Castellano English
GUIA DOCENT
NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS
Coordinació:
SERVIA GOIXART, LUIS
Any acadèmic 2023-24
GUIA DOCENT: NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I... 2023-24

Informació general de l'assignatura
DenominacióNUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS
Codi100630
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OPTATIVAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OPTATIVAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRACLINPRAULATEORIA
Nombre de crèdits123
Nombre de grups321
CoordinacióSERVIA GOIXART, LUIS
Departament/sMEDICINA I CIRURGIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantHores globals de l'alumne: 150 hores
Hores presencials: 60 hores
Hores de treball autònom de l'alumne: 90

Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà/castellà
Distribució de crèditsPart 1: Pacientes crítcs 3 crèdits
Part 2: Pacients dependents 3 crèdits
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
HERNÁNDEZ GARCÍA, CRISTIAN DIDIERdidier.hernandez@udl.cat0
MARTINEZ CASTRO, BEATRIZbeatriz.martinez@udl.cat1
PERUGA BABOT, NÚRIAnuria.peruga@udl.cat,5
SERVIA GOIXART, LUISlluis.servia@udl.cat5,5
ZAPATA ROJAS, AMALIAamalia.zapata@udl.cat3
Informació complementària de l'assignatura

Els pacients crítics són un grup especial de malalts, en els quals freqüentment és necessari el suport vital a múltiples nivells. Un correcte estat nutricional és una condició fonamental per a les seves possibilitats de recuperació i, d’altra banda, la nutrició en aquests tipus de pacients sol ser molt complicada i difícil i en un elevat percentatge tributaris de nutrició artificial per via enteral i/o parenteral. Avui en dia, el suport nutricional és una part fonamental del tractament en el malalts crítics i una tècnica habitual en les unitats de medicina intensiva.

Un altre tipus de pacients especials són les persones amb disminució de l’activitat funcional i deteriorament cognitiu que habitualment tenen un alt risc de tenir un estat nutricional deficient. La dependència funcional, molt freqüent en la gent gran i en malalties degeneratives, pot causar greus problemes per aconseguir una correcta alimentació. De la mateixa manera, el deteriorament cognitiu també és un factor de risc significatiu de malnutrició. La dependència és, doncs, un factor de risc nutricional  i, per això, és absolutament necessari la valoració, la prevenció i el suport nutricional en aquest tipus de pacients.

Aquesta assignatura optativa de 4art curs del Grau en Nutrició Humana i Dietètica tractarà d’aprofundir en el coneixement i maneig d’aquests dos grups especials de pacients en els quals un correcte suport nutricional és una peça clau en la seva evolució.

Objectius acadèmics de l'assignatura

• Analitzar la relació íntima entre l'estat nutricional i l'estat de salut i en la malaltia, la importància de la nutrició sobre la immunitat i l'estrès metabòlic

• Conèixer les implicacions negatives de la desnutrició en l'evolució de les malalties greus

• Conèixer les característiques nutricionals de les principals malalties crítiques i les diferents possibilitats de suport nutricional artificial específic per a cada

• Tipificar el grau i el tipus de la dependència i conèixer els dèficits nutricionals que comporta

• Saber avaluar les necessitats nutricionals del pacient dependent

• Analitzar les actuacions nutricionals adequades a cada cas

• Conèixer els principals trets específics de la nutrició enteral i parenteral domiciliàries, les indicacions, els controls i el seguiment propis.

Competències

Competències Específiques

CE27 Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital

CE34 Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició

CE35 Identificar els problemes dietètic nutricionals del pacient, així com els factors de risc

CE36 Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i malalts.

CE37 Interpretar una història clínica.

CE38 Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.

CE39 Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímiques i farmacològiques en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dietètic nutricional

CE40 Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes i/o grups

CE43 Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat

CE44 Desenvolupar i implementar plans de transició dietètic nutricional.

Competències generals

CG2. Desenvolupar la professió respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats per treballar en equip.

CG3. Reconèixer les limitacions pròpies i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com la motivació per la qualitat.

CG5. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d’informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

CG6. Conèixer els límits de la professió i les seues competències, identificant quan cal un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

Competències bàsiques

CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències Transversals de la UdL

CT5. Adquirir nocions essencials del pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

Activitat formativa

Hores d’activitat formativa

% presencialitat

1

Classes magistrals

75

40

6

Seminaris

37.5

40

9

Pràctiques clíniques

37.5

40

 

TOTAL

150

 

 

CONTINGUTS TEÒRICS

Part 1. NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS

Tema

Descripció

Hores

Professor

1

Valoració nutricional i risc de desnutrició del pacient crític.

