Castellano English
GUIA DOCENT
FÍSICA I BIOMECÀNICA
Coordinació:
MOZO VILLARIAS, ANGEL
Any acadèmic 2016-17
GUIA DOCENT: FÍSICA I BIOMECÀNICA 2016-17

Informació general de l'assignatura
DenominacióFÍSICA I BIOMECÀNICA
Codi102705
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits ECTS6
Grups2GG,4GM
Crèdits teòrics0
Crèdits pràctics0
CoordinacióMOZO VILLARIAS, ANGEL
Departament/sINEFC,INFERMERIA I FISIOTERÀPIA,MEDICINA EXPERIMENTAL
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Horari de tutoria/llocAngel Mozo Villarías
Telèfon 973 702412
Ubicació del Despatx 0.15
Horari de Consulta A convenir

Francesc Corbi Soler
Horari de Consulta A convenirProfessor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es) Crèdits impartits pel professorat Horari de tutoria/lloc
CORBI SOLER, FRANCISCOfcorbi@inefc.es4
MACIA ARMENGOL, ANNAanna.macia@mex.udl.cat1
MOZO VILLARIAS, ANGELangel.mozo@mex.udl.cat8
PIFARRE SAN AGUSTIN, FERNANDOfpifarre@gmail.com3
CARLES GOMA, SILVIAsilviacarlesg@gmail.com2
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura pretén, per un costat,  estudiar els diferents conceptes físics d’interès en ciències de la salut relacionant-los amb els diferents agents físics utilitzats en el món de la fisioteràpia. Per l’altre costat estudia el comportament biomecànic del cos humà així com la metodologia més emprada per a la seva valoració.

 

 

Recomanació del professor: Es recomana tenir coneixements previs de Física i haver superat les assignatures d’Estructura del cos Humà 1 i Funció del cos humà 1.

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

  1. Que el / la alumne / a conegui els elements clau que componen els fonaments de la biomecànica de les estructures de l'aparell locomotor i sàpiga aplicar els procediments de biomecànica a l'estudi de l'aparell locomotor.


1.1. Que conegui els fonaments mecànics bàsics i la seva aplicació a l'anàlisi del moviment del cos humà i al dels instruments que aquest utilitza.
1.2. Que conegui els fonaments mecànics bàsics dels tractaments fisioterapeutes.
1.3. Que conegui el comportament mecànic del sistema múscul-esquelètic.
1.4. Que conegui com es comporten les estructures que formen l'aparell locomotor quan es veuen sotmeses a diferents tipus de càrregues.
1.5. Que conegui les característiques biomecàniques de les diferents articulacions del cos humà.
1.6. Que conegui les aplicacions de l'anàlisi del moviment.


2.    Que el / la alumne / a conegui els elements clau que componen els coneixements de física que li permetin aprofundir en l'estudi de els     fenòmens  d'interès fisiològic i biomecànic.

2.1. Que conegui els principis i teories dels agents físics i les seves aplicacions en fisioteràpia.
2.2. Que conegui les bases físiques i instrumentals del diagnòstic i de la terapèutica.

 

 

Competències significatives

Competències Específiques de la Titulació:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:
1.5 Diferenciar els possibles comportaments físics dels teixits i biomaterials
 

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comuna entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

2.6 Descriure els principis, teories i bases físiques dels agents físics en l'activitat professional de la fisioteràpia

2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.
 

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge:

5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials trobadesCompetències Generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionalsCompetències transversals de la Titulació:

CT1 Correcció en l'expressió oral escrita.

CT3 Domini de les TIC.

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC 1. Concepte i fonaments de física

 

BLOC 2. Concepte i fonaments de biomecànica

 

BLOC 3. Comportament biomecànic dels teixits i estructures corporals

 

BLOC 4. Biomecànica articular

 

BLOC 5. Patrons motrius bàsics:

 

BLOC 6. Instrumentació en biomecànica:

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La programació docente i els sueus continiguts es poden veure modificats durant el desenvolupament del curs si el profesor responsable, sota criteris de qualitat docent i assimilació de coneixements per part dels estudiants, ho considera oportú. 

