Castellano English
GUIA DOCENT
FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 1
Coordinació:
CASANOVA GONZALVO, CARLOS
Any acadèmic 2023-24
GUIA DOCENT: FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 1 2023-24

Informació general de l'assignatura
DenominacióFONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 1
Codi102709
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia1OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia1OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups21
CoordinacióCASANOVA GONZALVO, CARLOS
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
CASANOVA GONZALVO, CARLOScarles.casanova@udl.cat9
Objectius acadèmics de l'assignatura
  1. Estudiar els fonaments i evolució de la Fisioteràpia
  2. Integrar els principis científic, humanístic, ètic i legal de la Fisioteràpia
  3. Centrar la realitat de la Fisioteràpia en la Societat
  4. Adquirir la bàsica dimensió holística de la Salut i la Discapacitat amb una visió inclusiva
  5. Conèixer el Procés d’Atenció en Fisioteràpia
  6. Treballar la percepció propioceptiva, emocional i social de la Discapacitat
  7. Treballar el Procés d’Atenció a les Persones des de la comunicació en la relació d’ajuda professional-pacient
  8. Adquirir coneixements i habilitats bàsiques per a prevenir els trastorns musculoesquelètics en la pràctica de la Fisioteràpia
  9. Adquirir els coneixements bàsics de Recerca Bibliogràfica
  10. Practicar el treball en equip, capacitat d’organització, el lideratge, la comunicació interpersonal, la capacitat de síntesi i l’exposició oral
Competències

Competències Específiques:

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia

     Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.2 Definir el concepte de Fisioteràpia i la seva evolució al llarg de la història.

2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.

2.8 Explicar i descriure els factors que influeixen en l'aplicació dels agents físics propis de la fisioteràpia.

2.9 Descriure el context administratiu en què s'emmarca la fisioteràpia i de les diferents formes que adopta la gestió sanitària i l'atenció sanitària a Espanya ia la Comunitat.

2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpiaCE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

     Resultats d'aprenentatge:

3.1 Exposar els fonaments teòrics sobre els quals es basen els diferents mètodes i procediments fisioterapèutics

3.2 Reconèixer els procediments generals i específics propis de la Fisioteràpia.

3.3 Comprendre i aplicar els agents físics com base de la terapèutica en fisioteràpia.

3.5 Citar els mitjans per afavorir la participació de l'usuari i la família en el procés de recuperacióCE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

     Resultats d'aprenentatge:

5.1 Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes físics, psicològics i socialsCE6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.

     Resultats d'aprenentatge:

6.1 Distingir les diferents tècniques diagnòstiques en les patologies dels diferents aparells i sistemes.CE8 Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.

     Resultats d'aprenentatge:

8.1 Realitzar les tècniques específiques de tractament fisioteràpic en el pacient, segons les diferents patologies, i aplicar els procediments d'intervenció sobre el mateix i sobre el seu entorn.CE10 Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.

     Resultats d'aprenentatge:

10.1 Registrar eficaç i adequadament una història clínica de fisioteràpia completa amb tota la informació des de la recepció del pacient fins l'informe d'alta de fisioteràpia

10.2 Elaborar un informe d'alta atenent al compliment dels objectius marcats i l'adequada evolució del pacient.CE11 Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

     Resultats d'aprenentatge:

11.1 Utilitzar i incorporar els principis ètics i legals de la professió en l'atenció fisioterápica

11.2 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.

11.4 Identificar la importància de registrar diàriament l'aplicació de Fisioteràpia, l'evolució i els incidents de la mateixa

11.5 Orientar les activitats i manera d'actuació en relació a cada pacient, oferint un tracte personal i individualitzat

11.6 Demostrar habilitats de comunicació i emprar el tracte adequat amb els pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.

11.7 Demostrar habilitat en un context professional, ètic i legal del professional, reconeixent i responent a dilemes i temes ètics en la pràctica diàriaCE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

     Resultats d'aprenentatge:

12.1 Identificar i descriure els principis bàsics de prevenció, així com els diferents tractaments mèdics i quirúrgics aplicables a cada tipus de patologia.

12.3 Promoure mitjançant l'educació per a la salut hàbits de vida saludables basats en actuacions de fisioteràpiaCE13 Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.

     Resultats d'aprenentatge:

13.1 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura professional així com establir línies de recerca en l'àmbit de les competències de la professió.

13.2 Utilitzar el mètode científic a través de programes d'investigació bàsica i aplicada.

13.4 Identificar i utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el maneig i tractament quantitatiu de la informació.

