Castellano English
GUIA DOCENT
AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL
Coordinació:
OMS OLIU, GEMMA
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióAVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL
Codi100640
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica2OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)3
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits10.81.2
Nombre de grups432
CoordinacióOMS OLIU, GEMMA
Departament/sTECNOLOGIA D'ALIMENTS
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
OMS OLIU, GEMMAgemma.oms@udl.cat2,1
RUBIO PIQUE, LAURAlaura.rubio@udl.cat6,7
Objectius acadèmics de l'assignatura
 1. Saber fer i interpretar la valoració nutricional d’un individu en diferents etapes fisiològiques.
 2. Conèixer els mètodes d’avaluació de la ingesta alimentària d’un individu.
 3. Conèixer els paràmetres antropomètrics i bioquímics per avaluar l’estat nutricional.
 4. Adquirir habilitats pràctiques en els mètodes disponibles per realitzar l’avaluació de l’estat nutricional individual i saber interpretar els resultats.

 

Competències

Competències Específiques
CE33 Planificar, realitzar i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes i / o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com a malalts
CE35 Identificar els problemes dietètic-nutricionals de l'pacient, així com els factors de risc
CE36 Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i malalts.
CE39 Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímiques i farmacològics en la valoració nutricional de l'malalt i en el seu tractament dietètic-nutricional

Competències Generals
CG1 Reconèixer els elements essencials de la professió d'el dietista-nutricionista, incloent els principis ètics, responsabilitat legals i l'exercici de la professió aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, els seus hàbits, creences i cultures
CG3. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com la motivació per la qualitat.
CG4. Realitzar la comunicació de manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb la nutrició i els hàbits de vida.
CG5. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

Competències bàsiques
CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Transversals de la UdL
CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita
CT3 Dominar les TIC
CT5. Aplicar la perspectiva de gènere a les tasques pròpies de l'àmbit professional

Continguts fonamentals de l'assignatura

Contingut teòric

 1. Components de l’avaluació nutricional. Història clínica i exploració física.
 2. Avaluació de la ingesta alimentària en la pràctica clínica.
 3. Avaluació antropomètrica i composició corporal de l’adult.
 4. Marcadors bioquímics de l’estat nutricional.
 5. Avaluació de la despesa energètica i de l’activitat física.

Activitats pràctiques

 1. Avaluació de la ingesta per diferents enquestes alimentàries.
 2. Avaluació de l’estat nutricional en edat pediàtrica.
 3. Avaluació de l’estat nutricional en edat avançada.
 4. Avaluació de l’estat nutricional en esportistes.
Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals

Aquestes es realitzaran amb tots els alumnes. Tenen com a finalitat donar una visió general dels continguts educatius relacionats amb els coneixements específics de l’assignatura, destacant-hi aquells aspectes que es relacionen amb l’adquisició de competències, referides a l’avaluació de l’estat nutricional de l’individu.

Seminaris

Els seminaris s’han de realitzar en el grup que correspongui a cada alumne. Consistiran en activitats de resolució de casos pràctics, recerca d’informació, anàlisis i discussió, complementant els continguts desenvolupats a les classes magistrals. S’estimularà la participació i discussió dels alumnes.

Pràctiques

Les pràctiques al laboratori són obligatòries, es faran en grups de 2 a 4 alumnes. S’haurà d’entregar un informe individual de pràctiques a la data prevista.

Es realitzaran activitats relacionades amb l’avaluació de l’estat nutricional d’un individu:

-  Avaluació física, antropomètrica i de composició corporal

-  Càlcul de la ingesta dietètica i necessitats energètiques

Pla de desenvolupament de l'assignatura

  Activitat

 Objectiu

  Descripció

  Classes magistrals

 1-4

  Adquisició de coneixements sobre els diferents components de l’avaluació de l’estat nutricional de l’individu: física, dietètica, antropomètrica i bioquímica.

  Seminaris

 1-4

  Exposició, tractament y discussió de casos d’avaluació de l’estat nutricional en diferents situacions fisiològiques

  Pràctiques de laboratori

 4

  Avaluació física, antropomètrica i de composició corporal d’un individu

Sistema d'avaluació

L’avaluació constarà de la mitja ponderada de 3 qualificacions, obtingudes a partir dels següents elements:

Classes magistrals (40%)

Es realitzaran 2 exàmens de la part teòrica, amb preguntes tipus test i de resposta breu.

La mitja de les qualificacions de les proves escrites I i II ha de superar la nota de 5 per fer la mitja amb la resta de qualificacions. En cas que no s’aprovi, s’haurà de recuperar els exàmens suspesos (<5) a la segona convocatòria. Per altra banda, els alumnes aprovats tindran opció a pujar nota en la segona convocatòria. Aquest tipus d’avaluació representarà el 40% de la nota final i s’haurà de superar per fer mitja amb la resta d’activitats, seminaris i pràctiques.

Seminaris i activitats proposades (35%)

La nota es calcularà a partir de la mitja aritmètica obtinguda a partir de les qualificacions obtingudes per l’alumne en les diferents activitats proposades.

Per tal d'avaluar els seminaris es tindràn en compte els següents criteris:

Assistència

Presentació de tasca

Opció a nota

Sí, abans de les 19:00h del dia següent al seminari

100%

Sí, entre les 19:00h del dia següent i 19:00h del 7è dia després del seminari

50%

No o fora de termini

0%

No

(amb justificant)

Sí, abans de les 19:00h del dia següent al seminari

100%

Sí, entre les 19:00 h del dia següent i 19:00h del 7è dia després del seminari

50%

No o fora de termini

0%

No

(sense justificant)

Sí, abans de les 19:00h del dia següent al seminari

50%

Sí, entre les 19:00h del dia següent i les 19:00h del 7è dia després del seminari

50%

No o fora de termini

0%

 

Pràctiques (25%)

Es realitzaran activitats relacionades amb l’avaluació nutricional en base a mesures antropomètriques. Es valorarà tant els aspectes formals, de contingut i especialment la discussió dels resultats a través d’un informe individual. També es tindrà en compte l'actitud de l'alumne durant el desenvolupament de les pràctiques.

-------

L'estudiant que ho desitgi tindrà dret a l'avaluació única mitjançant un examen on s'avaluarà les diferents activitats presencials (classes teòriques i seminaris). No obstant, serà requisit indispensable, l'assistència a pràctiques en les dates establertes

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres:
- de Girolami DH., Fundamentos de valoración nutricional y composición corporal., Buenos Aires: El Ateneo; 2009.
- Bezares Sarmiento, Vidalma del Rosario. Evaluación del estado de nutrición en el ciclo vital humano (2a. ed.) McGraw Hill; 2014.
- Sirvent Belando, José Enrique; Garrido Chamorro, Raúl Pablo. Valoración Antropométrica De Composición Corporal: Cineantropometría. Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE; 2009

PDF