Castellano English
GUIA DOCENT
VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2
Coordinació:
MONTES MAÑAS, ANA
Any acadèmic 2018-19
GUIA DOCENT: VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2 2018-19

Informació general de l'assignatura
DenominacióVALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2
Codi102712
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (2009) i Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia2OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULA
Nombre de crèdits6
Nombre de grups5
CoordinacióMONTES MAÑAS, ANA
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Idioma/es d'imparticióCastellà-català-anglès
Horari de tutoria/llocA convenir
Francesc Valenzuela Pascual
Ubicació despatx 1.16
Telèfon: 973 702 459


Robert Tarrio
Ubicació despatx 1.06

Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
AIGUADÉ AIGUADÉ, RAMONraiguade@dif.udl.cat6
MARTÍNEZ NAVARRO, ORIOLoriolmn@dif.udl.cat6
MONTES MAÑAS, ANAana.montes@dif.udl.cat6
SÁNCHEZ GÁLVEZ, MERCÈmsanchez@infermeria.udl.cat12
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura s´imparteix en el segon quadrimestre del primer curs del grau en Fisioteràpia. Es tracta d´una matèria específica de 6 crèdits.
Les assignatures Valoració en Fisioteràpia I i Valoració en Fisioteràpia II tenen com a propòsit que l'alumne adquireixi els coneixements, habilitats i actituds bàsiques per a la valoració de la funció per mitjà del moviment. La valoració és la primera fase en el Mètode d'intervenció en fisioteràpia. En aquesta fase es reuneixen i registren totes les dades necessàries per obtenir una idea clara de l'estat de salut d'una persona, o grup, amb l'objectiu de comprendre les causes físiques dels problemes del pacient susceptibles de tractament fisioteràpic per, posteriorment, intentar corregir-les. Per poder fer una bona valoració en fisioteràpia és necessari conèixer els factors que fonamenten el moviment, i les disfuncions del mateix, així com desenvolupar una sèrie de procediments, habilitats i actituds claus per a la realització de l'examen físic i l'entrevista. L´assignatura dona continuïtat a Valoració en Fisioteràpia 1. Està centrada en les bases teòriques i el desenvolupament dels mètodes i procediments manuals i instrumentals de Valoració en Fisioteràpia, a més del coneixement dels diversos test i comprovacions funcionals, en els seus fonaments, modalitats i tècniques, així com de l'avaluació científica de la seva utilitat i efectivitat.

Es recomanen coneixements mínims d’anglès. És recomanable portar la matèria al dia.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Tenir la capacitat de valorar, des de la perspectiva de la fisioteràpia, l'estat funcional del pacient / usuari, considerant els aspecte físics, psicològics i socials del mateix.

2. Comprendre i aplicar els mètodes i procediments manuals i instrumentals de valoració en fisioteràpia i rehabilitació física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i efectivitat.

3. Saber identificar i descriure les estructures anatòmiques, per a la seva aplicació en les actuacions de fisioteràpia.

4. Conèixer i saber aplicar les diferents escales de valoració per aplicar en la valoració en fisioteràpia. Avaluar l'evolució dels resultats i fer els informes de fisioteràpia.

5. Saber descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats trobades en la valoració, així com els riscos associats.

6. Determinar el diagnòstic de fisioteràpia, d'acord amb les normes reconegudes internacionalment.

7. Saber elaborar i complimentar la història clínica de fisioteràpia.

8. Conèixer les proves complementàries habituals.

 

Competències significatives

Competències específiques:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
Resultats d'aprenentatge:
1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.
1.2 Diferenciar cada un dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions
1.3 Reconèixer els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius
1.4 Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
Resultats d'aprenentatge:
2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.
2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.
2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.
2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.
2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
Resultats d'aprenentatge:
5.1 Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes físics, psicològics i socials.
5.2 Tractar i rebre al pacient, recollint i valorant les dades subjectives manifestades pel mateix i / o persones significatives del seu entorn.
5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials encontrades.
5.4 Realitzar una valoració de l'estat funcional del pacient des del punt de vista de la traumatologia.


CE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
Resultats d'aprenentatge:
6.1 Realitzar un diagnòstic funcional de Fisioteràpia basat en l'anàlisi i interpretació crítica de la informació recollida i relacionada amb la valoració de Fisioteràpia i amb la informació complementària
6.2 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes
6.3 Aplicar els procediments i instruments de valoració en Fisioteràpia interpretant proves elèctriques i manuals per determinar resultats en les diferents especialitats de la fisioteràpia
6.4 Identificar i utilitzar els instruments de valoració reconeguts i validats internacionalment.

CE9 Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
Resultats d'aprenentatge:
9.1 Identificar i descriure els principals canvis produïts com a conseqüència dels diferents tractaments aplicats
9.2 Avaluar l'evolució del pacient en funció dels objectius establerts prèviament
9.3 Identificar la necessitat de replantejar el pla d'intervenció en funció dels resultats d'evolució obtinguts.
9.4 Contrastar les dades de valoració obtinguts abans i després d'una intervenció terapèutica.

CE11 Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
Resultats d'aprenentatge:
11.1 Utilitzar i incorporar els principis ètics i legals de la professió en l'atenció fisioterápica
11.2 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.
11.3 Explicar al pacient de forma adequada i adaptada a les seves possibilitats interpretatives, els objectius de cada actuació, demanant la seva col·laboració en tot moment
11.4 Identificar la importància de registrar diàriament l'aplicació de Fisioteràpia, l'evolució i els incidents de la mateixa
11.5 Orientar les activitats i manera d'actuació en relació a cada pacient, oferint un tracte personal i individualitzat
11.6 Demostrar habilitats de comunicació i emprar el tracte adequat amb els pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.

