Castellano English
GUIA DOCENT
PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES
Coordinació:
MESTRES MARTORELL, MARINA
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICA... 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióPSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES
Codi102704
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)9
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits3.65.4
Nombre de grups22
CoordinacióMESTRES MARTORELL, MARINA
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
FONT CANYELLES, ANTONIantoni.font@udl.cat9
MESTRES MARTORELL, MARINAmarina.mestres@udl.cat5
PEREZ CALVO, ROSA MARIArosamaria.perezcalvo@udl.cat4
Informació complementària de l'assignatura

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificar els fators de la personalitat que influeixen en l'estat de salut o malaltia de les persones, famílies i comunitat.

Conèixer i desenvolupar habilitats interpersonals per facilitar la comunicació amb els altres.

Identificar els factors que intervenen en el treball en equip i en situacions de lideratge.

Demostrar coneixements bàsics i generals de psicologia, així com la seva aplicació en l'àmbit de la salut.

Descriure els conceptes fonamentals de la salut i adquirir les competències necessàries per acompanyar el procés de salut-malaltia i mort.

Desenvolupar el coneixement, habilitats i actituds necessàries per atendre malalts i familiars en diferents moments del procés salut-malaltia i mort.

Integrar els diversos factors que intervenen en la determinació de la qualitat de vida, per adquirir les competències necessàries per potenciar-los.

Afavorir un model d’atenció integral i continuat per l’atenció a les persones, així com el recolzament als seus familiars. 

Competències

Competències específiques de la titulació i resultats d'aprenentatge

CE1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social. 

Resultats d'aprenentatge:

1.7 Comprendre les funcions psíquiques, les seves alteracions i la seva evolució al llarg del cicle vital.
1.8 Identificar els factors psicosocials i mediambientals que influeixen en el procés de recuperació de les persones

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la fisioteràpia
2.3 Citar les aptituds bàsiques que caracteritzen la figura del fisioterapeuta.
2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.
2.12 Utilitzar les tècniques bàsiques d'investigació científica en fisioteràpia

CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

3.1 Exposar els fonaments teòrics sobre els quals es basen els diferents mètodes i procediments fisioterapèutics
3.4 Definir les bases de la relació terapèutica i tractar les diferents tècniques d'intervenció psicosocial que són d'utilitat en les Ciències de la Salut.
3.5 Citar els mitjans per afavorir la participació de l'usuari i la família en el procés de recuperació

CE4 Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, a l'acabo dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.

Resultats d'aprenentatge:

4.1 Executar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies, atenent la individualitat de l'usuari i incorporant els principis ètics, deontològics i legals a la pràctica professional.
4.2 Resoldre casos clínics emprant les tècniques i actuacions pròpies de la fisioteràpia

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge:

5.1 Aplicar els procediments de valoració i recollida sistemàtica de la informació rellevant relacionada amb les necessitats dels pacients, considerant des d'una visió global i objectiva, els aspectes físics, psicològics i socials.
5.2 Tractar i rebre al pacient, recollint i valorant les dades subjectives manifestades pel mateix i / o persones significatives del seu entorn.

CE11 Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

Resultats d'aprenentatge:

11.2 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons criteris reconeguts i validats.
11.3 Explicar al pacient de forma adequada i adaptada a les seves possibilitats interpretatives, els objectius de cada actuació, demanant la seva col·laboració en tot moment
11.5 Orientar les activitats i manera d'actuació en relació a cada pacient, oferint un tracte personal i individualitzat
11.6 Demostrar habilitats de comunicació i emprar el tracte adequat amb els pacients, tenint en compte les seves característiques biopsicosocials.

CE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

12.3 Promoure mitjançant l'educació per a la salut hàbits de vida saludables basats en actuacions de fisioteràpia

CE14 Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Resultats d'aprenentatge:

14.1 Comprendre la Fisioteràpia com a professió i el seu posicionament dins de les professions sanitàries
14.2 Integrar-se i col·laborar amb els diferents equips professionals interdisciplinaris.
 

