Castellano English
GUIA DOCENT
NUTRICIÓ
Coordinació:
OMS OLIU, GEMMA
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: NUTRICIÓ 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióNUTRICIÓ
Codi100642
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica2OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)9
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits0.63.94.5
Nombre de grups332
CoordinacióOMS OLIU, GEMMA
Departament/sTECNOLOGIA D'ALIMENTS
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ODRIOZOLA SERRANO, ISABEL ANDREAisabel.odriozola@udl.cat,6
OMS OLIU, GEMMAgemma.oms@udl.cat5,7
PIQUE FERRE, M. TERESAmariateresa.pique@udl.cat4,4
RUBIÓ PIQUÉ, LAURAlaura.rubio@udl.cat11,8
Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Saber a nivell metabòlic la utilització, modificació i eliminació dels nutrients en l’organisme humà.

2. Conèixer els factors que condicionen la ingesta i els requeriments nutricionals.

3. Saber quins son els requeriments nutricionals de l’ésser humà en les diferents etapes de la vida i situacions fisiològiques.

4. Saber els fonaments del metabolisme energètic i quins són els requeriments energètics de l’ésser humà en les diferents etapes de la vida i situacions fisiològiques.

5. Conèixer les diverses situacions de desequilibri nutricional, tant desnutricions com hipernutricions. Saber identificar l’etiologia de possibles dèficits nutricionals i saber determinar les situacions de risc per a desenvolupar malnutrició

6. Conèixer quins són els requeriments nutricionals i les recomanacions alimentàries en l'individu sa.

7. Conèixer quins són els organismes oficials, bases de dades i eines que permeten obtenir informació amb base científica en l’àmbit de la nutrició.

Competències significatives

1. Conèixer els nutrients, les seves funcions i la seva utilització metabòlica

2. Conèixer les bases de l’equilibri energètic i nutricional i la seva regulació

3. Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en la situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital

4. Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions quantitatives i qualitatives, del balanç energètic i nutricional

5. Expressar-se oralment i per escrit de forma correcta

6. Resoldre problemes de forma raonada, clara i crítica

7. Mostrar capacitat d’anàlisi i síntesis

Continguts fonamentals de l'assignatura

Mòdul 1 – Bases de la nutrició humana

 1. Conceptes fonamentals d’alimentació i nutrició.
 2. Ingestes dietètiques de referència, objectius nutricionals, guies alimentaries i estudis de consum d’aliments.
 3. Regulació i components del balanç energètic. Mètodes per mesurar la despesa energètica. Càlculs per mesurar els requeriments energètics.

Mòdul 2 – Macro i micronutrients: metabolisme, funcions i requeriments.

 1. Bases fisiològiques i bioquímiques de la Nutrició. Regulació de la ingesta i de la sacietat.
 2. Glúcids. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 3. Fibra dietètica. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 4. Proteïnes. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 5. Lípids. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 6. Aigua i electròlits. Funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 7. Vitamines hidrosolubles. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 8. Vitamines liposolubles. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 9. Minerals. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat..

Mòdul 3 – Nutrició Aplicada

 1. Nutrició en situacions fisiològiques especials: Gestació. Lactància. Menopausa.
 2. Nutrició en les diverses etapes de la vida I: Primera infància (0-3 anys). Desenvolupament fisiològic. Necessitats nutricionals. Lactància materna i artificial. Beikost o alimentació complementària.
 3. Nutrició en les diverses etapes de la vida II: Edat escolar i adolescència. Desenvolupament fisiològic. Necessitats nutricionals.
 4. Nutrició en diverses etapes de la vida II: l’envelliment. Canvis fisiològics. Necessitats nutricionals.
 5. Nutrició i activitat física. Necessitats nutricionals en l’exercici.
Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals

Aquestes es realitzaran amb tots els alumnes. Tenen com a finalitat donar una visió general dels continguts educatius relacionats amb els coneixements específics de l’assignatura, destacant-hi aquells aspectes que es relacionen amb l’adquisició de competències, referides a la nutrició bàsica i aplicada

Seminaris

Els seminaris es duran a terme a l’aula i s’han de realitzar en el grup que correspongui a cada alumne. Consistiran en activitats de resolució de casos pràctics, recerca d’informació, anàlisis i discussió, complementant els continguts desenvolupats a les classes magistrals. S’estimularà la participació i discussió dels alumnes.

Tutories

Aquestes es realitzaran en grups de 5-10 alumnes i s’han de fer en el grup assignat. Tindrà com a finalitat orientar els aprenentatges evitant la dispersió, clarificar dubtes i establir un diagrama conceptual de l’assignatura.

Activitats a l’aula d’informàtica

Hi haurà una sessió d’aula d’informàtica, en grups de 15-20 alumnes, per l’adquisició de coneixements sobre l’ús de bases de dades de nutrició que facilitarà la cerca d’informació en la realització del treball dirigit.

Pràctiques al laboratori

Les pràctiques de laboratori són obligatòries, es duran a terme en grups de 3-4 alumnes i tindran lloc als laboratoris del  Departament de Tecnologia d’Aliments.