Metodologies docents

1             Classes magistrals

2             Seminari

3             Práctiques en aula

4 Trebajo escrit

5            Aprenentatge basat en problemes /resolució de casos clínics

6 Exposició oral d'un treball

 

Descripció:

Activitat

HTP (1)

 

HTNP (2)

 

Trigonometria bàsica

 

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Composició de Forces

Estabilitat

 

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Equilibri estàtic

Centro de gravetat

 

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Politges

Palanques

 

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Fregament

Resistència de materials

 

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Concepte i fonaments de biomecànica

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Biomecànica del múscul esquelètic

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica de l’os

 

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Biomecànica del cartílag articular

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica dels tendons

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

 

 

Biomecànica dels lligaments

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica dels nervis perifèrics i les arrels nervioses espinals

 

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Biomecànica Articular 1

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica Articular 1

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Biomecànica Articular 2

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica Articular 2

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Biomecànica Articular 3

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica Articular 3

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Biomecànica Articular 4

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica Articular 4

 Seminari i debats

1 Hora

1,5 Hores

Biomecànica Articular 5

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica Articular 5

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Presentació. Concepte i característiques dels patrons motrius

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

 

 

Postura

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

 

Marxa

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Carrera

Llançaments i salt

 

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Impactes

Medi aquàtic

EMG

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Plataformes

Accelero metria i cèl·lules fotoelèctriques

Goniometria

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Anàlisi 2D

Anàlisi 3D

 

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Màquines ISO cinètiques

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

 

(1)HTP = Hores de Treball Presencial

(2)HTNP = Hores de Treball No Presencial

 

Activitats formatives

Sistema d'avaluació

MODALITAT AVALUACIÓ CONTINUADA

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

Bloc 5 i 6

Resolució de pràctiques

 

25

O

I/G

 

Bloc 1 a 6

Examen Teòric

Tipus test i resolució de problemes

45

O

I

 

Bloc 4

Treball Grupal

 

30

O

G

 

Objectius

Activitats d'Avaluació

Recuperació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

Bloc 5 i 6

Resolució de pràctiques

 

10

O

I/G

 

Bloc 1 a 6

Examen Teòric

Tipus test i resolució de problemes

50

O

I

 

Bloc 4

Treball Grupal

 

40

O

G

 

 

 

 

MODALITAT AVALUACIÓ ÚNICA

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

Bloc 1 a 6

Examen Teòric

Tipus test i resolució de problemes

60

O

I

 

Bloc 4

Treball individual

 

40

O

I

 

Objectius

Activitats d'Avaluació

Recuperació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

Bloc 1 a 6

Examen Teòric

Tipus test i resolució de problemes

60

O

I

 

Bloc 4

Treball individual

 

40

O

I

 

 (1) Obligatòria / Voluntària

 (2) Individual / Grupa

 

Per aprovar aquesta assignatura s’ha d’obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitja ponderada de les notes obtingudes en els diferents blocs que imparteix cada professor és imprescindible que totes elles estiguin aprovades.

 

Tant l’examen teòric, que es realitzarà al final de l’assignatura, com l’examen de recuperació  constaran de 50  preguntes de tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals només hi haurà una verdadera,  amb un descompte de 0,25 per error) dividides en 3 parts de 30 (Bloc 2 i 3) , 20 (Bloc 5 i 6) preguntes i 5 problemes de física. Les tres parts es valoraran independentment sobre 10 punts i la nota final serà el resultat de ponderar la nota de la primera part amb un valor del 50%, la nota de la segona part  amb un valor del 33% i els problemes de física amb un valor del 17% de la nota final de l’examen, sempre i quan estiguin les tres aprovades al menys amb un 5, tal i com s’ha explicat anteriorment.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bàsica:

Alan H. Cromer. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA. Editorial Reverté, Barcelona, 1982.

D. Jou, J.E. Llebot Y C. Pérez García. FÍSICA PARA CIENCIAS DE LA VIDA. Editorial McGrwa-Hill, Serie Schaum, Madrid, 1986.

J.W. Kane Y M.M. Sternheim. FÍSICA. Editorial Reverté. Barcelona, 1989, 20ª edición.

Martínez Morillo M y col. MANUAL DE MEDICINA FÍSICA. Harcourt Brace. 1998.

 

Recomanada:

G. K. Strother. FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD. Editorial McGraw-Hill  Latinoamericana, S.A. Madrid, 1980.

Simon G. G. MacDonald Y Desmond M. Burns. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA SALUD. Fondo Educativo Interamericano, S. A. México, 1975.

Zaragoza JR. FÍSICA E INSTRUMENTACIÓN MÉDICAS. Ediciones científicas y técnicas, S.A. Barcelona, 1992, 2ª edición.

 

.

Biomecànica:

 

Bàsica:

Kapandji IA. Cuadernos de fisiología articular. 5 ed. Madrid: Médica Panamericana; 1998.

Nordin M, Frandel VH. Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 3 ed. U.S.A.: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.

 

Recomanada:

Cram JR, Kasman GS. Introduction to surface electromyography. U.S.A.: Aspen Publishers, Inc.; 1998.

Dufour M, Pillu M. Biomecánica functional. Barcelona: Masson; 2006.

