Castellano English
GUIA DOCENT
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1
Coordinació:
SERRANO CASASOLA, JOSÉ CARLOS ENRIQUE
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióFUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1
Codi102702
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits123
Nombre de grups322
CoordinacióSERRANO CASASOLA, JOSÉ CARLOS ENRIQUE
Departament/sMEDICINA EXPERIMENTAL
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant60 hores presencials
90 hores de treball autònom a casa
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCastellano, Català, English
Distribució de crèdits5 ECTS Teoria
1 ECTS Práctiques aula
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ERITJA SÁNCHEZ, NÚRIAnuria.eritja@udl.cat1
FERNÁNDEZ BERNAL, ANNAanna.fernandez@udl.cat2
MARTIN GARI, MERITXELLmeritxell.martin@udl.cat3
RICO RÍOS, SANTIAGO EMILIOsantiago.rico@udl.cat1
SALVANY MONTSERRAT, SARAsara.salvany@udl.cat0
SERRANO CASASOLA, JOSÉ CARLOS ENRIQUEjosecarlos.serrano@udl.cat5
SERRANO GODOY, MARCOSmarcos.serrano@udl.cat1
Informació complementària de l'assignatura

La Fisiologia és una matèria de formació bàsica, segons el Reial decret 1393/2007 del 29 d'octubre sobre l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. En la formació de graduats en Ciències de la Salut és una matèria fonamental per la implicació que tenen els coneixements fisiològics en la compressió del funcionament del cos humà i les bases de la malaltia. La Fisiologia defineix les característiques de l'ésser humà en estat de salut i serveix de base per a l'estudi de les desviacions d'aquesta en la malaltia. En aquest context, l'ensenyament de la Fisiologia té com a objectiu general el coneixement de les funcions de l'organisme, l'adquisició de la metodologia necessària per al seu estudi i el desenvolupament d'actituds enfront del manteniment de la salut i el tractament de la malaltia.

La contribució de la Fisiologia a l'adquisició de les seves competències finals per part de l'estudiant seria:

1 / proporcionar els coneixements suficients per comprendre i descriure les funcions dels aparells i sistemes de l'organisme sa en els seus diferents nivells d'organització, i els processos d'integració que donen lloc a l'homeòstasi. Tot com a base per a la posterior comprensió de la fisiopatologia i els mecanismes etiològics de la malaltia, les bases de la terapèutica i les mesures per al manteniment i prevenció de la salut;

2 / proporcionar els mecanismes necessaris per a comprendre i descriure els mètodes bàsics de l'exploració funcional dels diferents sistemes i aparells

3 / facilitar l'adquisició d'habilitats necessàries per a la realització de determinades exploracions funcionals i tècniques de laboratori.

El seu objectiu fonamental és que els alumnes entenguin i reconeguin l'estructura (Histologia i Anatomia) i funció (Fisiologia) del cos humà. Aquests coneixements els permetran entendre i interpretar la Fisiologia mes avançada i les bases de la patologia humana. A més l'estudiant també adquirirà competències terminològiques que són fonamentals per poder aprofundir la Patologia cel·lular i els blocs de Patologia dels cursos superiors.

Objectius acadèmics de l'assignatura

A nivell de coneixement

A nivells de capacitats i aplicacions

A nivell de valors i actituds

 

L’estudiant que superi l’assignatura, ha d’assolir les següents competències

Competències

Competències específiques i resultats d'aprenentatge

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:

1.1 Identificar i descriure la fisiologia general dels elements que constitueixen l'ésser humà.

1.6 Comprendre el funcionament normal de cada òrgan i sistema i les seves possibles alteracions funcionals.

 

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

2.7 Identificar, descriure i conèixer les teories i principis generals del funcionament, de la discapacitat, de la salut i de la valoració

 

CE5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge:

5.3 Identificar els conceptes de funcionament i discapacitat en relació al procés d'intervenció en Fisioteràpia i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats reals i potencials trobades

 

CE12 Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

12.1 Identificar i descriure els principis bàsics de prevenció, així com els diferents tractaments mèdics i quirúrgics aplicables a cada tipus de patologia.

