Castellano English
GUIA DOCENT
AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL
Coordinació:
OMS OLIU, GEMMA
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióAVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL
Codi100640
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA / 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia2OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica2OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)3
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits10.81.2
Nombre de grups632
CoordinacióOMS OLIU, GEMMA
Departament/sTECNOLOGIA D'ALIMENTS
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
OMS OLIU, GEMMAgemma.oms@udl.cat4,8
PIQUE FERRE, M. TERESAmariateresa.pique@udl.cat1
RUBIÓ PIQUÉ, LAURAlaura.rubio@udl.cat4
TURMO IBARZ, ANAana.turmo@udl.cat1
Objectius acadèmics de l'assignatura
 1. Saber fer i interpretar la valoració nutricional d’un individu en diferents etapes fisiològiques.
 2. Conèixer els mètodes d’avaluació de la ingesta alimentària d’un individu.
 3. Conèixer els paràmetres antropomètrics i bioquímics per avaluar l’estat nutricional.
 4. Adquirir habilitats pràctiques en els mètodes disponibles per realitzar l’avaluació de l’estat nutricional individual i saber interpretar els resultats.
Competències significatives
 1. Dissenyar i portar a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.
 2. Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i fer el pla d'actuació dietètica
 3. Expressar-se oralment i per escrit de forma correcta
 4. Resoldre problemes de forma raonada, clara i crítica
 5. Mostrar capacitat d’anàlisi i síntesis
Continguts fonamentals de l'assignatura

Contingut teòric

 1. Components de l’avaluació nutricional. Història clínica i exploració física.
 2. Avaluació de la ingesta alimentària en la pràctica clínica.
 3. Avaluació antropomètrica i composició corporal de l’adult.
 4. Marcadors bioquímics de l’estat nutricional.
 5. Avaluació de la despesa energètica i de l’activitat física.

Seminaris pràctics

 1. Avaluació de la ingesta per diferents enquestes alimentàries.
 2. Avaluació de l’estat nutricional en edat pediàtrica.
 3. Avaluació de l’estat nutricional en edat avançada.
 4. Avaluació de l’estat nutricional en esportistes.
Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals

Aquestes es realitzaran amb tots els alumnes. Tenen com a finalitat donar una visió general dels continguts educatius relacionats amb els coneixements específics de l’assignatura, destacant-hi aquells aspectes que es relacionen amb l’adquisició de competències, referides a l’avaluació de l’estat nutricional de l’individu.

Seminaris

Els seminaris es duran a terme a l’aula i s’han de realitzar en el grup que correspongui a cada alumne. Consistiran en activitats de resolució de casos pràctics, recerca d’informació, anàlisis i discussió, complementant els continguts desenvolupats a les classes magistrals. S’estimularà la participació i discussió dels alumnes.

Pràctiques

Les pràctiques al laboratori són obligatòries, es faran en grups de 2 a 4 alumnes i tindran lloc al Departament de Tecnologia d’Aliments a la ETSEA o al Campus d’Igualada. S’haurà d’entregar un informe individual de pràctiques a la data prevista.

Es realitzaran activitats relacionades amb l’avaluació de l’estat nutricional d’un individu:

-  Avaluació física, antropomètrica i de composició corporal

-  Càlcul de la ingesta dietètica i necessitats energètiques

Pla de desenvolupament de l'assignatura

  Activitat

 Objectiu

  Descripció

  Classes magistrals

 1-4

  Adquisició de coneixements sobre els diferents components de l’avaluació de l’estat nutricional de l’individu: física, dietètica, antropomètrica i bioquímica.

  Seminaris

 1-4

  Exposició, tractament y discussió de casos d’avaluació de l’estat nutricional en diferents situacions fisiològiques

  Pràctiques de laboratori

 4

  Avaluació física, antropomètrica i de composició corporal d’un individu

Sistema d'avaluació

L’avaluació constarà de la mitja ponderada de 3 qualificacions, obtingudes a partir dels següents elements:

Classes magistrals (40%)

Es realitzaran 2 exàmens de la part teòrica, amb preguntes tipus test i de resposta breu.

La mitja de les qualificacions de les proves escrites Ii II ha de superar la nota de 5 per fer la mitja amb la resta de qualificacions. En cas que no s’aprovi alguna de les proves escrites, s’haurà de recuperar la part suspesa (<5) en la segona convocatòria. Per altra banda, els alumnes aprovats tindran opció a pujar nota en la segona convocatòria. Aquest tipus d’avaluació representarà el 40% de la nota final i s’haurà de superar per fer mitja amb la resta d’activitats, seminaris i pràctiques.

Activitats proposades als seminaris (30%)

La nota es calcularà a partir de la mitja aritmètica obtinguda a partir de les qualificacions obtingudes per l’alumne en les diferents activitats proposades als seminaris.

Pràctiques (30%)

Es duran a terme en grups de 3-4 alumnes i tindran lloc al Departament de Tecnologia d’Aliments o al Campus d’Igualada. Es realitzaran activitats relacionades amb l’avaluació nutricional en base a tècniques antropomètriques. Es valorarà tant els aspectes formals, de contingut i especialment la discussió dels resultats a través d’un informe individual (20%). La resta de la nota correspondrà a la valoració del desenvolupament de les pràctiques (10%).

L'estudiant que ho desitgi tindrà dret a l'avaluació única mitjançant un examen on s'avaluarà les diferents activitats presencials (classes teòriques i seminaris). No obstant, serà requisit indispensable, l'assistència a pràctiques en les dates establertes

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres:
- de Girolami DH., Fundamentos de valoración nutricional y composición corporal., Buenos Aires: El Ateneo; 2009.
- Bezares Sarmiento, Vidalma del Rosario. Evaluación del estado de nutrición en el ciclo vital humano (2a. ed.) McGraw Hill; 2014.
- Sirvent Belando, José Enrique; Garrido Chamorro, Raúl Pablo. Valoración Antropométrica De Composición Corporal: Cineantropometría. Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE; 2009

PDF