Castellano English
GUIA DOCENT
TREBALL DE FI DE GRAU
Coordinació:
ERITJA SÁNCHEZ, NÚRIA
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: TREBALL DE FI DE GRAU 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióTREBALL DE FI DE GRAU
Codi100631
Semestre d'imparticióINDEFINIDA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia5OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatTFG
Nombre de crèdits6
Nombre de grups0
CoordinacióERITJA SÁNCHEZ, NÚRIA
Departament/sMEDICINA EXPERIMENTAL
Idioma/es d'imparticióCatalà/ Castellà

Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ALCANTARA TADEO, ANTONIOantonio.alcantara@udl.cat0
ERITJA SÁNCHEZ, NÚRIAnuria.eritja@udl.cat0
HERNANDEZ JOVER, TERESAteresa.hernandez@udl.cat0
MIAS CARBALLAL, MARI CARMEcarme.mias@udl.cat0
MORENO CASTILLA, CRISTINAcristina.moreno@udl.cat0
RUBIO FERRAZ, MARIA PUYpuy.rubio@udl.cat0
SALA MARTI, NURIAnuria.sala@udl.cat0
SALAMERO TEIXIDÓ, LAURAlaura.salamero@udl.cat0
SERRANO CASASOLA, JOSÉ CARLOS ENRIQUEjosecarlos.serrano@udl.cat0
SERVIA GOIXART, LUISlluis.servia@udl.cat0
SOLIVA FORTUNY, ROBERT CARLESrobert.soliva@udl.cat0
ZAPATA ROJAS, AMALIAamalia.zapata@udl.cat0
Informació complementària de l'assignatura

1. Introducció a l’assignatura i contextualització dins de l’ensenyament

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, indica que tots els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un Treball Fi de Grau, que ha de formar part del pla d'estudis. El treball de fi de grau és de caràcter transversal i té com a objectiu que l'alumne/a comprenga una bona part dels continguts formatius de la titulació.

El Treball de Fi de Grau s'ha de fer de manera individual amb l'autorització d'un professor/a, de la Universitat de Lleida. L'elaboració el treball de Fi de Grau ha de fomentar i potenciar l'adquisició de competències transversals que es troben intrínsecament relacionades amb la formació d'un professional de la salut i facilitar que l'alumne:

2. Selecció del tema d'Investigació

El Grau de Nutrició Humana i Dietètica té com a objectiu general la formació de professions capacitats per al desenvolupament d'activitats orientades a la planificació de l'alimentació de persones concretes o grups, adequades a les necessitats fisiològiques i, si escau patològic, i d'acord amb els principis de protecció i promoció de la salut, prevenció de malalties i tractament dietètic-nutricional quan així es precisi. En aquest sentit es descriuen 6 àmbits d'actuació del professional de la nutrició, els quals es llisten a continuació:

3. Selecció de Tutor de Treball

Es poden seleccionar com a tutor/a del treball qualsevol personal docent adscrit a la Universitat de Lleida i que realitzin treballs d'investigacions relacionats amb els àmbits d'estudi descrits prèviament. La coordinació ficarà a disposició dels alumnes un llistat amb propostes de realitzaciio de TFG amb els tutors corresponents. Però l'elecció del tutor (que compleixi amb els requeriment abans esmentats) serà responsabilitat del alumne/a.

Les tutories s'han de presentar a la Coordinació del Grau de Nutrició Humana i Dietètica, la Sol·licitud d'Aprovació de Treball de Recerca degudament emplenada (Annex 1). Aquesta sol·licitud serà estudiada i aprovada per el/la Corrdinador/a del Grau de Nutrició.

