Castellano English
GUIA DOCENT
FISIOPATOLOGIA 1
Coordinació:
GOMEZ ARBONES, XAVIER
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: FISIOPATOLOGIA 1 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióFISIOPATOLOGIA 1
Codi102706
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia2TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia2TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia2TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups22
CoordinacióGOMEZ ARBONES, XAVIER
Departament/sMEDICINA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant60 hores de classe presencial i 90 hores de treball autònom de l'alumne
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCastellà/català
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ERITJA SÁNCHEZ, NÚRIAnuria.eritja@udl.cat4,4
GOMEZ ARBONES, XAVIERxavier.gomez@udl.cat1,6
HERNANDEZ GARCIA, MARTAmarta.hernandez@udl.cat,8
HUELIN ALVAREZ, PATRICIApatricia.huelin@udl.cat,8
MIAS CARBALLAL, MARI CARMEcarme.mias@udl.cat,8
MORALES RULL, JOSE LUISjoseluis.morales@udl.cat,8
MURIEL ALVAREZ, PABLOpablo.muriel@udl.cat,8
PASTOR PUEYO, PABLOpablo.pastor@udl.cat,5
VILA JUSTRIBO, FRANCISCO JAVIERxvilajustribo@comll.cat,8
WORNER DIZ, FERNANDOfernando.worner@udl.cat,7
Informació complementària de l'assignatura

La Fisiopatologia és la base de el desenvolupament professional de l'fisioterapeuta general per obtenir la capacitat suficient que li permeti conèixer, descriure bàsicament, programar i tractar fisioterapeuticamente problemes de salut. També identificar problemes de salut, com a necessitat de derivació i consulta amb altres professionals.

El fonament de l'assignatura és que l'alumne adquireixi el coneixement de les entitats nosològiques més comuns en patologia mèdic-quirúrgiques relacionades amb l'activitat de l'fisioterapeuta.

L'assignatura s'imparteix durant el primer semestre del curs acadèmic.

La matèria està integrada per diferents blocs que abasten una part general Introductoria, i que després tracta sobre Dolor, Introducció a la Cirurgia, Trastorns endocrinològics, Trastorns cardiovasculars, Trastorns aparell digestiu i Trastorns de la sang i dels ganglis limfàtics. Aquesta assignatura es continua amb Fisiopatologia 2 al segon quadrimestre.

En aquesta matèria es proporcionen els fonaments i coneixement per entendre la fisiopatologia.

L'assignatura està enfocada des d'un punt de vista teòric-pràctic. La matèria s'estructura en 60 hores presencials, que es distribueixen en hores de classe magistral en grup gran i en seminaris.

Hi ha diferents grups, amb impartició de docència a Lleida ia Igualada (mireu el calendari actualitzat al web).

S'estima una dedicació de l'estudiant de 90 hores. Els professors recomanem assistir i participar activament en totes les sessions no presencials i presencials, així com treballar per endavant els continguts de la matèria.

Al llarg de el curs es plantegen activitats i tests, preferentment a través de Campus Virtual.

En funció del calendari i disponibilitat d'aulari, algunes sesions podrien ser emeses en format on-line.

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Conèixer la fisiopatologia de les malalties, identificant les manifestacions que apareixen al llarg del seu procés.

- Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

- Conèixer, de manera general, els tractaments mèdics i quirúrgics de les malalties tractades, fonamentalment en els seus aspectes fisioterapèutics.

- Conèixer el material quirúrgic

- Intervenir en els actes de promoció, prevenció i recuperació de la salut dels diferents sistemes i del seu desenvolupament.

Competències

Competències específiques de la Titulació:

 

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:

Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.

Diferenciar cadascun dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions

Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà.

Comprendre el funcionament normal de cada òrgan i sistema i les seves possibles alteracions funcionals.

 

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada a el model de fisioteràpia.

Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals de l'funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.

 

CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a l'educació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

Definir les bases de la relació terapèutica i tractar les diferents tècniques d'intervenció psicosocial que són d'utilitat en les Ciències de la Salut.

Usar i interpretar proves fisiològiques bàsiques com: proves d'esforç, estudi de marxa, espirometria, i esfigmomanòmetre.