 

CE15 Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Resultats d'aprenentatge:

15.1 Fomentar l'actualització i reciclatge dels coneixements, habilitats i actituds fonamentals de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent.

15.5 Demostrar habilitats en la pròpia recerca, l'examen crític i la integració de la literatura científica i altra informació rellevant.

 

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CT1 Correcció en l'expressió oral escrita.

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques adicionals al Doble Grau en Nutrició Humana i Dietética i Fisioterapia

CE2. Conèixer l'estructura i funció de el cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet, en les diferents etapes de la vida.

CE7 Conèixer les bases i fonaments de l'alimentació i la nutrició humana.

 

Competències generals de la Titulació:

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG2 Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

CG3 Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional axial com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

 

Competències transversals de la Titulació:

CT4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Introducció i comunicació

Principis de la funció cel·lular

Homeòstasi dels líquids corporals,

Transducció de senyals, receptors de membrana, segons missatgers i regulació de l'expressió gènica.

 

Tema 2. Sistema Nerviós

            Introducció

            Generació i conducció dels potencials d'acció

            transmissió sinàptica

            El sistema somatosensorial

            Els sentits especials

            Organització de la funció motora

            Funcions superiors del sistema nerviós

            El sistema nerviós autònom i el seu control central

 

Tema 3. Sistema endocrí i reproductor

            Introducció al sistema endocrí

L'hipotàlem i la glàndula hipòfisi

La glàndula tiroide

La glàndula suprarenal

Els sistemes reproductors masculí i femení

 

Tema 4. Líquids corporals i sang

            Líquids corporals i plasma

            Eritròcits i grups sanguinis

            Leucòcits i immunitat

            hemostàsia

 

Tema 5. Sistema Digestiu

Anatomia funcional i principis generals de la regulació en el tracte gastrointestinal

La fase cefàlica, oral i esofàgica i la resposta integrada deguda a l'alimentació

La fase de l'intestí prim i la resposta integrada deguda a l'alimentació

La fase colònica i la resposta integrada deguda a l'alimentació

Funcions metabòliques del fetge.

 

Tema 6. Sistema Muscular - Esquelètic

            Fisiologia del múscul esquelètic

            Múscul cardíac i múscul llis

            Fisiologia de l'os

 

Tema 7. Sistema Cardiovascular

            Introducció a la circulació

Elements de la funció cardíaca

Propietats dels vasos sanguinis

Regulació del cor i dels vasos

Control integrat de l'aparell cardiovascular

 

Tema 8. Sistema Respiratori

            Estructura i funció de l'aparell respiratori

            Propietats mecàniques del pulmó i la paret toràcica: estàtica i dinàmica

            Ventilació, perfusió i quocient ventilació / perfusió

            Transport d'oxigen i de diòxid de carboni

            Control de la respiració

            Funcions no respiratòria del pulmó

 

Tema 9. Sistema Renal

            Elements de la funció renal

Transport d'aigua i soluts al llarg de la nefrona: funció tubular

Control de la osmolaritat i el volum del líquid corporal

Homeòstasi del potassi, calci i fòsfor

 

Tema 10. Envelliment

            concepte

            Teories de l'envelliment

            Diferències entre l'envelliment fisiològic i patològic

            Principals teories de l'envelliment

            Canvis fisiològics relacionats amb l'edat

            Alteracions dels principals òrgans

            alteracions psíquiques

            alteracions socials

            Sarcopènia i fragilitat

            predisposició genètica

            Influència de l'ambient i l'activitat física en el procés de l'envelliment

            Demografia de l'envelliment

Eixos metodològics de l'assignatura

Per aconseguir els objectius i adquirir les competències atribuïdes es programaran les següents activitats:

Classes magistrals: aquestes es realitzaran amb tot l'alumnat. Tenen com a finalitat donar una visió general del contingut temàtic destacant aquells aspectes que els seran útils en la seva formació.

