Castellano English
GUIA DOCENT
VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Coordinació:
PONS CAMPS, PATRICK
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: VALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 1 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióVALORACIÓ EN FISIOTERAPIA 1
Codi102711
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia1OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia1OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia1OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULA
Nombre de crèdits6
Nombre de grups4
CoordinacióPONS CAMPS, PATRICK
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCastellà-català
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BARRANCO REIXACHS, DAVIDdavid.barranco@udl.cat6
LIUZZO , VINCENZOvincenzo.liuzzo@udl.cat6
PONS CAMPS, PATRICKpatrick.pons@udl.cat12
Informació complementària de l'assignatura

 

Les assignatures Valoració en Fisioteràpia I i Valoració en Fisioteràpia II tenen com a propòsit que l'alumne adquireixi els coneixements, habilitats i actituds bàsiques per a la valoració de la funció per mitjà del moviment. La valoració és la primera fase en el Mètode d'intervenció en fisioteràpia. En aquesta fase es reuneixen i registren totes les dades necessàries per obtenir una idea clara de l'estat de salut d'una persona, o grup, amb l'objectiu de comprendre les causes físiques dels problemes del pacient susceptibles de tractament fisioteràpic per, posteriorment, intentar corregir-les. Per poder fer una bona valoració en fisioteràpia és necessari conèixer els factors que fonamenten el moviment, i les disfuncions del mateix, així com desenvolupar una sèrie de procediments, habilitats i actituds claus per a la realització de l'examen físic i l'entrevista. La finalització de l'assignatura dona pas a Valoració 2. Valoració en Fisioteràpia I es centra en que l'alumne adquireixi aquests coneixements bàsics en procediments, habilitats i actituds per fer realitzar de forma adequada l'examen físic en la fase de valoració dins del Pla d'Intervenció en Fisioteràpia.

 

És recomanable portar la matèria al dia i coneixements mínim d'anglès.

Objectius acadèmics de l'assignatura

   

1.Comprendre els elements essencials de l’avaluació de Fisioteràpia

2.Integrar el PAF com a forma habitual de treball del fisioterapeuta

3.Llistar les diferents parts de l’exploració Física de Fisioteràpia.

4.Aprendre a detectar Factors de risc i de Derivació en Fisioteràpia

5.Aprendre a avaluar les diferents articulacions del Cos Humà

6.Aprendre a avaluar la funcionalitat muscular.

7.Demostrar habilitat i assoliment de coneixements adquirits.

 

Competències

Competències específiques:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
Resultats d'aprenentatge:
1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.
1.2 Diferenciar cada un dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions
1.3 Reconèixer els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius
1.4 Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
Resultats d'aprenentatge:
2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.
2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.
2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.
2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.
2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
Resultats d'aprenentatge:
5.1 Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes físics, psicològics i socials.
5.2 Tractar i rebre al pacient, recollint i valorant les dades subjectives manifestades pel mateix i / o persones significatives del seu entorn.
5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials encontrades.
5.4 Realitzar una valoració de l'estat funcional del pacient des del punt de vista de la traumatologia.


CE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
Resultats d'aprenentatge:
6.1 Realitzar un diagnòstic funcional de Fisioteràpia basat en l'anàlisi i interpretació crítica de la informació recollida i relacionada amb la valoració de Fisioteràpia i amb la informació complementària
6.2 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes
6.3 Aplicar els procediments i instruments de valoració en Fisioteràpia interpretant proves elèctriques i manuals per determinar resultats en les diferents especialitats de la fisioteràpia
6.4 Identificar i utilitzar els instruments de valoració reconeguts i validats internacionalment.

CE9 Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
Resultats d'aprenentatge:
9.1 Identificar i descriure els principals canvis produïts com a conseqüència dels diferents tractaments aplicats
9.2 Avaluar l'evolució del pacient en funció dels objectius establerts prèviament
9.3 Identificar la necessitat de replantejar el pla d'intervenció en funció dels resultats d'evolució obtinguts.
9.4 Contrastar les dades de valoració obtinguts abans i després d'una intervenció terapèutica.

