius) o bé realitzar un pòster científic, i finalment realitzar una planificació terapèutica.

 

En relació a la justificació de les absències, els motius pels quals es considera que la falta és justificada, seran els mateixos que els enunciats a la Normativa de l'Avaluació i la qualificació de la docència als graus i màsters a la UdL per no assistir a les proves d'avaluació programades a la guia docent o a la web de la titulació.

Per a la resta de situacions derivades de problemes de salut, personals o familiars, es permetrà a l'estudiant canviar de dia i recuperar el seminari durant la setmana, si és possible.

Les sol·licituds de justificació d’absències que comportin la incompareixença a una prova d’avaluació hauran de ser presentades el mateix dia de l’absència. La justificació de la resta d’absències haurà de ser presentada com a molt tard en els 10 dies següents.

De forma general a l'estudiant únicament se li justificarà l'absència, però no la manca de compliment dels seus compromisos acadèmics.

 

Sistemes d'avaluació

 1. Examen teòric (50%)
 2. Treball en grup (25%)
 3. Activitats d’aula i participació activa (15%)
 4. Assistència als seminaris pràctics (10%)
Bibliografia i recursos d'informació

General:

Kisner C & Colby LA. Ejercicio terapéutico: Fundamentos y técnicas. Primera edició. Barcelona. Editorial Paidotribo. 2005.

Hall MC & Brody LT. Ejercicio terapéutico: Recuperación funcional. Primera edició. Barcelona Editorial Paidotribo. 2006.

Freese J. Fitness Terapéutico: Criterios para la recuperación de lesiones. Primera edició. Barcelona. Editorial Paidotribo. 2006.

Riebe D, Ehrman JK, Liguori G, Magal M. American College of Sports Medicine: Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Tenth Edition. Philadelphia, PA. Wolters Kluwer Health. 2018.

PDF