Castellano English
GUIA DOCENT
NUTRIGENÒMICA
Coordinació:
CASALI TABERNET, ANDREU
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: NUTRIGENÒMICA 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióNUTRIGENÒMICA
Codi100628
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OPTATIVAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OPTATIVAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits0.81.40.83
Nombre de grups2222
CoordinacióCASALI TABERNET, ANDREU
Departament/sCIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantHores presencials 60
Hores no presencials 90
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà/Castellà
Distribució de crèditsTeoria 3
Pràctiques d'aula 2.2
Pràctiques de laboratori 0.8
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
CASALI TABERNET, ANDREUandreu.casali@udl.cat6
LAPLANA LAFAJA, MARINAmarina.laplana@udl.cat6
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura es optativa de quart curs i es centra en donar coneixements bàsics sobre nutrigenòmica (l’efecte de la dieta en l’expressió gènica) i nutrigenètica (quines són les diferències genètiques entre la població humana que afecten a la captació de nutrients i al metabolisme). Es essencial haver aprovat l'assignatura de Biologia i Genètica de 1er curs per a poder-la fer. 

Objectius acadèmics de l'assignatura
Competències significatives

Competències generals

El graduat en nutrició humana i dietetica ha de:

Competències específiques

El graduat en nutrició humana i dietetica ha de:

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Introducció

Tema 2. El genoma humà

Tema 3. Regulació de l’expressió gènica

Tema 4. Epigenètica

Tema 5. Mutagènesi

Tema 6. L’herència

Tema 7: Diagnòstic genètic i tècniques d’anàlisi

Tema 8: Nutrigenòmica i dieta

Tema 9: Determinants genètics

 

Activitats pràctiques

Aula informatica:

            - Bases de dades en genòmica

            - Identificació de patrons d’herència

            - Exposicions monografies

Laboratori:

         Analisi de la dieta en el creixement tumoral en un model de càncer de colon a Drosophila

 

Eixos metodològics de l'assignatura
Tipus activitat Descripció Hores presencials  Grups Hores professor
Teoria Classe magistral 30 2 60
Aula informàtica Pràctiques en ordinador 22 2 44
Laboratori Pràctiques de laboratori 8 2 16
TOTAL   60   120

 

 

 

Sistema d'avaluació

Es farà avaluació continua, d’acord amb els següents criteris:

1. Exàmens (60%).

Es faran dues proves, que valdran un 60% de la nota final (30% + 30%). L’examen consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test, preguntes teòriques de resposta breu, qüestions de raonament i/o problemes numèrics.

Els informes de pràctiques i el treball de laboratori només es consideraran en cas que la nota de cada examen sigui superior a 4.

2. Monografia (30%)

A principi de curs es proposaran una sèrie de temes i cada estudiant n’escollirà un per a preparar una monografia. Cada alumne presentarà un informe que es lliurarà al professor/a en la data assignada, i valdrà un 15% de la nota final. A mes a mes cada alumne farà una exposició en públic del seu treball de 30’, que valdrà un 15% de la nota final.

3. Treball de laboratori (10%)

El treball de laboratori s’avaluarà a partir de la llibreta de pràctiques, en la que s’haurà de presentar i discutir els resultats obtinguts, a més de respondre a una sèrie de preguntes relacionades amb les activitats fetes durant la pràctica. L’assistència a TOTES les sessions de la pràctica és una condició necessària per a que el treball sigui tingut en compte a efectes d’avaluació.

 

Els estudiants poden disposar d'una sessió de tutoria per revisar les notes de cada bloc, que acordaran amb el/la responsable de cada bloc. En cap cas es resoldran temes relacionats amb les avaluacions fora de les sessions assignades ni per correu electrònic.


En cas que seguint aquests criteris, un estudiant no arribi a la nota mínima de 5.0, podrà presentar-se a una prova extraordinària de recuperació, que es farà dins del període d’avaluació del semestre. La prova extraordinària consistirà en la resolució de preguntes tipus test (30%) i preguntes teòriques de resposta breu, qüestions de raonament i/o problemes numèrics (70%) de l’assignatura. La nota final de recuperació serà  la resultant de ponderar la nota d’aquest examen (60%), sempre que sigui superior a 4, amb la de la monografia i pràctiques del curs (40%).

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

Molecular Biology of the gene. 6th ed. Watson et al. 2008 Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Genes IX. 9th ed. Lewin 2008 Jones and Batlett Publishers.

Lewin’s essential genes. 2nd ed. Krebs et al. 2010 Jones and Batlett Publishers.

Genetics: analysis of genes and genomes. 7th ed. Hartl & Jones 2009 Jones and Batlett Publishers.

Genetics: a conceptual approach. 3rd ed. Pierce 2008 W.H. Freeman and Co.

Genetics: analysis & principles. 3rd ed. Brooker 2009 McGraw-Hill Higher Education.

 

 

PDF