Ellenbecker TS, Davies GJ. Closed kinetic chain exercise: a comprehensive guide to multiple-joint exercise. Champaign, IL (U.S.A.): Human Kinetics; 2001.

Enoka RM. Neuromechanical basis of kinesiology. 3 ed. Champaign, IL (U.S.A.): Human Kinetics; 2002.

Fucci S, Benigni M. Biomecánica del aparato locomotor aplicada al acondicionamiento muscular. 4 ed. Madrid: Elsevier; 2003.

Neumann DA. Kinesiology of the musculoeskeletal system; Foundations for physical rehabilitation. Mosby; 2002.

Nigg BM, Herzog W, editors. Biomechanics of the musculo-skeletal system. 2 ed. Chichester (England): Wiley & Sons Ltd; 1999.

Proubasta J, Gil J, Planell JA. Fundamentos físicos de la biomecánica del aparato locomotor. Madrid: Ergon; 1996.

Özkaya N, Nordin M. Fundamental of biomechanics: equilibrium, motion and deformation. New York: Springer Science; 1999.

Tous J. Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Barcelona: Ergo; 1999.

Viladot A y colaboradores. Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Barcelona: Springer; 2000.

                         

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:

 

BLOC 5:

 

5.1.- POSTURA

 

5.1.1.- Llibres:

CHAFFIN, D., ANDERSON, G. (1991) Ocupational Biomechanics. John Wiley & Sons. New York. pp. 335-369, 411-426.

GAGEY, P.M., WEBER, B. (2001) Posturologia: regulación y alteraciones de la bipedestación. Masson. Barcelona.

HERNÁNDEZ CORVO, R. (1999) Talentos deportivos. Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. Madrid (pp. 84-92).

LLANEZA, F.J. (2003) Ergonomía y psicología aplicada. Manual para la formación del especialista. Ed. Lex Nova. Valladolid. pp. 102-115.

MCKEOWN, C., TWISS, M. (2004) Workplace ergonomics: a practical guide. Lavenham Press. England. 79-92

SANDERS. M.J. (2004) Ergonomics and the management of the musculoskeletal disorders. Butterworth Heinemann. St. Louis. pp. 389-419.

ZACHARKOW, D. (1984) Posture: sitting, standing, chair design and exercise. Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois.

 

5.1.2.- Articles:

ABE, D., YANAGAWA, K., NIIHATA, S. (2004) Effects of load carriage, load position and walking speed on energy cost of walking. Appled ergonomics 35: 329-335.

CARCONE S.M., KEIR, P.J. (2007) Effects of backrest design on biomechanics and confort during seated work. Applied Ergonomics 38: 755-764

CURTHOYS, IS., HALMAGYI, GM. Vestibular compensation: a review of the oculomotor, neural, and clinical consequences of unilateral vestibular loss. Journal of vestibular research : equilibrium & orientation 1995; 5: 67-107.

CHAUDHRY, H., FINDLEY, T., QUIGLEY, KS., BUKIET, B., ZHIMING, JI, SIMS, T., MANEY, M. Measures of postural stability. Journal of Rehabilitation Research and Development 2004; 41: 713-720.

DIENER, H-C, Dichgans J. On the role of vestibular, visual and somatosensoryinformation for dynamic postural control in humans. Prog Brain Res. 1988;76:253–262.

KAVOUNOUDIAS, A., ROLL, R., ROLL, J-P. (1998) The plantar sole is a dynamometric map for human balance control. Neuroreport 9: 3247-3252.

KOLICH, M. (2008) A conceptual framework proponed to formalite the scientific investigation of automobile seat confort, Applied Ergonomics 39: 15-27

LE CLAIR, K., RIACH, C. (1996) Postural stability measures: what to measure and for how long. Clin Biomech 11:176-8.

LEPHART, SM, PINCIVERO, DM., GIRALDO, JL., FU, FH. The role of proprioception in the management and rehabilitation of athletic injuries. Am J Sports Med. 1997;25:130–137.

MCKIE, H.W., STEVENSON, JM., REID, SA, LEGG, SJ. (2005) The effect of simulated school load carriage: configurations on shoulder strap tension forces and shoulder interface pressure. Applied Ergonomics 36: 199-206.

NASHER, L., McCOULLUM, G. The organization of human postural movements: a formal basis and experimental synthesis. Behav Brain Sci. 1985;8:135–172.

RIEMANN, BL., MYERS, JB., LEPHART, M. Sensorimotor system measurement techniques. Journal of Athletic Training 2002; 37(1):85–98.

RIEMANN, BL., LEPHART, M. The sensorimotor system, part I: the physiologicbasis of functional joint stability. J Athl Train. 2002;37:71–79.

