Castellano English
GUIA DOCENT
TREBALL DE FI DE GRAU
Coordinació:
ERITJA SANCHEZ, NURIA
Any acadèmic 2023-24
GUIA DOCENT: TREBALL DE FI DE GRAU 2023-24

Informació general de l'assignatura
DenominacióTREBALL DE FI DE GRAU
Codi100631
Semestre d'imparticióINDEFINIDA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia5OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatTFG
Nombre de crèdits6
Nombre de grups1
CoordinacióERITJA SANCHEZ, NURIA
Departament/sMEDICINA EXPERIMENTAL
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellano
English

Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BARAHONA VIÑES, MARÍA ANTONIAantonieta.barahona@udl.cat,5
BER MIR, MARIONAmariona.ber@udl.cat,5
BORDALBA GOMEZ, JUAN RAMONjoanramon.bordalba@udl.cat,5
DE LA TORRE RUIZ, M. ANGELESmariaangeles.delatorre@udl.cat,5
DELASPRE , FABIENfabien.delaspre@udl.cat,5
ERITJA SANCHEZ, NURIAnuria.eritja@udl.cat1
FOLGUERA BAIX, JAUMEjaume.folguera@udl.cat,5
HERNANDEZ GARCIA, CRISTIAN DIDIERdidier.hernandez@udl.cat5
HERNANDEZ JOVER, TERESAteresa.hernandez@udl.cat2
HUGUET MIGUEL, ANNAanna.huguet@udl.cat1
LAPLANA LAFAJA, MARINAmarina.laplana@udl.cat2,5
LECUBE TORELLO, ALBERTalbert.lecube@udl.cat1
MACIA PUIG, MARIA ALBAalba.macia@udl.cat,5
MARTINEZ OLMEDO, NAILAnaila.martinez@udl.cat,5
MIAS CARBALLAL, MARI CARMEcarme.mias@udl.cat,5
NEVOT BLANC, MARIAmaria.nevot@udl.cat,5
OMS OLIU, GEMMAgemma.oms@udl.cat1,5
PIQUE FERRE, M. TERESAmariateresa.pique@udl.cat2,5
RUBIO PIQUE, LAURAlaura.rubio@udl.cat1
SALAMERO TEIXIDO, LAURAlaura.salamero@udl.cat1
SALVIA TRUJILLO, LAURAlaura.salvia@udl.cat1
SERRANO CASASOLA, JOSE CARLOS ENRIQUEjosecarlos.serrano@udl.cat2,25
SOLIVA FORTUNY, ROBERT CARLESrobert.soliva@udl.cat,5
SÁNCHEZ PEÑA, ENRIQUE-JOSÉesanchez@irblleida.cat,5
TARABAL MOSTAZO, OLGAolga.tarabal@udl.cat1
TRUJILLANO CABELLO, JOSE JAVIERjavier.trujillano@udl.cat,5
VAQUEIRO DE CASTRO ALVES, RUI CARLOSrui.alves@udl.cat,25
Competències

Competències

CE55: Presentació i defensa davant del tribunal universitari de un projecte de fi de grau, constistent en un exercivi d'integració dels continuts formatius rebuts i les competències adquirides.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Contingut

1. Introducció a l’assignatura i contextualització dins de l’ensenyament

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, indica que tots els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un Treball Fi de Grau, que ha de formar part del pla d'estudis. El treball de fi de grau és de caràcter transversal i té com a objectiu que l'alumne/a comprenga una bona part dels continguts formatius de la titulació.