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

 

Observacions
2 Identificar els factors psicològics i socials que influeixen en l'estat de salut o malaltia de les persones, famílies i comunitat
3 Comprendre els aspectes psicològics en la relació Fisioterapeuta - Pacient
8 Identificar els efectes de la pràctica de l'Activitat Física sobre l'estructura i funció del cos humà

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Continguts bàsics de la Psicologia

1.1. Continguts bàsics de la Psicologia I

1.2. Continguts bàsics de la Psicologia II

2. Factors Psicosocials de la personalitat humana

3. La comunicació com a instrument terapèutic

3.1. Habilitats de comunicació

4. Treball en equip

5. Principis psicològics bàsics

5.1. Sensació i percepció, atenció i memòria, intel·ligència

5.2. Emocions, pensament i llenguatge

5.3. Aprenentatge, voluntat i motivació

6. Perspectiva biopsicosocial de salut, malaltia i mort

7. Etapes de dol, estils d’afrontament i mecanismes de defensa

8. La relació assistencial o d’ajuda

9. Aplicacions de la psicologia a diferents àmbits de la fisioteràpia des de la perspectiva biopsicosocial

9.1. Treball en diferents contexts

9.2. Treball en diferents etapes del desenvolupament humà

9.3. Comprensió i actuació davant patologies específiques

9.4. Trastorn psicològic i patologia física, quan derivar?

10. Intervenció amb el familiar i/o cuidador

10.1 La família

10.2 La família com a sistema 

10.3 Escales de valoració 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Descripció:

Activitat

HTP (1)

 

HTNP (2)

 

Presentació de la matèria per part de les dues professores.

T1. Continguts bàsics de la psicologia

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T1. Continguts bàsics de la psicologia

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T1. Continguts bàsics de la psicologia.

T2. Factors psicosocials de personalitat humana.

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T1. Continguts bàsics de la psicologia.

T2. Factors psicosocials de personalitat humana.

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T1. Continguts bàsics de la psicologia.

T2. Factors psicosocials de personalitat humana.

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

T1. Continguts bàsics de la psicologia.

T2. Factors psicosocials de personalitat humana.

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T1. Continguts bàsics de la psicologia.

T2. Factors psicosocials de personalitat humana.

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T3. La comunicació com a instrument terapèutic. Habilitats de comunicació.

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T3. La comunicació com a instrument terapèutic. Habilitats de comunicació.

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T3. La comunicació com a instrument terapèutic. Habilitats de comunicació.

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T3. La comunicació com a instrument terapèutic. Habilitats de comunicació.

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T3. La comunicació com a instrument terapèutic. Habilitats de comunicació.

Seminari

2 hores

3 hores

T3. La comunicació com a instrument terapèutic. Habilitats de comunicació.

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T3. La comunicació com a instrument terapèutic. Habilitats de comunicació.

T4. Treball en equip.

Seminari i debats

2 hores

3 hores

Presentació de la 2a part de la matèria: psicologia aplicada a la fisioteràpia

T5. Principis psicològics bàsics

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T5. Principis psicològics bàsics

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T5. Principis psicològics bàsics

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T5. Principis psicològics bàsics

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T5. Principis psicològics bàsics.

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T6. Percepció de salut, malaltia i mort.

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T5. Principis psicològics bàsics

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T6. Percepció de salut, malaltia i mort.

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T7. Etapes de dol, estils d’afrontament i mecanismes de defensa

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T7. Etapes de dol, estils d’afrontament i mecanismes de defensa

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T7. Etapes de dol, estils d’afrontament i mecanismes de defensa

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

T7. Etapes de dol, estils d’afrontament i mecanismes de defensa

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T8. Relació assistencial i d’ajuda

Lliçó magistral i classes participatives

2 hores

3 hores

T8. Relació assistencial i d’ajuda.

Seminari i debats

2 hores

3 hores

T9. Aplicacions de la psicologia a diferents àmbits de la fisioteràpia.

T10. Intervenció amb el familiar i/o cuidador.

Lliçó magistral i classes participatives

4 hores

6 hores

Tutories, Presentació treballs i recuperació classes

Seminari i debats

2 hores

3 hores

 

(1)HTP = Hores de Treball Presencial

(2)HTNP = Hores de Treball No Presencial

 

Metodologies docents

Classes magistrals

Seminari

Treball escrit individual i grupal

Debat /participació activa de l'alumne

Activitats d'aula

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V(1)

I/G (2)

Observacions

T. 1 a 10

Examen Teòric

 

30

O

I

Després T4: examen.

