Castellano English
GUIA DOCENT
FÍSICA I BIOMECÀNICA
Coordinació:
PIFARRE SAN AGUSTIN, FERNANDO
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: FÍSICA I BIOMECÀNICA 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióFÍSICA I BIOMECÀNICA
Codi102705
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups22
CoordinacióPIFARRE SAN AGUSTIN, FERNANDO
Departament/sMEDICINA EXPERIMENTAL
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
CARLES GOMA, SILVIAsilvia.carles@udl.cat4,5
CORBI SOLER, FRANCISCOfcorbi@inefc.es1
PIFARRE SAN AGUSTIN, FERNANDOfernando.pifarre@udl.cat4
SOL CULLERÉ, JOAQUIMjoaquim.sol@medicina.udl.cat2,5
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura pretén, per un costat,  estudiar els diferents conceptes físics d’interès en ciències de la salut relacionant-los amb els diferents agents físics utilitzats en el món de la fisioteràpia. Per l’altre costat estudia el comportament biomecànic del cos humà així com la metodologia més emprada per a la seva valoració.

 

 

Recomanació del professor: Es recomana tenir coneixements previs de Física i haver superat les assignatures d’Estructura del cos Humà 1 i Funció del cos humà 1.

Objectius acadèmics de l'assignatura
  1. Que el / la alumne / a conegui els elements clau que componen els fonaments de la biomecànica de les estructures de l'aparell locomotor i sàpiga aplicar els procediments de biomecànica a l'estudi de l'aparell locomotor.


1.1. Que conegui els fonaments mecànics bàsics i la seva aplicació a l'anàlisi del moviment del cos humà i al dels instruments que aquest utilitza.
1.2. Que conegui els fonaments mecànics bàsics dels tractaments fisioterapeutes.
1.3. Que conegui el comportament mecànic del sistema múscul-esquelètic.
1.4. Que conegui com es comporten les estructures que formen l'aparell locomotor quan es veuen sotmeses a diferents tipus de càrregues.
1.5. Que conegui les característiques biomecàniques de les diferents articulacions del cos humà.
1.6. Que conegui com es fa un estudi biomecànic clínic de la marxa per a a professions sanitàries.


2.    Que el / la alumne / a conegui els elements clau que componen els coneixements de física que li permetin aprofundir en l'estudi de els     fenòmens  d'interès fisiològic i biomecànic.

2.1. Que conegui els principis i teories dels agents físics i les seves aplicacions en fisioteràpia.
2.2. Que conegui les bases físiques i instrumentals del diagnòstic i de la terapèutica.

Competències

Competències Específiques de la Titulació:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:
1.5 Diferenciar els possibles comportaments físics dels teixits i biomaterials
 

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comuna entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

2.6 Descriure els principis, teories i bases físiques dels agents físics en l'activitat professional de la fisioteràpia

2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració.
 

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge:

5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials trobadesCompetències Generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionalsCompetències transversals de la Titulació:

CT1 Correcció en l'expressió oral escrita.

CT3 Domini de les TIC.

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC 1. Concepte i fonaments de física (Dr. Anna Macià). Departament de Medicina Experimental

CINEMÀTICA:

CINÈTICA: ESTÀTICA

CINÈTICA: DINÀMICA

TREBALL i ENERGIA

ELASTICITAT

BLOC 2. Concepte i fonaments de biomecànica clínica (Dr. Fernando Pifarré), (Silvia Carles). Departament d'infermeria i fisioteràpia

 

BLOC 3. Comportament biomecànic dels teixits i estructures corporals (Dr. Fernando Pifarré), (Silvia Carles).

 

BLOC 4. Biomecànica articular (Dr. Fernando Pifarré), (Silvia Carles)

 

PRÀCTIQUES: es pot realitzar pràctiques de cineantropometria, d'exploració biomecànica clínica i estudis biomecànics clínics de la marxa a clase o consulta

 

Pot participar en la docència de l'assignatura algun professor convidat

Eixos metodològics de l'assignatura

La programació docent i els seus continguts es poden veure modificats durant el desenvolupament del curs si el profesor responsable, sota criteris de qualitat docent i assimilació de coneixements per part dels estudiants, ho considera oportú. 