RIEMANN, BL., LEPHART, SM. The sensorimotor system, part II: the role ofproprioception in motor control and functional joint stability. J AthlTrain. 2002;37: 80–84.

WINTER, D.A. (1995) Human balance and posture control during standing andwalking. Gait Posture 3:193-214.

 

5.1.3.- WEBS:

Quiropraxis y posturologia: www.nahumlanza.com/terapias/quiropraxis.htm

Entrenamiento de la postura en pacientes portadores de disfunciones temporormandibulares: www.actaodontologica.com/ediciones/2007/2/entrenamiento_postura.asp

Revista del Instituto de Posturología y podoposturología: http://www.ub.edu/revistaipp/i_beltran_n2.html

Craneocorpografía: www.peritajemedicoforense.com/bartual.htm

Empresa de plataformes d’equilibri: http://www.medicapteurs.fr/MEDICGB/GB-sommaire.html

                        

5.2.- MARXA.

 

5.2.1.- Llibres:

PÉLISSIER, J., y BRUN, V. (1994) La marche humaine et sa pathologie. Collection de pathologie locomotrice 27. Masson. París.

PERRY, J. (1992) Gait Análisis: Normal and pathological function. Slack Incorparated. Thorofare.

PRAT, J.M. (Coord.). (2005) Biomecànica de la marcha humana normal y patológica. Instituto de Biomecánica de Valencia. Valencia.

PLAS, F., VIEL, E., BLANC, Y. (1996) La marcha humana: Cinesiologia dinámica, biomecánica y patomecánica. Masson. Barcelona.

VIEL, E. (Coord.)(2002) La marcha humana, la carrera y el salto. Masson. Barcelona.

 

5.2.2.- Articles:

BIEWENER, A.A., DALEY, M.A. (2007) Unsteady locomotion: integrating muscle function with whole body dynamics and neuromuscular control. The journal of experimental biology 210: 2949-60.

MASUMOTO, K., MERCER, J.A., (2008) Biomechanics of human locomotion in water: an electomyographic analysis. Exercise and sport science reviews 36:160-9.

MORRIS, M., IANSEK, R., MATYAS, T., SUMMERS, T. (1998) Abnormalities in the stride length-cadence relation in parkinsonian gait. Movement disorders 13: 61-9.

                        

5.3.- CARRERA

ARENDSE, R., NOAKES, T.D., AZEVEDO, L.B., ROMANOV, N., SCHWELLNUS, M.P., FLETCHER, G. (2004) Reduced Eccentric Loading of the Knee with the Pose Running Method. Medicine & Science in Sports & Exercise 36: 272-7.

CAVANAGH, P.R., LAFORTUNE, M.A., (1980) Ground reaction forces in distance running.Journal of Biomechanics 13: 397–406.

CHANG, Y-H., HAMERSKI, C.M., KRAM, R. (2001) Applied horizontal force increases impact loading in reduced-gravity running. Journal of Biomechanics 34: 679-685.

DEMPSEY, A.R., LLOYD, D.G., ELLIOT, B.C., STEELE, J.R., MUNRO, B.J., RUSSO, K.A. (2007) The effect of technique change on knee loads during sidestep cutting. Medicine and Science in Sports and Exercise 39: 1765-73.

ELLIOT, B. C., & BLANKSBY, B. A. (1979). The synchronization of muscle activity and body segment movements during a running cycle. Medicine and Science in Sports and Exercise, 11: 322–327.

HINRICHS, R. N. (1987). Upper extremity function in running. 2: Angular momentum considerations. International Journal of Sport Biomechanics: 3, 242–263.

SCHACHE, A.G., BLANCH, P., RATH, D., WRIGLEY, T., BENNELL, K. (2002) Three-dimensional angular kinematics of the lumbar spine and pelvis during running. Human Movement Science 21: 273-293.

NIGG, B.M., BAHLSEN, H.A., LUETHI, S.M., STOKES, S. (1987) The influence of running velocity and midsole hardness on external impact forces in heel-toe running.Journal of Biomechanics 20, 951–959.

VANEGAS, G., HOSHIAKI, B. (1992) A Multivariable Analysis of Lower Extremity Kinematic Asymmetry in Running. International Journal of Sport Biomechanics 8: 11-29.

MARSHALL, R., PETERSON, D.J., GLENDINING, P. (1990) Mechanics of Prolonged Downhill Running. International Journal of Sports Biomechanics 6: 56-66.

MERO, A., KOMI, P.V. (1994) EMG, Force, and Power Analysis of Sprint-Specific Strength Exercises. Journal of Applied Biomechanics 10: 1-13.

