Castellano English
GUIA DOCENT
FISIOPATOLOGIA 2
Coordinació:
GOMEZ ARBONES, XAVIER
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: FISIOPATOLOGIA 2 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióFISIOPATOLOGIA 2
Codi102707
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia3TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia2TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia2TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups32
CoordinacióGOMEZ ARBONES, XAVIER
Departament/sMEDICINA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant60 hores de classe presencial i 90 hores de treball autònom de l'alumne
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCATALÀ / CASTELLÀ
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BADIA CASTELLÓ, MARIAmariona.badia@udl.cat1,2
BOQUET ESTRUCH, DOLORSdolors.boquet@udl.cat3,15
BORDALBA GOMEZ, JUAN RAMONjoanramon.bordalba@udl.cat,8
ERITJA SÁNCHEZ, NÚRIAnuria.eritja@udl.cat3
GOMEZ ARBONES, XAVIERxavier.gomez@udl.cat1
GOMEZ RIBELLES, ANTONIO JOSEantonio.gomez@udl.cat1
PIFARRE TEIXIDO, RICARDOricardo.pifarre@udl.cat1,2
PUJOL SABATE, MONTSERRATmontserrat.pujol@udl.cat1,45
SERRANO GODOY, MARCOSmarcos.serrano@udl.cat1,2
SOLE FLORENSA, PAUpau.sole@udl.cat1
Informació complementària de l'assignatura

La Fisiopatologia és la base del desenvolupament professional del fisioterapeuta general per a obtenir la capacitat suficient que li permeti conèixer, descriure bàsicament, programar i tractar fisioterapèuticament problemes de salut. Identificar problemes de salut, com necessitat de derivació i consulta amb d’altres professionals.

El fonament de l’assignatura és que l’alumne adquireixi el coneixement de les entitats nosològiques més comunes en patologia mèdic-quirúrgiques relacionades amb l’activitat del fisioterapeuta.

L'assignatura s'imparteix durant el segon quadrimeste del curs acadèmic.

La matèria està integrada per diferents blocs que abasten l'Aparell Locomotor. Reumatologia, Vies urinàries, Aparell  Respiratori, Suport vital basic , Geriatria, Sistema Nerviós i Traumatologia. Aquesta assignatura es la continuació de Fisiopatologia 1 del primer quatrimeste.

En aquesta matèria es proporcionen els fonaments i coneixement per entendre la fisiopatologia.

L'assignatura està enfocada des d'un punt de vista teòric-pràctic. La matèria s'estructura en 60 hores presencials, que es distribueixen en hores de classe magistral en grup gran i en seminaris.

Hi ha diferents grups, amb impartició de docència a Lleida i a Igualada (mireu el calendari actualitzat a la web).

S'estima una dedicació no presencial de l'estudiant de 90 hores. Es recomana treballar per endavant els continguts de la matèria.

Al llarg del curs es plantegen activitats i test a través del Campus Virtual.

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Conèixer la fisiopatologia de les malalties, identificant les manifestacions que apareixen al llarg del seu procés.

- Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

- Conèixer, de forma general, els tractaments mèdics i quirúrgics de les malalties tractades, fonamentalment en els seus aspectes fisioterapèutics.

- Conèixer el material quirúrgic

- Intervenir en els actes de promoció, prevenció i recuperació de la salut dels diferents sistemes i del seu desenvolupament.

Competències

Competències específiques de la Titulació:

 

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:

 1. Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.
 2. Diferenciar cadascun dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions
 3. Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà.
 4. Comprendre el funcionament normal de cada òrgan i sistema i les seves possibles alteracions funcionals.

 

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

 1. Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.
 2. Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.
 3. Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.

 

CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

 1. Definir les bases de la relació terapèutica i tractar les diferents tècniques d'intervenció psicosocial que són d'utilitat en les Ciències de la Salut.
 2. Usar i interpretar proves fisiològiques bàsiques com: proves d'esforç, estudi de marxa, espirometria, i esfingomanometría.

 

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge:

 1. Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes fil? Sics, psicòleg? Gics i socials.
 2. Tractar i rebre al pacient, recollint i valorant les dades subjectives manifestades pel mateix i / o persones significatives del seu entorn.
 3. Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials trobades.
 4. Realitzar una valoració de l'estat funcional del pacient des del punt de vista de la traumatologia.