 

CE5 Valorar l'estat funcional de l'pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge:

Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes històrics, psicològics i socials.

Tractar i rebre a l'pacient, recollint i valorant les dades subjectives manifestades pel mateix i / o persones significatives del seu entorn.

Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació a el procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials trobades.

Realitzar una valoració de l'estat funcional el pacient des del punt de vista de la traumatologia.

 

CE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

Identificar i descriure els principis bàsics de prevenció, així com els diferents tractaments mèdics i quirúrgics aplicables a cada tipus de patologia.

Seleccionar i executar els procediments fisioterapèutics generals que s'apliquen a les diferents patologies de el cos humà en els períodes de promoció i conservació de la salut, així com en la prevenció de la malaltia.

 

CE14 Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Resultats d'aprenentatge:

Comprendre la Fisioteràpia com a professió i el seu posicionament dins de les professions sanitàries. Integrar-i co laborar amb els diferents equips professionals interdisciplinaris.

 

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals de l'fisioterapeuta.

Resultats d'aprenentatge:

Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.

Interpretar, analitzar, sintetitzar i criticar les troballes d'investigació relacionats amb la fisioteràpia i futures línies d'expansió.

Valorar la necessitat d'investigar i buscar publicacions relacionades amb la fisioteràpia i formular preguntes de recerca rellevants.

Demostrar habilitats en la pròpia investigació, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant.

 

Competències generals de la Titulació:

 

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris de sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

 

Competències transversals de la Titulació:

 

CT1 Correcció en l'expressió oral escrita. CT3 Domini de les TIC

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtic

 

Competències estratègiques de la Universitat:

 

 

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita de l'català i de l'castellà; CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació; CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals; CEUdL5 Nocions essencials de el pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Part General  

Concepte de patologia, salut, malaltia. Patogènia. Etiologia. fisiopatologia

Agents biològics com a causa de malaltia: Classificació de microorganismes, mecanismes de contagi.

Clínica de les infeccions

L'herència com a causa de malaltia. Classificació de malalties genètiques

Alteracions de la temperatura corporal. Fisiopatologia de la febre. Síndrome febril. Causes de Febre. Febre d'origen desconegut

Inflamació. al·lèrgia propedèutica clínica

 

Trastorns metabòlics i endocrinològics  

Introducció a sistema endocrí

Eix hipotalàmic-hipofisari, glàndules suprarenals i gònades Patologia tiroïdal i paratiroïdal

Metabolisme hidrocarbonat, diabetis mellitus: complicacions de la diabetis

Metabolisme lipídic, Nutrició i obesitat

 

Malalties de l'Aparell Digestiu  

Funcions de sistema digestiu.

Fisiopatologia de l'esòfag i estómac, intestí prim, intestí gros, pàncrees exocrí, fetge i via biliar

Introducció a l'concepte de microbiota intestinal com a nou òrgan

Descripció dels principals estats sindròmics digestius: dolor abdominal, disfàgia, dispèpsia, vòmits, alteracions de l'ritme intestinal (diarrea aguda i crònica / restrenyiment), icterícia

Conceptes generals sobre malalties de l'aparell digestiu (boca, esòfag, estómac i duodè, intestí prim i còlon, recte i anus.

Trastorns de la motilitat intestinal. Malabsorció intestinal. Malaltia inflamatòria intestinal Malalties de l'pàncrees i malalties de fetge

 

Introducció a la Cirurgia  

Concepte, terminologia quirúrgica i evolució històrica de la cirurgia.  

Traumatismes. Concepte i classificació. Traumatismes de parts toves.

Ferides. Procés biològic de curació de les ferides. Cicatrització. Tractament de les ferides

Resposta a l’agressió quirúrgica.

Infeccions quirúrgiques. Concepte. Classificació. Aspectes generals i específics.

Patologia vascular perifèrica: Isquèmia arterial aguda i crònica. Trombosi venosa profunda i insuficiència venosa crònica

 

Dolor 

Fisiopatologia de l'Dolor.

