Castellano English
GUIA DOCENT
VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2
Coordinació:
SÁNCHEZ GÁLVEZ, MERCÈ
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióVALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 2
Codi102712
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia2OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULA
Nombre de crèdits6
Nombre de grups4
CoordinacióSÁNCHEZ GÁLVEZ, MERCÈ
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCastellà-català-anglès
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
AIGUADÉ AIGUADÉ, RAMONramon.aiguade@udl.cat6
MARTÍNEZ NAVARRO, ORIOLoriol.martinez@udl.cat3
ORIO SALLENT, AIMARaimar.orio@udl.cat6
SÁNCHEZ GÁLVEZ, MERCÈmerce.sanchez@udl.cat9
Informació complementària de l'assignatura

Esta asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del grado en Fisioterapia. Se trata de una materia específica de 6 créditos.

Las asignaturas Valoración en Fisioterapia I y Valoración en Fisioterapia II tienen como propósito que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades y actitudes básicas para la valoración de la función por medio del movimiento. La valoración es la primera fase en el Método de intervención en fisioterapia. En esta fase se reúnen y registran todos los datos necesarios para obtener una idea clara del estado de salud de una persona, o grupo, con el objetivo de comprender las causas físicas de los problemas del paciente susceptibles de tratamiento fisioterapéutico para, posteriormente, intentar corregirlas. Para poder hacer una buena valoración en fisioterapia es necesario conocer los factores que fundamentan el movimiento, y las disfunciones del mismo, así como desarrollar una serie de procedimientos, habilidades y actitudes claves para la realización del examen físico y la entrevista. La asignatura da continuidad a Valoración en Fisioterapia I. Está centrada en las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en Fisioterapia, además del conocimiento de los diversos test y comprobaciones funcionales, en sus fundamentos, modalidades y técnicas, así como de la evaluación científica de su utilidad y efectividad.

Se recomiendan conocimientos mínimos de inglés.

Es recomendable llevar la materia al día.

 

http://“La Universitat de Lleida informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). Aquestes imatges només s’utilitzen per impartir docència, avaluar els coneixements de l’assignatura i per a projectes de millora docent. L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de la UdL d’impartir i millorar la docència universitària, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Les imatges, un cop enregistrades, es conserven com a mínim mentre no prescriguin les corresponents accions i reclamacions contra l'avaluació aprovada pel professorat. Es destrueixen en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació 2 dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament previstos en la Llei. Les persones interessades poden accedir a les seves imatges; sol•licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol•licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat<mailto:dpd@udl.cat>. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.”

Competències

Competències específiques:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
Resultats d'aprenentatge:
1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.
1.2 Diferenciar cada un dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions
1.3 Reconèixer els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius
1.4 Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
Resultats d'aprenentatge:
2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.
2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.
2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.
2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.
2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
Resultats d'aprenentatge:
5.1 Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes físics, psicològics i socials.
5.2 Tractar i rebre al pacient, recollint i valorant les dades subjectives manifestades pel mateix i / o persones significatives del seu entorn.
5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials encontrades.
5.4 Realitzar una valoració de l'estat funcional del pacient des del punt de vista de la traumatologia.


CE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
Resultats d'aprenentatge:
6.1 Realitzar un diagnòstic funcional de Fisioteràpia basat en l'anàlisi i interpretació crítica de la informació recollida i relacionada amb la valoració de Fisioteràpia i amb la informació complementària
6.2 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes
6.3 Aplicar els procediments i instruments de valoració en Fisioteràpia interpretant proves elèctriques i manuals per determinar resultats en les diferents especialitats de la fisioteràpia
6.4 Identificar i utilitzar els instruments de valoració reconeguts i validats internacionalment.

CE9 Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
Resultats d'aprenentatge:
9.1 Identificar i descriure els principals canvis produïts com a conseqüència dels diferents tractaments aplicats
9.2 Avaluar l'evolució del pacient en funció dels objectius establerts prèviament
9.3 Identificar la necessitat de replantejar el pla d'intervenció en funció dels resultats d'evolució obtinguts.
9.4 Contrastar les dades de valoració obtinguts abans i després d'una intervenció terapèutica.

CE11 Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
Resultats d'aprenentatge:
11.1 Utilitzar i incorporar els principis ètics i legals de la professió en l'atenció fisioterápica
11.2 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.
11.3 Explicar al pacient de forma adequada i adaptada a les seves possibilitats interpretatives, els objectius de cada actuació, demanant la seva col·laboració en tot moment
11.4 Identificar la importància de registrar diàriament l'aplicació de Fisioteràpia, l'evolució i els incidents de la mateixa
11.5 Orientar les activitats i manera d'actuació en relació a cada pacient, oferint un tracte personal i individualitzat
11.6 Demostrar habilitats de comunicació i emprar el tracte adequat amb els pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.

CE13 Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.
Resultats d'aprenentatge:
13.1 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura professional així com establir línies de recerca en l'àmbit de les competències de la professió.
13.2 Utilitzar el mètode científic a través de programes d'investigació bàsica i aplicada.
13.4 Identificar i utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el maneig i tractament quantitatiu de la informació.

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
Resultats d'aprenentatge:
15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.
15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia.
15.3 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.
15.4 Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.
15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Unitat 1. Classificacions internacionals de la malaltia i la discapacitat.

