Castellano English
GUIA DOCENT
FONAMENTS EN FISIOTERAPIA 2
Coordinació:
CASANOVA GONZALVO, CARLOS
Any acadèmic 2019-20
GUIA DOCENT: FONAMENTS EN FISIOTERAPIA 2 2019-20

Informació general de l'assignatura
DenominacióFONAMENTS EN FISIOTERAPIA 2
Codi102710
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia1OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia1OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia1OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups52
CoordinacióCASANOVA GONZALVO, CARLOS
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Horari de tutoria/llocCARME CAMPOY GUERRERO
Horari de Consulta A concretar
Ubicació del despatx 1.06
Telèfon 973 702 282

MANEL DOMINGO CONCHOS
Horari de Consulta A concretar
Ubicació del despatx 1.06
Telèfon 973 702 282

ISAAC SERRANO VIVANCOS
Horari de Consulta A concretar
Ubicació del despatx 1.16
Telèfon 973 702 459
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
CAMPOY GUERRERO, CARMEN SOLEDADcarme.campoy@udl.cat1
CASANOVA GONZALVO, CARLOScarles.casanova@udl.cat8
DOMINGO CORCHOS, MANUELmanel.domingo@udl.cat3
LIESA VIVANCOS, GABRIELgabriel.liesa@udl.cat1,5
PIÑOL RIUS, GEMMAgemma.pinol@udl.cat1,5
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESCfran.valenzuela@udl.cat6
Informació complementària de l'assignatura

Requisits per a cursar-la (prerequisits i corequisits) : No s´estableixen requisits previs

L'assignatura dóna Continuïtat en la història, bases, desarrollo teòric i científic de la Fisioteràpia, que relacionada igual que en el primer semestre amb la realitat professional, sanitària i social, permet de conèixer la disciplina científica des sobre funcions principals, des de la investigació i gestió bibliogràfica, així com des dels Coneixements dels diferents agents físics de aplicación en Fisioteràpia.

Recomanem haver superació Fonaments en Fisioteràpia 1 i treure l'assignatura al dia, de manera continuada, de manera que es retroalimenti amb els Coneixements de la resta d'assignatures del semestre.

Objectius acadèmics de l'assignatura
  1. Estudiar els fonaments i evolució de la Fisioteràpia
  2. Integrar els principis científic, humanístic, ètic i legal de la Fisioteràpia
  3. Centrar la realitat de la Fisioteràpia en la Societat
  4. Adquirir la bàsica dimensió holística de la Salut i la Discapacitat
  5. Conèixer el Procés d’Atenció en Fisioteràpia
  6. Treballar la percepció propioceptiva, emocional i social de la Discapacitat
  7. Treballar el Procés d’Atenció a les Persones des de la comunicació en la relació d’ajuda professional-pacient
  8. Adquirir coneixements i habilitats bàsiques per a prevenir els trastorns musculoesquelètics en la pràctica de la Fisioteràpia
  9. Adquirir els coneixements bàsics de Recerca Bibliogràfica
  10. Practicar el treball en equip, capacitat d’organització, el lideratge, la comunicació interpersonal, la capacitat de síntesi i l’exposició oral
Competències significatives

Competències Específiques:

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia

     Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.2 Definir el concepte de Fisioteràpia i la seva evolució al llarg de la història.

2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.

2.8 Explicar i descriure els factors que influeixen en l'aplicació dels agents físics propis de la fisioteràpia.

2.9 Descriure el context administratiu en què s'emmarca la fisioteràpia i de les diferents formes que adopta la gestió sanitària i l'atenció sanitària a Espanya ia la Comunitat.

2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpiaCE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

     Resultats d'aprenentatge:

3.1 Exposar els fonaments teòrics sobre els quals es basen els diferents mètodes i procediments fisioterapèutics

3.2 Reconèixer els procediments generals i específics propis de la Fisioteràpia.

3.3 Comprendre i aplicar els agents físics com base de la terapèutica en fisioteràpia.

3.5 Citar els mitjans per afavorir la participació de l'usuari i la família en el procés de recuperacióCE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

     Resultats d'aprenentatge:

5.1 Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes físics, psicològics i socialsCE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.

     Resultats d'aprenentatge:

6.1 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes.CE8 Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.

     Resultats d'aprenentatge:

8.1 Realitzar les tècniques específiques de tractament fisioteràpic en el pacient, segons les diferents patologies, i aplicar els procediments d'intervenció sobre el mateix i sobre el seu entorn.CE10 Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.

     Resultats d'aprenentatge:

10.1 Registrar eficaç i adequadament una història clínica de fisioteràpia completa amb tota la informació des de la recepció del pacient fins l'informe d'alta de fisioteràpia

10.2 Elaborar un informe d'alta atenent al compliment dels objectius marcats i l'adequada evolució del pacient.CE11 Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

     Resultats d'aprenentatge:

11.1 Utilitzar i incorporar els principis ètics i legals de la professió en l'atenció fisioterápica

11.2 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.

11.4 Identificar la importància de registrar diàriament l'aplicació de Fisioteràpia, l'evolució i els incidents de la mateixa

11.5 Orientar les activitats i manera d'actuació en relació a cada pacient, oferint un tracte personal i individualitzat

11.6 Demostrar habilitats de comunicació i emprar el tracte adequat amb els pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.

11.7 Demostrar habilitat en un context professional, ètic i legal del professional, reconeixent i responent a dilemes i temes ètics en la pràctica diàriaCE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

     Resultats d'aprenentatge:

12.1 Identificar i descriure els principis bàsics de prevenció, així com els diferents tractaments mèdics i quirúrgics aplicables a cada tipus de patologia.

