Castellano English
GUIA DOCENT
ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1
Coordinació:
BRAVO NAVARRO, MARIA CRISTINA
Any acadèmic 2018-19
GUIA DOCENT: ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 2018-19

Informació general de l'assignatura
DenominacióESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1
Codi102700
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria (R 2016) i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)9
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits4.54.5
Nombre de grups62
CoordinacióBRAVO NAVARRO, MARIA CRISTINA
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantL'aprenentatge de l'anatomia s'ha de fer d'una manera continuada. El treball de l'alumne més enllà de les hores de classe és fonamental per garantir l'èxit de l'aprenentatge i per superar l'assignatura. Es proposa un treball autònom de l'alumne de com a mínim un 50% del temps de classe teòrica i pràctica.

Idioma/es d'imparticióCatalà/castellà
Distribució de crèditsL'assignatura té 9 ECTS. El fet de ser una assignatura amb una alta càrrega lectiva permet plantejar classes participatives, on l'alumne és el protagonista de l'aprenentatge.

Horari de tutoria/llocA convenir

Ramon Aiguadé Aiguadé
Ubicació del Despatx 2.08 Telèfon 973 702 283

Lurdes Moure
Ubicació del Despatx 2.08

Núria Cortada
Despatx 2.08
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
AIGUADÉ AIGUADÉ, RAMONraiguade@dif.udl.cat9
BRAVO NAVARRO, MARIA CRISTINAcbravo@dif.udl.cat,5
LÓPEZ DIAZ, JUAN VICENTEjuanlopez@dif.udl.cat9
MOURE ROMERO, LOURDESlurdesmoure@infermeria.udl.cat9
ORIO SALLENT, AIMARaimar.orio@dif.udl.cat8,5
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta és una assignatura fonamental i està concebuda com una assignatura pràctica on s'aprofundeix amb l'anatomia amb una metodologia dinàmica i participativa de l'estudiant. 

Durant l'assignatura es desenvolupen diferents pràctiques entre les que destaquem activitats a l'aula, classes de palpatòria, classes d'osteoteca i classes de dissecció de cadàver

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

Objetiu general

Integrar l'anatomia a la pràctica clínica de la fisioteràpia i dels respectius doble graus.

 

Objectius específics

 1. Identificar les estructures anatòmiques del cos humà
 2. Aprendre la nomenclatura del cos humà des d'un paragigma tècnic i professionalitzador
 3. Entendre l’organització del cos humà des de la cèl·lula fins els diferents sistemes
 4. Descriure la morfologia dels aparells i sistemes del cos humà: locomotor, cardiovascular, respiratori, renal, digestiu, endocrí, urogenital i nerviós.
 5. Determinar els principis de  l’anatomia funcional que faciliten el moviment a cada articulació
 6. Descriure les principals estructures anatòmiques dels diferents aparells i sistemes i especialment de l'aparell locomotor de l’Extremitat Superior i Tronc
 7. Identificar les estructures anatòmiques del cos humà mitjançant la palpació de l'extremitat superior i tronc
 8. Reconèixer les diferents formes de tacte aplicat en fisioteràpia
 9. Aprendre a utilitzar les diferents fonts de consulta d’anatomia humana
Competències significatives

Competències específiques de la Titulació:

 

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:

1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.

1.2 Diferenciar cada un dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions

1.3 Reconèixer els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius

 

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

 

CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

 

Resultats d'aprenentatge:

3.2 Reconèixer els procediments generals i específics propis de la Fisioteràpia.

3.7 Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia

 

COMPETÈNCIES GENERALS DE LA TITULACIÓ

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC 1: GENERALITATS

 

BLOC 2: EXTREMITAT SUPERIOR

 

 

BLOC 3: TRONC

 

Eixos metodològics de l'assignatura

En aquesta assignatura l'alumne és el protagonista de l'aprenentatge de forma continuada al llarg del curs. Durant el curs es compaginen classes teòriques i pràctiques

Les classes pràctiques seran fonamentalment de palpatòria encara que també es realitzaran seminaris pràctics amb exercicis a l'aula, sessions d'osteoteca i sessions de dissecció de cadàver

L'assistència a les classes de grup de palpatòria és obligatòria per poder superar l'assignatura, l’alumne haurà de seguir la normativa respecte a les pràctiques clíniques, haurà de venir amb el pijama i degudament identificat amb el carnet de la universitat.

Les classes de gran grup seran bàsicament descriptives però demanant la participació dels estudiants. Es realitzaran activitats a classe com ara  visualització d'imatges de dissecció per tal d'identificar les estructures musculars i articulars. Així mateix es platejaran activitats a l'aula per tal de facilitar i integrar l’aprenentatge i disposaran de material complementari en fora d'apunts o de diapositives treballades a l'aula.

Les classes de petit grup es dedicaran fonamentalment a palpatòria, osteoteca i dissecció de cadàver. Per a les classes de petit grup serà imprescindible respectar les normatives de les diferents classes com ara dissecció, osteoteca i palpatòria. Es platejaran a més activitats a l'aula que permetin un millor aprenentatge com per exemple descripció d’óssos a osteoteca, explicació d'una regió als companys a dissecció. Aquestes classes són de caràcter obligatori i es registrarà l’assistència a classe, en el cas d’assistir menys d’un 80% de les classes es suspendrà automàticament la primera convocatòria d’avaluació, anant directament a la segona convocatòria.

