Castellano English
GUIA DOCENT
NUTRICIÓN CLÍNICA
Coordinació:
LECUBE TORELLO, ALBERT
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: NUTRICIÓN CLÍNICA 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióNUTRICIÓN CLÍNICA
Codi100644
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)9
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRACLINPRAULATEORIA
Nombre de crèdits1.534.5
Nombre de grups532
CoordinacióLECUBE TORELLO, ALBERT
Departament/sMEDICINA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantTotal hores professor 113
Total hores alumne 225
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'impartició Català i Castellà
Distribució de crèditsTOTAL 9 ECTS

Teoria 6,0 ECTS
Seminaris 2,4 ECTS
Pràctiques 0,6 ECTS
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ARQUE BADIA, ANAISanais.arque@udl.cat4,65
BOSCH MUÑOZ, JORDIjordi.bosch@udl.cat,2Lleida- Facultat de Medicina
FLORENSA ROCA, CRISTINA MONTSERRATcristina.florensa@udl.cat1,7Lleida- Facultat de Medicina
HERNANDEZ GARCIA, MARTAmarta.hernandez@udl.cat,3Lleida- Facultat de Medicina
LECUBE TORELLO, ALBERTalbert.lecube@udl.cat5,85Lleida- Facultat de Medicina
POCIELLO ALMIÑANA, M.NEUSneus.pociello@udl.cat2,1Igualada- La Teneria
SANCHEZ PEÑA, ENRIQUE-JOSEesanchez@irblleida.cat10,5Igualada- La Teneria
SANTOS REY, MARIA DOLORESlola.santos@udl.cat,2Lleida- Facultat de Medicina
Informació complementària de l'assignatura

Introducció a l’assignatura: La influència dels hàbits alimentaris en la salut de la població és un fet incontrovertible actualment. Addicionalment, es coneixen cada cop més fets sobre la contribució dels hàbits dietètics i la composició dels aliments en la patogènia i progressió de malalties molt prevalents en la nostra societat. Parlem de les malalties metabòliques més prevalents, com la diabetis mellitus, les hiperlipidèmies i la obesitat; també de les malalties cardiovasculars, en la gènesi de les quals intervenen diferents factors ambientals, essent els hàbits dietètics un dels principals; o també, de malalties altament prevalents com el càncer, en el rerefons del quals cada cop hi ha més evidència de la contribució de factors alimentaris en el seu origen.

Addicionalment, hi ha tot un seguit de malalties (malalties digestives, renals, malalties degeneratives, etc) i condicions generades per la pròpia terapèutica actual (tractaments en Oncologia) amb un elevat impacte nutricional en el pacient que requereixen l’aplicació d’estratègies dietètiques i nutricionals com a part del tractament integral de les mateixes.

La utilització de la nutrició i la dietètica clínica com a element terapèutic bàsic en el tractament de totes aquestes condicions, i la demanda social d’atenció a totes aquestes patologies fan imprescindible l’adquisició dels coneixements i les habilitats per part dels professionals que han de tractar específicament aquests tipus de pacients.

D’altra banda, la nutrició artificial ha suposat un avenç científic d’una enorme transcendència per a la medicina clínica moderna, doncs aquesta tècnica avui en dia possibilita mantenir un correcte estat nutricional en certs tipus de malalts, especialment els de tipus més greu, en els quals no és possible una alimentació adequada por via normal, ja sigui degut al seu estat especialment greu, a la pròpia malaltia, a complicacions o efectes secundaris dels tractaments.

Actualment és possible nodrir artificialment de manera total e indefinida per via enteral o parenteral a tot tipus de pacients, en els quals no sigui possible la alimentació oral normal. També és molt utilitzada la nutrició artificial de manera complementària, tant enteral com parenteral, en una bona proporció de malalts en els quals la alimentació oral o no és suficient o no és del tot efectiva. Ambdues tipus de nutrició artificial, enteral i parenteral, són habitualment i comú utilitzades arreu del mon, especialment en el medi hospitalari, essent una tècnica de suport nutricional rutinària i formant part de l’arsenal terapèutic de la medicina moderna. També és de destacar el progressiu augment de la nutrició artificial domiciliària, especialment de la nutrició enteral.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius d’aprenentatge: Per superar aquesta assignatura, els alumnes hauran de haver assolit i superat els següents objectius docents:

1. Adquisició de coneixements:
• Introduir als alumnes al concepte de la tractament nutricional i la seva importància en el tractament de diferents patologies
• Conèixer les diferents pautes del tractament dietètic
• Saber prescriure i aplicar un tractament dietètic
• Saber adaptar l’esquema dietètic més adient en funció dels processos fisiopatològics
• Conèixer les característiques específiques de la prescripció dietètica en les diferents malalties
• Conèixer i saber aplicar els diferents punts de control en el tractament dietètic
• Introduir als alumnes al concepte de la nutrició artificial i la seva importància en el tractament de certes patologies
• Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica adaptada, nutrició enteral i parenteral)
• Saber pautar una suplementació dietètica per via oral i una nutrició enteral oral o per sonda.
• Saber adaptar l’esquema nutricional més adient en funció dels processos fisiopatològics
• Conèixer les característiques específiques de la nutrició enteral i parenteral domiciliàries
• Conèixer les característiques pròpies i específiques de la nutrició artificial en pediatria