Dolor Agut, Dolor crònic. dolor neuropàtic Tractament de el dolor

Escala analgèsica de l'OMS Tècniques locoregionals, bloquejos

 

Malalties de l'Aparell Cardiovascular  

Introducció a la patologia de l'aparell Cardiovascular

Principals símptomes i signes de les malalties cardiovasculars

Fisiopatologia de la pressió arterial i principals conseqüències de sobre alteracions

Fisiopatologia de l'estimulació elèctrica. Principis d'electrocardiografia, registres bàsics i arítmies. Fisiopatologia de les malalties valvulars i de l'múscul cardíac

Fisiopatologia de la malaltia aterotrombòtica i formes de presentació clínica de la malaltia coronària Fisiopatologia i principals manifestacions clíniques de la insuficiència cardíaca

Tècniques de diagnòstic no invasiu en cardiologia (imatge estructural) Seminari d'integració dels eonocimientos adquirits

Tècniques de detecció d'isquèmia i estudi de l'anatomia coronària

 

Trastorns de la sang i dels ganglis limfàtics 

La sang. Funció i components

Formació de les cèl·lules de la sang Hemostàsia i coagulació.

Fisiopatologia de l'hemostàsia Fisiopatologia de la sèrie vermella: anèmies

Fisiopatologia de la sèrie blanca: leucèmia i limfoma

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia docent està dirigida a el desenvolupament de l'aprenentatge de l'alumne a través de classes teòriques amb la participació de l'estudiantat, seminaris, casos clínics i activitats dirigides, a part de la feina autònom i en petit grup que l'alumne haurà de desenvolupar seguint casos i supòsits plantejats.

Les exposicions seran recolzades amb iconografia (diapositives i transparències) i presentacions amb ordinador (canó de projecció).

Els professors recomanem assistir i participar activament en totes les sessions i activitats, així com treballar d'avançada dels continguts de la matèria.

L'activitat no presencial es gestiona a través del Campus Virtual (CV) de la UdL.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Veure els continguts de l'assignatura.

Hi ha diferents grups, amb impartició de docència a Lleida i Igualada.

Sistema d'avaluació

Per a l'avaluació de l'assignatura es segueix la normativa d'avaluació de la UdL Disponible en http://www.udl.cat/ca/udl/norma/ordenaci-/).

Les proves que configuren el sistema d'avaluació són treballs i tests relacionats amb els continguts i competències de l'assignatura; resolució de problemes o casos; activitats relacionats amb els continguts i competències de l'assignatura; i exàmens escrits.

L'enunciat de les activitats d'avaluació són en català o castellà. L'estudiant pot escriure la resposta, si és el cas, en qualsevol de les llengües oficials de la Universitat

L'avaluació és contínua i es d'desenvolupa dins de el període lectiu delimitat per l'assignatura o matèria, d'acord amb el calendari acadèmic de el curs aprovat pel Consell de Govern.

L'estudiant que ho desitgi té dret a renunciar a l'avaluació contínua a inici de curs i dret a la realització d'una avaluació a l'alternativa (mitjançant un examen o prova alternativa). Si és el cas, aquesta persona s'ha de posar en contacte a inici de curs amb el Cap d'Estudis de la titulació, ja que és La Comissió d'Estudis de centre la responsable de l'ensenyament de grau o màster afectat qui estableix els mecanismes mitjançant els quals l'estudiant podrà acollir-se a aquest dret, el termini de presentació d'instàncies, així com la documentació que ha d'aportar justificativa per a accedir-hi.

El pes final de la nota de les activitat d'avaluació és:

- Activitats, tests i treball en grup: 20%. Realització de tests: Tests a través del Campus Virtual. Estan plantejats c om un sistema d'avaluació contínua i es desenvolupa durant t ot el període lectiu. Resolució d'activitats: Resolució de casos clínics, supòsits pràctics i activitats plantejades. A Igualada es plantejen activitats grupals.

- Avaluació examen part 1: 43%. Examen escritode preguntes d'elecció múltiple sobre els mòduls de la part general, endocrinologia, cirurgia i dolor. Per al càlcul de la nota, les preguntes incorrectes descompten punts. La nota és el resultat de l'còmput final de preguntes correctes un cop descomptades la part corresponent a les incorrectes. Les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts per la nota final. L'examen es supera amb l'obtenció de la meitat de punts possibles sobre el total. La nota màxima possible és de 10 punts. S'aprova amb més de 5/10 punts. Aquesta prova avaluativa té dret a recuperació.