WINTER, D. A. (1983). Moments of force and mechanical power in jogging. Journal of Biomechanics, 16, 91–97.

SAUNDERS, P.U., PYNE, D.B., TELFORD, R.D., HAWLEY, J.A. (2004) Factors Affecting Running Economy in Trained Distance Runners. Sports Medicine 34: 465-485.

                         

5.4.- LLANÇAMENTS i SALTS

AGUADO, J.,  (1998). Análisis biomecánico del lanzamiento de peso: técnica lineal frente a la técnica de rotación. Revista de Entrenamiento Deportivo. Tomo XI, 1. 27 -32.

HIRASHIMA, M., KADOTA, H., SAKURAI, S., KUDO, K., OHTSUKI, T. (2002) Sequential muscle activity and its functional role in the upper extremity and trunk during overarm throwing. Journal of Sports Sciences 20: 301-310.

STODDEN, D., FLEISIG, G.S., MCLEAN, S.P., LYMAN, S.L., ANDREWS, J.R. (2001) Relationship of Pelvis and Upper Torso Kinematics to Pitched Baseball Velocity. Journal of Applied Biomechanics 17: 164-172.

BEST, R.J., BARTLETT, R.M. y MORRIS, C.J. (1993). A three dimensional analysis of javelin throwing technique. Journal of Sports Sciences, 11, 315-328.

ELLIOT, B., MARSCH, T. and BLANKSBY, B. (1986). A threedimensional cinematographic analysis of the tennis serve. International Journal of Sport Biomechanics, 2, 260 ± 271.

ELLIOT, B., MARSHALL, R. y NOFFAL,  G. (1995). Contributions of upper limb segment rotations during the power serve in tennis. Journal of Applied Biomechanics, 11, 433 ± 442.

FRADET, L., BOTCAZOU, M., DUROCHER, C., CRETUAL, A., MULTON, F., PRIOUIX, J., DELAMARCHE, P. (2004) Do handball throws always exhibit a proximal-to-distal segmental sequence? Journal of Sports Sciences 22: 439-447.

FLEISIG, G.S., BARRENTINE, S.W., ESCAMILLA, R.F. y ANDREWS,J.R. (1996). Biomechanics of overhand throwing with implications for injuries. Sports Medicine, 21, 421± 437.

PUTNAM, C.A. (1993). Sequential motions of body segments in striking and throwing skills: descriptions and explanations. Journal of Biomechanics, 26, 125± 135.

MEYER, K.E., SAETHER, E.E., SOINEY, E.K., SHEBECK, M.S., PADDOCK, K.L., LUDEWIG, P.M. (2008) Three-dimensional scapular kinematics during the throwing motion. Journal of Applied Biomechanics 24: 24-34.

STODDEN, D.F., CAMPDELL, B.M., MOYER, T.M. (2008) Comparison of trunk kinematics in trunk training exercises and throwing. Journal of strength and conditioning research 22: 112-8.

LEIGH, S., GROSS, M.T., LI, L., YU, B. (2008) The relationship between discus throwing performance and combinations of selected technical parameters. Sports Biomechanics 7: 173-193.

MUROFUSHI, K., SAKURAI, S., UMEGAKI, K., TAKAMATSU, J. (2007) Hammer acceleration due to thrower and hammer movement patterns. Sports Biomechanics 6: 301-314.

LINTHORNE, N.P. (2001) Optimum release angle in the shot put. Journal of Sports Sciences 19: 359-72.

                        

5.5.- IMPACTES

KAWAMOTO, R., MIYAGI, O., OHASHI, J., FUKASHIRO, S. (2007) Kinetic comparison of a side-foot soccer kick between experienced and inexperienced players. Sports Biomechanics 6: 187-98.

NUNOME, H., ASAI, T., IKEGAMI, Y., SAKURAI, S. (2002) Three-dimensional kinetic analysis of side-foot and instep soccer kicks. Medicine and Science in Sports and Exercise 34: 2028-36.

SØRENSEN, H., ZACHO, M., SIMONSEN, E.B., DYHRE-POULSEN, P., KLAUSEN, K. (1996) Dynamics of the martial arts high front kick. Journal of Sports Sciences 14: 483-95.

PUTNAM, C.A. (1993) Sequential motions of body segments in striking and throwing skills: descriptions and explanations. Journal of Biomechanics 26 Suppl 1: 125-35.

KELLIS, E., KATIS, A.GISSIS, I. (2004) Knee Biomechanics of the Support Leg in Soccer Kicks from Three Angles of Approach

                        

5.6.- SALTS

GRAHAM-SMITH, P., LEES, A. (2005) A three-dimensional kinematic analysis of the long jump take-off. Sports Biomechanics 23: 891-903.

