Castellano English
GUIA DOCENT
ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2
Coordinació:
AIGUADÉ AIGUADÉ, RAMON
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2
Codi102701
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits33
Nombre de grups42
CoordinacióAIGUADÉ AIGUADÉ, RAMON
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantL'aprenentatge de l'anatomia s'ha de fer d'una manera continuada. El treball de l'alumne més enllà de les hores de classe és fonamental per garantir l'èxit de l'aprenentatge i per superar l'assignatura. Es proposa un treball autònom de l'alumne de com a mínim un 50% del temps de classe teòrica i pràctica.
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà i castellano
Distribució de crèdits3 crédits teorics i 3 crédits pràctics
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
AIGUADÉ AIGUADÉ, RAMONramon.aiguade@udl.cat8,5
DOMINGO CORCHOS, MANUELmanel.domingo@udl.cat3
LARI VIAPLANA, MARCmarc.lari@udl.cat3
MOURE ROMERO, LOURDESlurdes.moure@udl.cat3,5
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta és una assignatura fonamental i està concebuda com una assignatura pràctica on s'aprofundeix amb l'anatomia amb una metodologia dinàmica i participativa de l'estudiant. 

Durant l'assignatura es desenvolupen diferents pràctiques entre les que destaquem activitats a l'aula, classes de palpatòria, classes d'osteoteca i classes de dissecció de cadàver

La Universitat de Lleida informa que, amb finalitats docents, enregistrarà imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Aquestes imatges només s’utilitzen per impartir docència, avaluar els coneixements de l’assignatura i per a projectes de millora docent.

L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de la UdL d’impartir i millorar la docència universitària, d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Les imatges, un cop enregistrades, es conserven com a mínim mentre no prescriguin les corresponents accions i reclamacions contra l'avaluació aprovada pel professorat. Es destrueixen en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament previstos en la Llei.

Les persones interessades poden accedir a les seves imatges; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat </src/compose.php?send_to=dpd@udl.cat>. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objetiu general

Integrar l'anatomia a la pràctica clínica de la fisioteràpia i dels respectius doble graus.

Objectius específics

  1. Identificar les estructures anatòmiques de columna (II) tòrax, pelvis i extremitat inferior
  2. Determinar els principis de  l’anatomia funcional que faciliten el moviment a cada articulació de, columna (II) tòrax, pelvis i extremitat inferior
  3. Identificar mitjançant palpació les estructures anatòmiques de cap, columna (II) tòrax, pelvis i extremitat inferior
  4. Aprendre l'anatomia del sistema nerviós i la seva correlació amb la resta d'estructures musculo-esquelètiques, aparells i sistemes.
  5. Coneixement de la realitat interna del sistema musculo-esquelètic mitjançant pràctiques de dissecció i osteoteca
Competències

Competències específiques de la Titulació:

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:

1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.

1.2 Diferenciar cada un dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions

1.3 Reconèixer els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius

 

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

 

CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

Resultats d'aprenentatge:

3.2 Reconèixer els procediments generals i específics propis de la Fisioteràpia.

3.7 Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia

 

Doble grau Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia:

CE4 Conèixer l'estructura del cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet, en les diferents etapes de la vida

Resultats d'aprenentatge:

4.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen l'estructura de l'ésser humà.

4.2 Diferenciar cadascun dels components de l'ésser humà des del nivell molecular a l'organisme complet.

4.3 Reconèixer els elements que constitueixen l'estructura de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius

COMPETÈNCIES GENERALS DE LA TITULACIÓ

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1: Artrologia i miologia de columna pelvis, tòrax i abdomen. Gots sanguinis i innervació.

TEMA 2: Palpació de columna, tòrax i pelvis (II)

TEMA 3: Osteologia, artrologia i miologia d'extremitats inferiors. Gots sanguinis i innervació.

TEMA 4: Palpació d'extremitats inferiors.

TEMA 5: Sistema nerviós, Anatomia descriptiva. Plexes.

TEMA 6: Palpació del sistema nerviós.

Eixos metodològics de l'assignatura

En aquesta assignatura l'alumne és el protagonista de l'aprenentatge de forma continuada al llarg del curs. Durant el curs es compaginen classes teòriques i pràctiques

Les classes pràctiques seran fonamentalment de palpatòria encara que també es realitzaran seminaris pràctics amb exercicis a l'aula, sessions d'osteoteca i sessions de dissecció de cadàver

L'assistència a les classes de grup de palpatòria és obligatòria per poder superar l'assignatura

Les classes de gran grup seran bàsicament descriptives però demanant la participació dels estudiants. Es realitzaran activitats a classe com ara  visualització d'imatges de dissecció per tal d'identificar les estructures musculars i articulars. Així mateix es platejaran activitats a l'aula per tal de facilitar i integrar l’aprenentatge i disposaran de material complementari en fora d'apunts o de diapositives treballades a l'aula.

Les classes de petit grup es dedicaran fonamentalment a palpatòria, osteoteca i dissecció de cadàver. Per a les classes de petit grup serà imprescindible respectar les normatives de les diferents classes com ara dissecció, osteoteca i palpatòria. Es platejaran a més activitats a l'aula que permetin un millor aprenentatge com per exemple descripció d’óssos a osteoteca, explicació d'una regió als companys a dissecció. Aquestes classes són de caràcter obligatori i es registrarà l’assistència a classe.

Per les classes de palpatòria els alumnes disposaran d'un llistat d'estructures a palpar (llistat no exhaustiu) que facilitarà i orientarà la matèria susceptible d'examen. 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L’assignatura es desenvoluparà mitjançant classes magistrals on es donarà tota la part teòrica del temari i seminaris principalment pràctics on s’ensenyarà a palpar les diferents estructures estudiades en la part teòrica.

Sistema d'avaluació

L’avaluació de l’aprenentatge es farà de la següent manera:

  1. AVALUACIÓ CONTINUADA: La nota final de l’assignatura estarà formada per 3 activitats d’avaluació:

La puntuació final sortirà de les 3 notes descrites (examen teòric, examen pràctic i treball grupal), segons el seu pes percentual, tot i que per poder fer les mitjanes percentuals cal haver aprovat els exàmens teòric i pràctic.

 

  1. AVALUACIÓ EN 2ª CONVOCATÒRIA    

Està programada desprès de la primera convocatòria I ho podran fer tant els alumnes suspesos, com els aprovats amb intenció de pujar nota, però en aquest cas l'aprovat renúncia a la nota de la primera convocatòria i només comptarà la nota de la segona, podent suspendre si en la segona convocatòria la nota és de suspens encara que en la primera hagués aprovat.

En el cas de suspendre algun dels 2 exàmens (teoria o pràctica) queda suspesa l’assignatura sencera i l’alumne haurà de matricular-se i cursar l’assignatura completa. En aquest cas no es possible guardar cap nota dels exàmens parcials per altres matriculacions.

Avaluació única:

Aquells alumnes que el sol·liciten, en els terminis corresponents, podran optar per l'Avaluació única. Aquesta Avaluació serà mitjançant l'assistència als exàmens teòric i pràctic en la primera convocatòria, en les dates oficials destinades als mateixos, i amb les mateixes normes de puntuació indicades per a la resta dels alumnes

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia i recursos

 

ENLLAÇOS D´INTERÉS EN ANATOMIA

            Recursos generals d´anatomia. Atles i llibres on-line

Cross section

Radiological Anatomy

http://classes.kumc.edu/som/radanatomy/

http://www.rad.washington.edu/anatomy/index.html

https://www.radiology.wisc.edu/education/resources/learning-materials/

          

 

PDF