Castellano English
GUIA DOCENT
INTERACCIÓ FÀRMAC-NUTRIENT
Coordinació:
TABERNER BONASTRE, PILAR
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: INTERACCIÓ FÀRMAC-NUTRIENT 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióINTERACCIÓ FÀRMAC-NUTRIENT
Codi100639
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)3
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits1.51.5
Nombre de grups21
CoordinacióTABERNER BONASTRE, PILAR
Departament/sMEDICINA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantHores globals del alumne: 75 hores
Hores presencials: 30 hores
Hores magistrals: 15 hores
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'impartició Català/castellà
Distribució de crèdits PRAULA: 1,5 crèdits
TEORIA: 1,5 crèdits
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
MARTINEZ CASTRO, BEATRIZbeatriz.martinez@udl.cat,5
NEVOT BLANC, MARIAmaria.nevot@udl.cat3
TABERNER BONASTRE, PILARpilar.taberner@udl.cat1
Informació complementària de l'assignatura

Les interaccions entre fàrmac i nutrient constituïen un problema de gran importància en la pràctica clínica, ja que poden alterar l’estat nutricional del individu o la resposta farmacològic. Aquestes interaccions son difícils de detectar i identificar, i la seva importància dependrà de les característiques del medicament i del pacient.

Els temes a tractar amb aquesta assignatura són de màxima actualitat ja que els fàrmacs son cada vegada més específics, i la població és més major, utilitza un major nombre de fàrmacs i durant períodes més prolongats de temps. A més, hi ha que tindre en compte que hi ha un augment del consum d’aliments funcionals, fitoteràpia i suplements alimentaris, que en la majoria de les ocasions son percebuts com innocus pels pacients i, no obstant això, poden donar lloc a interaccions importants. Així mateix, també hem de tindre en compte les possibles interacciones dels fàrmacs amb el suport nutricional artificial tant a nivell hospitalari com domiciliari.

Les interaccions entre fàrmacs i nutrients son bidireccionals. Per una banda, es pot alterar l’estat nutricional del individu i, per altra banda, l’eficàcia o seguretat del tractament farmacològic.

Per tant, és necessari que els estudiants del Grau de Nutrició Humana i Dietètica tinguin coneixements de les possibles interaccions, per intentar evitar-les o detectar-les en cas de que es presentin.

Aquesta assignatura requereix posseir coneixements de Farmacologia, i donat que és la primera vegada que l’estudiant del Grau entra en contacte amb aquest tema, es tractaran conceptes de aquesta assignatura per a que el alumne pugui obtenir una major compressió de l’assignatura.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els alumnes que superen aquesta assignatura han d’haver assolit els següents objectius docents:

Competències

 

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

CONTINGUTS TEÒRICS

 

Tema

Descripció

Hores

Professor

1

Introducció a la farmacologia

1

 

2

Farmacocinètica (Absorció, distribució, metabolisme i eliminació) i farmacodinàmica

1

 

3

Formes farmacèutiques. Vies d’administració

1

 

4

Reaccions adverses. Farmacovigilància

1

 

5

Interaccions farmacològiques: farmacocinètiques i farmacodinàmiques

1

 

6

Interaccions fàrmac-aliment de tipus farmacocinètica i farmacodinàmica

1

 

7

Fàrmacs i electròlits (sodi, magnesi i potassi)

1

 

8

Interaccions patològics més prevalents: cardiopatia (hipertensió, insuficiència cardíaca...), diabetis, dislipèmies, sistema nerviós central

1

 

9

Interaccions fàrmac-aliment en anorèxia i obesitat: andrògens i anabolitzants. Estrògens i progestàgens. Anticonceptius

1

 

10

Interaccions fàrmac-aliment en situacions especials: pediatria, embaràs, lactància, geriatria, SIDA, càncer i trasplantes d’òrgans

1

 

11

Interaccions dels fàrmacs amb additius, contaminats, tabac i alcohol

1

 

12

Interaccions dels fàrmacs amb les plantes medicinals

1

 

13

Interaccions dels fàrmacs amb la nutrició artificial

1

 

14

Efectes dels fàrmacs sobre l’estat nutricional

1

 

15

Efectes de l’estat nutricional sobre l’efecte dels fàrmacs

1

 

 

CONTINGUTS PRÀCTICS

 

Es programaran 14 hores de seminaris, distribuïdes en 7 seminaris de 2 hores de duració cadascú. Es dividiran els alumnes en grups.

 

Seminari 1: Fonts d’informació de medicaments i interaccions

Seminari 2: Resolució de problemes tipus farmacocinètic relacionats amb els temes impartits. Seminari 3: Interaccions amb el suc de pomelo i altres

Seminari 4: Interaccions d’anticoagulants i fàrmacs

Seminari 5: Interaccions d’antibiòtics i fàrmacs

Seminari 6: Interaccions de plantes medicinals, aliments i fàrmacs

Seminari 7: Interaccions en el pacient oncològic  

Eixos metodològics de l'assignatura

Per assolir els objectius i adquirir les competències atribuïdes es programaran les següents activitats:

Es realitzen amb tots els alumnes i no son obligatòries. Tenen com a finalitat aportar una visió general dels continguts educatius relacionats amb els coneixements específics de l’assignatura, destacant els aspectes relacionats amb l’adquisició de competències. La transmissió d’informació es realitzarà mitjançant exposició oral i el suport de presentacions en format pdf (que l’alumne tindrà a la seva disposició en el campus virtual). Les classe pondran ser presencials o virtuals.