 

CE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

 1. Identificar i descriure els principis bàsics de prevenció, així com els diferents tractaments mèdics i quirúrgics aplicables a cada tipus de patologia.
 2. Seleccionar i executar els procediments fisioterapèutics generals que s'apliquen a les diferents patologies del cos humà en els períodes de promoció i conservació de la salut, així com en la prevenció de la malaltia.

 

CE14 Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Resultats d'aprenentatge:

 1. Comprendre la Fisioteràpia com profes? N i el seu posicionament dins de les professions sanitàries.
 2. Integrar-se i col•laborar amb els diferents equips professionals interdisciplinaris.

 

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Resultats d'aprenentatge:

 1. Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.
 2. Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.
 3. Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.
 4. Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant.

 

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT1 Correcció en l'expressió oral escrita.

CT3 Domini de les TIC

CT4 Respecte a als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà; CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació; CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1-Transtorns Mèdics de l’Aparell Locomotor. Reumatologia 

 

2.-Malalties de las vies urinàries  

 

3.-Malalties de l’Aparell Respiratori 

 

4.-Suport vital basic 

 

5-Geriatria  

 

6-Malalties del Sistema Nerviós  

 

7. Trastorns quirúrgics de l’Aparell Locomotor, Traumatologia  

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia docent està dirigida al desenvolupament de l’aprenentatge de l’alumne a través de classes teòriques amb la participació de l’estudiantat, seminaris, casos clínics i activitats dirigides, a banda del treball autònom i en petit grup que l’alumne haurà de desenvolupar seguint casos i supòsits plantejats.

Les exposicions seran recolzades amb iconografia (diapositives i transparències) i presentacions amb ordinador (canó de projecció).

Els professors recomanem assistir i participar activament en totes les sessions presencials i no presencials, així com treballar d’avançada els continguts de la matèria.

L’activitat no presencial es gestiona a través del Campus Virtual (CV) de la UdL.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Veure els continguts de l'assignatura.

Hi ha diferents grups, amb impartició de docència a Lleida i a Igualada.

 

Sistema d'avaluació

Per a l'avaluació de l'assignatura es segueix la normativa d'avaluació de la UdL Disponible en http://www.udl.cat/ca/udl/norma/ordenaci-/). Les proves que configuren el sistema d'avaluació són treballs i tests relacionats amb els continguts i competències de l'assignatura; resolució de problemes o casos; activitats relacionats amb els continguts i competències de l'assignatura; i exàmens escrits.

L'enunciat de les activitats d'avaluació són en català o castellà. L'estudiant pot escriure la resposta, si és el cas, en qualsevol de les llengües oficials de la Universitat. L'avaluació és contínua i es d'desenvolupa dins de el període lectiu delimitat per l'assignatura o matèria, d'acord amb el calendari acadèmic de el curs aprovat pel Consell de Govern.

L'estudiant que ho desitgi té dret a renunciar a l'avaluació contínua a inici de curs i dret a la realització d'una avaluació a l'alternativa (mitjançant un examen o prova alternativa). Si és el cas, aquesta persona s'ha de posar en contacte a inici de curs amb el Cap d'Estudis de la titulació, ja que és La Comissió d'Estudis de centre la responsable de l'ensenyament de grau o màster afectat qui estableix els mecanismes mitjançant els quals l'estudiant podrà acollir-se a aquest dret, el termini de presentació d'instàncies, així com la documentació que ha d'aportar justificativa per a accedir-hi.

El pes final de la nota de les activitat d'avaluació és:

- Activitats  tests i treball grupal: 20%. Realització de tests: Tests a través del Campus Virtual. Estan plantejats com un sistema d'avaluació contínua i es desenvolupa durant t ot el període lectiu. Resolució d'activitats: Resolució de casos clínics, supòsits pràctics i activitats plantejades. A Igualada es plantejen activitat de treball grupal.