1

B. M-N.P

2

Càlcul de requeriments nutricionals del pacient crític.

1

B. M-N.P

3

Problemes metabòlics i nutricionals del pacient crític. Estres metabòlic i agressió aguda.

1

Ll. Servià

4

Indicacions, inici i vies d’aport nutricional artificial ( NE/NPT)

1

B. M-N.P

5

Fracàs gastrointestinal. Intolerancia a la NE. 

1

Ll. Servià

6

Suport nutricional al malalt sèptic i traumatitzat greu.

1

Ll. Servià

7

Suport nutricional del malalt quirúrgic.

1

B. M-N.P

8

Hiperglicèmia d’estres i diabetis Mellitus

1

B. M-N.P

9

Suport nutricional en malaltrs amb insuficiència respiratòria i renal.

1

Ll. Servià

10

Suport nutricional en malaltrs amb insuficiència hepàtica i pancreatitis.

1

Ll. Servià

11

Suport nutricional de malalts crítics amb obesitat mòrbida.

1

B.M-P.T

12

Recuperació muscular del apcient crític. Sarcopenia i rehabilitació

1

Ll. Servià

13

Suport nutricional del malalt oncohematológic

1

B. M-N.P

14

Suport nutricional del malalt inmunodeprimit. Farmaconutrició.

1

B. M-N.P

15

Nutrició artificial en pediatria. Pacient prematur i de baix pes.

1

Ll. Servià

 

Part 2. NUTRICIÓ EN MALALTS DEPENENTS 

 

Tema

Descripció

Hores

Professor

1

Consideracions generals sobre la dependència. Concepte de dependència i classificació. Malalties que causen amb més freqüència situacions de dependència.

1

A. Zapata

2

Instruments per avaluar el grau de dependència. Escales i qüestionaris. Tipificació del grau i tipus de dependència.

1

A. Zapata

3

Problemes nutricionals habituals en els pacients dependents. Grau d’autonomia per l’alimentació pròpia. Problemes de maneig de l’alimentació, problemes de masticació i per engolir. Nutrició en pacients enllitats. Complicacions secundàries: nafres. Tractament nutricional de les nafres.

2

A. Zapata

4

Aspectes generals de la nutrició en pacients dependents: modificacions de la dieta. Cures específiques i adaptació personalitzada de la dieta

1

A. Zapata

5

Utilització de suplements nutricionals i nutrició artificial domiciliaria en pacients dependents. Tipus de suplements. Tipus de nutrició artificial en malalts dependents. Situacions clíniques més comunes.

1

A. Zapata

6

Nutrició en pacients amb disfàgia motora. Malalties i situacions clíniques que amb més freqüència causen disfagia. Estratègies en la utilització de les dietes. Nutrició enteral oral i per sonda

2

A. Zapata

7

Nutrició en pacients de edat avançada. Problemes neurològics. Problemes nutricionals freqüents en aquests tipus de malalts. Estratègies dietètiques.

1

A. Zapata

8

Nutrició en pacients amb càncer. Càncer de cap i coll.  Problemes nutricionals comuns en malalts oncològics en fase crònica. Estratègies dietètiques.

1

A. Zapata

9

Nutrició en pacients dependents en edat pediàtrica. Malalties en la edat pediàtrica que causen problemes nutricionals. Problemes nutricionals més freqüents en la edat pediàtrica. Possibilitats de nutrició artificial. Nutrició enteral domiciliària pediàtrica.

4

A. Zapata

10

Problemes ètics relacionats amb la nutrició en pacients terminals

1

A. Zapata

 

CONTINGUTS PRÀCTICS

Seminaris (Aula 2.26)

Es programaran 20 hores de seminaris, en 10 seminaris de 2 hores cadascun. S’implementaran en  grups de 20 alumnes.

Seminaris 1 i 2: anàlisi i discussió guiada sobre valoració nutricional, càlcul de necessitats i procediment en casos clínics de pacients crítics.

Seminari 1: Cribratge i valoració nutricional.

Semanari 2: Càlcul de requeriments i seguiment de l’eficàcia nutricional.

Seminari 3: Guies de pràctica clínica en el pacient crític.

Seminari 4: Cas clínic NE/NPT pacient crític

Seminari 5: Noves guies clíniques de suport nutricional al pacient crític

Seminaris 6 a 10: anàlisi i discussió guiada sobre tipificació del tipus i grau de dependència, d’avaluació pràctica de l'estat nutricional i discussió sobre el disseny d’un programa de nutrició adaptat en pacients amb dependència.

Cas clínic 5

Cas clínic 6

Cas clínic 7

Cas clínic 8

Cas clínic 9

Cas clínic 10

Pràctiques

Pràctica 1. Modificació de la textura dels aliments i canvi de vies d’administració de NE en pacients dependents.