 

Es programaran seminaris en dos grups i seran d’assistència obligatòria. Aquests consisteixen en la realització d’activitats complementaries amb l’objectiu de profunditzar en els aspectes tractats en la matèria. L’alumne haurà de resoldre problemes plantejats mitjançant treball personal i en equip.

 

Tindran com a finalitat posar en comú els continguts temàtics, orientar l’aprenentatge, clarificar dubtes i establir un diagrama conceptual. És una activitat que es realitzarà a petició dels alumnes contactant prèviament amb la professora corresponent a través del correu electrònic.

Sistema d'avaluació

Continguts teòrics

80% de la nota final

Continguts pràctics

20% de la nota final

Examen test amb resposta múltiple

Assistència controlada i treballs

 

1er control: 40 %

2on control: 40 %

Seminaris: 20 %

Bibliografia i recursos d'informació

Farmacología básica y clínica / Velázquez; P. Lorenzo ... [et al.]. Panamericana; 2005

Versió paper: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1191262?lang=cat

 

Farmacología clínica y terapéutica médica 4ª ed. / colaboradores: A. Velasco Martín, A. Alsásua del Valle, A. Carvajal García-Pando. McGraw-Hill Interamericana. 2004

Versió electrònica:

https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1330123?lang=cat

 

Introducción a las Interacciones Farmacológicas / Coordinado por Lourdes Girona Brumós. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 2013

Versió electrònica:  https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1330123?lang=cat

 

Aguilar Ros A. Biofarmacia y farmacocinética : ejercicios y problemas resueltos. Elsevier; 2008

Versió paper

 

Alvariza, Silvana ;Bentancur, Camilo. Guía de Farmacocinética. Universidad de la República   2010

Versió electrònica (directe plataforma Proquest):

https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=5213845

 

Baños Díez J-E, Farré Albaladejo M. Principios de farmacología clínica : bases científicas de la utilización de medicamentos. Masson; 2002

Versió paper: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1152677?lang=cat

 

Balada Nicolau, Ferran ;Márquez Vega, Cristina. Farmacología y endocrinología del comportamiento. Editorial UOC   2012

Versió electrònica (directe plataforma Proquest):

https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=3207937

 

Ballesteros Pomar M.D. Interacción entre dieta y fármacos. Ediciones Díaz de Santos   2010

Versió electrònica (directe plataforma Proquest):

https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=3206145

 

Birkett D.J. Farmacocinética fácil: revisado. McGraw-Hill Interamericana. 2005

Versió electrònica (directe plataforma Proquest):

https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=3192791

 

Blade Font A, Ordorica Vargas J.G. Apuntes sobre mecanismos de acción de fármacos: farmacología. Instituto Politécnico Nacional  Instituto Politécnico Nacional. 2010

Versión electrònica (directo plataforma Proquest): https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=3187661

 

Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman las bases farmacológicas de la terapéutica. McGrawHill; 2012

Versió paper: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1316847?lang=cat

 

Claramunt Vallespí R.M., Cabildo Miranda M.P. Fármacos y medicamentos. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2015

Versió electrònica (directe plataforma Proquest):

https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=3430560

 

Flórez J, Armijo JA, Mediavilla A. Farmacologia humana. Elsevier Masson,; 2014

Versió paper: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1315854?lang=cat

Versió electrònica: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1351447?lang=cat

 

Frankel, Eric H. ;Wolfe, Jonathan J. Handbook of Food-Drug Interactions. CRC Press LLC   2003

Versió electrònica (directe plataforma Proquest):

https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=2010200

 

Jaramillo González, Francisco. Toxicología básica. Universidad Autónoma de Aguascalientes   2006

Versió electrònica (directe plataforma Proquest):

https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=3214714

 

Kalant H, Roschlau WHE, Sánchez Monsiváis RI. Principios de farmacología médica. Oxford; 2002

Versió paper: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1154500?lang=cat

 

Katzung, Bertram G. ;Masters, Susan B. Farmacología básica y clínica (11a. ed.). McGraw-Hill Interamericana   2010

Versió electrònica (directe plataforma Proquest):

https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=4385676

 

Lorenzo Fernández P de. Velázquez farmacología básica y clínica Editorial Médica Panamericana,; 2017

Versió paper: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1367655?lang=cat

 

Mestres Miralles C, Duran Hortolà M. Farmacología en Nutrición.  Editorial Médica Panamericana; 2011

Versió paper: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1346410?lang=cat

 

Page C. Lo esencial en farmacología. Elsevier, 2019

Versió paper: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1375927?lang=cat

 

Rang H, Dale M.           Farmacologia: Rang y Dale 8ª ed. Elsevier.2016

Versió paper: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1335926?lang=cat

 

Gil A. Tratado de nutrición. Editorial Médica panamericana. 2017

Versió paper: https://discovery.udl.cat/iii/encore/record/C__Rb1348999?lang=cat

 

 

 

PDF