Castellano English
GUIA DOCENT
NUTRICIÓ
Coordinació:
OMS OLIU, GEMMA
Any acadèmic 2023-24
GUIA DOCENT: NUTRICIÓ 2023-24

Informació general de l'assignatura
DenominacióNUTRICIÓ
Codi100642
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica2OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)9
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits0.63.94.5
Nombre de grups321
CoordinacióOMS OLIU, GEMMA
Departament/sTECNOLOGIA, ENGINYERIA I CIÈNCIA D'ALIMENTS
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
OMS OLIU, GEMMAgemma.oms@udl.cat6,3
PEREA JOU, MARIA ISABELisabel.perea@udl.cat5,4
PROFESSOR PENDENT ASSIGNAR2,4
Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Saber a nivell metabòlic la utilització, modificació i eliminació dels nutrients en l’organisme humà.

2. Conèixer els factors que condicionen la ingesta i els requeriments nutricionals.

3. Saber quins son els requeriments nutricionals de l’ésser humà en les diferents etapes de la vida i situacions fisiològiques.

4. Saber els fonaments del metabolisme energètic i quins són els requeriments energètics de l’ésser humà en les diferents etapes de la vida i situacions fisiològiques.

5. Conèixer les diverses situacions de desequilibri nutricional, tant desnutricions com hipernutricions. Saber identificar l’etiologia de possibles dèficits nutricionals i saber determinar les situacions de risc per a desenvolupar malnutrició

6. Conèixer quins són els requeriments nutricionals i les recomanacions alimentàries en l'individu sa.

7. Conèixer quins són els organismes oficials, bases de dades i eines que permeten obtenir informació amb base científica en l’àmbit de la nutrició.

Competències

Competències Específiques
CE25 Conèixer els nutrients, les seves funcions i la seva utilització metabòlica
CE26 Conèixer les bases de l'equilibri energètic i nutricional i la seva regulació
CE27 Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa de l'cicle vital
CE32 Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions quantitatives i qualitatives, de l'balanç energètic i nutricional

Competències Generals
CG1 Reconèixer els elements essencials de la professió d'el dietista-nutricionista, incloent els principis ètics, responsabilitat legals i l'exercici de la professió aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, els seus hàbits, creences i cultures
CG3. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com la motivació per la qualitat.
CG4. Realitzar la comunicació de manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb la nutrició i els hàbits de vida.
CG5. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

Competències bàsiques
CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Transversals de la UdL
CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita
CT2 Dominar una llengua estrangera
CT3 Dominar les TIC
CT5. Adquirir nocions essencials de el pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Mòdul 1 – Bases de la nutrició humana

 1. Conceptes fonamentals d’alimentació i nutrició.
 2. Ingestes dietètiques de referència, objectius nutricionals, guies alimentaries i estudis de consum d’aliments.
 3. Regulació i components del balanç energètic. Mètodes per mesurar la despesa energètica. Càlculs per mesurar els requeriments energètics.

Mòdul 2 – Macro i micronutrients: metabolisme, funcions i requeriments.

 1. Bases fisiològiques i bioquímiques de la Nutrició. Regulació de la ingesta i de la sacietat.
 2. Glúcids. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 3. Fibra dietètica. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 4. Proteïnes. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 5. Lípids. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 6. Aigua i electròlits. Funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 7. Vitamines hidrosolubles. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 8. Vitamines liposolubles. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat.
 9. Minerals. Metabolisme, funcions i requeriments. Dèficit i toxicitat..

Mòdul 3 – Nutrició Aplicada

 1. Nutrició en situacions fisiològiques especials: Gestació. Lactància. Menopausa.
 2. Nutrició en les diverses etapes de la vida I: Primera infància (0-3 anys). Desenvolupament fisiològic. Necessitats nutricionals. Lactància materna i artificial. Beikost o alimentació complementària.
 3. Nutrició en les diverses etapes de la vida II: Edat escolar i adolescència. Desenvolupament fisiològic. Necessitats nutricionals.
 4. Nutrició en diverses etapes de la vida II: l’envelliment. Canvis fisiològics. Necessitats nutricionals.
Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals

Aquestes es realitzaran amb tots els alumnes. Tenen com a finalitat donar una visió general dels continguts educatius relacionats amb els coneixements específics de l’assignatura, destacant-hi aquells aspectes que es relacionen amb l’adquisició de competències, referides a la nutrició bàsica i aplicada.

Seminaris

Els seminaris es duran a terme en el grup que correspongui a cada alumne. Consistiran en activitats de resolució de casos pràctics, recerca d’informació, anàlisis i discussió, complementant els continguts desenvolupats a les classes magistrals. S’estimularà la participació i discussió dels alumnes.

Tutories

Aquestes es realitzaran en grups de 5-10 alumnes i s’han de fer en el grup assignat. Tindrà com a finalitat orientar els aprenentatges evitant la dispersió, clarificar dubtes i establir un diagrama conceptual de l’assignatura.

Activitats d’informàtica

Hi haurà una sessió d’informàtica, en grups de 15-20 alumnes, per l’adquisició de coneixements sobre l’ús de bases de dades de nutrició que facilitarà la cerca d’informació en la realització del treball dirigit.

Pràctiques al laboratori

Les pràctiques de laboratori són obligatòries, es duran a terme en grups de 3-4 alumnes.