KOH, T.J., HAY, J. (1990) Landing Leg Motion and Performance in the horizontal Jumps I: The Long Jump. International Journal of Sports Biomechanics 6: 343-360.

SEYFARTH, A., FRIEDRICHS, A., WANK, A., BLICKHAM, R. (1999) Dynamics of the long jump. Journal of Biomechanics 32: 1259-1267.

STEFANYSHYN, D.J., NIGG, B.M. (1998) Contribution of the lower extremity joints to mechanical energy in running vertical jumps and running long jumps. Journal of Sports Sciences 16:177-86.

DAPENA, J. (1980a). Mechanics of translation in the Fosbury Flop. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12, 37 – 44.

DAPENA, J. (1980b). Mechanics of rotation in the Fosbury Flop. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12, 45 – 53.

DAPENA, J., & CHUNG, C. S. (1988). Vertical and radial motions of the body during the take-off phase of high jumping. Medicine and Science in Sports and Exercise, 20, 290 – 301.

DAPENA, J. (1997) Contributions of angular momentum and catting to the twist rotation in high jump. Journal of Applied Biomechanics 13: 239-253.

TAN, J.C., YEADON, M.R. (2005) Why do high jumpers use a curved approach? Journal of Sports Sciences 23: 775-778.

PERTTUNEN, J., KYRÖLÄINEN, H., KOMI, P. (2000) Biomechanical loading in the triple jump. Journal of Sports Sciences 18: 363-370.

YU, B., HAY, J.G. (1996) Optimum phase ratio in the triple jump. Journal of Biomechanics 29: 1283-1289.

ARAGÓN-VARGAS, L., GORSS, M.M (1997) Kinesiological factors in vertical jump performance: Differents within individuals. Journal of Applied Biomechanics 13: 45-65.

AURA, O., VIITASALO, J. (1989) Biomechanical characteristics of jumping. International Journal of Sports Biomechanics 5: 89-98.

DUGAN, E.L., DOYLE, T.L., HUMFHRIES, B., HASSON, C.J., NEWTON, R.U. (2004) Determining the optimal load for jump squats: A review of methods and calculations. Journal of Strenght and Conditioning Research 18: 668-674.

FELTNER, M.E., FRASCHETTI, D.J., CRISP, R.J. (1999) Upper extremity augmentation of lower extremity kinetics during countermovement vertical jumps. Journal of Sports Sciences 17:449-466.

GIATSIS, G., KOLLIAS, I., PANOUTSAKOPOULOS, V., PAPAIAKOVOU, G. (1995) Biomechanical differences in Elite Beach-Volleyball players in vertical squat jump on rigid and sun surface. Sports Biomechanics 3: 145-158.

JONES, S.L., CALDWELL, G.E., (2003) Mono- and Biarticular Muscle Activity During Jumping in Different Directions. Journal of Applied Biomechanics 19: 205-222.

PEIKENKAMP, K., FRITZ, M., NICOL, K. (2002) Simulation of the Vertical Ground Reaction Force on Sport Surfaces During Landing. Journal of Applied Biomechanics 18: 122-134.

TILLMAN, M.D., CRISS, R.M., BRUNT, D., HASS, C.J. (2004) Landing Constraints Influence Ground Reaction Forces and Lower Extremity EMG in Female Volleyball Players. Journal of Applied Biomechanics 20: 38-50.

TILLMAN, M.D., HAAS, C.J., CHOW, J.W., BRUNT, D. (2005) Lower Extremity Coupling Parameters During Locomotion and Landings 21: 359-370.

SCHENEAU, G., BOBBERT, M.F., HAAN, A. (1997) Does elastic energy enhance work and efficiency in the Stretch-Shortening cycle? Journal of Applied Biomechanics 13: 389-415.

VINT, P.F., HINRICHS, R.N. (1996) Differences Between One-Foot and Two-Foot Vertical Jump Performances. Journal of Applied Biomechanics 12: 338-358.

                        

BLOC 6:

 

6.1.- TÈCNIQUES ELECTROMIOGRÀFIQUES

 

6.1.1.- Llibres:

BASMAJIAN, J.V. (1967) Muscle Alive: Their functions revealed by electromyography. The Williams & Wilkins Company. Baltimore.

KUMAR, S., MITAL, A. (1996) Electromyography in Ergonomics, Taylor & Francis. London.

PAYTON, C.J., BARTLETT, R.M. (2008) Biomechanical Evaluation of Movement in Sport and Exercise. The British Association of Sport and Exercise Sciences Guidelines. Taylor & Francis Group. New york, (pp. 77-102).