El Treball de Fi de Grau s'ha de fer de manera individual amb l'autorització d'un professor/a, de la Universitat de Lleida. L'elaboració el treball de Fi de Grau ha de fomentar i potenciar l'adquisició de competències transversals que es troben intrínsecament relacionades amb la formació d'un professional de la salut i facilitar que l'alumne:

Pla de desenvolupament de l'assignatura

2. Selecció del tema d'Investigació

El Grau de Nutrició Humana i Dietètica té com a objectiu general la formació de professions capacitats per al desenvolupament d'activitats orientades a la planificació de l'alimentació de persones concretes o grups, adequades a les necessitats fisiològiques i, si escau patològic, i d'acord amb els principis de protecció i promoció de la salut, prevenció de malalties i tractament dietètic-nutricional quan així es precisi. En aquest sentit es descriuen 6 àmbits d'actuació del professional de la nutrició, els quals es llisten a continuació:

3. Selecció de Tutor de Treball

Es poden seleccionar com a tutor/a del treball qualsevol personal docent adscrit a la Universitat de Lleida i que realitzin treballs d'investigacions relacionats amb els àmbits d'estudi descrits prèviament. La coordinació ficarà a disposició dels alumnes un llistat amb propostes de realitzaciio de TFG amb els tutors corresponents. Però l'elecció del tutor (que compleixi amb els requeriment abans esmentats) serà responsabilitat del alumne/a.

Les tutories s'han de presentar a la Coordinació del Grau de Nutrició Humana i Dietètica, la Sol·licitud d'Aprovació de Treball de Recerca degudament emplenada (Annex 1). Aquesta sol·licitud serà estudiada i aprovada per el/la Corrdinador/a del Grau de Nutrició.

El tutors del TFG tindran com a responsabilitat

  1.  Vetllar per que els TFG assoleixin els requisits formals, teòric i tècnics per a cada tipus de treball.
  2.  Autoritzar la defensa del treball, certificant que està en condicions d’esser defensat
  3.  Vigilar pel compliment dels requisits bio-ètics que impliqui la realització del TFG
  4. Formar part del tribunal avaluador de defensa Oral del TFG, conjuntament amb dos membres docents més

 

4. Elaboració i presentació dels treballs de recerca

Els treballs de recerca de caràcter científic divulgatiu han de ser presentats a la Coordinació del Grau de Nutrició Humana i Dietètica com a mínim 1 mes abans de la data de Convocatòria General per a la Defensa de Treball de Fi de Grau.

La tipologia del treballs inclou:

  1. Elaboració d’un treball de recerca. Consisteix en la realització per part de l’estudiant del protocol d’un treball de recerca inèdit englobat dins dels 6 àmbits d’actuació del professional de la Nutrició humana i la Dietètica. (Recomanat)
  2. Treballs de revisió, catalogació i recerca bibliogràfica. Consisteix en una avaluació critica i documentada de l’estat de la qüestió d’un tema concret de recerca bàsica o aplicada dins dels 6 àmbits d’actuació del professional de la nutrició i la dietètica. S’inclouen en aquesta modalitat els treballs basats en metaanàlisis de resultats publicats que tinguin interès en el camp Nutrició Humana i la Dietètica.
  3. Innovació o emprenedoria relacionada en l’àmbit de la nutrició humana i de l’alimentació. S’inclouen en aquesta modalitat idees o plans de negocis relacionats amb productes, processos o activitats de negoci o la elaboració de la documentació d’una patent (Know-how) relacionades amb l’àmbit de la Nutrició humana i la Dietètica.
  4. Disseny d’un projecte de recerca. Consisteix en l’elaboració d’un projecte escrit de recerca bàsica o aplicada que haurà de seguir els models i formularis establerts en les convocatòries competitives.
  5. Projecte de divulgació científica. Consisteix en l’ elaboració de material divulgatiu, utilitzant comunicació escrita o les TICS, d’un tema o temàtica científica que tingui interès social i que vagi adreçat al públic general.

A més a més, tots els treballs presentats hauran de seguir el següent esquema de formulació

Un cop el·laborats els treballs, aquests s'han de presentar de forma presencial al coordinador/a de l'assignatura en format digital així com 3 còpies en paper (2 per a membres del tribunal i 1 per al tutor). Conjuntament amb els treball escrit, l'alumne/a haurà de presentar el document dades del treball (Annex 2) així com el document d'autorització per la presentació del treball signada pel tutor del treball (Annex 3). 

En cas que no sigui possible degut a situacions socio-sanitaries generades per la nova pandèmia SARS-coV-2 (Covid-19) o altres que es puguin derivar; els alumnes presentaràn només la copia electronica del treball així com el document dades del treball i autorització del tutor signada, a través d'una activitat que s'obrirà a tal efecte al campus virtual. 