És OBLIGATORI que els estudiants portin en el transcurs de les pràctiques docents:
•    Bata sanitària blanca UdL
Es pot adquirir  a la botiga  ÚDELS de la UdL
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera – Campus Cappont
Carrer de Jaume II, 67 baixos
25001 Lleida
http://www.publicacions.udl.cat/

Treballs dirigits

Es realitzarà un treball dirigit, en grups de 2-3 alumnes. El treball es realitzarà sobre un tema que prèviament s’haurà elegit d’una llista aportada pel professor. Cada grup entregarà un document escrit, haurà una breu exposició oral i assistir a les tutories corresponents al seguiment del treball.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

  Activitat

Objectiu

Descripció

  Classes magistrals

 1-7

 Adquisició de coneixements sobre les bases de   la nutrició i nutrició aplicada en individus sans, valor nutritiu dels aliments

  Seminaris

 3-4

 Exposició, tractament y discussió de problemes  relacionats amb la nutrició

  Tutories

 1-7

 Orientar els aprenentatges clarificant els dubtes  sobre el contingut de l’assignatura

  Activitats aula informàtica

 

 7

 Ús de bases de dades de nutrició

  Pràctiques de laboratori

 5

 Absorció i metabolisme de nutrició

  Treballs dirigits

 3, 7

 Recerca d’informació sobre un tema de interès en nutrició humana.

Sistema d'avaluació

L’avaluació constarà de la mitja ponderada de 4 qualificacions, obtingudes a partir dels següents blocs:

BLOC 1: Exàmens (50%).  Es realitzaran 2 exàmens parcials de la part teòrica, amb preguntes tipus test i de resposta breu.

La mitja de les qualificacions de les proves escrites I i II ha de superar la nota de 5 per fer la mitja amb la resta de qualificacions. En cas que no es superi el 5, s’haurà de recuperar l'examen suspés (<5) en la segona convocatòria. Per altra banda, els alumnes aprovats tindran opció a pujar nota en la segona convocatòria. Aquest tipus d’avaluació representarà el 50% de la nota final i s’haurà de superar per fer mitja amb la resta d’activitats, seminaris, pràctiques i treball.

BLOC 2: Activitats proposades i seminaris (30%)

La nota es calcularà a partir de la mitja aritmètica obtinguda a partir de les qualificacions obtingudes per l’alumne en les diferents activitats proposades.

BLOC 3: Treball (10%)

Es valorarà la realització d’un treball en grup dirigit. Les pautes i el tema seran facilitades pel professor durant el desenvolupament del curs. La nota del treball correspondrà a l’avaluació de la memòria escrita presentada pel grup i la presentació oral.

BLOC 4: Pràctiques (10%)

Es duran a terme en grups. Es valorarà la participació activa en les sessions i l’entrega d'un petit informe en grup.

En cas que algú s’aculli a l’avaluació alternativa, aquesta consistirà en 2 exàmens en les dates establertes pel centre, que ponderaran un 80% de la qualificació global de l’assignatura, així com el lliurament del treball de curs (10%) i la realització de les pràctiques (10%) en les dates previstes en el calendari acadèmic. 

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres:

- Mataix, J. Nutrición y alimentación humana. I. Nutrientes y Alimentos. Ed. Ergon, Madrid, 2002
- Mataix, J. Nutrición y alimentación humana. II. Situaciones fisiológicas y patológicas. Ed. Ergon, Madrid. 2002.
- Gil, A. Tratado de nutrición. Tomo I. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la Nutrición. Ed. Medica Panamericana. 2ª Edición. 2010.
- Gil, A. Tratado de nutrición. Tomo III. Nutrición Humana en el Estado de Salud. Ed. Medica Panamericana. 2ª Edición. 2010.
- Gil Hernández, A.;  Ruíz-López, M.D.; Martínez de Victoria Muñoz, E. Nutrición y Salud. Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2018
- Moreiras O., Carbajal, A., Cabrera L., Cuadrado, C. Tablas de Composición de Alimentos. Guía de prácticas. Ediciones Pirámide. 16º Edición. 2013
- Brown, J.E. Nutrición en las diferentes etapas de la vida. Ed. McGraw-Hill, S.A.. 2006.
- Cervera, P., Clapés, J., Rigolfas, R. Alimentación y Dietoterapia (Nutrición Aplicada en la salud y la enfermedad). E. McGraw-Hill-Interamericana de España. 2004
- Hernández Rodríguez, M. i Sastre Gallego, A. Tratado de nutrición. Ed. Díaz de Santos, S.A., Madrid. 1999.
- Serra Majem, Ll.;  Aranceta Bartrina, J. Nutrición y salud pública. Ed. Masson (Elsevier), Barcelona. 2006.
- Salas-Salvadó, J.; Bonada i Sanjaume, A.; Trallero Casañas, R.; Saló i Solà, M. E.; Burgos Peláez, R. Nutrició y Dietética Clínica. 4rta Edición. Elsevier, Madrid, 2019

Pàgines web:

 

http://www.gencat.net/salut/acsa
http://www.nutricion.org
http://www.sennutricion.org
http://www.nal.usda.gov/fnic
http://www.seedo.es
http://www.fesnad.org
http://www.sennutricion.org
http://www.aedn.es
http://www.naos.aesan.mspsi.es/
http://www.nutricioncomunitaria.org

 

PDF