WINTER, D.A. (1990) Biomechanics and motor control of human movement. John Wiley & Sons. New York, (pp. 191-210)

 

6.1.2.- Articles:

CLARYS, J.P. (2000) Electromyography in sports and occupational settings: an update of its limits and possibilities. Ergonomics 43: 1750-1762.

DE LUCA, C. (1997) The use of the electromyography in biomechanics. Journal of Applied biomechanics 13: 135-163.

DI FABIO, R.P. (1987) Reliability of computerized surface electromyography for determining the onset of muscle activity. Physical Therapy 67: 42-48.

GIANIKELLIS, K., MAYNAR, M., ARRIBAS, F. (1997) La electromiografia como método para determinar la intervención muscular en los deportes de precisión. In Cuaderno nº13 de Icd de Investigación en Ciencias del Deporte: Parámetros electromiográficos (EMG), cinemáticos y fisiológicos. Ministerio de Educación y Cultura: Consejo Superior de Deportes. Madrid, (107-121).

HEALEY, E.L., FOWLER, N.E., BURDEN, A.M., McEWAN, I.M. (2005) The influence of different unloading positions upon stature recovery and paraspinal muscle activity. Clinical Biomechanics 20: 365-371.

HOF, A.L. (1984) EMG and muscle force: An introduction. Human Movement Science 3: 119-153.

LEHMANN,  G.L., McGILL, S.M. (2001) Quantification of the Differences in Electromyographic Activity Magnitude Between the Upper and Lower Portions of the Rectus Abdominis Muscle During Selected Trunk Exercises. Physical Therapy 81: 1096-1101.

MELETTI, R., RAINOLDI, A. y FARINA, D. (2001) Surface electromyography for noninvasive characterizations muscle. Exercise and Sports Scences Reviews 29: 20-25.

SEROUSSI, R.E., WILDER, D.G., POPE, M.H. (1989) Trunk muscle electromyography and whole body vibration. Journal of Biomechanics 22: 219-229.

SODERBERG, G.L. (2000) A Guide for Use and Interpretation of KinesiologicElectromyographic Data. Physical Therapy 80: 485-498.

ZIPP, P. (1982) Recommendations for the standardization of lead positions in surface electromyography. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology 50: 41-54.

 

6.2.- Valoració de les forces de reacció del terra: Plataforma de forces, de pressions i de establiometria

6.2.1.- Llibres:

CORBI, F. (2008) Análisis de las presiones plantares y su relación con la velocidad de la pelota durante el golpeo paralelo de derecha en tenis. Universidad de Barcelona. Tesis Doctoral. (pp. 28-70).

GAGEY, P-M., WEBER, B. (2001) Posturologia: Regulación y alteraciones de la bipedestación. Masson. Barcelona, (60-77).

PAYTON, C.J., BARTLETT, R.M. (2008) Biomechanical Evaluation of Movement in Sport and Exercise. The British Association of Sport and Exercise Sciences Guidelines. Taylor & Francis Group. New york, (pp. 53-76).

PEREZ, J.M. (2000) La baropodometria. In Monografías médico-quirúrgicas del aparato locomotor: el pie. (Edit. Llanos, L.F., Acebes, J.C.). Masson. Barcelona, (pp. 17-31).

RAMEY, M.R. (1975) Force plate designs and applications. In Exercise and Sport sciences Reviews. Edited by J.H. Wilomore y J.F. Keogh. Volume 3. Academic Press. New York. Sant Francisco.

WINTER, D.A. (1990) Biomechanics and motor control of human movement. John Wiley & Sons. New York, (pp. 84-101).

 

6.2.2.- Articles:

BOBBERT, M.F., YEADON, M.R., NIGG, B.M. (1992) Mechanical analysis of the landing phase in heel-toe running. Journal of Biomechanics 25: 223-234.

CAVANAGH, P.R., HEWITT, F.G., PERRY, J.E. (2002) In shoe plantar pressure measurement: a review. The foot 2: 185-194.

HALL, M.G., FLEMMING, H.E., DOLAN, M.J., MILLBANK, SF.D., PAUL, J.P. (1996) Technical note on static in situ calibration of forces plates. Journal of Biomechanics 29: 659-665.

HOLDEN, J.P. y CAVANAGH, P.R. (1991) The free moment of ground reaction in distance running and its changes with pronation. Journal of Biomechanics 24: 887-897.

MIDDLETON, J., SINCLAIR, P., PATTON, R. (1999) Accuracy of centre of pressure measurement using a piezoelectric force platform. Clinical Biomechanics 14: 357-360.

WOODBURN, J., HELLIWELL, P.S. (1996) Observations on the F-Scan in shoe pressure measurement system. Clinical Biomechanics 11: 301-305.

