Castellano English
GUIA DOCENT
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2
Coordinació:
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESC
Any acadèmic 2016-17
GUIA DOCENT: FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2 2016-17

Informació general de l'assignatura
DenominacióFUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2
Codi102703
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits ECTS6
Grups2GG,3GM
Crèdits teòrics0
Crèdits pràctics0
CoordinacióVALENZUELA PASCUAL, FRANCESC
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Idioma/es d'imparticiócastellà-català-anglès
Horari de tutoria/llocFrancesc Valenzuela Pascual
Ubicació despatx 1.16
Telèfon: 973 702 459
Horari consulta A convenir

Assumpta Ensenyat
Telèfon: 973 27 20 22
extensió (206)

Guillermo Torres
Telèfon: 973 27 20 22
extensió (206)

Carolina Climent
Ubicació despatx 1.06
Horari consulta A convenir
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
CLIMENT SANZ, CAROLINAccs2@infermeria.udl.cat2,3Ubicació despatx Associats
Horari consulta A convenir
ENSENYAT SOLÉ, ASSUMPTAaensenat@inefc.es1Ubicació despatx Associats
Horari consulta A convenir
SEVILLA GUEVARA, FRANCESCfsevilla@umanresa.cat6
TORRES CASADO, GUILLERMOgtorres@inefc.es1Ubicació despatx Associats
Horari consulta A convenir
VALENZUELA PASCUAL, FRANCESCfvp1969@infermeria.udl.cat2,7Ubicació despatx 1.16
Telèfon: 973 702 459
Horari consulta A convenir
Informació complementària de l'assignatura

L’objectiu general d’aquesta assignatura es proporcionar els coneixements necessaris per comprendre els principis bàsics que determinen el funcionament del cos humà,  cóm s’apliquen aquests principis a la comprensió dels processos patològics, reconèixer els processos i mecanismes fisiològics sobre els que es pot  influir amb fisioteràpia i adquirir la metodologia necessària per l’estudi del funcionament del cos humà. En aquesta assignatura s’integraran coneixements d’Anatomia, Histologia i Bioquímica i a la vegada seran la base per adquirir els coneixements d’assignatures de cursos superiors.

Recomanació del professorat:
Es recomanen coneixements mínims d’anglès. És recomanable portar la matèria al dia.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura
  1. Conèixer i identificar la morfologia, estructura i funció del cos humà
  2. Comprendre les bases fisiològiques de les cèl·lules i els teixits
  3. Conèixer els aspectes evolutius en les diferents etapes del desenvolupament embrionari, creixement, maduració i envelliment
  4. Saber descriure i explicar els mecanismes bàsics de funcionament de cada sistema i de cada un dels òrgans, i la seva aportació al manteniment de l'homeòstasi en l'ésser humà
  5. Desenvolupar una concepció biopsicosocial de la persona relacionant estructura, funció conducta i context, així com saber les repercussions que té l'alteració del funcionament normal de cada òrgan sobre la resta de les funcions
  6. Proporcionar els coneixements necessaris per a comprendre i utilitzar els mètodes bàsics emprats en l'exploració funcional dels diferents òrgans i sistemes
  7. Aplicar els principis de fisiologia en l'Activitat Física
  8. Identificar els efectes de la pràctica de l'Activitat Física sobre l'estructura i funció del cos humà

 

 

Competències significatives

Competències específiques:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:

1.1 Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà.

1.6 Comprendre el funcionament normal de cada òrgan i sistema i els seus possibles alteracions funcionals.

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge:

5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials trobades

CE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

12.1 Identificar i descriure els principis bàsics de prevenció, així com els diferents tractaments mèdics i quirúrgics aplicables a cada tipus de patologia.

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Resultats d'aprenentatge:

15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.

15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Bloc 1: INEF (Dra Assumpta Ensenyat /Dr Guillermo Torres)

UNITAT 1:    FUNCIÓ NEUROMUSCULAR I EXERCICI FÍSIC 
    Tema     1     Estructura i funció muscular 
    Tema     2    Factors fisiològics que determinen la força muscular 
    Tema     3     Adaptacions neuromusculars a l’entrenament i el desentrenament

UNITAT 2:    BIOENERGETICA i EXERCICI FÍSIC
    Tema    1    Bioenergètica, transferència d’energia i metabolisme 
    Tema     2    Resposta metabòlica a l'exercici – Interacció dels sistemes energètics 
        
UNITAT 3:    FUNCIO CÀRDIO-RESPIRATÒRIA I EXERCICI FÍSIC 
    Tema    1    Resposta càrdio-vascular a l’exercici físic
    Tema    2    Resposta pulmonar a l’exercici físic