CE11 Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
Resultats d'aprenentatge:
11.1 Utilitzar i incorporar els principis ètics i legals de la professió en l'atenció fisioterápica
11.2 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.
11.3 Explicar al pacient de forma adequada i adaptada a les seves possibilitats interpretatives, els objectius de cada actuació, demanant la seva col·laboració en tot moment
11.4 Identificar la importància de registrar diàriament l'aplicació de Fisioteràpia, l'evolució i els incidents de la mateixa
11.5 Orientar les activitats i manera d'actuació en relació a cada pacient, oferint un tracte personal i individualitzat
11.6 Demostrar habilitats de comunicació i emprar el tracte adequat amb els pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.

CE13 Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.
Resultats d'aprenentatge:
13.1 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura professional així com establir línies de recerca en l'àmbit de les competències de la professió.
13.2 Utilitzar el mètode científic a través de programes d'investigació bàsica i aplicada.
13.4 Identificar i utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el maneig i tractament quantitatiu de la informació.

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
Resultats d'aprenentatge:
15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.
15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia.
15.3 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.
15.4 Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.
15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura
  1. Comunicació en fisioteràpia.
  2. Història Clínica de Fisioteràpia.
  3. L’anamnesi de Fisioteràpia.
  4. Generalitats de l’Avaluació: Observació, Sensibilitat, Tò Muscular....
  5. Balanç Articular.
  6. Balanç Muscular.
  7. Exploració de les diferents articulacions del Cos Humà: Extremitat Superior, Tronc i Extremitat Inferior.
  8. Escales de Valoració Funcional.
Eixos metodològics de l'assignatura

Descripció:

Activitat (1)

HTP (2)

HTNP (3)

Presentació assignatura. Models biomèdic i biopsicosocial: diferencies

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Diferents mètodes de valoració i tractament a fisioteràpia.

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Procés d’Atenció en Fisioteràpia i el diagnòstic en fisioteràpia. Diferencies amb el diagnòstic mèdic.

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Interdisciplinary versus multidisciplinary care teams: lectura, comentari i debat.

Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

Història clínica en fisioteràpia

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Preparació activitat rol play anamnesis fisio-pacient

Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

Anamnesi del dolor.

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

 Anamnesis fisio-pacient

Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

Comunicació en fisioteràpia.

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Anamnesis fisio-pacient Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores
Generalitats de l´exploració. Observació. Sensibilitats. To muscular. Reflexes. Generalitats del balanç muscular i articular Lliçó magistral i classes participatives 2 Hores 3 Hores
Generalitats de l´exploració. Observació. Sensibilitats. To muscular. Reflexes. Generalitats del balanç muscular i articular Seminari i pràctiques d’aula 2 Hores 3 Hores
Examen teóric Lliçó magistral i classes participatives 2 Hores 3 Hores

 

 

 

Valoració raquis

Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

Valoració raquis

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Valoració raquis

Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

Valoració raquis

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Valoració pelvis i coxofemoral

Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

Festiu

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Festiu

Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

Valoració pelvis i coxofemoral

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Valoració membre superior

Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

Valoració membre superior

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Valoració membre superior

Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

Valoració membre superior

Lliçó magistral i classes

participatives

2 Hores

3 Hores

Valoració membre inferior Seminari i pràctiques d’aula 2 Hores 3 Hores
Valoració membre inferior Lliçó magistral i classes participatives 2 Hores 3 Hores
Valoració membre inferior Seminari i pràctiques d’aula 2 Hores 3 Hores

 

 

 

Valoració membre inferior

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Valoració de la marxa i equilibri

Seminari i pràctiques d’aula

2 Hores

3 Hores

Valoració de la marxa i equilibri

 

2 Hores

3 Hores

Integració matèria: casos clínics

 

2 Hores

3 Hores

(1) Exemples d'activitats: Aprenentatge basat en problemes Avaluació

Debats

Estudi

Estudi de cas

Exposició d'esdeveniments

Lectures

Lliçó magistral Pràctiques d'aula Pràctiques externes/visites Seminaris, Treballs

Tutoria

Altres

 

(2)HTP = Hores de Treball Presencial

(3)HTNP = Hores de Treball No Presencial

Activitats formatives

 Classe magistral (50%)

Seminaris (30%)

Pràctica aula (20%)

 

Sistema d'avaluació

 

 

 

Objectius

 

Activitats d’Avaluació

 

Criteris

 

%

 

O/V (1)

 

I/G (2)

 

Observacions

 

1-4

 

Examen teòric

 

Domina els continguts de l´assignatura.

 

35%

 

O

 

I

 

 

 

7

 

Examen pràctic

 

Domina els continguts de l´assignatura.