2. Conèixer
• Organització de tractament dietètic en dietes per intercanvis
• Avaluació de pacients amb necessitats de consell dietètic
• Prescripció de tractament dietètic en patologies específiques
• Col·locació d'una sonda nasogàstrica per a nutrició enteral
• Posta en marxa i assistència als pacients amb Nutrició Enteral Domiciliària (NED)

3. Adquisició de competències en resoldre problemes nutricionals
• Saber fer una avaluació dels requeriments i l'estat nutricional en pacients en consulta especialitzada
• Saber fer l’estimació dels requeriments dietètics de patologies específiques
• Saber posar en marxa un programa de tractament dietètic i el seguiment i controls necessaris.
• Saber fer una avaluació de l'estat nutricional en pacient hospitalitzat
• Saber realitzar el càlcul de les necessitats nutricionals
• Saber posar en marxa un programa de suport nutricional artificial i pautar l'esquema de seguiment i controls necessaris. Ajust del suport nutricional
• Conèixer l'actuació de col·locació i canvi de les unitats de nutrició artificial
• Utilització del balanç nitrogenat com a tècnica de ajust nutricional

 

Competències

Bloc de Formació Bàsica
Codi
CE5 Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia
CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Bloc de Ciències de la Nutrició, la Dietètica i la Salut
Codi
CE27 Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital
CE28 Aplicar els coneixements de les Ciències dels Aliments i de la Nutrició a la pràctica dietètica i dietoteràpica
CE29 Conèixer la gastronomia i les tècniques culinàries per optimitzar les característiques organolèptiques i nutricionals en dietètica i dietoteràpia.
CE30 Identificar les bases d'una alimentació saludable
CE31 Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
CE33 Planificar, realitzar i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes i / o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com a malalts
CE34 Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició
CE35 Identificar els problemes dietètic-nutricionals del pacient, així com els factors de risc
CE36 Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i malalts.
CE37 Interpretar una història clínica.
CE38 Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
CE39 Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímiques i farmacològics en la valoració nutricional el malalt i en el seu tractament dietètic-nutricional
CE40 Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes i / o grups
CE41 Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació i nutrició
CE42 Participar en l'equip multidisciplinari d'una Unitat de Nutrició Hospitalària.
CE43 Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat
CE44 Desenvolupar i implementar plans de transició dietètic-nutricional.
CE45 Planificar i dur a terme programes d'educació dietètic-nutricional en subjectes sans i malalts
CE46 Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients

Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1: Introducció a la dietètica clínica. Conceptes bàsics.

TEMA 2: Introducció a la dietètica clínica: Història clínica i dietètica.

TEMA 3: Introducció a la dietètica  clínica: La nutrició amb objectius terapèutics

TEMA 4: Dieta normal. Aspectes generals de l’alimentació en el pacient ingressat

TEMA 5: Dietes terapèutiques. Dietes controlades en calories

TEMA 6: Dieta y cirurgia bariàtrica.                

TEMA 7: Dietes terapèutiques. Dietes controlades en proteïnes

TEMA 8: Dietes terapèutiques. Dietes controlades  en minerals

TEMA 9: Dietes terapèutiques. Dietes controlades en textura

TEMA 10: Dietes terapèutiques. Dietes controlades en residus

TEMA 11: Dietes en situacions específiques. Dietes en patologies específiques: anèmia, osteoporosi, hemocromatosi

TEMA 12: Dietes en insuficiència renal.         

TEMA 13: Dietes en hepatopatia crònica.

TEMA 14: Dietes terapèutiques controlades en lípids

TEMA 15: Dietes terapèutiques. Dieta sense gluten

TEMA 16: Dietes terapèutiques. Dietes controlades en hidrats de carboni: mono i disacàrids

TEMA 17: Dietes diabetis mellitus tipus 1.

TEMA 18: Dietes en la síndrome metabòlica i diabetis mellitus.

TEMA 19: Dietes en el pacient oncològic.

TEMA 20: Dietes en al·lèrgies alimentàries

TEMA 21: Dietes en pacients sotmesos a cirurgia del tub digestiu.

TEMA 22: Dietes en síndromes malabsortives i malaltia inflamatòria intestinal

TEMA 23: Dietes en urolitiasi, hiperuricèmia i litiasi biliar.

TEMA 24: Dietes en infecció per VIH i situacions de gran estrés metabòlic

TEMA 25: Dietes en els trastorns de la conducta alimentària

TEMA 26: Aspectes organitzatius de l’alimentació i la dietètica hospitalària.

TEMA 27: Dietes en fibrosi quística i malaltia pulmonar.

TEMA 28: Dietes en proves diagnòstiques

TEMA 29: Interaccions entre fàrmacs i nutrients.

TEMA 30: Dietes en els trastorns neurològics

TEMA 31: Nutrició i desenvolupament inicials (gestació i període neonatal).