UNITAT 4:     VALORACIÓ DEL METABOLISME
    Tema    1    Valoració funcional i proves d’esforç
    Tema    3    Sistemes de valoració de l’activitat física

UNITAT 5:    CREIXEMENT, DESENVOLUPAMENT  I ENVELLIMENT
    Tema    1    Creixement, capacitats motrius i efectes de l’exercici 
    Tema    2    Envelliment, capacitats motrius i efectes de l’exercici 

Bloc 2: Infermeria

UNITAT 1:    FUNCIÓ DELS APARELLS I SISTEMES DEL COS HUMÀ (Prof. Carolina Climent)
Tema     1     Sistema nerviós autònom
Tema     2    Sistema endocrí

UNITAT 2:    FUNCIÓ SENSITIVA (Prof. Fran Valenzuela)
Tema     1     Sistema Somatosensitiu
Tema     2    Fibres nervioses perifèriques: mecanorreceptors
Tema     3    Sistema nociceptiu

UNITAT 3:    FUNCIONS ALTES I INTEGRATIVES DEL SNC (Prof. Fran Valenzuela)
Tema     1     La recepció y percepció sensorial
Tema     2    El control del moviment i la postura

Eixos metodològics de l'assignatura

Lliçó magistral i classes participatives (50%)
Seminaris i debats (30%)
Pràctiques aula (20%)

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Lliçó magistral i classes participatives (50%)
Seminaris i debats (30%)
Pràctiques aula (20%)

Sistema d'avaluació

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V (1)

I/G (2)

Observacions

O7, O8

INEF prova escrita (tipus test)

Domina els continguts del mòdul

16

O

 

I

 

Les bases es trobaran a l’aula virtual a l´inici de cada curs

O7, O8 INEF activitats realitzades a l´aula   17 O G Les bases es trobaran a l’aula virtual a l´inici de cada curs

O1-O6

Examen Teòric

Domina els continguts

de l´assignatura

50

O

I

 

 

Autoavaluació

 

17

O

I

Les bases es trobaran a l’aula virtual

(1)Obligatòria / Voluntària (2)Individual / Grupal

Aquesta assignatura segueix les normatives d´avaluació de la UdL.

Avaluació contínua:

Per aprovar aquesta assignatura s'ha d'obtenir un 5 de nota global. Per poder fer la mitjana ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d'avaluació és imprescindible que les activitats avaluatives que tinguin un pes percentual igual o superior a un 30% estiguin aprovades amb un 5.

Tant l’examen teòric com la seva recuperació (a excepció de l´examen de INEF) constaran de 40 (40% del total de la prova) preguntes tipus test (de 4 possibles respostes, de les quals només hi haurà una verdadera, amb un descompte de 0,25 per error) i 4 (60% del total de la prova) preguntes curtes a desenvolupar.

 

Avaluació única: article 1.5, punt 2

Constarà de:

 

Bibliografia i recursos d'informació

General

 

Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiología médica.Editorial Elsevier Sauders.11ª Ed. 2006.

Sherwood L.Human Physiology.From cells to systems.Editorial Brooks Cole.5ª ed. 2004.

Purves, D. Neurociencia. Médica Panamericana 3ª ed. 2007

Strong J. Pain.A text book for therapists.Elsevier. 2002.

Mechanisms and management of pain for the physical therapist.Edited  bySluka K A.  IASP  press. 2009.

Thibodeau Ga, PattonKt. Estructura y función. 13ª edición. Barcelona: Elsevier. 2008.

Kenney LW, Wilmore JH. Fisiologia del deporte y el ejercicio. 5ª edición. Madrid: Médica Panamericana. 2014

 

Complementària  

 

Bear,MF; Connors,B y Paradiso,M. Neurociencia. La exploración del cerebro. Editorial WoltersKluwerHealth España SA; Lippincott Williams &Wilkins 3ª edición. 2008

Kandel, Eric R.Neurociencia y conducta. Editorial Prentice Hall. 2008

Butler DS, Moseley GL.  Explain Pain. Noigroup Publications. 2003

Silbernagl, S; Despopoulos, A. Fisiología. Texto y Atlas. 7ª edición. Madrid: Editorial Medica Panamericana, 2009

 

Direccions web d’interès general

Direcció 1: http://www.physiologyeducation.org/

Direcció 2 http://www.getbodysmart.com

Direcció 3 http://nhscience.lonestar.edu/biol/ap1int.htm

PDF