12.3 Promoure mitjançant l'educació per a la salut hàbits de vida saludables basats en actuacions de fisioteràpiaCE13 Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.

     Resultats d'aprenentatge:

13.1 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura professional així com establir línies de recerca en l'àmbit de les competències de la professió.

13.2 Utilitzar el mètode científic a través de programes d'investigació bàsica i aplicada.

13.4 Identificar i utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el maneig i tractament quantitatiu de la informació.

13.5 Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència, aplicats a les diferents branques de la mateixa.

13.7 Establir protocols d'assistència de Fisioteràpia basats en la pràctica per evidència científica i fomentar totes aquelles activitats professionals que comparteixen la dinamització de la recerca en Fisioteràpia.CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

     Resultats d'aprenentatge:

15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.

15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia.

15.3 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.

15.4 Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.

15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevantCE16 Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es presti atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.

     Resultats d'aprenentatge:

16.1 Identificar els elements bàsics de gestió dels serveis de la professió.

16.2 Descriure l'estructura organitzativa i la gestió dels sistemes de salut pública. 16.6 Identificar els requisits d'autorització administrativa d'instal·lació i de funcionament dels centres sanitaris així com les diferents eines de gestió.

 

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic .

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Funcions genèriques de l'exercici de la Fisioteràpia

      1.1. Funcions assistencials

      1.2. Funcions de gestió

      1.3. Funcions educatives

      1.4. Funcions investigadores

      1.5. Àmbits d'actuació de la Fisioteràpia

 

Tema 2. Gestió de Base de Dades

      2.1. Cercadors propis de Fisioteràpia

      2.2. PubMed

      2.3. Creador de Base de Dades i Bibliografia Personal: Mendeley

 

Tema 3. Determinants Socials de la Salut

      3.1. Determinants Socials de la Salut

      3.2. Sistemes de Salut

      3.3. Pobresa

 

Tema 4. Sistemes de Gestió Integrada

      4.1. Qualitat

      4.2. Prevenció de Riscos Laborals

      4.3. Medi Ambient

 

Tema 5. Fonaments de Teràpia Manual Bàsica

Sistema d'avaluació

L'avaluació continuada consta de:     

Objectius

Activitats d´Avaluació

Criteris

%

Dates

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

 

Prova escrita

 

50

 

O

I

 

 

Treballs i presentacions orals

 

30

Durant els seminaris

O

I

 

 

Treballs

 

20

Durant els seminaris

O

G

 

L'avaluació única consta de:

Objetius

Activitats d´Avaluació

Criteris

%

Dates

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

 

Prova escrita

 

50

 

O

I

 

 

Treball en presentació oral

 

50

 

O

I

 

Durant el decurs de l'assignatura s'emregistrarà el desenvolupament de la classe, per la qual cosa, la Universitat de Lleida informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). 

Bibliografia i recursos d'informació

Gallego T. Bases Teóricas y Fundamentos de la Fisioterapia. Madrid: Editorial Panamericana; 2007

 

Pastor J. Modelo de gestión de calidad en instituciones sanitarias. Madrid: Consejo Económico y Social. Colección Estudios; 2007

 

Govindarajan R. La excelencia en el sector sanitario con ISO9001. Madrid: McGraw Hill Interamericana de España, s.a.u.; 2007

 

Arcs MA y col. Conceptos Básicos en Fisioterapia. Sevilla: Editorial MAD, s.l.; 2007

 

Franche S, Sim J.Fisioterapia: un enfoque psicosocial. Madrid. 3º edición. McGraw Hill Interamericana; 2006, Pág.:78-87

 

Santos F X, Rodríguez C A, Rodríguez R. Metodología bàsica de investigación en enfermería. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, s.a.; 2006

 

Libro de Actas del VII Congreso Nacional de Fiosioterapia de la Universidad Católica San Antonio. Murcia, 21, 22 y 23 de abril de 2004. Universidad Católica San Antonio. 2005

 

Hüter-Becker A, Schewe H, Heipetz W. Terapia Física. Barcelona: Editorial Paidotribo; 2005

 

Montagut F, Flotats G, Lucas E. Rehabilitación Domiciliaria. Principios, indicaciones y programas terapéuticos. Barcelona: Editorial Masson; 2005

 

Martos R. Fundamentos de la Educación para la Salud y la Atención Primaria. Jaén: Editorial Formación Alacalá; 2005

 

Pérez RM, Sáez S. El Grupo en la Promoción y Educación para la Salud. Lleida: Editorial Milenio, 2004; 2005

 

Marqués F, Sáez S, Guayta R. Métodos y Medios en Promoción y Educación para la Salud. Barcelona: Editorial UOC; 2004

 

Abric M, Dotte P. Gestos y activación para las personas mayores. Tomo I y II. Barcelona: Masson; 2003

 

Salvador L, Melgarejo M. Cumplimiento terapéutico: el gran reto de la medicina del siglo XXI. Barcelona: Medicina stm editores, s.l.; 2002

 

Sáez S, Font P, Pérez R, Marqués F. Promoción y Educación para la Salud.  Conceptos, Metodología, Programas. Lleida: Editorial Milenio, 2001; 2001

 

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ. CAMPUS CIÈNCIES DE LA SALUT. Guia temàtica de Fisioteràpia.

Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

No s'ha hagut de fer cap adaptació.

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Aquells seminaris amb apartat pràctic, el professorat responsable d'aquest contingut ha aportat recursos multimèdia, que es poden consultar en l'apartat de "recursos".

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

Es manté el mateix pla.

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Es manté l'avaluació de l'activtat grupal en activitat a tal efecte, així com la prova escrita que manté la data de realització i format, realitzant-se mitjançant Sakai.

PDF