Castellano English
GUIA DOCENT
NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS
Coordinació:
SERVIA GOIXART, LUIS
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I... 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióNUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS I DEPENDENTS
Codi100630
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OPTATIVAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OPTATIVAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRACLINPRAULATEORIA
Nombre de crèdits123
Nombre de grups222
CoordinacióSERVIA GOIXART, LUIS
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantHores globals de l'alumne: 150 hores
Hores presencials: 60 hores
Hores de treball autònom de l'alumne: 90

Idioma/es d'imparticióCatalà/castellà
Distribució de crèditsPart 1: Pacientes crítcs 3 crèdits
Part 2: Pacients dependents 3 crèdits
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
HERNÁNDEZ GARCÍA, CRISTIAN DIDIERdidier.hernandez@udl.cat3
LLIMONA CORONADO, REGINAregina.llimona@udl.cat3
MARTÍNEZ CASTRO, BEATRIZbeatriz.martinez@udl.cat1
SERVIA GOIXART, LUISlluis.servia@udl.cat1,5
TABERNER BONASTRE, PILARpilar.taberner@udl.cat,5
ZAPATA ROJAS, AMALIAamalia.zapata@udl.cat3
Objectius acadèmics de l'assignatura

Els pacients crítics són un grup especial de malalts, en els quals freqüentment és necessari el suport vital a múltiples nivells. Un correcte estat nutricional és una condició fonamental per a les seves possibilitats de recuperació i, d’altra banda, la nutrició en aquests tipus de pacients sol ser molt complicada i difícil i en un elevat percentatge tributaris de nutrició artificial per via enteral i/o parenteral. Avui en dia, el suport nutricional és una part fonamental del tractament en el malalts crítics i una tècnica habitual en les unitats de medicina intensiva.

 

Un altre tipus de pacients especials són les persones amb disminució de l’activitat funcional i deteriorament cognitiu que habitualment tenen un alt risc de tenir un estat nutricional deficient. La dependència funcional, molt freqüent en la gent gran i en malalties degeneratives, pot causar greus problemes per aconseguir una correcta alimentació. De la mateixa manera, el deteriorament cognitiu també és un factor de risc significatiu de malnutrició. La dependència és, doncs, un factor de risc nutricional  i, per això, és absolutament necessari la valoració, la prevenció i el suport nutricional en aquest tipus de pacients.

Aquesta assignatura optativa de 4art curs del Grau en Nutrició Humana i Dietètica tractarà d’aprofundir en el coneixement i maneig d’aquests dos grups especials de pacients en els quals un correcte suport nutricional és una peça clau en la seva evolució.

 

Competències significatives
Continguts fonamentals de l'assignatura

CONTINGUTS TEÒRICS

Part 1. NUTRICIÓ EN PACIENTS CRÍTICS (Aula 2.26)

Tema

Descripció

Hores

Professor

1

Valoració nutricional i risc de desnutrició del pacient crític.

1

B.M-P.T

2

Càlcul de requeriments nutricionals del pacient crític.

1

B.M-P.T

3

Problemes metabòlics i nutricionals del pacient crític. Estres metabòlic i agressió aguda.

1

Ll. Servià

4

Indicacions, inici i vies d’aport nutricional artificial.

1

B.M-P.T

5

Suport nutricional en el malalt sèptic.

1

Ll. Servià

6

Suport nutricional al pacient politraumatitzat i gran cremat

1

Ll. Servià

7

Suport nutricional del malalt quirúrgic.

1

B. M-P.T

8

Hiperglicèmia d’estres i diabetis Mellitus

1

B. M-P.T

9

Suport nutricional en malaltrs amb insuficiència respiratòria aguda i crònica. Ventilació mecànica invasiva i no invasiva.

1

Ll. Servià

10

Suport nutricional en malaltrs amb insuficiència renal aguda i crònica.

Hemofiltració continua i hemodiàlisis.

1

Ll. Servià

11

Suport nutricional en malaltrs amb insuficiència hepàtica aguda i crònica. Pancreatitis aguda i crònica.

1

Ll. Servià

12

Suport nutricional de malalts crítics amb obesitat mòrbida.

1

B. M-P.T

13

Suport nutricional del malalt oncohematológic

1

B.M-P.T

14

Suport nutricional del malalt inmunodeprimit. Farmaconutrició.

1

B.M-P.T

15

Nutrició artificial en pediatria. Pacient prematur i de baix pes.

1

Ll. Servià

 

Part 2. NUTRICIÓ EN MALALTS DEPENENTS (Aula 2.26)

Tema

Descripció

Hores

Professor

1

Consideracions generals sobre la dependència. Concepte de dependència i classificació. Malalties que causen amb més freqüència situacions de dependència.

1

A. Zapata

2

Instruments per avaluar el grau de dependència. Escales i qüestionaris. Tipificació del grau i tipus de dependència.

1

A. Zapata

3

Problemes nutricionals habituals en els pacients dependents. Grau d’autonomia per l’alimentació pròpia. Problemes de maneig de l’alimentació, problemes de masticació i per engolir. Nutrició en pacients enllitats. Complicacions secundàries: nafres. Tractament nutricional de les nafres.