- Avaluació examen part 1: 43%. Examen escritode preguntes d'elecció múltiple sobre els mòduls de la part de reumatologia i traumatologia. Per al càlcul de la nota, les preguntes incorrectes descompten punts. La nota és el resultat de l'còmput final de preguntes correctes un cop descomptades la part corresponent a les incorrectes. Les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts per la nota final. L'examen es supera amb l'obtenció de la meitat de punts possibles sobre el total. La nota màxima possible és de 10 punts. S'aprova amb més de 5/10 punts. Aquesta prova avaluativa té dret a recuperació.

- Avaluació examen part 2: 37%. Examen de preguntes d'elecció múltiple sobre els mòduls de neurologia, geriatria, urologia, pneumologia i suport vital. Per al càlcul de la nota, les preguntes incorrectes descompten punts. La nota és el resultat de l'còmput final de preguntes correctes un cop descomptades la part corresponent a les incorrectes. Les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts per la nota final. L'examen es supera amb l'obtenció de la meitat de punts possibles sobre el total. La nota màxima possible és de 10 punts. S'aprova amb més de 5/10 punts. Aquesta prova avaluativa té dret a recuperació.

L'examen de la part 1 i 2 es fa el mateix dia durant el periodo d'avaluació.

És possible que es tinguin en compte activitats avaluadores o resultats de les avaluacions, que puguin servir per pujar (modular) nota en situacions concretes, especialment l'assistència a les sessions presencials i no presencials.

Les activitat d'avaluació que representen menys de l'30% de la nota no tenen dret a recuperació.

L'assignatura s'aprova si la nota final tenint en compte totes les evidències avaluatives és superior a 5/10.

Barem de qualificació:
- 0,00-4,99: suspens,
- 5,00-6,99: aprovat,
- 7,00-8,99: notable,
- 9,00-10,00: excel·lent.


NOTA: no es guarda cap qualificació de cursos anteriors (en el cas de persones que repeteixen l'assignatura). Si alguna persona té alguna situació especial a considerar el respecte, durant els primers 10 dies ha de contactar amb el professor coordinador responsable de l'assignatura per comentar el tema.

Dates d'avaluació: veure web de la titulació

 

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES ASSIGNATURES TEÒRIC-PRÀCIQUES

 

En relació a la justificació de les absències, els motius pels quals es considera que la falta és justificada, seran els mateixos que els enunciats a la Normativa de l'Avaluació i la qualificació de la docència als graus i màsters a la UdL per no assistir a les proves d'avaluació programades a la guia docent o a la web de la titulació.

 

Per a la resta de situacions derivades de problemes de salut, personals o familiars, es permetrà a l'estudiant canviar de dia i recuperar el seminari durant la setmana, si és possible.

 

Les sol·licituds de justificació d’absències que comportin la incompareixença a una prova d’avaluació hauran de ser presentades el mateix dia de l’absència. La justificació de la resta d’absències haurà de ser presentada com a molt tard en els 10 dies següents.

 

De forma general a l'estudiant únicament se li justificarà l'absència, però no la manca de compliment dels seus compromisos acadèmics.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres

-FARRERAS ROZMAN. MEDICINA INTERNA. Décimo Sexta Edición. ELSEVIER

-HARRISON: PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA. 17ª Edición. McGrawHill

-LASO GUZMANFJ. Patología General. Introducción a la Medicina Clinica. Ed.Masson Barcelona  2004.

-MIQUEL FALGUERA. História Clinica: una guía práctica. Ed. Universitat de Lleida, 2000.

-LOPEZ DURAN l. Traumatología y Ortoopedia. Ed. Luzán, 3ª Edición. Madrid 1998

-LOPEZ ALONSO A. Fundamentos de Ortopedia y Traumatología. Ed. Masson, Madríd 1999

 

Articles i  Revistes

-S’aportarà durant el desenvolupament de l’assignatura informació actualitzada en cadascú dels mòduls per part de cada professor.

 

Referencies web

-http:/wwwmedicine.com/specialties.htm

- Web de la Sociedad Española de Geriatría: http://www.segg.es/

-PUBMED

-MEDLINE

-La Biblioteca Cochrane Plus.

-Web de la Sociedad Española de Reumatología: http://www.ser.es/

-Web de la Socidedad Española de Traumatología y Ortopedia: http://www.secot.es

-Web de la Sociedad Española de Neurología: http://www.sen.es/

PDF