CE13 Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.
Resultats d'aprenentatge:
13.1 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura professional així com establir línies de recerca en l'àmbit de les competències de la professió.
13.2 Utilitzar el mètode científic a través de programes d'investigació bàsica i aplicada.
13.4 Identificar i utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el maneig i tractament quantitatiu de la informació.

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
Resultats d'aprenentatge:
15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.
15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia.
15.3 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.
15.4 Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.
15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Unitat 1. Classificacions internacionals de la malaltia i la discapacitat.

 1. CIE-10
 2. CIF
 3. La CIF com a eina de valoració en fisioteràpia

Unitat 2. Senyals d´alarma i derivació: el diagnòstic diferencial

 1. Definició i components
 2. Valoració neurològica i del dolor en el camp musculoesquelètic
 3. Factors de risc físic: Red flags
 4. Factors de risc psicosocial: Yellow flags
 5. Factors de risc psiquiàtrics/psicològics: Orange flags
 6. Factors de risc laboral: Blue/blag flags Unitat 
 7. Probes diagnòstiques complementaries
  1. La radiografia
   1. Historia
   2. Vistes radiogràfiques
   3. Avantatges i inconvenients
  2. Ultrasò
   1. Definició i tipus
   2. Avantatges i inconvenients
  3. Tomografia axial computeritzada (TAC)
   1. Definició i tipus
   2. Avantatges i inconvenients
  4. Ressonància magnètica (RM)
   1. Definició i tipus
   2. Avantatges i inconvenients

Unitat 3. Valoració de fisioteràpia respiratòria

            1. Generalitats

            2. Història clínica

            3. Topografia del tòrax

            4. Alteracions de les vies aèries

            5. Test diagnòstic en fisioteràpia respiratòria

           

Unitat 4. Els test diagnòstics en l´àmbit musculoesquelètic

 1. Evidencia científica
 2. Conceptes de validesa i fiabilitat
 3. Conceptes de sensibilitat i especificitat

Unitat 5. Test específics de la columna i membre superior

 1. Columna cervical i espatlla
 2. Columna lumbar i articulació sacroilíaca

Unitat 6. Test específics membre superior

 1. Articulació del colze
 2. Articulació del canell
 3. Articulació de la Mà

Unitat 7. Test específics membre inferior

 1. Articulació del maluc
 2. Articulació del genoll
 3. Articulació del turmell
 4. Articulació del peu

Unitat 8. Integració test/lesió

     1  Casos clínics

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals

Pràctiques en aula

Treball escrit

Aprenentatge basat en problemes / resolució casos clínics

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Lliçó magistral i classes participatives (50%)
Seminaris i debats (20%)
Pràctiques d'aula (30%)

Sistema d'avaluació

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

O1, O4, O8

Examen teòric

Domina els continguts

 de l´assignatura

35

O

I

 

O2, O3,O5

Examen pràctic

Rúbrica

45

O

I

 

O6, O7

Treball en grup

Rúbrica

20

O

G

Les bases es trobaran a l'aula virtual.

(1)Obligatòria / Voluntària (2)Individual / Grupal

 

Aquesta assignatura segueix les normatives d´avaluació de la UdL.

Avaluació contínua:

Per aprovar aquesta assignatura s´ha d´obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d´avaluació és imprescindible que totes elles estiguin aprovades amb un 5.

Tant l´examen teòric com la seva recuperació  constaran de 20 (40% del total de la prova) preguntes tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals només hi haurà una verdadera, amb un descompte de 0,25 per error) i 2 (60% del total de la prova) preguntes curtes a desenvolupar.

 

L'examen de la part teòrica es realitzarà en acabar-la. Dia 10 de desembre de 2018 (16:00-18:00hores) en les aules FIF1.02 i FIF 1.03.

 

L'examen de la part pràctica consistirà en fer 3 tests, 2 dels quals han de tenir una nota superior a 5 i la mitja dels 3 tests ha de ser igual o superior a 5.

Dia 14 de gener de 2019 (08:00-21:00) els grups de les dobles titulacions. Dia 15 de gener de 2019 (16:00-21:00) el grup de fisioteràpia.

 

Recuperacions:

Part teòrica: Dia 4 de febrer de 2019 (16:00-18:00)

Part pràctica: Dia 4 de febrer de 2019 (18:00-21:00)

 

 

Avaluació única: article 1.5, punt 2

Constarà d´un examen únic amb dos diferents apartats

 

Bibliografia i recursos d'informació

General

Goodman C C, Snyder T E K. Differential diagnosis for physical therapists: screening for referral. Saunders Elsevier; 2007

Greenhalgh S. Selfe J. Red Flags: a guide to identifying serious pathology of the spine. Elsevier; 2006

Greenhalgh S. Selfe J. Red Flags II: a guide to identifying serious pathology of the spine. Elsevier; 2010

Malanga G A, Nadler S F. Musculoskeletal physical examination: an evidence-based approach. Elsevier Mosby; 2006

Herbert R, Jamtvedt G, Mead J, Hagen K B. Practical evidence-based physiotherapy. Elsevier; 2005

 

Complementària

Main C J, Sullivan M J L, Watson P J. Pain Management: Practical applications of the biopsychosocial perspective in clinical and occupational settings. Ed. Elsevier. Second Edition; 2008

Topical Issues in Pain 5. Edited by Louis Gifford. CNS Press; 2006

Greenhalgh T. How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. BMJ books. Third edition; 2006

DeLisa J, Gans B, Walsh NE. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice. Philadelphia, PA, Lippincott Williams &Wilkins; 2005

Kenyon J, Kenyon K. The physiotherapist´s pocket book: essential facts at your finger tips. Churchill Livingstone; 2004

Navarro F A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. McGraw-Hill; 2000

PDF