Seminaris i pràctiques en l'aula: es realitzaran amb 1/2 dels estudiants, són obligatoris i s'han de fer amb el grup corresponent. Els seminaris i pràctiques tenen com a finalitat que els alumnes apliquin conceptes teòrics i que aprofundeixin en els aspectes més importants i més complexes dels temes.

Pla de desenvolupament de l'assignatura


 

Sistema d'avaluació

Exàmens parcials 50%.

Es faran dos exàmens parcials que inclouen tota la part teòrica, problemes i casos i seminaris. Els exàmens seran amb preguntes de resposta curta, desenvolupament de temes i casos pràctics i tipus test. Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'aprovar aquesta avaluació amb un 50%. Les dates dels exàmens estan estipulades en els calendaris acadèmics

La distribució dels temes a avaluar en cada examen serà la següent:

Seminari i activitats pràctiques 30%

Els seminaris estaran compostos per dos tipus d'activitats:

S'avaluarà l'assistència, els fulls de repàs de cada exercici realitzat i els informes de pràctiques.

Exàmens curts 20%

Es faran exàmens curts on-line al finalitzar cada tema

Per aprovar l'assignatura cal obtenir una ponderació final de 50% en total i en cada apartat. Els alumnes que no superin l'avaluació, tindrán dret a un examen de recuperació. Si paroven l'examen de recuperació, es posarà com a nota final de l'assignatura un 5 sobre 10 (aprovat).

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Guyton & Hall. Tratado de Fisiología médica by Hall, J.E.

 

Bibliografia ampliada/complementària

Ganong's Review of Medical Physiology, 23rd Edition (LANGE Basic Science) by Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, and Heddwen Brooks ( Jul 24, 2009)

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology: with STUDENT CONSULT Online Access (Guyton Physiology) by John E. Hall ( Jun 15, 2010)

Netter's Essential Physiology: With STUDENT CONSULT Online Access (Netter Basic Science) by Susan E. Mulroney and Adam Myers MD ( Oct 6, 2008)

Atlas of Human Anatomy: with Student Consult Access (Netter Basic Science) by Frank H. Netter ( May 3, 2010)

Rubens Rebelatto J, Da Silva Morelli JG. Fisioterapia geriátrica. Práctica asistencial en el anciano. Madrid. Mc. Graw Hill-Interamericana. 2005.

Osuna, M. Fisioterapia en el adulto mayor.  Universidad de Jaen. 2011.

Esperanza A, (et al). Aspectes generals de la rehabilitació en geriatria. Barcelona, Edicions Glosa. 1997.

Tortora G., Derrickson B. Principios de Anatomía y Fisiología. 11º Edición. Editorial Panamericana. Madrid 2006.

 Gary A. Thibodeau, Kevin T.Patton. Anatomía y Fisiología.6º Edición. Editorial ElSevier. Madrid 2007.

Constanzo LS, Fisiología. 4ª edición. Editorial Elsevier. Madrid. 2011

Chicharro JL. Fisiología del ejercicio. 3ª edición. Editorial Panamericana. Madrid. 2006

Gonzalez Mas R, Rehabilitación médica de ancianos. Barcelona, Masson, 1995.

Viel E, Diagnóstico Fisioterápico. Barcelona, Masson, 1999.

Delgado Ojeda M.A., Rehabilitación y fisioterapia en geriatría. Jaén, Formación Alcalá. 2000.

Pont Geis P. Tercera edad, actividad física y salud. Barcelona, Paidotribo, 1996.

Marfany G, Soley M. Perquè envellim?. Barcelona, Publicacions i edicions Universitat de Barcelona. 2011.

Abric M, Dotte P. Gestos y activación para las personas mayores. Tomo 1.Barcelona. Masson. 2003.

Abric M,  Dotte P. Gestos y activación para las personas mayores. Tomo 2. Barcelona. Masson. 2003.

Libro blanco del Envejecimiento Activo. IMSERSO. 2011.

 

 

PDF