El tutors del TFG tindran com a responsabilitat

  1.  Vetllar per que els TFG assoleixin els requisits formals, teòric i tècnics per a cada tipus de treball.
  2.  Autoritzar la defensa del treball, certificant que està en condicions d’esser defensat
  3.  Vigilar pel compliment dels requisits bio-ètics que impliqui la realització del TFG
  4. Formar part del tribunal avaluador de defensa Oral del TFG, conjuntament amb dos membres docents més

4. Elaboració i presentació dels treballs de recerca

Els treballs de recerca de caràcter científic divulgatiu han de ser presentats a la Coordinació del Grau de Nutrició Humana i Dietètica com a mínim 1 mes abans de la data de Convocatòria General per a la Defensa de Treball de Fi de Grau.

La tipologia del treballs inclou:

  1. Elaboració d’un treball de recerca. Consisteix en la realització per part de l’estudiant del protocol d’un treball de recerca inèdit englobat dins dels 6 àmbits d’actuació del professional de la Nutrició humana i la Dietètica. (Recomanat)
  2. Treballs de revisió, catalogació i recerca bibliogràfica. Consisteix en una avaluació critica i documentada de l’estat de la qüestió d’un tema concret de recerca bàsica o aplicada dins dels 6 àmbits d’actuació del professional de la nutrició i la dietètica. S’inclouen en aquesta modalitat els treballs basats en metaanàlisis de resultats publicats que tinguin interès en el camp Nutrició Humana i la Dietètica.
  3. Innovació o emprenedoria relacionada en l’àmbit de la nutrició humana i de l’alimentació. S’inclouen en aquesta modalitat idees o plans de negocis relacionats amb productes, processos o activitats de negoci o la elaboració de la documentació d’una patent (Know-how) relacionades amb l’àmbit de la Nutrició humana i la Dietètica.
  4. Disseny d’un projecte de recerca. Consisteix en l’elaboració d’un projecte escrit de recerca bàsica o aplicada que haurà de seguir els models i formularis establerts en les convocatòries competitives.
  5. Projecte de divulgació científica. Consisteix en l’ elaboració de material divulgatiu, utilitzant comunicació escrita o les TICS, d’un tema o temàtica científica que tingui interès social i que vagi adreçat al públic general.

A més a més, tots els treballs presentats hauran de seguir el següent esquema de formulació

Un cop el·laborats els treballs, aquests s'han de presentar de forma presencial al coordinador/a de l'assignatura en format digital així com 3 còpies en paper (2 per a membres del tribunal i 1 per al tutor). Conjuntament amb els treball escrit, l'alumne/a haurà de presentar el document dades del treball (Annex 2) així com el document d'autorització per la presentació del treball signada pel tutor del treball (Annex 3). 

En cas que no sigui possible degut a situacions socio-sanitaries generades per la nova pandèmia SARS-coV-2 (Covid-19) o altres que es puguin derivar; els alumnes presentaràn només la copia electronica del treball així com el document dades del treball i autorització del tutor signada, a través d'una activitat que s'obrirà a tal efecte al campus virtual. 

Els treballs escrits que no passin la fase d'avaluació no seran defensats davant el tribunal i han de ser re-elaborats fins a la seva aprovació.

Es realitzaran dues convocatòries anuals per a la presentació i defensa de Treballs de Fi de Grau (juny-juliol i setembre). La comissió seleccionarà un tribunal ad hoc als temes de Treball de Fi de Grau presentats.

5. Avaluació

L'avaluació del Treball de Fi de Grau consta de 2 parts:

El treball escrit tindrà una ponderació del 60% de la nota final i serà avaluat per 3 professors/es adscrits/es al Treball de fi de Grau (Tutor/a més dos professors no tutors del treball). Es realitzarà la següent ponderació a cada apartat:

El tribunal d'avaluació de la Defensa del Treball de Fi de Grau constarà de 3 membres (Tutor/a més dos professors no tutors del treball). Cada membre realitzarà una avaluació individual del treball presentat i la nota final serà la mitjana dels tres membres del tribunal. La defensa oral tindrà una ponderació del 40% de la nota final. Es tindrà en compte els següents aspectes:

 

PDF