Castellano English
GUIA DOCENT
ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1
Coordinació:
AIGUADÉ AIGUADÉ, RAMON
Any acadèmic 2016-17
GUIA DOCENT: ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 2016-17

Informació general de l'assignatura
DenominacióESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1
Codi102700
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble Titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Grau en Fisioteràpia1TRONCALPresencial
Nombre de crèdits ECTS9
Grups2GG,6GM
Crèdits teòrics6
Crèdits pràctics3
CoordinacióAIGUADÉ AIGUADÉ, RAMON
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantL'aprenentatge de l'anatomia s'ha de fer d'una manera continuada. El treball de l'alumne més enllà de les hores de classe és fonamental per garantir l'èxit de l'aprenentatge i per superar l'assignatura. Es proposa un treball autònom de l'alumne de com a mínim un 50% del temps de classe teòrica i pràctica.

Idioma/es d'imparticióCatalà
Distribució de crèditsL'assignatura té 9 ECTS. El fet de ser una assignatura amb una alta càrrega lectiva permet plantejar classes participatives, on l'alumne és el protagonista de l'aprenentatge.

Horari de tutoria/llocA convenir

Ramon Aiguadé Aiguadé
Ubicació del Despatx 2.08 Telèfon 973 702 283

Lurdes Moure
Ubicació del Despatx 2.08

Núria Cortada
Despatx 2.08
Professor/a (s/es)Adreça electrònica
professor/a (s/es)
Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
AIGUADÉ AIGUADÉ, RAMONraiguade@infermeria.udl.cat18
BRAVO NAVARRO, MARIA CRISTINAcbravo@infermeria.udl.cat4
CORTADA VILARÓ, NÚRIAnuria.cortada@dif.udl.cat5
MOURE ROMERO, LOURDESlurdesmoure@infermeria.udl.cat9
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta és una assignatura fonamental i està concebuda com una assignatura pràctica on s'aprofundeix amb l'anatomia amb una metodologia dinàmica i participativa de l'estudiant. 

Durant l'assignatura es desenvolupen diferents pràctiques entre les que destaquem activitats a l'aula, classes de palpatòria, classes d'osteoteca i classes de dissecció de cadàver

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

Objetiu general

Integrar l'anatomia a la pràctica clínica de la fisioteràpia i dels respectius doble graus.

 

Objectius específics

 1. Identificar les estructures anatòmiques del cos humà
 2. Aprendre la nomenclatura del cos humà des d'un paragigma tècnic i professionalitzador
 3. Entendre l’organització del cos humà des de la cèl·lula fins els diferents sistemes
 4. Descriure la morfologia dels aparells i sistemes del cos humà: locomotor, cardiovascular, respiratori, renal, digestiu, endocrí, urogenital i nerviós.
 5. Determinar els principis de  l’anatomia funcional que faciliten el moviment a cada articulació
 6. Descriure les principals estructures anatòmiques dels diferents aparells i sistemes i especialment de l'aparell locomotor de l’Extremitat Superior i Tronc
 7. Identificar les estructures anatòmiques del cos humà mitjançant la palpació de l'extremitat superior i tronc
 8. Reconèixer les diferents formes de tacte aplicat en fisioteràpia
 9. Aprendre a utilitzar les diferents fonts de consulta d’anatomia humana
Competències significatives

Competències específiques de la Titulació:

 

CE1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

Resultats d'aprenentatge:

1.1 Identificar i descriure els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà.

1.2 Diferenciar cada un dels components de l'ésser humà des del seu nivell bioquímic al seu nivell sistèmic, i les seves possibles alteracions

1.3 Reconèixer els elements que constitueixen la morfologia de l'ésser humà mitjançant la palpació pràctica de subjectes vius

 

CE2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

Resultats d'aprenentatge:

2.1 Comprendre les teories generals, bàsiques i pròpies de la Fisioteràpia.

2.5 Saber utilitzar la terminologia sanitària més comú entre els professionals de la salut, aplicada al model de fisioteràpia.