Després T5 - T10: segon examen.

T. 1 a 10

Treball grupal i presentació d’aquest

 

25

O

G

En grups de 4 persones que pertanyin al mateix grup reduït. Es realitzaran 2 treballs. S'hauran de presentar en escrit i oral. 

T. 1 a 10

Treballs individuals

 

25

O

I

Es presentaran varis treballs grupals 

T. 1 a 10 Activitats a classe   20 O I/G Activitats realitzades en el mateix moment de classe.

 

(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

 

Recomanació del professor:

Per superar l’assignatura, és necessari: aprovar l’examen teòric  (a partir del 50% cada un). Les persones que no realitzin avaluació continuada, i per tant que s'acullin a l'avaluació única hauran de signar el contracte pertinent amb el deganat i hauran de posar-se en contacte amb la professora de cada part de l'assignatura en l'inici d'aquesta per poder ser guiat en l'elaboració dels treballs finals individuals que comptaran un 40% de la nota final i que hauran de ser lliurats com a màxim en la data de l'examen, el resultat de l'examen equivaldrà al 60% restant (caldrà aprovar les 2 parts per separat a partir del 50%). Es recomana a tots els estudiants consultar els materials addicionals que es penjaran en el campus virtual.

Bibliografia i recursos d'informació

BARON, R. y BYRNE, D. (2005). Psicología Social. 10a ed. Madrid: Prentice Hall.

GUIX, X. (1994) Ni me explico, ni me entiendes. Los laberintos de la comunicación. Barcelona: Granica.

SÁEZ, S.; PÉREZ CALVO, R. M. (2002). Conducción de grupos y rol del coordinador. Material didáctico. Lleida: Milenio. (Taula de Planificació Docent de Psicologia i Habilitats Comunicatives).

PÉREZ CALVO, R. M. y SÁEZ, S. (2004). El grupo en la promoción y la educación para la salud. Lleida: Milenio.

FRENCH, S. and JULIUS, S. (2004). Physiotherapy: a psychosocial approach. Oxford: Elsevier.

DAMASIO, A. (2001). El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano. Barcelona: Drakontos Crítica.

SACKS, O. (2009). El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona: Anagrama

IACOBONI, M. (2009). Las neuronas espejo: empatia, neuropolítica, autismo, imitación, o de como entendemos a los otros. Buenos Aires: Katz

BORRELL, F. (2004). Entrevista clínica. Manual de estrategias prácticas. Barcelona: semFYC.

TORRALBA, F. (2006). L’art de saber escoltar. Barcelona: Pagés editors.

NEIMEYER, R. A. (2002). Aprender de la pérdida. Una guía para afrontar el duelo. Barcelona: Paidós.

TIZÓN, J.L. (2004). Pérdida, pena y duelo: vivencias, investigación y asistencia. Barcelona: Paidós.

KÜBLER-ROSS, E. (1972). Sobre la muerte y los moribundos. Barcelona: Grijalbo.

CASTELLVÍ, P. (1997). Psicologia del desenvolupament. Barcelona: Proa.

MARCELLI, D. y AJURIAGUERA, J. (2005). Psicopatología del niño. 3ª ed. Barcelona: Masson.

MARCELLI, D. y BRACONNIER, A. (2005). Psicopatología del adolescente. 2ª ed. Barcelona: Masson.

MYERS, D. (2003). Psicología. 5ª ed. Madrid: Panamericana.

REMOR, E., ARRANZ, P. y ULLA, S. (2003). El psicólogo en el ámbito hospitalario. Bilbao: Desclée de Brouwer. 

JARNE, A. y TALARN, A. (2000). Manual de psicopatología clínica. Barcelona: Paidós-Vidal i Barraquer.

O’CONNOR, J. y SEYMOUR, J. (1992). Introducción a la Programación Neuro Lingüísitca. 19a ed. Barcelona: Urano

GOLEMAN, D. (1996). Inteligencia Emocional. 20a ed. Barcelona: Kaidos

GARRIGA BACARDÍ, J. (2006), ¿Dónde están las monedas? el cuento de nuestros padres. Rigden institut Gestalt.

PDF