Tipus de pràctica: en models de simulació

Durada: 3 hores

Lloc: Aula d’Habilitats de la Unitat Docent. Edifici de la Unitat Docent, 4ª planta

Horari: de 09 a 12 hores

Grups: 20 alumnes

Pràctica tutoritzada en models simulats sobre com modificar la textura dels aliments i sobre el maneig, cura i canvi de sondes emprades en la nutrició de pacients dependents. Els alumnes hauran d’atendre les instruccions del professor i portar bata blanca.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Els alumnes que superin aquesta assignatura hauran de haver assolit els següents objectius docents:

 

  1. Adquisició de coneixements:

 

  1. Identificar i  saber avaluar
    • Situació clínica i biològica de l’estat nutricional i calcular les necessitats nutricionals en casos clínics de malalts crítics reals
    • Pacients amb sonda nasogàstrica per a nutrició enteral i via venosa central per a nutrició parenteral total

 

3. Organitzar un pla d’actuació correcte

 

 

Objectiu

Activitats

Presencials

Dedicació estudiant

1

Classes magistrals (CM)

30 h

90 h

2 i 3

Pràctiques clíniques (PC)

10 h

20 h

2 i 3

Seminaris (Sem)

20 h

40 h

3

Tutories (Tut)

-

-

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Per assolir rels objectius i adquirir les competències atribuïdes es programaran les següents activitats:

 

Activitat

Objectiu

Descripció

Classes magistrals

(CM)

1

Adquisició de coneixements sobre nutrició i malalties greus i en malalts dependents.

Importància de la nutrició artificial en els principals grups de malalts greus.

Valoració de  la dependència i dels seus principals problemes nutricionals

Possibilitats dietètiques en pacients dependents

Seminaris

(Sem)

1 i 2

Realitzar una avaluació de d’estat nutricional i confeccionar un programa de nutrició artificial en pacients crítics.

Avaluar el grau de dependència i programar l’actuació nutricional en pacients dependents.

Pràctica clínica (PC)

2 i 3

Adquisició de competències en resoldre problemes nutricionals en pacients crítics

Adquisició de competències en resoldre problemes nutricionals en pacients dependents

Tutories

(Tut)

 

Orientar els aprenentatges evitant la dispersió i clarificar dubtes del global del programa de l'assignatura

 

 

Aquestes es realitzaran amb tots els alumnes i no són obligatòries. Tenen com a finalitat donar un visió general dels continguts  educatius relacionats amb els coneixements específics de l’assignatura, destacant-hi aquells aspectes que es relacionen amb l’adquisició de competències.

 

Es programaran  seminaris en grup mitjà (20 alumnes), seran obligatoris. Cada grup es subdividirà en 5 grups de treball que sempre estaran integrats pel mateixos alumnes. Els seminaris giraran al voltant de casos clínics on es treballarà amb  exercicis d’anàlisi, discussió i procediments d’actuació en casos clínics  de problemes reals de la pràctica clínica.

 

Es programaran dos pràctiques: una d’assistència i treball en una unitat d’hospitalització en grups petits (3 alumnes) i una altra sobre modificació de la textura dels aliments i canvi de vies d’administració de NE en pacients dependents, en grups mitjà de 20 alumnes.

 

Tindran com a finalitat fer una posada en comú dels continguts temàtics, orientar els aprenentatges evitant la dispersió, clarificar dubtes i establir un diagrama conceptual. És una activitat que es realitzarà a petició dels alumnes, havent-hi contactat prèviament amb el professor corresponent per correu electrònic.

Sistema d'avaluació

 

Sistema d’evaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

1

Probes escrites sobre continguts i conceptes teòrics

30

60

2

Probes relacionades amb activitats pràctiques o resolució de problemes

20

40

4

Elaboració de treballs

20

20

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Textos

Adreces d’Intenet

http://www.senpe.com/

http://www.agapea.com/Nutricion-clinica-Nutricion-parenteral-n36303i.htm

http://www.bbraun.es/index.cfm?D8A75C0926134D3DAD40170095598436

http://www.sefh.es/revistas/vol19/n6/347_350.PDF

http://www.espen.org/default.asp?Ticker=Y

http://www.nutritioncare.org/

http://www.senc.es/

http://www.fesnad.org/

http://www.sennutricion.org/

 

Revistes

 

Journal of parenteral and enteral nutrition: http://jpen.aspenjournals.org/contents-by-date.0.shtml

Nutrición hospitalaria: http://www.grupoaulamedica.com/web/nutricion.cfm

PDF