- Avaluació examen part 2: 37%. Examen de preguntes d'elecció múltiple sobre els mòduls de digestiu, cardiologia i hematologia. Per al càlcul de la nota, les preguntes incorrectes descompten punts. La nota és el resultat de l'còmput final de preguntes correctes un cop descomptades la part corresponent a les incorrectes. Les preguntes no contestades ni sumen ni resten punts per la nota final. L'examen es supera amb l'obtenció de la meitat de punts possibles sobre el total. La nota màxima possible és de 10 punts. S'aprova amb més de 5/10 punts. Aquesta prova avaluativa té dret a recuperació.

L'examen de la part 1 i 2 es fan el mateix dia duarnt el periode avaluatiu. És possible que es tinguin en compte activitats avaluadores o resultats de les avaluacions, que puguin servir per pujar (modular) nota en situacions concretes, especialment l'assistència a les sessions presencials i no presencials.

Les activitat d'avaluació que representen menys de l'30% de la nota no tenen dret a recuperació.

L'assignatura s'aprova si la nota final tenint en compte totes les evidències avaluatives és superior a 5/10.

Barem de qualificació:

- 0,00-4,99: suspens,

- 5,00-6,99: aprovat,

- 7,00-8,99: notable,

- 9,00-10,00: excel·lent.

NOTA: no es guarda cap qualificació de cursos anteriors (en el cas de persones que repeteixen l'assignatura). Si alguna persona té alguna situació especial a considerar el respecte, durant els primers 10 dies ha de contactar amb el professor coordinador responsable de l'assignatura per comentar el tema.

Dates d'avaluació: veure web de la titulació

 

JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES ASSIGNATURES TEÒRIC-PRÀCIQUES

 

En relació a la justificació de les absències, els motius pels quals es considera que la falta és justificada, seran els mateixos que els enunciats a la Normativa de l'Avaluació i la qualificació de la docència als graus i màsters a la UdL per no assistir a les proves d'avaluació programades a la guia docent o a la web de la titulació.

 

Per a la resta de situacions derivades de problemes de salut, personals o familiars, es permetrà a l'estudiant canviar de dia i recuperar el seminari durant la setmana, si és possible.

 

Les sol·licituds de justificació d’absències que comportin la incompareixença a una prova d’avaluació hauran de ser presentades el mateix dia de l’absència. La justificació de la resta d’absències haurà de ser presentada com a molt tard en els 10 dies següents.

 

De forma general a l'estudiant únicament se li justificarà l'absència, però no la manca de compliment dels seus compromisos acadèmics.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

llibres

-FARRERAS ROZMAN. MEDICINA INTERNA. Desè Sisena Edició. ELSEVIER

-HARRISON: PRINCIPIS DE MEDICINA INTERNA. 17a Edició. McGrawHill

-LASO GUZMANFJ. Patologia General. Introducció a la Medicina Clínica. Ed.Masson Barcelona 2004.

-Miquel FALGUERA. Història Clínica: una guia pràctica. Ed. Universitat de Lleida, 2000.

-LOPEZ DURAN l. Traumatologia i Ortoopedia. Ed. Luzán, 3ª Edició. Madrid 1998

-LOPEZ ALONSO A. Fonaments d'Ortopèdia i Traumatologia. Ed. Masson, Madríd 1999

 

Articles i revistes

-Es aportarà durant el desenvolupament de l'assignatura informació actualitzada en cada un dels mòduls per part de cada professor.

 

referències web

-http: /wwwmedicine.com/specialties.htm

- Web de la Societat Espanyola de Geriatria: http://www.segg.es/

-PUBMED

-MEDLINE

-La Biblioteca Cochrane Plus.

-Web de la Societat Espanyola de Reumatologia: http://www.ser.es/

-Web de la Socidedad Espanyola de Traumatologia i Ortopèdia: http://www.secot.es

-Web de la Societat Espanyola de Neurologia: http://www.sen.es/

 

PDF