 

6.3.- Tècniques d’anàlisi del moviment

6.3.1.- Llibres:

BASMAJIAN, J.V. (1983) Biofeedback: principles and practice for clinicians. The Williams & Wilkins Company. Baltimore.

FERRO, A. (2002) La carrera de velocidad: Metodología de análisis biomecánico. Esteban Sanz. Madrid. (pp. 93-150).

PAYTON, C.J., BARTLETT, R.M. (2008) Biomechanical Evaluation of Movement in Sport and Exercise. The British Association of Sport and Exercise Sciences Guidelines. Taylor & Francis Group. New york, (pp. 8-52).

                        

6.3.2.- Articles:

ANGULO, R.M., DAPENA, J. (1992) Comparison of Film and Video Techniques for Estimating Three-Dimensional Coordinates Within a Large Field. International journal of sports biomechanics 8: 141-151.

BOISNOIR, A., DECKER, L., REINE, B., NATTA,F. (2007) Validation of an integrated experimental set-up for kinetic and kinematic three-dimensional analyses in a training environment. Sports Biomecanics 6: 215-223.

CASTRO, J.L., MEDINA-CARNICER, R., GALISTEO, A.M. (2006) Design and evaluation of a new three-dimensional motion capture system based on video. Gait & Posture 24: 126-9.

GRIMSHAW, P., LEES, A., FOWLER, N., BURDEN, A. (2006) Sport & Exercise Biomechanics. Taylor & Francis. Leeds. (pp. 295-311).

KENNEDY, P.W., WRIGHT, D.L., SMITH, G.A. (1989) Comparison of Film and Video Techniques for Three-Dimensional DLT Repredictions. International journal of sports biomechanics 5: 457-460.

KOH, T.J., GRABINER, M.D., BREMS, J.J. (1998) Three dimensional in vivo kinematics of the shoulder during humeral elevation. International journal of sports biomechanics 14: 312-326.

MILLER, N.R., SHAPIRO, R., McLAUGHLIN, T.M. (1980) A technique for obtaining spatial kinematic parameters of segments of biomehanical systems from cinematographic data. Journal of Biomechanics 13: 535-547.

YANAI, T., HAY, J.G., GEROT, J.T. (1996) Three-dimensional videography of swimming with panning periscopes. Journal of Biomechanics 29: 673-678.

WU, G., CAVANAGH, P.R. (1995) ISB recommendations for standardization in the reporting of kinematic data. Journal of Biomechanics 28: 1257-1261.

                        

6.3.3.- Webs d’interès:

                        

Ariel dynamics: http://www.arielnet.com/

Charnwood Dynamics: www.charndyn.com

Elite Biomechanics: www.bts.it

Motion Analysis Corporation: www.motionanalysis.com

Nothern Digital Inc: www.ndigital.com

Peak Peformance Technologies: www.peakperforman.com

Qualisys Medical AB: www.skilltechnologies.com

Vicon Motrion Systems: www.vicon.com

                        

6.4.- Instrumentació per a la valoració de la força

                        

6.4.1.- Llibres:

BROWN, LE (2000) Isokinetics in Human Performance. Human Kinetics. Champaign.

PERRIN, D.H. (1994) Isocinética: ejercicios y evaluación. Edicions bellaterra. Barcelona.

 

6.4.2.- Articles:

LE MASURIER, G.C., TUDOR-LOCKE, C. (2003) Comparison of pedometer and accelerometer accuracy under controlled conditions. Medicine and Science in Sports and Exercise 35: 867-71.

SCHUTZ, Y, HERREN, R. (2000) Assessment of speed of human locomotion using a differential satellite global positioning system. Medicine & Science in Sports and Medicine 32: 642-646.

TERRIER, P., LADETTO, Q., MERMINOD, B., SCHULTZ, Y. (2000) High-precision satellite positioning system as a new tool to study the biomechanics of human locomotion. Journal of Biomechanics 12: 1717-22.

TOWNSHEET, A.D., WORRINGHAM, C.J., STEWARD, I.B. (2008) Assessment of speed and position during human locomotion using nondifferential GPS. Medicine & Science in Sports and Exercise 40: 124-132.

VIITASALO, J.T., LUHTANEN, P., MONONEN, H.V., NORVAPALO, K., PAAVOLAINEN, L., SALONEN, M. (1997)  Photocell Contact Mat: A new instrument to measure contact and flight times in running. Journal of Applied Biomechanics 13: 254-266.

YEADON, M.R., KATO, T., KERWIN, D.G. (1999) Measuring running speed using photocells. Journal of Sports Sciences 17: 249-257.

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ. CAMPUS CIÈNCIES DE LA SALUT. Guia temàtica de Fisioteràpia.

PDF