13.5 Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència, aplicats a les diferents branques de la mateixa.

13.7 Establir protocols d'assistència de Fisioteràpia basats en la pràctica per evidència científica i fomentar totes aquelles activitats professionals que comparteixen la dinamització de la recerca en Fisioteràpia.CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

     Resultats d'aprenentatge:

15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.

15.2 Entendre, seleccionar i defensar nous dissenys d'investigació i mètodes apropiats per a la fisioteràpia.

15.3 Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.

15.4 Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.

15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevantCE16 Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es presti atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.

     Resultats d'aprenentatge:

16.1 Identificar els elements bàsics de gestió dels serveis de la professió.

16.2 Descriure l'estructura organitzativa i la gestió dels sistemes de salut pública. 16.6 Identificar els requisits d'autorització administrativa d'instal·lació i de funcionament dels centres sanitaris així com les diferents eines de gestió.

 

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic .

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Fisioteràpia

     1.1. Definició. Competències. Codi deontològic

     1.2. Presentació del Servei de Biblioteca i Documentació del Campus Ciències de la Salut

     1.3. Etapes històriques i professionalització de l’atenció en Fisioteràpia

 

Tema 2. Metaparadigma de la Fisioteràpia

      2.1. Enfocament teòric

      2.2. Referents teòrics

      2.3. Principis científic, humanístic, ètic i legal de l’atenció en Fisioteràpia

 

Tema 3. Salut i discapacitat

      3.1. Salut i discapacitat

      3.2. Bioètica

      3.3. Qualitat de vida

      3.4. Tecnologies de la Informació i la Comunicació

      3.5. Moviment i emocions

      3.6. Mitjans no farmacològics

 

Tema 4. Relació d’ajuda professional-pacient

 

Tema 5. Sistemas de Información y Comunicación

 

Tema 6. Manipulació Manual de Persones

      6.1. Manipulació manual de persones

      6.2. Acompanyaments a la marxa

      6.3. Activació i revitalització

 

Tema 7. Procés d’Atenció en Fisioteràpia

      7.1. Història clínica

      7.2. Diagnòstic en Fisioteràpia

      7.3. Valoració

      7.4. Objectius. Expectatives.

      7.5. Planificació.

      7.6. Alta. Continuum assistencial

      7.7. Equip Multidisciplinari. Treball Transdisciplinari.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Dates

Activitat (1)

Descripció:

HTP (2)

HTNP (3)

Setmana 1

 

Lliçó magistral i classes participatives

Presentació de l’assignatura

 

2 Hores

 

 

3 Hores

 

 

Setmana 1

 

Seminari

T1. Fisioteràpia.

 

2 Hores

3 Hores

Setmana 2

 

Lliçó magistral i classes participatives T1. Fisioteràpia.    

Setmana 2

 

Seminari i treballs

T1. Etapes històriques de la Fisioteràpia

2 Hores

3 Hores

Setmana 3

 

Lliçó magistral i classes participatives

T1. Competències. Codi deontològic. Professionalització de l'atenció a Fisioteràpia.

2 Hores

 

 

3 Hores

 

 

Setmana 3

 

Seminari, treballs  i debats

T1.Presentació Servei de Biblioteca Campus Ciències de la Salut

2 Hores

3 Hores

Setmana 4

 

Lliçó magistral i classes participatives

T2. Metaparadigma de la Fisioteràpia

2 Hores

 

 

3 Hores

Setmana 4

 

Seminari, treballs  i debats

T1. Definición. Etapas históricas y profesionalización de la atención en Fisioterapia

2 Hores

3 Hores

Setmana 5

 

Lliçó magistral i classes participatives

T2. Metaparadigma de la Fisioteràpia

2 Hores

 

 

3 Hores

Setmana 5

 

Seminari

Experiència pràctica

2 Hores

3 Hores

Setmana 6

 

Lliçó magistral i classes participatives

T2. Metaparadigma de la Fisioteràpia. Enfocament teòric

2 Hores

 

 

3 Hores

 

Setmana 6

 

Seminari i debats. Lectures. Estudi de cas

T2. Metaparadigma de la Fisioteràpia. Enfocament teòric

2 Hores

3 Hores

Setmana 7

 

Lliçó magistral i classes participatives

T2. Principis científic, humanístic, ètic i legal de l’actuació en Fisioteràpia

2 Hores

 

3 Hores

Setmana 7

 

Seminari i debats

T2. Principis científic, humanístic, ètic i legal de l’actuació en Fisioteràpia

2 Hores

3 Hores

Setmana 8

 

