Castellano English
GUIA DOCENT
ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2
Coordinació:
BRAVO NAVARRO, MARIA CRISTINA
Any acadèmic 2018-19
GUIA DOCENT: ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 2018-19

Informació general de l'assignatura
DenominacióESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2
Codi102701
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups62
CoordinacióBRAVO NAVARRO, MARIA CRISTINA
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant50%
Idioma/es d'imparticióCatalà
Distribució de crèdits3 crédits teorics i 3 crédits pràctics
Horari de tutoria/llocRamon Aiguadé Aiguadé
Ubicació del Despatx 2.08
Horari de Consulta a CONVENIR

Lurdes Moure
Ubicació del Despatx 1.11
Horari de Consulta A convenir
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BRAVO NAVARRO, MARIA CRISTINAcbravo@dif.udl.cat3
LÓPEZ DIAZ, JUAN VICENTEjuanlopez@dif.udl.cat6
MOURE ROMERO, LOURDESlurdesmoure@infermeria.udl.cat9
ORIO SALLENT, AIMARaimar.orio@dif.udl.cat3,5
SUREDA BALCELLS, RAMONrsureda@dif.udl.cat2,5
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta és una assignatura fonamental i està concebuda com una assignatura teòrico-pràctica on s'aprofundeix amb l'anatomia de l’extremitat inferior amb una metodologia dinàmica i participativa de l'estudiant. 

Durant l'assignatura es desenvolupen diferents pràctiques entre les que destaquem activitats a l'aula, classes de palpatòria, classes d'osteoteca i dissecció de cadàver.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Integrar l'anatomia a la pràctica clínica de la fisioteràpia i dels respectius doble graus.

 

Objectius específics

 1. Identificar les estructures anatòmiques del cos humà
 2. Aprendre la nomenclatura del cos humà des d'un paradigma tècnic i professionalitzat.
 3. Entendre l’organització del cos humà des de la cèl·lula fins els diferents sistemes
 4. Descriure la morfologia dels aparells i sistemes del cos humà: locomotor, cardiovascular, respiratori, renal, digestiu, endocrí, urogenital i nerviós.
 5. Determinar els principis de  l’anatomia funcional que faciliten el moviment a cada articulació
 6. Descriure les principals estructures anatòmiques dels diferents aparells i sistemes i especialment de l'aparell locomotor de l’Extremitat Superior i Tronc
 7. Identificar les estructures anatòmiques del cos humà mitjançant la palpació de l'extremitat superior i tronc
 8. Reconèixer les diferents formes de tacte aplicat en fisioteràpia
 9. Aprendre a utilitzar les diferents fonts de consulta d’anatomia humana
Competències significatives

CE1     Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.

Resultados de aprendizaje:

1.1 Identificar y describir los elementos que constituyen la morfología del ser humano.

1.2 Diferenciar cada uno de los componentes del ser humano desde su nivel bioquímico a su nivel sistémico, y sus posibles alteraciones

1.3 Reconocer los elementos que constituyen la morfologia del ser humano mediante la palpación práctica de sujetos vivos

 

CE2     Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.

Resultados de aprendizaje:

2.1 Comprender las teorías generales, básicas y propias de la Fisioterapia.

2.5 Saber utilizar la terminología sanitaria más común entre los profesionales de la salud, aplicada al modelo de fisioterapia.

 

CE3     Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha a aplicar en la clínica para la preeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

Resultados de aprendizaje:

3.2 Reconocer los procedimientos generales y específicos propios de la Fisioterapia.

3.7 Identificar los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la intervención de fisioterapia

Competencias generales de la titulación

CG1    Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales

 

CT4     Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC 1: GENERALITATS

 

BLOC 2: EXTREMITAT INFERIOR

 

Eixos metodològics de l'assignatura

En aquesta assignatura l'alumne és el protagonista de l'aprenentatge de forma continuada al llarg del curs. Durant el curs es compaginen classes teòriques i pràctiques

Les classes pràctiques seran fonamentalment de palpatòria encara que també es realitzaran seminaris pràctics amb exercicis a l'aula, sessions d'osteoteca i sessions de dissecció de cadàver

L'assistència a les classes de grup de palpatòria és obligatòria per poder superar l'assignatura

Les classes de gran grup seran bàsicament descriptives però demanant la participació dels estudiants. Es realitzaran activitats a classe com ara  visualització d'imatges de dissecció per tal d'identificar les estructures musculars i articulars. Així mateix es platejaran activitats a l'aula per tal de facilitar i integrar l’aprenentatge i disposaran de material complementari en fora d'apunts o de diapositives treballades a l'aula.

Les classes de petit grup es dedicaran fonamentalment a palpatòria, osteoteca i dissecció de cadàver. Per a les classes de petit grup serà imprescindible respectar les normatives de les diferents classes com ara dissecció, osteoteca i palpatòria. Es platejaran a més activitats a l'aula que permetin un millor aprenentatge com per exemple descripció d’óssos a osteoteca, explicació d'una regió als companys a dissecció. Aquestes classes són de caràcter obligatori i es registrarà l’assistència a classe.