 

CE3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la preeducación o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.

 

Resultats d'aprenentatge:

3.2 Reconèixer els procediments generals i específics propis de la Fisioteràpia.

3.7 Identificar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de la intervenció de fisioteràpia

 

COMPETÈNCIES GENERALS DE LA TITULACIÓ

CG1 Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals

CG4 Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

 

Competències estratègiques de la Universitat:

CEUdL1 Adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà;

CEUdL2 Domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès;

CEUdL3 Capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació;

CEUdL4 Coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals;

CEUdL5 Nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC 1: GENERALITATS

 

TEMA 1: ORGANITZACIÓ GENERAL DEL COS HUMÀ

La cèl·lula: estudi dels orgànuls i compartiments cel·lulars

 

TEMA 2: MORFOLOGIA DELS APARELLS I SISTEMES DEL COS HUMÀ

Cardiovascular

Respiratori

Renal

Digestiu

Nerviós

Endocrí

Urogenital

 

TEMA 3: MORFOLOGIA I HISTOLOGIA DELS DIFERENTS TEIXITS DEL COS HUMÀ

Estudi de les característiques morfològiques i estructurals dels teixits bàsics de l'organisme

Estudi de les característiques histològiques dels òrgans, aparells i sistemes de l'organisme

 

TEMA 4: LÍQUIDS CORPORALS I SANG

 

TEMA 5: FONAMENTS I GENERALITATS DE L’ANATOMIA HUMANA

 

 

BLOC 2: EXTREMITAT SUPERIOR

 

TEMA 6: OSSOS DE LA CINTURA ESCAPULAR I DEL BRAÇ

Clavícula

Escàpula

Húmer

 

TEMA 7: ARTICULACIONS DE LA CINTURA ESCAPULAR I DE L’ESPATLLA

Articulació esterno-clavicular

Articulació acromi-clavicular

Articulació escàpulo-humeral

 

TEMA 8: MÚSCULS DE LA CINTURA ESCAPULAR

Cara posterior

Cara lateral

Cara anterior

 

TEMA 9: CAVITAT AXIL·LAR

 

TEMA 10: OSSOS DE L’AVANTBRAÇ

Radi.

Cúbit

 

TEMA 11: ARTICULACIONS DEL COLZE I RADI-CUBITALS

Articulació húmer-cubital

Articulació húmer-radial

Articulacions radi-cubital proximal i distal.

 

TEMA 12: MÚSCULS DEL BRAÇ

Cara anterior

Cara posterior

 

TEMA 13: OSSOS DE LA MÀ

Carp: escafoides carpià, semilunar, piramidal, pissiforme, trapezi, trapezoide, òs gran i òs ganxut.

Metacarp I-V.

Falanges proximlas, intermitges i distals

Òssos sessamoidals.

 

TEMA 14: ARTICULACIONS DEL CANELL

Articulació radi-carpiana

Articulació mig-carpiana

Articulacions inter-carpianes i articulació pissi-piramidal

 

TEMA 15: ARTICULACIONS CARP- METACARPIANES I INTER-METACARPIANES

Articulació trapezi-metacarpiana

Articulacions carp-metacarpianes (II, III, IV i V) i inter- metacarpianes.

 

TEMA 16: ARTICULACIONS METACARP – FALÀNGIQUES I INTERFALANGIQUES.

Articulacions metacarp- falàngiques.

Articulacions inter- falàngiques proximals i distals.