Per les classes de palpatòria els alumnes disposaran d'un llistat d'estructures a palpar (llistat no exhaustiu) que facilitarà i orientarà la matèria susceptible d'examen. 

Així mateix per les de palpatòria els alumnes disposaran de material audiovisual que complementarà la matèria desenvolupada a classe.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L’assignatura es desenvoluparà mitjançant classes magistrals on es donarà tota la part teòrica del temari i seminaris principalment pràctics on s’ensenyarà a palpar les diferents estructures estudiades en la part teòrica.

Sistema d'avaluació

L’avaluació de l’aprenentatge es farà de la següent manera:

 1. AVALUACIÓ CONTINUADA: La nota final de l’assignatura estarà formada per 3 activitats d’avaluació:
  • EXAMEN TEORIA: Els coneixements teòrics i pràctics d’anatomia, incloent els continguts seminaris i competències transversals, seran avaluats mitjançant 1 examen teòric que contarà 40% de la nota final. Examen tipus test,  de 5 opcions possibles de les quals només una correcta. Cada 3 preguntes incorrectes, resta una correcta.
  • EXAMEN PALPATÒRIA: Els coneixements pràctics d’anatomia palpatòria, incloent els continguts dels seminaris, competències transversals, seran avaluats mitjançant  1 examen oral  contarà 40% de la nota final. Aquest examen inclou 5  preguntes curtes d’estructures i 1 pregunta sobre la descripció d’un àrea. Aquest examen serà gravat per tal de poder realitzar revisions.
  • TREBALL GRUPAL: Aquest treball consistirà en la presentació oral dels diferents àrees anatómiques, cada grup escollirà un àrea i l’haurà de presentar oralment a classe, durant aquesta activitat es faran preguntes grupals. Aquesta activitat contarà 20 % de la nota final 

Es obligatori superar tots dos exàmens independentment per a aprovar l'assignatura, sent necessari obtenir almenys el 50% de la puntuació màxima possible, tant a l´avaluació teòrica com a la palpatòria. En qualsevol cas, s´haurà de demostrar coneixements suficients a cadascuna de les parts del programa i regió del cos.

La puntuació final sortirà de la suma de les 3 notes dels exàmens i treball, i aquesta haurà de ser igual o superior al 50% de la puntuació màxima.

 1. AVALUACIÓ EN 2ª CONVOCATÒRIA    

Està programada desprès de la primera convocatòria i es podrà realitzar tant de teoria com de palpatòria. L’alumne podrà presentar-se a segona convocatòria sempre que ho vulgui i quedarà en l’expedient la nota de l’ultima convocatòria. En el cas de suspendre algun dels 2 exàmens queda suspesa l’assignatura sencera i l’alumne haurà de matricular-se i cursar l’assignatura completa en el següent any. En aquest cas no es possible guardar cap nota dels exàmens parcials per altres matriculacions.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia i recursos

 

 

 • Llusà M, Merí A, Ruano D. Manual y Atlas Fotográfico de Anatomía del Aparato Locomotor. Madrid. Médica Panamericana; 2.004

 

 • Tixa S. Atlas de Anatomía Palpatoria del Cuello, Tronco y de la Extremidad Superior. Masson: 2.007

 

 • Welsch U. Histología de Sobotta. Madrid. Médica Panamericana; 2.009

 

 • Sobotta J. Atlas de Anatomía Humana. Madrid. Médica Panamericana; 2.006

 

 • Rohen J, Yokochi C, Lütjen-Drecoll E, 6ª ed. Madrid. Elsevier Science; 2.007

 

 • Abrahams P, Marks S, Hutching R. Gran Atlas Mc Minn de Anatomía Humana. Barcelona. Océano Mosby; 2.005

 

 • Drake R. Gray: Anatomía para estudiantes. Madrid. Elsevier, 2.005

 

 • Rouvière H. Anatomía Humana. 11ª ed. Barcelona. Masson: 2.005

 

 • Schüncke, M. Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Buenos Aires. Médica Panamericana. 2.006

 

 • Testut L. Compendio de Anatomía Descriptiva. Barcelona. Masson; 1.996

 

 • Williams P. Anatomía de Gray. Madrid. Churchill Livingstone; 1.998

 

 • Lippert H. Anatomía: estructura y Morfología del Cuerpo Humano. Madrid. Marban; 2.005

ENLLAÇOS D´INTERÉS EN ANATOMIA

            Recursos generals d´anatomia. Atles i llibres on-line

Cross section

            Radiological Anatomy

- http://sprojects.mmi.mcgill.ca/radiology/

- http://classes.kumc.edu/som/radanatomy/

- http://www.rad.washington.edu/anatomy/index.html

-http://www.med.wayne.edu/diagRadiology/Anatomy_Modules/axialpages/Home_Page.html

-http://www.radiology.wisc.edu/education/forStudents/neuroradiology/NeuroRad/NeuroRad.html

            Embriologia

http://www.embryo.chronolab.com/

Examens / Tests

 

 

PDF