TEMA 32: Alimentació del nen i del adolescent. Valoració i monitorització del creixement.

TEMA 33: Valoració del estat nutricional i estimació dels requeriments nutricionals per edat.

TEMA 34: Elecció del suport nutricional: nocions bàsiques nutrició parenteral pediàtrica i nutrició enteral pediàtrica.

TEMA 35: Avaluació i monitorització del pacient pediàtric amb suplementació.

TEMA 36: Malnutrició del lactant. Nen que no medra. Trastorns conducta alimentaria.

TEMA 37: Disfàgia infantil.

TEMA 38: Nutrició en el pacient pediàtric crític, gran cremat, quirúrgic i oncològic.

TEMA 39: Llet materna, fórmules infantils i alimentació complementaria.

TEMA 40: Nutrició en el nen amb diabetis, dislipèmia i obesitat. 

TEMA 41: Nutrició en el nen amb cardiopatia congènita, malaltia renal i alteració neurològica. 

TEMA 42: Nocions nutricionals en metabolopaties en edat pediàtrica. 

TEMA 43: Característiques nutricionals en edat pediàtrica de la malaltia celíaca, malaltia inflamatòria intestinal i malaltia hepàtica avançada. 

TEMA 44: Dèficits aïllats més freqüents i complements alimentaris més empleats a l’edat pediàtrica.

TEMA 45: Consideracions ètiques en nutrició pediàtrica. Bibliografia i recursos online.

Eixos metodològics de l'assignatura

METODOLOGIES DOCENTS:
La lliçó magistral (n=45), on es transmeten els coneixements i s'activa el procés cognitiu en l'estudiant, serà la part més important de l'assignatura. Aquestes classes no són de presència obligatòria. Un cop donada la matèria a classe, es procedirà a la realització de 3 exàmens parcials dins de l'horari reservat per a la realització d'aquests. Aquests 3 exàmens alliberadors de matèria sumaran un total del 60% de la nota final (20% cada un dels 3 examens). Els exàmens seran tipus test amb opcions múltiples i les fallades restaran 0,25 punts. 

Els seminaris en grup petit (n=14-15) seran avaluats pel professor de manera objectiva, suposant un 20% de la nota final.

Finalment, les pràctiques en la consulta hospitalària (15 hores per alumne) suposaran el 20% final de la nota de l'assignatura.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

S'adequarà el pla de desenvolupament de l'assignatura de Lleida i Igualada d'acord a les directrius del departament de Medicina i als calendaris oficials. L'assignatura es desenvoluparà seguint l'horari que trobareu a la web de la titulació. Tant l'horari com l'ordre expositiu de les classes i/o seminaris pot variar entre les dues unitats docents.

Sistema d'avaluació

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES:
La nota final serà la suma dels diferents aspectes avaluats:

• Un 60% correspon a l’avaluació dels coneixements conceptuals i teòrics. Es farà avaluació continuada mitjançant 3 exàmens parcials tipus test que representaran un 20% de la nota final cada un d'ells. Tots 3 parcials han d’aprovar-se amb una nota mínima de 5. Del contrari ha de realitzar-se l’examen final amb el contingut de tota l’assignatura. En cas de no superar algun dels exàmens parcials o no superar l’examen final, l’alumne haurà de presentar-se a la 2a convocatòria. El contingut de cada examen parcial podrà diferir entre les unitats docents de Lleida i Igualada, en funció de les classes expositives fets a cada una d'elles.

• Un 20% correspondrà a l’assistència / resolució / participació en els seminaris.

• Un 20% correspondrà a l’assistència de les pràctiques clíniques.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres
• Salas, A. Bonada, R. Trallero, ME. Saló, Burgos R. eds. Nutrición y dietética clínica. 3ª edición,Elsevier Masson. Barcelona 2014.
• Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. 9a edició. Nutrición en salud y enfermedad. McGraw Hill, 2009.

Adreces d’Intenet
• http://www.alcyta.com/index2.html Asociación Española de Doctores y Licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ALCYTA)
• http://www.seen.es Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)
• http://www.gastroinf.com/ Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP)
• http://www.senpe.com/ Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE)
• http://www.espen.org The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
• http://www.nutritioncare.org/homepage.aspx A.S.P.E.N. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
• http://www.seedo.es/ Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
• http://www.asbs.org/ American Society for Metabolic and Bariatric Surgery
• http://www.who.int/nutrition/en/ World Health Organization
• Unión Vegetariana Española: http://www.unionvegetariana.org/
• http://www.seguridadalimentaria.com/
• http://www.obesity.org/
• http://www.adaner.org/ Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexía Nerviosa y Bulimia
• http://www.celiacscatalunya.org/
• http://www.celiacos.org/
• http://www.codinucat.cat. Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
• Academy of Nutrition and Dietetics: http://www.eatright.org/
• RED de Nutrición BASADA en la EVIDENCIA (RED NuBE): http://www.rednube.net/

Revistes
• http://revista.nutricion.org/
• http://ajcn.nutrition.org/
• http://jn.nutrition.org/
• http://advances.nutrition.org/

PDF