Metodologies docents

1             Classes magistrals i/o videoconferències

2             Seminaris

3             Pràctiques en l'aula

4            Preguntes orals i escrites del temes del temari explicat a classe (puntua). Preguntest tipus test (puntua)

5            Aprenentatge basat en problemes /resolució de casos clínics

6            Realitzar a consulta o a classe un estudi biomecànic clínic de la marxa per a professions sanitàries

7.           Es pot contemplar la realització d'algun treball (però en principi no)

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Descripció:

Activitat

HTP (1)

 

HTNP (2)

 

CINEMÀTICA Lliçó magistral i classes de problemes 2.5 hores 3.5 hores
ESTÀTICA Lliçó magistral i classes de problemes 2.5 hores 3.5 hores
DINÀMICA Lliçó magistral i classes de problemes 2.5 hores 3.5 hores
ELASTICITAT Lliçó magistral i classes de problemes 2.5 hores 3.5 hores

Trigonometria bàsica

 

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Composició de Forces

Estabilitat

 

Seminari i debats

2 hores

3 hores

Concepte i fonaments de biomecànica clínica

Lliço magistral i classes participatives 2 hores 3 hores

Biomecànica clínica de l'ós

Lliço magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica del múscul esquelètic

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica del cartilag articular

 

Lliço magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica de la càpsula articular

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica dels tendons i dels lligaments

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica dels nervis perifèrics i les arrels nervioses espinals

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica de la columna vertebral 

 

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica de la cintura pelviana i maluc

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica del genoll

Llicó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica del turmell

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica de la volta plantar

Lliço magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Evolució històrica de la biomecànica del peu i escoles biomecàniques

Lliçó magistral i classes participatives

1 hores

1,5 hores

Estudis biomecànics clínics de la marxa per a professionals sanitaris

Lliço magistral i classes participatives i pràctiques

2 hores

3 hores

Biomecànica de les metatarsàlgies Lliço magistral 1 hora 2 hores
Biomecànica del peu pla, peu cavus i de les talàlgies Llicó magistral   1 hora 2 hores

Biomecànica de l'avantpeu supinat i del retropeu valgo

Lliço magistral 1 hora 2 hores
Biomecànica de l'avantpeu pronat i del retropeu varo Lliço magistral 1 hora 2 hores

Estudis biomecànics clínics de la marxa de les lessions per sobrecàrrega per a professionals sanitaris

Seminari i debats

2 hores

3 hores

Tecnologia per als estudis biomecànics clínics de la marxa per a professionals sanitaris

Lliçó magistral i classes participatives 

1 hora

1,5 hores

Exploració biomecànica clínica per a professionals sanitaris

Pràctiques en la consulta o aula

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica de la cintura escapular

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

Biomecànica clínica del colze Llicó magistral i classes participatives 2 hores 3 hores
Biomecànica clínica del canell

Lliçó magistral i classes

participatives

1 hora 1,5 hores
Biomecànica clínica de la mà  Lliço magistral i classes participatives 1 hora 1,5 hores

(1)HTP = Hores de Treball Presencial

(2)HTNP = Hores de Treball No Presencial

Activitats formatives

Sistema d'avaluació

MODALITAT AVALUACIÓ CONTINUADA

L’assignatura consta de dos parts:

 

Primera part (50%):

    - Física (40%): un 90% és un examen tipus test teòric i problemes (resten un 0,25 per pregunta fallada) i un 10% és la presentació de problemes.

    - Biomecànica (60%): un  90% és un examen tipus test (40-50 preguntes) que resten un 0,25 per pregunta fallada i un 10% són presentacions escrites col·lectives a classe, preguntes individuals, examen tipus test a casa o a classe i altres activitats que cregui convenient el professor.

Per al·liberar (aprovar) la primera part cal que la mitjana de l'examen teòric entre la primera part de biomecànica i la de física sigui igual o superior a 6, però és imprescindible treure un mínim de 4 tant a física com a biomecànica. 

La part dels problemes de física s'han de presentar durant el periode de temps que digui el professor (10%)  i les  presentacions escrites col·lectives a classe, preguntes individuals, examen tipus test a casa o a classe i altres activitats que cregui convenient el professor (10%) no són recuperables i per tant si no es fan quedarà suspesa l'assignatura independent de la nota que es tregui al teòric.

Respecte a la recuperació de la primera part, per aprovar l'assignatura a final de curs cal treure una mitjana de física com biomecància de 5 però cal treure un mínim de 3 tant a física com  a biomecànica. 

Segona part (50%): 

    - Biomecànica (100%): un 90% és un examen tipus test  (40-50 preguntes) que resten un 0,25% per pregunta fallada i un 10%  poden ser presentacions escrites col·lectives a classe, preguntes individuals, examen tipus test a casa o a classe i altres activitats que cregui convenient el professor.  (en cas de Covid es pot substituir per una presentació en videoconferència). Aquest 10% no és recuperable i per tant si no es fa quedarà suspesa l'assignatura independent de la nota que es tregui al teòric.

Per al·liberar (aprovar) la segona part cal que la nota de la segona part de l'examen de  biomecànica sigui igual o superior a 6. 