Per les classes de palpatòria els alumnes disposaran d'un llistat d'estructures a palpar (llistat no exhaustiu) que facilitarà i orientarà la matèria susceptible d'examen. 

Així mateix per les de palpatòria els alumnes disposaran de material audiovisual que complementarà la matèria desenvolupada a classe.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L’assignatura es desenvoluparà mitjançant classes magistrals on es donarà tota la part teòrica del temari i seminaris principalment pràctics on s’ensenyarà a palpar les diferents estructures estudiades en la part teòrica.

Sistema d'avaluació

L’avaluació de l’aprenentatge es farà de la següent manera:

 1. AVALUACIÓ CONTINUADA: La nota final de l’assignatura estarà formada per 3 activitats d’evaluació:
  • EXAMEN TEORIA: Els coneixements teòrics i pràctics d’anatomia, incloent els continguts seminaris i competències transversals, seran avaluats mitjançant 1 examen teòric que contarà 40% de la nota final. Examen tipus test,  de 5 opcions possibles de les quals només una correcta. Cada 3 preguntes incorrectes, resta una correcta.
  • EXAMEN PALPATÒRIA: Els coneixements pràctics d’anatomia palpatòria, incloent els continguts dels seminaris, competències transversals, seran avaluats mitjançant  1 examen oral  contarà 40% de la nota final. Aquest examen inclou 5  preguntes curtes d’estructures i 1 pregunta sobre la descripció d’un àrea. Aquest examen serà gravat amb càmera per tal de poder realitzar revisions.
  • TREBALL GRUPAL: Aquest treball consistirà en la presentació oral dels diferents sistemes, cada grup escollirà un sistema i l’haurà de presentar escrit al professor i oralment a classe, durant aquesta activitat es faran preguntes grupals dels altres sistemes. Aquesta activitat contarà 20 %de la nota final 

Es obligatori superar tots dos exàmens independentment per a aprovar l'assignatura, sent necessari obtenir almenys el 50% de la puntuació màxima possible, tant a l´avaluació teòrica com a la palpatòria. En qualsevol cas, s´haurà de demostrar coneixements suficients a cadascuna de les parts del programa i regió del cos.

La puntuació final sortirà de la suma de les 3 notes dels exàmens i treball, i aquesta haurà de ser igual o superior al 50% de la puntuació màxima.

 1. AVALUACIÓ EN 2ª CONVOCATÒRIA    

Està programada desprès de la primera convocatòria i es podrà realitzar tant de teoria com de palpatòria. L’alumne podrà presentar-se a segona convocatòria sempre que ho vulgui i quedarà en l’expedient la nota de l’ultima convocatòria. En el cas de suspendre algun dels 2 exàmens queda suspesa l’assignatura sencera i l’alumne haurà de matricular-se i cursar l’assignatura completa en el següent any. En aquest cas no es possible guardar cap nota dels exàmens parcials per altres matriculacions.

Bibliografia i recursos d'informació

 

 • Llusà M, Merí A, Ruano D. Manual y Atlas Fotográfico de Anatomía del Aparato Locomotor. Madrid. Médica Panamericana; 2.004

 

 • Tixa S. Atlas de Anatomía Palpatoria del Cuello, Tronco y de la Extremidad Superior. Masson: 2.007

 

 • Welsch U. Histología de Sobotta. Madrid. Médica Panamericana; 2009

 

 • Sobotta J. Atlas de Anatomía Humana. Madrid. Médica Panamericana; 2006

 

 • Rohen J, Yokochi C, Lütjen-Drecoll E, 6ª ed. Madrid. Elsevier Science; 2007

 

 • Abrahams P, Marks S, Hutching R. Gran Atlas Mc Minn de Anatomía Humana. Barcelona. Océano Mosby; 2005

 

 • Drake R. Gray: Anatomía para estudiantes. Madrid. Elsevier, 2005

 

 • Rouvière H. Anatomía Humana. 11ª ed. Barcelona. Masson: 2005

 

 • Schüncke, M. Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Buenos Aires. Médica Panamericana. 2006

 

 • Testut L. Compendio de Anatomía Descriptiva. Barcelona. Masson; 1996

 

 • Williams P. Anatomía de Gray. Madrid. Churchill Livingstone; 1998

 

 • Lippert H. Anatomía: estructura y Morfología del Cuerpo Humano. Madrid. Marban; 2005

 

 

7.4.- ENLLAÇOS D´INTERÉS EN ANATOMIA

            Recursos generals d´anatomia. Atles i llibres on-line

Cross section

            Radiological Anatomy

- http://sprojects.mmi.mcgill.ca/radiology/

- http://classes.kumc.edu/som/radanatomy/

- http://www.rad.washington.edu/anatomy/index.html

-http://www.med.wayne.edu/diagRadiology/Anatomy_Modules/axialpages/Home_Page.html

-http://www.radiology.wisc.edu/education/forStudents/neuroradiology/NeuroRad/NeuroRad.html

            Embriologia

http://www.embryo.chronolab.com/

Examens / Tests

 

 

 

PDF