2

A. Zapata

4

Aspectes generals de la nutrició en pacients dependents: modificacions de la dieta. Cures específiques i adaptació personalitzada de la dieta

1

A. Zapata

5

Utilització de suplements nutricionals i nutrició artificial domiciliaria en pacients dependents. Tipus de suplements. Tipus de nutrició artificial en malalts dependents. Situacions clíniques més comunes.

1

A. Zapata

6

Nutrició en pacients amb disfàgia motora. Malalties i situacions clíniques que amb més freqüència causen disfagia. Estratègies en la utilització de les dietes. Nutrició enteral oral i per sonda

2

A. Zapata

7

Nutrició en pacients de edat avançada. Problemes neurològics. Problemes nutricionals freqüents en aquests tipus de malalts. Estratègies dietètiques.

1

A. Zapata

8

Nutrició en pacients amb càncer. Càncer de cap i coll.  Problemes nutricionals comuns en malalts oncològics en fase crònica. Estratègies dietètiques.

1

A. Zapata

9

Nutrició en pacients dependents en edat pediàtrica. Malalties en la edat pediàtrica que causen problemes nutricionals. Problemes nutricionals més freqüents en la edat pediàtrica. Possibilitats de nutrició artificial. Nutrició enteral domiciliària pediàtrica.

4

A. Zapata

10

Problemes ètics relacionats amb la nutrició en pacients terminals

1

A. Zapata

 

CONTINGUTS PRÀCTICS

Seminaris (Aula 2.28)

 

Es programaran 20 hores de seminaris, en 10 seminaris de 2 hores cadascun. S’implementaran en  grups de 20 alumnes.

 

Seminaris 1 i 2: anàlisi i discussió guiada sobre valoració nutricional, càlcul de necessitats i procediment en casos clínics de pacients crítics.

 

Cas clínic 1

Cas clínic 2

Cas clínic 3

Cas clínic 4

Seminaris 5 a 10: anàlisi i discussió guiada sobre tipificació del tipus i grau de dependència, d’avaluació pràctica de l'estat nutricional i discussió sobre el disseny d’un programa de nutrició adaptat en pacients amb dependència.

Cas clínic 5

Cas clínic 6

Cas clínic 7

Cas clínic 8

Cas clínic 9

Cas clínic 10

Treball

Es realitzará un treball d'un tema d'actualitat del malalt crític. 

Pràctiques

 

Pràctica 1. Modificació de la textura dels aliments i canvi de vies d’administració de NE en pacients dependents.

Tipus de pràctica: en models de simulació

Durada: 3 hores

Lloc: Aula d’Habilitats de la Unitat Docent. Edifici de la Unitat Docent, 4ª planta

Horari: de 09 a 12 hores

Grups: 20 alumnes

Pràctica tutoritzada en models simulats sobre com modificar la textura dels aliments i sobre el maneig, cura i canvi de sondes emprades en la nutrició de pacients dependents. Els alumnes hauran d’atendre les instruccions del professor i portar bata blanca.

Eixos metodològics de l'assignatura

Els alumnes que superin aquesta assignatura hauran de haver assolit els següents objectius docents:

 

  1. Adquisició de coneixements:

 

  1. Identificar i  saber avaluar
    • Situació clínica i biològica de l’estat nutricional i calcular les necessitats nutricionals en casos clínics de malalts crítics reals
    • Pacients amb sonda nasogàstrica per a nutrició enteral i via venosa central per a nutrició parenteral total

 

3. Organitzar un pla d’actuació correcte

 

 

Objectiu

Activitats

Presencials

Dedicació estudiant

1

Classes magistrals (CM)

30 h

90 h

2 i 3

Pràctiques clíniques (PC)

10 h

20 h

2 i 3

Seminaris (Sem)

20 h

40 h

3

Tutories (Tut)

-

-

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Per assolir rels objectius i adquirir les competències atribuïdes es programaran les següents activitats:

 

Activitat

Objectiu

Descripció

Classes magistrals

(CM)

1

Adquisició de coneixements sobre nutrició i malalties greus i en malalts dependents.

Importància de la nutrició artificial en els principals grups de malalts greus.

Valoració de  la dependència i dels seus principals problemes nutricionals

Possibilitats dietètiques en pacients dependents

Seminaris

(Sem)

1 i 2

Realitzar una avaluació de d’estat nutricional i confeccionar un programa de nutrició artificial en pacients crítics.

Avaluar el grau de dependència i programar l’actuació nutricional en pacients dependents.

Pràctica clínica (PC)

2 i 3

Adquisició de competències en resoldre problemes nutricionals en pacients crítics

Adquisició de competències en resoldre problemes nutricionals en pacients dependents

Tutories

(Tut)

 

Orientar els aprenentatges evitant la dispersió i clarificar dubtes del global del programa de l'assignatura

 

 

Aquestes es realitzaran amb tots els alumnes i no són obligatòries. Tenen com a finalitat donar un visió general dels continguts  educatius relacionats amb els coneixements específics de l’assignatura, destacant-hi aquells aspectes que es relacionen amb l’adquisició de competències.