És OBLIGATORI que els estudiants portin en el transcurs de les pràctiques docents:
•    Bata sanitària blanca UdL
Es pot adquirir  a la botiga  ÚDELS de la UdL
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera – Campus Cappont
Carrer de Jaume II, 67 baixos
25001 Lleida
http://www.publicacions.udl.cat/

Treballs dirigits

Es realitzarà un treball dirigit, en grups de 2-3 alumnes. El treball es realitzarà sobre un tema que prèviament s’haurà elegit d’una llista aportada pel professor. Cada grup entregarà un document escrit i farà una breu exposició oral a l’aula i haurà d’assistir a les tutories corresponents al seguiment del treball.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

  Activitat

Objectiu

Descripció

  Classes magistrals

 1-7

 Adquisició de coneixements sobre les bases de   la nutrició i nutrició aplicada en individus sans, valor nutritiu dels aliments

  Seminaris

 3-4

 Exposició, tractament y discussió de problemes  relacionats amb la nutrició

  Tutories

 1-7

 Orientar els aprenentatges clarificant els dubtes  sobre el contingut de l’assignatura

  Activitats aula informàtica

 

 7

 Ús de bases de dades de nutrició

  Pràctiques de laboratori

 5

 Absorció i metabolisme de nutrició

  Treballs dirigits

 3, 7

 Recerca d’informació sobre un tema de interès en nutrició humana.

Sistema d'avaluació

L’avaluació constarà de la mitja ponderada de 4 qualificacions, obtingudes a partir dels següents elements:

Classes magistrals (50%):    Es realitzaran 3 exàmens parcials de la part teòrica, amb preguntes tipus test i de resposta breu.

La mitja de les qualificacions de les proves escrites I, II i III ha de superar la nota de 5 per fer la mitja amb la resta de qualificacions. En cas que no s’aprovi alguna de les proves escrites, s’haurà de recuperar la part suspesa (<5) en la segona convocatòria. Per altra banda, els alumnes aprovats tindran opció a pujar nota en la segona convocatòria. Aquest tipus d’avaluació representarà el 50% de la nota final i s’haurà de superar per fer mitja amb la resta d’activitats, seminaris, pràctiques i treball.

Activitats proposades als seminaris: (30%)

La nota es calcularà a partir de la mitja aritmètica obtinguda a partir de les qualificacions obtingudes per l’alumne en les diferents activitats proposades als seminaris.

Treballs: (15%)

Es valorarà la realització d’un treball en grup dirigit. Les pautes i el tema seran facilitades pel professor durant el desenvolupament del curs. Un 10% de la nota del treball correspondrà a l’avaluació de la memòria escrita presentada pel grup. La resta de puntuació serà de la presentació oral dels treballs a classe (5%).

Pràctiques: (5%)

Es duran a terme en grups de 3-4 alumnes i tindran lloc als laboratoris del Departament de Tecnologia d’Aliments. Es valorarà la participació activa en les sessions i l’entrega de un petit informe en grup.

L'estudiant que ho desitgi tindrà dret a l'avaluació única mitjançant un examen on s'avaluarà les diferents activitats presencials (classes teòriques i seminaris). No obstant, serà requisit indispensable, l'assistència a pràctiques en les dates establertes i l'entrega del treball de l'assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres:

- Mataix, J. Nutrición y alimentación humana. I. Nutrientes y Alimentos. Ed. Ergon, Madrid, 2002
- Mataix, J. Nutrición y alimentación humana. II. Situaciones fisiológicas y patológicas. Ed. Ergon, Madrid. 2002.
- Gil, A. Tratado de nutrición. Tomo I. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la Nutrición. Ed. Medica Panamericana. 2ª Edición. 2010.
- Gil, A. Tratado de nutrición. Tomo III. Nutrición Humana en el Estado de Salud. Ed. Medica Panamericana. 2ª Edición. 2010.
- Gil Hernández, A.;  Ruíz-López, M.D.; Martínez de Victoria Muñoz, E. Nutrición y Salud. Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2018
- Moreiras O., Carbajal, A., Cabrera L., Cuadrado, C. Tablas de Composición de Alimentos. Guía de prácticas. Ediciones Pirámide. 16º Edición. 2013
- Brown, J.E. Nutrición en las diferentes etapas de la vida. Ed. McGraw-Hill, S.A.. 2006.
- Cervera, P., Clapés, J., Rigolfas, R. Alimentación y Dietoterapia (Nutrición Aplicada en la salud y la enfermedad). E. McGraw-Hill-Interamericana de España. 2004
- Hernández Rodríguez, M. i Sastre Gallego, A. Tratado de nutrición. Ed. Díaz de Santos, S.A., Madrid. 1999.
- Serra Majem, Ll.;  Aranceta Bartrina, J. Nutrición y salud pública. Ed. Masson (Elsevier), Barcelona. 2006.
- Salas-Salvadó, J.; Bonada i Sanjaume, A.; Trallero Casañas, R.; Saló i Solà, M. E.; Burgos Peláez, R. Nutrició y Dietética Clínica. 4rta Edición. Elsevier, Madrid, 2019

Pàgines web:

 

http://www.gencat.net/salut/acsa
http://www.nutricion.org
http://www.sennutricion.org
http://www.nal.usda.gov/fnic
http://www.seedo.es
http://www.fesnad.org
http://www.sennutricion.org
http://www.aedn.es
http://www.naos.aesan.mspsi.es/
http://www.nutricioncomunitaria.org

 

PDF