 

 

45%

 

 

O

 

 

I

 

Les bases es trobaran a l’aula virtual

1-4

Treball

Domini de l’anamnesi d’un pacient

20%

 

O

G

Les bases es trobaran a l’aula virtual

Aquesta assignatura segueix les normatives d´avaluació de la UdL.

Avaluació contínua:

Per aprovar aquesta assignatura s´ha d´obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d´avaluació és imprescindible que totes elles estiguin aprovades amb un 5.

L’examen teòric constarà de 30 (40% del total de la prova) preguntes tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals només hi haurà una verdadera, amb un descompte de 0,25 per error) i 3 (60% del total de la prova) preguntes curtes a desenvolupar.

L’examen pràctic serà gravat en vídeo i valorat pel professor de l’assignatura. Els ítems a valorar es trobaran a l’aula virtual.

El treball consisteix a redactar l'anamnesi d'un pacient (ometent el nom i cognoms verdaders). Aquest pacient pot ser un familiar o amic que pateixi qualsevol tipus de dolor crònic. És important per a aquesta activitat reunir tota la informació possible relacionada amb el problema del pacient. Les preguntes i respostes literals es poden ficar a annexes, al cos del treball es tracta de descriure per quines preguntes s'ha decidit començar i perquè. En funció de les respostes donades anar descrivint perquè realitzeu les preguntes que segueixen i així fins al final de l'entrevista-anamnesis. Al final del treball s'haurà d'incloure la vostra conclusió i la vostra opinió personal sobre les possibles dificultats que us hagueu trobat al realitzar l'entrevista al vostre pacient. L'objectiu d'aquesta activitat és utilitzar els coneixements adquirits en aquest curs per a la realització de l'anamnesi i aplicar-lo a un pacient real. No cal fer cap pregunta sobre la valoració que es fa a les classes pràctiques, només l'anamnesis inicial. Tampoc cal plantejar cap tractament. Com qualsevol altra feina s'ha de fer tenint en compte les normes de presentació de treballs escrits de la UdL. Els grups hauran d'estar compostos per 2 persones. El treball tindrà un mínim de 1400 paraules (sense comptar la portada i la bibliografia) i un màxim de 1500. No es puntuarà cap treball que no estigui dins d'aquests límits ni els que es presentin fora de temps.

 

Avaluació única: article 1.5, punt 2

Constarà d´un examen únic amb dos diferents apartats

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Main C J, Sullivan M J L, Watson P J. Pain Management: Practical applications of the biopsychosocial perspective in clinical and occupational settings. Ed. Elsevier. Second Edition; 2008

 

Goodman C C, Snyder T E K. Differential diagnosis for physical therapists: screening for referral. Saunders Elsevier; 2007

 

Reichel H, Ploke CE. Fisioterapia del aparato locomotor. Editorial Paidotribo; 2007

 

Topical Issues in Pain 5. Edited by Louis Gifford. CNS Press; 2006

 

Greenhalgh S. Selfe J. Red Flags: a guide to identifying serious pathology of the spine. Elsevier; 2006

 

Malanga G A, Nadler S F. Musculoskeletal physical examination: an evidence-based approach. Elsevier Mosby; 2006

 

Greenhalgh T. How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. BMJ books. Third edition; 2006

 

DeLisa J, Gans B, Walsh NE. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice. Philadelphia, PA, Lippincott Williams & Wilkins; 2005

 

Herbert R, Jamtvedt G, Mead J, Hagen K B. Practical evidence-based physiotherapy. Elsevier; 2005

 

Kenyon  J,  Kenyon  K.  The  physiotherapist´s  pocket  book:  essential  facts  at  your  fingertips.  Churchill Livingstone; 2004

 

Norkin CC, White DJ. Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry.Third ed., FA Davis Co., Philadelphia, PA; 2003.

 

Strong J, Unruh A M, Wright A, Baxter G D. Pain: A textbook for therapists. Ed. Elsevier; 2002

 

Petty  N,  Moore,  A.  Exploración  y  Evaluación  neuromúsculoesquelética.  2ª  Ed.  Madrid.  Mc  Graw Hill/Interamericana; 2001

 

Navarro F A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. Mc Graw-Hill; 2000

 

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ. Campus Ciències de la Salut. Guia temàtica de Fisioteràpia

 

PDF