Castellano English
GUIA DOCENT
FÍSICA I BIOMECÀNICA
Coordinació:
PIFARRE SAN AGUSTIN, FERNANDO
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: FÍSICA I BIOMECÀNICA 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióFÍSICA I BIOMECÀNICA
Codi102705
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits1.54.5
Nombre de grups32
CoordinacióPIFARRE SAN AGUSTIN, FERNANDO
Departament/sMEDICINA EXPERIMENTAL
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
CARLES GOMA, SILVIAsilvia.carles@udl.cat4,5
CORBI SOLER, FRANCISCOfcorbi@inefc.es1
MACIA ARMENGOL, ANNAanna.macia@udl.cat2
PIFARRE SAN AGUSTIN, FERNANDOfernando.pifarre@udl.cat5
PROFESSOR PENDENT ASSIGNAR1
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura pretén, per un costat,  estudiar els diferents conceptes físics d’interès en ciències de la salut relacionant-los amb els diferents agents físics utilitzats en el món de la fisioteràpia. Per l’altre costat estudia el comportament biomecànic del cos humà així com la metodologia més emprada per a la seva valoració.

 

 

Recomanació del professor: Es recomana tenir coneixements previs de Física i haver superat les assignatures d’Estructura del cos Humà 1 i Funció del cos humà 1.

Objectius acadèmics de l'assignatura
  1. Que el / la alumne / a conegui els elements clau que componen els fonaments de la biomecànica de les estructures de l'aparell locomotor i sàpiga aplicar els procediments de biomecànica a l'estudi de l'aparell locomotor.


1.1. Que conegui els fonaments mecànics bàsics i la seva aplicació a l'anàlisi del moviment del cos humà i al dels instruments que aquest utilitza.
1.2. Que conegui els fonaments mecànics bàsics dels tractaments fisioterapeutes.
1.3. Que conegui el comportament mecànic del sistema múscul-esquelètic.
1.4. Que conegui com es comporten les estructures que formen l'aparell locomotor quan es veuen sotmeses a diferents tipus de càrregues.
1.5. Que conegui les característiques biomecàniques de les diferents articulacions del cos humà.
1.6. Que conegui com es fa un estudi biomecànic clínic de la marxa per a a professions sanitàries.


2.    Que el / la alumne / a conegui els elements clau que componen els coneixements de física que li permetin aprofundir en l'estudi de els     fenòmens  d'interès fisiològic i biomecànic.

2.1. Que conegui els principis i teories dels agents físics i les seves aplicacions en fisioteràpia.
2.2. Que conegui les bases físiques i instrumentals del diagnòstic i de la terapèutica.

Competències significatives

Competències Específiques de la Titulació:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:
1.5 Diferenciar els possibles comportaments físics dels teixits i biomaterials
 

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comuna entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

2.6 Descriure els principis, teories i bases físiques dels agents físics en l'activitat professional de la fisioteràpia

2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.
 

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge:

5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials trobadesCompetències Generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionalsCompetències transversals de la Titulació:

CT1 Correcció en l'expressió oral escrita.

CT3 Domini de les TIC.

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC 1. Concepte i fonaments de física (Dr. Joan Prat). Departament de medicina experimental

CINEMÀTICA:

CINÈTICA: ESTÀTICA

CINÈTICA: DINÀMICA

TREBALL i ENERGIA

ELASTICITAT

BLOC 2. Concepte i fonaments de biomecànica clínica (Dr. Fernando Pifarré). Departament d'infermeria i fisioteràpia

 

BLOC 3. Comportament biomecànic dels teixits i estructures corporals (Dr. Fernando Pifarré)

 

BLOC 4. Biomecànica articular (Dr. Fernando Pifarré)

 

Pot participar en la docència de l'assignatura algun professor convidat 

Eixos metodològics de l'assignatura

La programació docente i els sueus continiguts es poden veure modificats durant el desenvolupament del curs si el profesor responsable, sota criteris de qualitat docent i assimilació de coneixements per part dels estudiants, ho considera oportú. 

Metodologies docents

1             Classes magistrals

2             Seminari

3             Pràctiques an l'aula i a la consulta

4            Preguntes orals i escrites del temes del temari explicat a classe (puntua)

5            Aprenentatge basat en problemes /resolució de casos clínics

6            Realitzar a consulta un estudi biomecànic clínic de la marxa per a professions sanitàries

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Descripció:

Activitat

HTP (1)

 

HTNP (2)

 

CINEMÀTICA Lliçó magistral i classes de problemes 2.5 hores 3.5 hores
ESTÀTICA Lliçó magistral i classes de problemes 2.5 hores 3.5 hores
DINÀMICA Lliçó magistral i classes de problemes 2.5 hores 3.5 hores
ELASTICITAT Lliçó magistral i classes de problemes 2.5 hores 3.5 hores

Trigonometria bàsica

 

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Composició de Forces

Estabilitat

 

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Concepte i fonaments de biomecànica clínica

Lliço magistral i classes participatives 2 Hores 3 Hores

Biomecànica clínica de l'ós

Lliço magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica del múscul esquelètic

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica del cartilag articular

 

Lliço magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica de la càpsula articular

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica dels tendons i dels lligaments

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica dels nervis perifèrics i les arrels nervioses espinals

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica de la columna vertebral 

 

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica de la cintura pelviana i maluc

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica del genoll

Llicó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica del turmell

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica de la volta plantar

Lliço magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Evolució històrica de la biomecànica del peu i escoles biomecàniques

