Castellano English
GUIA DOCENT
ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2
Coordinació:
AIGUADÉ AIGUADÉ, RAMON
Any acadèmic 2016-17
GUIA DOCENT: ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 2016-17

Informació general de l'assignatura
DenominacióESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2
Codi102701
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble Titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits ECTS6
Grups2GG,6GM
Crèdits teòrics0
Crèdits pràctics0
CoordinacióAIGUADÉ AIGUADÉ, RAMON
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant50%
Idioma/es d'imparticióCatalà
Distribució de crèdits3 crédits teorics i 3 crédits pràctics
Horari de tutoria/llocRamon Aiguadé Aiguadé
Ubicació del Despatx 2.08
Horari de Consulta a CONVENIR

Lurdes Moure
Ubicació del Despatx 1.11
Horari de Consulta A convenir
Professor/a (s/es)Adreça electrònica
professor/a (s/es)
Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
AIGUADÉ AIGUADÉ, RAMONraiguade@dif.udl.cat6
BRAVO NAVARRO, MARIA CRISTINAcbravo@infermeria.udl.cat4
CORTADA VILARÓ, NÚRIAnuria.cortada@dif.udl.cat5
MOURE ROMERO, LOURDESlurdesmoure@infermeria.udl.cat9
PDF