Castellano English
GUIA DOCENT
DIETÈTICA APLICABLE
Coordinació:
BARAHONA VIÑES, MARIA ANTONIA
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: DIETÈTICA APLICABLE 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióDIETÈTICA APLICABLE
Codi100636
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OPTATIVAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica3OPTATIVAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)3
Tipus d'activitat, crèdits i grupsLa consulta no ha retornat resultats
CoordinacióBARAHONA VIÑES, MARIA ANTONIA
Departament/sTECNOLOGIA D'ALIMENTS
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant40% presencial i 60% no presencial
Idioma/es d'imparticiócatalà / castellà
Distribució de crèdits30 hores presencials en classes magistrals amb resolució de problemes i casos pràctics
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BARAHONA VIÑES, MARIA ANTONIAantonieta.barahona@udl.cat0
Objectius acadèmics de l'assignatura

Saber elaborar una historia dietètica en població sana, amb les diverses situacions fisiològiques de la vida o amb persones amb diverses patologies.

Poder avaluar i elaborar dietes i menús en concordança amb la situació fisiològica, les ingestes recomanades i les guies alimentàries de forma manual i/o amb programa informàtic.

 

Competències significatives

Elaborar i interpretar una historia dietètica en persones sanes o malaltes 

Planificar, confeccionar i fer seguiment  de les dietes en individus sans o amb patologies de forma individualitzada

Planificar i confeccionar dietes i menús en col·lectivitats 

Desenvolupar programes i guies d'educació nutricional 

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

Dieta durant el primer any de vida. Distribució i formulació dietètica. Alimentació complementaria. 

Dietes en etapa infantil i escolar. Guia per a la confecció de menú. Menús escolars. Importància de l’esmorzar.

Dieta en l’adolescència. Hàbits alimentaris: menjar ràpid, snaks, alcohol. Recomanacions en l'adolescent esportista. 

Dieta en l'embarassada. Distribució de la dieta. Control de pes. Aliments aconsellats

Dieta en l'etapa de lactància. Importància de la lactància materna. Preparats per la lactància de continuació 

Dieta en l'adult sa (home / dona) . Dieta equilibrada, saludable. dietes adaptades a horaris o treballs a torns.

Dieta en l'envelliment. Adaptació de l’alimentació . distribució de la dieta. Aspectes culinaris. Menús geriàtrics 

Dieta en la pràctica esportiva. Dieta en l'esport de competició 

Dieta per perdre pes. Dieta en obesitat. Recomanacions. Dietes hipocalòriques: equilibrades o  desequilibrades.

Dieta vegetarianes. Dietes macrobiòtiques. Dietes dissociades. Dietes folklòriques.

Tòpics i mites en les dietes. Aliments, plantes, herbes i fàrmacs potencialment miraculosos.

A considerar, propostes de temes referides per l'alumnat 

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

 

No hi ha classes teòriques exclusivament , tot i que pot haver un temps d'explicació inicial, la resta d'horari serà  treball de l'alumne. 

Classes magistrals on es presentaran les recomanacions nutricionals i les guies alimentaries per al col·lectiu del cas i tot seguit els alumnes resoldran la proposta de dieta de forma individualitzada o per grups.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Es realitzarà una sessió setmanal de 2 hores, amb resolució dels casos presentats que s’entregaran al acabar la sessió.

Es faran propostes als alumnes de treballs individuals per entregar i/o exposar  el alguna sessió a classe.

Sistema d'avaluació


S'avaluaran les entregues i  les exposicions  dels treballs realitzats.

Es farà un examen final amb resolució de casos.

Bibliografia i recursos d'informació

• CERVERA, (2004). Alimentación y dietoterápia (Nutrición aplicada en la salud y la enfermedad) 4ª Ed. Interamericana McGraw-Hill.

• CESNID (2008). Tablas de composición de alimentos por medidas caseras de consumo habitual en España. Ed McGraw-Hill, Madrid.

• González Gallego J, Sánchez Collado P, Mataix Verdu J. (2011).

Nutrición en el deporte: ayudas ergogénicas y dopaje (2011) Díaz de Santos: Fundación Universitaria Iberoamericana. Madrid

• MAHAN L K. Y ARLIN M. (2009). Nutrición y dietética de Krauser. 12ª ed. Elsevier Masson. Barcelona.

.MARTINEZ HERNÁNDEZ A, PORTILLO BAQUEDANO M DEL P (2011). Fundamentos teórico-prácticos de nutrición y dietética. Ed. Panamericana. Madrid

• MELVIN H. W (2005). Nutrición para la salud, la condición física y el deporte

• MUÑOZ M. ARANCETA J. GARCÍA-JALON I. (2004) Nutrición y dietoterapia. Ed. EUNSA. Ediciones Universidad de Navarra.

Enllaços

http://www.aesan.msc.es/ http://www.nutricion.org/

http://www.who.int/es/ http://www.fao.org/food/nutrition/es/

http://www.juntadeandalucia.es/salud/

Estrategia NAOS: http://www.naos.aesan.msps.es/

Programa PERSEO: http://www.perseo.aesan.msps.es/

http://www.primeraescuela.com/themesp/nutricion.htm

SENBA: http://www.senba.es/recursos/tablas_comp_alim.htm http://www.consumer.es/alimentacion/

PDF