 

TEMA 17: MÚSCULS DE L’AVANTBRAÇ

Cara anterior

Cara posterior

Músculs de la cara lateral

 

TEMA 18: MÚSCULS INTRINSECS DE LA MA

Eminència tenar

Eminència hipotenar

Regió palmar

 

TEMA 19: VASCULARITZACIÓ I INERVACIÓ DE L’EXTREMITAT SUPERIOR

Plexe braquial

Vasos de l'extremitat superior

 

BLOC 3: TRONC

 

TEMA 20: OSTEOLOGIA DEL TRONC I CRANI

Òssos del crani: visió general

Vèrtebra tipus

Característiques de les vèrtebres segons regions

Diferències pràctiques de les vèrtebres i relacions anatòmiques

Costelles: classificació i característiques

 

TEMA 21: MUSCULATURA DEL TRONC POSTERIOR

Musculatura paravertebral: Tracte medial i lateral

Altra musculatura del tronc: intercostals, quadrat lumbar...

 

TEMA 22: MUSCULATURA DEL TRONC ANTERIOR

Musculatura del tronc anterior part superior: pectoral major i menor, subclavi...

Musculatura del tronc anterior part inferior: Musculatura abdominal

 

TEMA 23: ARTICULACIONS DEL TRONC

 

TEMA 24: ANATOMÍA PALPATÒRIA DEL L'EXTREMITAT SUPERIOR I TRONC

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

En aquesta assignatura l'alumne és el protagonista de l'aprenentatge de forma continuada al llarg del curs. Durant el curs es compaginen classes teòriques i pràctiques

Les classes pràctiques seran fonamentalment de palpatòria encara que també es realitzaran seminaris pràctics amb exercicis a l'aula, sessions d'osteoteca i sessions de dissecció decadàver

L'assistència a les classes de grup és obligatòria per poder superar l'assignatura

Les classes de gran grup seran bàsicament descriptives però demanant la participació dels estudiants. Es realitzaran activitats a classe com ara  visualització d'imatges de dissecció per tal d'identificar les estructures musculars i articulars. Així mateix es platejaran activitats a l'aula per tal de facilitar i integrar l'aprenentage i disposaran de material complementari en fora d'apunts o de diapositives treballades a l'aula.

Les classes de petit grup es dedicaran fonamentalment a palpatòria, osteoteca i dissecció de cadàver. Per a les classes de petit grup serà imprescindible respectar les normatives de les diferents classes com ara dissecció, osteoteca i palpatòria. Es platejaran a més activitats a l'aula que permetin un millor aprenentatge com per exemple descripció d'òssos a osteoteca, explicació d'una regió als companys a dissecció.

Per les classes de palpatòria els alumnes disposaran d'un llistat d'estructures a palpar (llistat no exhaustiu) que facilitarà i orientarà la matèria susceptible d'examen. 

Així mateix per les de palpatòria els alumnes disposaran de material audiovisual que complementarà la matèria desenvolupada a classe.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

DESENVOLUPAMENT APARTAT TEÒRIC: SESSIONS GRAN GRUP

  ESTRUCTURA I        
SETMANA CONTINGUTS      TEORIA     (3 hores) PROFESSOR METODOLOGIA HTTP HTNP
1 PRESENTACIÓ ASSIGNATURA: Generalitats Tots els professors Llícó magistral i classes participatives 3 3
2 Sistemes i aparells Prof. NÚRIA CORTADA Llícó magistral i classes participatives 3 4,5
3 Sistemes i aparells Prof. NÚRIA CORTADA Seminaris i Debats 3 4,5
4 Sistemes i aparells Prof. NÚRIA CORTADA Seminaris i Debats 3 4,5
5 Artrologia, miologia, vasos i nervis EESS Prof. NÚRIA CORTADA Llícó magistral i classes participatives 3 4,5
6 Artrologia, miologia, vasos i nervis EESS Prof. NÚRIA CORTADA Llícó magistral i classes participatives 3 4,5
7 Artrologia, miologia, vasos i nervis EESS Prof. NÚRIA CORTADA Pràctiques d'aula 3 4,5
8 Artrologia, miologia, vasos i nervis EESS Prof. NÚRIA CORTADA Seminaris i Debats 3 4,5
9 Artrologia, miologia, vasos i nervis EESS Prof. NÚRIA CORTADA Seminaris i Debats 3 4,5
10 Artrologia, miologia, vasos i nervis EESS Prof. NÚRIA CORTADA Llícó magistral i classes participatives 3 4,5
11 Artrologia, miologia, vasos i nervis EESS Prof. NÚRIA CORTADA Llícó magistral i classes participatives 3 4,5
12 Artrologia, miologia, vasos i nervis TRONC Prof. NÚRIA CORTADA Llícó magistral i classes participatives 3 4,5
13 Artrologia, miologia, vasos i nervis TRONC Prof. NÚRIA CORTADA Llícó magistral i classes participatives 3 4,5
14 Artrologia, miologia, vasos i nervis TRONC Prof. NÚRIA CORTADA Pràctiques d'aula 3 4,5
15 Sessió de reserva / Revisió de continguts Prof. NÚRIA CORTADA Seminaris i Debats 3 4,5
16 Examen Final Prof. NÚRIA CORTADA Llícó magistral i classes participatives    
17 Examen recuperació Prof. NÚRIA CORTADA Llícó magistral i classes participatives    