Lliçó magistral i classes participatives

T3. Salut i Discapacitat

2 Hores

 

 

3 Hores

Setmana 8

 

Seminari i debats

T3. Salut i Discapacitat

2 Hores

3 Hores

Setmana 9

 

Lliçó magistral i classes participatives

T3. Salut i Discapacitat

2 Hores

 

3 Hores

Setmana 9

 

 

Experiència pràctica

T3. Salut i Discapacitat

2 Hores

3 Hores

Setmana 10

 

Lliçó magistral i classes participatives

T4. Comunicació en la relació d'ajuda fisioterapeuta-pacient

2 Hores

 

3 Hores

 

Setmana 10

 

 

Seminari i debats

Presentacions grupals. Avaluació treball grupal

2 Hores

 

3 Hores

Setmana 11

 

Lliçó magistral i classes participatives

T5. Sistemes d'informació i comunicació

2 Hores

3 Hores

Setmana 11

 

 

Seminari

Experiència pràctica

2 Hores

 

3 Hores

 

Setmana 12

 

Lliçó magistral i classes participatives

T7. Procés d’atenció en Fisioteràpia

 

2 Hores

 

3 Hores

Setmana 12

 

Seminari i debats.

T6. Manipulació Manual de Persones

2 Hores

3 Hores

Setmana 13

 

Lliçó magistral i classes participatives

T7. Procés d’atenció en Fisioteràpia

2 Hores

 

3 Hores

 

Setmana 13

 

Seminari i debats

 

T6. Manipulació Manual de Persones

2 Hores

3 Hores

Setmana 14

 

Lliçó magistral i classes participatives

T7. Procés d’atenció en Fisioteràpia

2 Hores

 

3 Hores

Setmana 14

 

 

Seminari i debats

T7. Procés d'Atenció en Fisioteràpia

2 Hores

3 Hores

Setmana 15

 

Lliçó magistral i classes participatives

Tutoria assignatura

2 Hores

 

3 Hores

 

Setmana 15

 

Seminari i debats

Tutoria assignatura

2 Hores

3 Hores

 

Observacions

4     Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina de Fisioteràpia, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés terapèutic i desenvolupant els plans d'actuació corresponents.

 

Metodologias docentes

       1.   Classes magistrals

       2.   Seminari

       3.   Pràctiques en aula

4.   Treball escrit

6.   Exposició oral d'un treball

7.   Debat/participació activa de l'alumnat

 

 

 

 

Sistema d'avaluació

L’avaluació continuada consta de:

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

Dates

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

 

Prova escrita

 

40

 

O

I

 

 

Presentació oral treball grupal

 

30

Setmana 10

O

G

 

 

Activitats grupals

 

30 Al finalitzar cada tema O

G

 

 

L’avaluació única consta de:

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

Dates

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

 

Prova escrita

 

50

 

O

I

 

 

Treball individual

 

50

 

O

I

 

 

Durant el decurs de l'assignatura s'emregistrarà el desenvolupament de la classe, per la qual cosa, la Universitat de Lleida informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Bibliografia i recursos d'informació

Pampliega A. Las trincheras de la esperanza. Barcelona. Península; 2018

 

Escribano X. Territoris humans de la salut. Societat, cultura i valors en el món sanitari. Barcelona: Editorial Dux; 2008

 

Gallego Izquierdo T. Bases teóricas y fundamentos de la fisioterapia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (colección Panamericana de Fisioterapia); 2007

 

Casado Marin D. Efectos y abordajes de la dependencia. Un anàlisis económico. Barcelona: Editorial Masson; 2007

 

Franche S, Sim J.Fisioterapia: un enfoque psicosocial. Madrid. 3º edición. McGraw Hill Interamericana; 2006

 

Dotte P. Método de Movilización de los Pacientes. 8ª Edición. Barcelona: Editorial Elsevier Masson; 2010

 

Hütler-Becker A, Schewe H, Heipertz W. Terapia fisica. Barcelona: Paidotribo; 2005

 

Montagut F, Flotats G, Lucas E. Rehabilitacion domiciliaria. 2ª Edición. Barcelona: Masson; 2014

 

WEBS RECOMENADES

http://www.fisioterapeutes.cat

http://www.consejo-fisioterapia.org

http://www.aefi.net

http://www.wcpt.org

http://www.physiotherapy.asn.au

http://www.physiotherapy.org.nz

http://www.csp.org.uk

http://www.apta.org

http://www.physiotherapy.ca

http://www.gencat.cat/temes/cat/salut.htm

http://www.insht.es

http://osha.europa.eu/es

PDF