Respecte a la recuperació de la segona part hi ha un examen de recuperació del temari corresponent. Aquest examen  (recuperació) s’aprova amb un 5.

 

Una vegada superades les condcions anteriors de les dues parts, s'afegirà el percentatge del 10% del treball personal (problemes, preguntes a classe i altres activitats que decedeixi el professor...) i quedarà la nota definitiva a l'acta.

 

Existeix la possibilitat de pujar nota presentant-se a la recuperació de qualsevol part, mai es baixarà la nota. Aquesta possibilitat es important pels alumnes que vulguin optar a matrícula d'honor

En cas de Covid, es pot consensuar alguna petita modificació en els criteris d'avaluacio i sempre a favor dels alumnes.

 

MODALITAT AVALUACIÓ ÚNICA

L'alumne pot presentar-se només a l'examen final de les dues parts  (el dia de la recuperació). La mitjana te que ser de 5 i també s'ha de treure a la primera part una nota mínima de 3 tant a física com a biomecànica. En aquesta modalitat mai es pot treure més d 'un notable.

 

 

 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

TOT EL TEMARI DE L'ASSIGNATURA ESTÀ AL LLIBRE FÍSICA I BIOMECÀNICA CLÍNICA PARA FISIOTERAPEUTAS Y PODÓLOGOS EDITAT PEL SERVEI DE PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER LA QUAL COSA S'ACONSELLA COMPRAR-LO 

 

Llibreria-botiga

Edicions i Publicacions disposa d’un espai físic on es pot adquirir qualsevol llibre publicat per la Universitat de Lleida, així com tots els productes de marxandatge de la nostra marca institucional.

La llibreria-botiga Údels està ubicada a:

Carrer de Jaume II, 67 baixos
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Campus de Cappont
Universitat de Lleida
25001 Lleida

Telèfon de contacte: 973 70 33 75
Correu electrònic: edicionsudl@udl.cat / edicionsudl.comercial@udl.cat

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

 

 

 

Bàsica:

Alan H. Cromer. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA. Editorial Reverté, Barcelona, 1982.

D. Jou, J.E. Llebot Y C. Pérez García. FÍSICA PARA CIENCIAS DE LA VIDA. Editorial McGrwa-Hill, Serie Schaum, Madrid, 1986.

J.W. Kane Y M.M. Sternheim. FÍSICA. Editorial Reverté. Barcelona, 1989, 20ª edición.

Martínez Morillo M y col. MANUAL DE MEDICINA FÍSICA. Harcourt Brace. 1998.

Miralles Marrero C. Biomecànica clínica de los tejidos y las articulaciones del aparato locomotor. Editorial Masson.Barcelona. 2005

Viladot Voegeli A. Lecciones bàsicas de biomecànica del aparato locomotor.Ed Springer.Barcelona 2001.

Kapanji IA.. Cuadernos de fisiologia articular. 5 ed. Madrid: Medica Panamericana, 1998.

Pifarré San Agustín, Fernando y col. Las lesiones por sobrecarga en las extremidades inferiores desde el punto de vista biomecánico. Revista internacional de ciencias podológicas. Universidad Complutense de Madrid 

Biomecánica clinica del aparato locomotor. Pifarré San Agustín, Fernando. Editorial publicaciones UdL. En prensa

Recomanada:

G. K. Strother. FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD. Editorial McGraw-Hill  Latinoamericana, S.A. Madrid, 1980.

Simon G. G. MacDonald Y Desmond M. Burns. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA SALUD. Fondo Educativo Interamericano, S. A. México, 1975.

Zaragoza JR. FÍSICA E INSTRUMENTACIÓN MÉDICAS. Ediciones científicas y técnicas, S.A. Barcelona, 1992, 2ª edición.

PERRY, J. (1992) Gait Análisis: Normal and pathological function. Slack Incorparated. Thorofare.

PRAT, J.M. (Coord.). (2005) Biomecánica de la marcha humana normal y patológica. Instituto de Biomecánica de Valencia. Valencia.

PLAS, F., VIEL, E., BLANC, Y. (1996) La marcha humana: Cinesiologia dinámica, biomecánica y patomecánica. Mason. Barcelona.

VIEL, E. (Coord.)(2002) La marcha humana, la carrera y el salto. Mason. Barcelona.

Nordin M, Frandel VH. Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 3 ed. U.S.A.: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.

Dufour M, Pillu M. Biomecánica functional. Barcelona: Mason; 2006.

Fucci S, Benigni M. Biomecánica del aparato locomotor aplicada al acondicionamiento muscular. 4 ed. Madrid: Elsevier; 2003.

PDF