 

DESENVOLUPAMENT APARTAT PRÀCTIC: SESSIONS GRUPALS

  ESTRUCTURA I         
SETMANA CONTINGUTS      PRÀCTICA (sessions 3 hores) PROFESSOR METODOLOGIA HTTP HTNP
1 Presentació assignatura: normativa, generalitats, nomenclatura, tipus d'òssos… Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Llícó magistral i classes participatives 3 4,5
2 Generalitats i osteologia I (EESS) Prof. Ramon Aiguadé Seminaris i Debats 3 4,5
3 Osteoteca I (EESS) Prof. Ramon Aiguadé Pràctiques d'aula 3 4,5
4 Palpació osteologia cintura escapular (escàpula, húmer proximal, clavícula, esternó). Musculatura cara posterior de l'espatlla: Trapezi, romboides, deltoides posterior, supraespinós, infraespinós, tríceps porció llarga. Palpació musculatura cara lateral i anterior de l'espatlla (Resta deltoides, Pectoral major diferents fibres, Pectoral menor, Bíceps porció llarga i curta, coracobraquial). Palpació Osteologia de húmer distal i colze.  Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Pràctiques d'aula 3 4,5
5 Palpació Osteologia de la mà. Musculatura del braç (bíceps, tríceps, braquial), vasos i nervis del braç. Palpació Miologia de l'avantbraç (flexors i extensors de canell i dits). Tendons de la tabaquera anatòmica. Vasos i nervis Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Pràctiques d'aula 3 4,5
6 Miologia de la mà. Vèrtebres cervicals (apòfisis espinoses, articulars i transverses). Hioides i cartílegs del coll. Musculatura del coll i de la cara (Trapezi, elevador, espleni, escalens, omohioideu, músculs infrahioideus i suprahioideus, masseter…).  Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Pràctiques d'aula 3 4,5
7 Sessió de repàs i revisió de continguts Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Seminaris i Debats 3 4,5
8 Palpació del tronc posterior: Vèrtebres dorsals i lumbars, costelles, esternó caudal. Musculatura del tronc posterior (espinós, dorsal llarg, iliocostal), quadrat lumbar… Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Pràctiques d'aula 3 4,5
9 Sessió de treball grupal (fitxes osteoteca, web…) Prof. Lurdes Moure Seminaris i Debats 3 4,5
10 Osteoteca II i Dissecció de cadàver  (EESS) Prof. Ramon Aiguadé Pràctiques d'aula 3 4,5
11 Papacó del tronc anterior superior (esternó, costelles,  pectoral major, pectoral menor…) Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Pràctiques d'aula 3 4,5
12 Palpació del tronc anterior inferior: Musculatura abdominal (rectes abdominals, oblics, transvers abdomen, línia alba, línia semilunar, psoas). Altres palpacions abdominals (aorta abdominal, cos vertebral..) Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Pràctiques d'aula 3 4,5
13 Revisió de continguts / sessió de reserva / treball autònom Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Pràctiques d'aula 3 4,5
14 Simulació examen Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Seminaris i Debats 3 4,5
15 Examen eliminatori: avaluació continuada Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups Seminaris i Debats 3 4,5
16 Examen Final Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups      
17 Examen recuperació Prof. Lurdes Moure/Ramon Aiguadé segons grups      