Lliçó magistral i classes participatives

1 Hores

1,5 Hores

Estudis biomecànics clínics de la marxa per a professionals sanitaris

Lliço magistral i classes participatives i pràctiques

2 Hores

3 Hores

Biomecànica de les metatarsàlgies Lliço magistral 1 Hora 2 Hores
Biomecànica del peu pla, peu cavus i de les talàlgies Llicó magistral   1 Horea 2 Hores

Biomecànica de l'avantpeu supinat i del retropeu valgo

Lliço magistral 1 Hora 2 hores
Biomecànica de l'avantpeu pronat i del retropeu varo Lliço magistral 1 Hora 2 Hores

Estudis biomecànics clínics de la marxa de les lessions per sobrecàrrega per a professionals sanitaris

Seminari i debats

2 Hores

3 Hores

Tecnologia per als estudis biomecànics clínics de la marxa per a professionals sanitaris

Lliçó magistral i classes participatives 

1 Hora

1,5 Hores

Exploració biomecànica clínica per a professionals sanitaris

Pràctiques a consulta

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica de la cintura escapular

Lliçó magistral i classes participatives

2 Hores

3 Hores

Biomecànica clínica del colze Llicó magistral i classes participatives 2 Hores 3 Hores
Biomecànica clínica del canell

Lliçó magistral i classes

participatives

1 Hora 1,5 hores
Biomecànica clínica de la mà  Lliço magistral i classes participatives 1Hora 1,5 hores

(1)HTP = Hores de Treball Presencial

(2)HTNP = Hores de Treball No Presencial

Activitats formatives

Sistema d'avaluació

MODALITAT AVALUACIÓ CONTINUADA

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

Bloc 1 

Examen teòric

Preguntes test i problemas

80

O

I

 

Bloc 1

Resolució de problemes

Problemes plantejats

20

O/V

I/G

 

Bloc 2 a 4

Examen teòric

Tipus test  (40 -50 preguntes).

80

O

I

 

Bloc 2,3,4

Preguntes orals i escrites individuals i col·lectives a classe

 

20

O/V

I/G

 
             

 

L’assignatura consta de dos parts:

Primera part:

    - Física (40%): un 80% és un examen tipus test i problemes de física i un 20% és la presentació de problemes durant el curs.

    - Biomecànica (60%): un  80% és un examen tipus test (40-50 preguntes) i un 20% són presentacions escrites col·lectives a classe, preguntes individuals o altres activitats que cregui convenient el professor.

Per aprovar la primera part cal treure als exàmens una nota igual o superior a 6, però és imprescindible treure un 4 tant a física com a biomecànica.

Segona part:

    - Biomecànica (100%): un 80% és un examen tipus test  (40-50 preguntes) i un 20% són exposicions orals, presentacions escrites, preguntes a classe i una pràctica d'un estudi biomecànic de la marxa per a professions sanitàries. Per aprovar la segona part cal treure a l’examen una nota igual o superior a 6

Recuperació

Pels que no hagin tret un 6, hi ha un examen de recuperació amb el temari corresponent de cada part. Aquest examen  (recuperació) s’aprova amb un 5, però cal treure en la primera part  un mínim de 4 tant de física com biomecànica.

 

Existeix la possibilitat de pujar nota presentant-se a la recuperació de qualsevol part (mai es baixarà la nota).

Segons l’evolució del curs, es pot contemplar la possibilitat de presentar un treball de biomecànica de forma voluntària.

 

MODALITAT AVALUACIÓ ÚNICA

L'alumne pot presentar-se només a l'examen final de les dues parts  (el dia de la recuperació). També es té que treure a la primera part una nota mínima de 4 tant a física com a biomecànica. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bàsica:

Alan H. Cromer. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA. Editorial Reverté, Barcelona, 1982.

D. Jou, J.E. Llebot Y C. Pérez García. FÍSICA PARA CIENCIAS DE LA VIDA. Editorial McGrwa-Hill, Serie Schaum, Madrid, 1986.

J.W. Kane Y M.M. Sternheim. FÍSICA. Editorial Reverté. Barcelona, 1989, 20ª edición.

Martínez Morillo M y col. MANUAL DE MEDICINA FÍSICA. Harcourt Brace. 1998.

Miralles Marrero C. Biomecànica clínica de los tejidos y las articulaciones del aparato locomotor. Editorial Masson.Barcelona. 2005

Viladot Voegeli A. Lecciones bàsicas de biomecànica del aparato locomotor.Ed Springer.Barcelona 2001.

Biomecánica funcional. Bases anatòmicas, estabilidad, Movilidad, Tensiones. Michel Dufour. Editorial Masson. 2006

Kapanji IA.. Cuadernos de fisiologia articular. 5 ed. Madrid: Medica Panamericana, 1998.

Pifarré San Agustín, Fernando y col. Las lesiones por sobrecarga en las extremidades inferiores desde el punto de vista biomecánico. Revista internacional de ciencias podológicas. Universidad Complutense de Madrid 

Recomanada:

G. K. Strother. FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD. Editorial McGraw-Hill  Latinoamericana, S.A. Madrid, 1980.

Simon G. G. MacDonald Y Desmond M. Burns. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA SALUD. Fondo Educativo Interamericano, S. A. México, 1975.

Zaragoza JR. FÍSICA E INSTRUMENTACIÓN MÉDICAS. Ediciones científicas y técnicas, S.A. Barcelona, 1992, 2ª edición.

PDF