 1. CIE-10
 2. CIF
 3. La CIF com a eina de valoració en fisioteràpia

Unitat 2. Senyals d´alarma i derivació: el diagnòstic diferencial

 1. Definició i components
 2. Valoració neurològica i del dolor en el camp musculoesquelètic
 3. Factors de risc físic: Red flags
 4. Factors de risc psicosocial: Yellow flags
 5. Factors de risc psiquiàtrics/psicològics: Orange flags
 6. Factors de risc laboral: Blue/blag flags Unitat 
 7. Probes diagnòstiques complementaries
  1. La radiografia
   1. Historia
   2. Vistes radiogràfiques
   3. Avantatges i inconvenients
  2. Ultrasò
   1. Definició i tipus
   2. Avantatges i inconvenients
  3. Tomografia axial computeritzada (TAC)
   1. Definició i tipus
   2. Avantatges i inconvenients
  4. Ressonància magnètica (RM)
   1. Definició i tipus
   2. Avantatges i inconvenients

Unitat 3. Valoració de fisioteràpia respiratòria

            1. Generalitats

            2. Història clínica

            3. Topografia del tòrax

            4. Alteracions de les vies aèries

            5. Test diagnòstic en fisioteràpia respiratòria

           

Unitat 4. Els test diagnòstics en l´àmbit musculoesquelètic

 1. Evidencia científica
 2. Conceptes de validesa i fiabilitat
 3. Conceptes de sensibilitat i especificitat

Unitat 5. Test específics de la columna i membre superior

 1. Columna cervical i espatlla
 2. Columna lumbar i articulació sacroilíaca

Unitat 6. Test específics membre superior

 1. Articulació del colze
 2. Articulació del canell
 3. Articulació de la Mà

Unitat 7. Test específics membre inferior

 1. Articulació del maluc
 2. Articulació del genoll
 3. Articulació del turmell
 4. Articulació del peu

Unitat 8. Integració test/lesió

     1  Casos clínics

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals

Pràctiques en aula

Treball escrit

Aprenentatge basat en problemes / resolució casos clínics

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Lliçó magistral i classes participatives (50%)
Seminaris i debats (20%)
Pràctiques d'aula (30%)

 

http://“La Universitat de Lleida informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). Aquestes imatges només s’utilitzen per impartir docència, avaluar els coneixements de l’assignatura i per a projectes de millora docent. L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de la UdL d’impartir i millorar la docència universitària, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Les imatges, un cop enregistrades, es conserven com a mínim mentre no prescriguin les corresponents accions i reclamacions contra l'avaluació aprovada pel professorat. Es destrueixen en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació 2 dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament previstos en la Llei. Les persones interessades poden accedir a les seves imatges; sol•licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol•licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat<mailto:dpd@udl.cat>. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.”

Sistema d'avaluació

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

O1, O4, O8

Examen teòric

Domina els continguts

 de l´assignatura

35

O

I

 

O2, O3,O5

Examen pràctic

Rúbrica

45

O

I

 

O6, O7

Treball en grup

Rúbrica

20

O

G

Les bases es trobaran a l'aula virtual.

(1)Obligatòria / Voluntària (2)Individual / Grupal

 

 

 

 

 

 

Aquesta assignatura segueix les normatives d´avaluació de la UdL.

Avaluació contínua:

Per aprovar aquesta assignatura s´ha d´obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d´avaluació és imprescindible que totes elles estiguin aprovades amb un 5.

Tant l´examen teòric com la seva recuperació  constaran de 20 (40% del total de la prova) preguntes tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals només hi haurà una verdadera, amb un descompte de 0,25 per error) i 2 (60% del total de la prova) preguntes curtes a desenvolupar.

L'examen de la part pràctica consistirà en fer 4 tests, 3 dels quals han de tenir una nota superior a 5 i la mitja dels 4 tests ha de ser igual o superior a 5.

 

 

 

 

 

Avaluació única: article 1.5, punt 2

Constarà d´un examen únic amb tres apartats

 

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES ASSIGNATURES TEÒRIC-PRÀCIQUES

 

En relació a la justificació de les absències, els motius pels quals es considera que la falta és justificada, seran els mateixos que els enunciats a la Normativa de l'Avaluació i la qualificació de la docència als graus i màsters a la UdL per no assistir a les proves d'avaluació programades a la guia docent o a la web de la titulació.

 

Per a la resta de situacions derivades de problemes de salut, personals o familiars, es permetrà a l'estudiant canviar de dia i recuperar el seminari durant la setmana, si és possible.

 

Les sol·licituds de justificació d’absències que comportin la incompareixença a una prova d’avaluació hauran de ser presentades el mateix dia de l’absència. La justificació de la resta d’absències haurà de ser presentada com a molt tard en els 10 dies següents.

 

De forma general a l'estudiant únicament se li justificarà l'absència, però no la manca de compliment dels seus compromisos acadèmics.

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

General

Goodman C C, Snyder T E K. Differential diagnosis for physical therapists: screening for referral. Saunders Elsevier; 2007

Greenhalgh S. Selfe J. Red Flags: a guide to identifying serious pathology of the spine. Elsevier; 2006

Greenhalgh S. Selfe J. Red Flags II: a guide to identifying serious pathology of the spine. Elsevier; 2010

Malanga G A, Nadler S F. Musculoskeletal physical examination: an evidence-based approach. Elsevier Mosby; 2006

Herbert R, Jamtvedt G, Mead J, Hagen K B. Practical evidence-based physiotherapy. Elsevier; 2005

 

Complementària

Main C J, Sullivan M J L, Watson P J. Pain Management: Practical applications of the biopsychosocial perspective in clinical and occupational settings. Ed. Elsevier. Second Edition; 2008

Topical Issues in Pain 5. Edited by Louis Gifford. CNS Press; 2006

Greenhalgh T. How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. BMJ books. Third edition; 2006

DeLisa J, Gans B, Walsh NE. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice. Philadelphia, PA, Lippincott Williams &Wilkins; 2005

Kenyon J, Kenyon K. The physiotherapist´s pocket book: essential facts at your finger tips. Churchill Livingstone; 2004

Navarro F A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. McGraw-Hill; 2000

PDF