 

 

 

 

(1)HTP = Hores de Treball Presencial

(2)HTNP = Hores de Treball No Presencial

 

 

Sistema d'avaluació

Avaluació

 

Objectius

Activitats d'Avaluació

Criteris

%

O/V(1)

I/G (2)

Observacions

Tots els temes

Examen Teòric

Examen tipus test,  de 5 opcions possibles de les quals només una correcta. Cada 3 preguntes incorrectes, resta una correcta

40

O

I

Per fer promig amb la resta de parts de l’assignatura cal superar l’examen teòric

Tots els temes

Examen Pràctic

Examen oral de les pràctiques realitzades a classe. Aquest examen pot incloure preguntes de palpatòria, d’osteoteca i de dissecció de cadàver. 

40

O

I

Per fer promig amb la resta de parts de l’assignatura cal tenir com a mínim un 4,5 d'aquesta part, si bé cal tenir l'examen teòric aprovat

Tots els temes

 

 

 

 

 

 

Treball grupal

 

 

 

 

 

 

 

Les característiques d'aquest treball s'explicaran durant les primeres setmanes de classe.

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

Per fer promig amb la resta de parts de l’assignatura cal tenir com a mínim un 4 d'aquesta part, si bé cal tenir l'examen teòric aprovat i l'examen pràctic un 4,5

 

Tots els temes

 

Participació i assistència

 

Valoració de l'actitud, participació i assistència a les classes especialment de grup

5

O

I

Per fer promig amb la resta de parts de l’assignatura cal tenir com a mínim un 4,5 d'aquesta part, si bé cal tenir l'examen teòric aprovat i l'examen pràctic un 4,5

L'ASSISTÈNCIA A LES CLASSES PRÀCTIQUES (GRUPALS) SÓN OBLIGATÒRIES PER PODER SUPERAR L'ASSIGNATURA

(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia i recursos

 

 

 • Llusà M, Merí A, Ruano D. Manual y Atlas Fotográfico de Anatomía del Aparato Locomotor. Madrid. Médica Panamericana; 2.004

 

 • Tixa S. Atlas de Anatomía Palpatoria del Cuello, Tronco y de la Extremidad Superior. Masson: 2.007

 

 • Welsch U. Histología de Sobotta. Madrid. Médica Panamericana; 2.009

 

 • Sobotta J. Atlas de Anatomía Humana. Madrid. Médica Panamericana; 2.006

 

 • Rohen J, Yokochi C, Lütjen-Drecoll E, 6ª ed. Madrid. Elsevier Science; 2.007

 

 • Abrahams P, Marks S, Hutching R. Gran Atlas Mc Minn de Anatomía Humana. Barcelona. Océano Mosby; 2.005

 

 • Drake R. Gray: Anatomía para estudiantes. Madrid. Elsevier, 2.005

 

 • Rouvière H. Anatomía Humana. 11ª ed. Barcelona. Masson: 2.005

 

 • Schüncke, M. Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Buenos Aires. Médica Panamericana. 2.006

 

 • Testut L. Compendio de Anatomía Descriptiva. Barcelona. Masson; 1.996

 

 • Williams P. Anatomía de Gray. Madrid. Churchill Livingstone; 1.998

 

 • Lippert H. Anatomía: estructura y Morfología del Cuerpo Humano. Madrid. Marban; 2.005

 

 

PDF