Els treballs escrits que no passin la fase d'avaluació no seran defensats davant el tribunal i han de ser re-elaborats fins a la seva aprovació.

Es realitzaran dues convocatòries anuals per a la presentació i defensa de Treballs de Fi de Grau (juny-juliol i setembre). La comissió seleccionarà un tribunal ad hoc als temes de Treball de Fi de Grau presentats.

Sistema d'avaluació

5. Avaluació

L'avaluació del Treball de Fi de Grau consta de 2 parts:

El treball escrit tindrà una ponderació del 40% de la nota final i serà avaluat per 3 professors/es adscrits/es al Treball de fi de Grau (Tutor/a (6%) més dos professors no tutors del treball (17% cadascú)). Es realitzarà la següent ponderació a cada apartat:

El tribunal d'avaluació de la Defensa del Treball de Fi de Grau constarà de 3 membres (Tutor/a més dos professors no tutors del treball). Cada membre realitzarà una avaluació individual del treball presentat i la nota final serà la mitjana dels tres membres del tribunal. La defensa oral tindrà una ponderació del 60% de la nota final. Es tindrà en compte els següents aspectes:

 

NOMÉS PODRAN OPTAR A LA QUALIFICACIÓ MÀXIMA DE MATRICULA D'HONOR AQUELLS ALUMNES QUE DEFENSIN EL TFG EN LA CONVOCATÒRIA DE JULIOL.

 

Informació sobre la transmissió i l'enregistrament de dades personals dels docents i dels estudiants de la Universitat de Lleida arran de la impartició de docència en instal·lacions de la UdL i a distància
La Universitat de Lleida informa que, en funció dels canvis a què es vegi obligada d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries, les disposicions de la UdL o l’assegurament de la qualitat de la docència, pot transmetre, enregistrar i usar la imatge, la veu o, si s’escau, l’entorn físic triat pels docents i pels alumnes, amb l’objectiu d’impartir la docència en instal·lacions de la UdL o a distància.
Al seu torn, encoratja les persones afectades perquè, en el cas de la docència a distància, triïn els espais que menys incidència tinguin en la seua intimitat.
I, en general, es recomana optar preferentment per les interaccions en el xat o sense activar la càmera, quan no es duguin a terme activitats docents que per les seues característiques exigeixin una interacció oral o visual.
El responsable de l'enregistrament i l'ús d’aquestes dades personals és la Universitat de Lleida –UdL– (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).
Aquestes dades personals s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de l'assignatura. En particular, l’enregistrament compleix les funcions següents:
• Oferir la possibilitat d’accedir als continguts en línia i, si s’escau, a mode de formació asíncrona.
• Garantir l'accés als continguts als estudiants que, per raons tecnològiques, personals o de salut, entre d'altres, no hi hagin pogut participar.
• Constituir un material d'estudi per a la preparació de l'avaluació.
Resta absolutament prohibit l’ús de les dades transmeses i dels enregistraments per a altres finalitats, o en àmbits aliens al Campus Virtual, on romandran arxivats, de conformitat amb la política de propietat intel·lectual i industrial de tots els continguts inclosos en webs propietat de la UdL.
En cas que n’hi hagin, els enregistraments es conservaran durant el temps que decideixi qui imparteix l’assignatura, d’acord amb criteris estrictament acadèmics, i, a tot estirar, s’han d’eliminar al final del curs acadèmic actual, en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
Aquestes dades personals són imprescindibles per impartir la docència en l’assignatura, i la definició dels procediments de docència, en especial la que es fa a distància, és una potestat de la UdL en el marc del seu dret d'autonomia universitària, com preveuen l’article 1.1 i l’article 33.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el consentiment de les persones afectades per transmetre’n o enregistrar-ne la veu, la imatge i, si s’escau, l’entorn físic que hagin triat, amb aquesta exclusiva finalitat, d’impartir la docència en l’assignatura.
La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
Les persones afectades poden accedir a les seues dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

 

PDF