 

Es programaran  seminaris en grup mitjà (20 alumnes), seran obligatoris. Cada grup es subdividirà en 5 grups de treball que sempre estaran integrats pel mateixos alumnes. Els seminaris giraran al voltant de casos clínics on es treballarà amb  exercicis d’anàlisi, discussió i procediments d’actuació en casos clínics  de problemes reals de la pràctica clínica.

 

Es programaran dos pràctiques: una d’assistència i treball en una unitat d’hospitalització en grups petits (3 alumnes) i una altra sobre modificació de la textura dels aliments i canvi de vies d’administració de NE en pacients dependents, en grups mitjà de 20 alumnes.

 

Tindran com a finalitat fer una posada en comú dels continguts temàtics, orientar els aprenentatges evitant la dispersió, clarificar dubtes i establir un diagrama conceptual. És una activitat que es realitzarà a petició dels alumnes, havent-hi contactat prèviament amb el professor corresponent per correu electrònic.

Sistema d'avaluació

 

 

Continguts teòrics

80% de la nota final

Continguts pràctics

20% de la nota final

Examen test amb resposta múltiple

Seminaris 10 %

Pràctiques + treballs 10%

1er control: 40 %

2on control: 40 %

Assistència controlada

Assistència controlada 10 %

Bibliografia i recursos d'informació

Textos

Celaya Pérez S (ed). Tratado de nutrición artificial.  Tomos I y II. Grupo Aula Médica. Madrid, 1998.

Celaya S ed. Avances en Nutrición Artificial. PUZ. Zaragoza, 1993.

Cervera P, Clapés J, Rigolfas R. Alimentació i dietoteràpia. 2ª edició.   Interamericana-McGraw-Hill,  Madrid 1994.

Esteban A, Net A y Tomasa A (eds). Tratamiento del paciente crítico. Avances.  Editorial Científico-Médica. Barcelona, 1987.

Esteban A, Ruiz Santana S, Grau T. Alimentación enteral en el paciente grave. Springuer-Verlag Ibérica. Barcelona, 1994.

Gil Hernández A (ed). Tratado de Nutrición. Tomo IV. Nutrición Humana en el Estado de Salud. Editorial Grupo Acción Médica. Madrid 2005.

Ginestal Gómez RJ (ed). Libro de texto de Cuidados Intensivos. Tomos I y II.  ELA-ARAN. Madrid, 1991.

Salas, A. Boada, R. Trallero, ME. Saló eds. Nutrición y dietética clínica. Doyma. Barcelona 2000.

Sax HC, Souba WW. “Alimentación enteral y parenteral: pautas y recomendaciones”. pag 910-932. Clin Med de  Nort, Volumen 77, nº 4. LC Corman eds. México, 1993.

Vázquez C y Santos Ruíz MA.  Vademecum de nutrición artificial. 4ª edición”. Grafinat SA. Madrid, 1996.

Gibney J. et al. Introducción a la nutrición humana. Editorial Acribia, 2002.

Shibs, M., et al. Nutrición en salud y enfermedad. Editorial Mc Grawhill 2003.

Rivero, M. Riba,M. i Vila, LL. Nuevo manual de dietética y nutrición. Ediciones AMV, 2003.

Gomez Sancho M. Medicina paliativa. Editorial Aran 1999.

Rubio M A. Manual de alimentación y nutrición en el anciano. Editorial SCM, Madrid, 2002.

Kathleen Mahan L. Nutrición y dietoterapia de Krause.  10ª edición. Editorial Mcgraw-Hill, Mèxico 2001.

Vellas B.J. Intervención Nutricional en el anciano. Editorial Glosa, Barcelona 2002.

Jürschik Jiménez, P. Tesis doctoral: “Evaluación del estado nutricional de la población mayor de diferentes niveles asistenciales. Utilidad clínica de la escala de Mini Nutricional Assessment (MNA). UdL, 2007.

Gil Hernández A (ed). Tratado de Nutrición, 2ª edición (4 tomos). Editorial Panamericana. Madrid, 2010.

Brown, JE. Nutrición en las diferentes etapas de la vida, 3ª edición. McGraw-Hill. México 2010.

Bezares Sarmiento, V. et alt. Evaluación del estado de nutrición en el ciclo vital humano. McGraw-Hill. México 2012.

Lutz, C y Przytulski, K. Nutrición y dietoterapia, 5ª edición. McGraw-Hill. México 2011.

Clavé P y García Peris P. Guía de diagnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitador de la disfagia orofaríngea. Nestlé Nutrition. Editorial Glocas, SL. Barcelona, 2011.

Williams MH. Nutrición para la salud, condición física y deporte, 7ª edición. McGraw-Hill Interamericana. México, 2006.

 

Adreces d’Intenet

http://www.senpe.com/

http://www.agapea.com/Nutricion-clinica-Nutricion-parenteral-n36303i.htm

http://www.bbraun.es/index.cfm?D8A75C0926134D3DAD40170095598436

PDF