Castellano English
GUIA DOCENT
PSICOPATOLOGIA DE L'ALIMENTACIÓ
Coordinació:
HUGUET MIGUEL, ANNA
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: PSICOPATOLOGIA DE L'ALIMENTACIÓ 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióPSICOPATOLOGIA DE L'ALIMENTACIÓ
Codi100627
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OPTATIVAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRACLINPRAULATEORIA
Nombre de crèdits1.51.53
Nombre de grups111
CoordinacióHUGUET MIGUEL, ANNA
Departament/sMEDICINA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantH Presencials 60
- Magistral 30
- Pràctica 15
- Seminari 15

H. No Presecials 90
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà/castellà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
HUGUET MIGUEL, ANNAanna.huguet@udl.cat6
Objectius acadèmics de l'assignatura

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA:

OBJECTIUS GENERALS:

1.1. Objectius conceptuals:

1) Promoure un anàlisis dels processos psicopatològics en general i d’una manera introductòria per assenyalar la seva implicació en l’alimentació humana. Es presentaran models teòrics que emfatitzen la importància dels factors ambientals i aspectes socioculturals versus a models determinats per enfocaments exclusivament biològics i organicistes.

2) Conèixer el vocabulari psicològic en general i de la matèria en particular.

3) Conèixer els conceptes bàsics de la psicologia de l’alimentació, educació nutricional i tècniques de modificació.

4) Aprofundir en la psicologia de la motivació: motivació davant els canvis d’hàbits alimentaris.

5) Conèixer el paper de les emocions en l’alimentació.

6) Promoure la reflexió al voltant de la psicopatologia de l’alimentació. Es presentaran i treballaran aspectes i arguments teòrics i basats en l’evidència científica que promoguin un canvi conceptual en la manera de comprendre i analitzar aquesta matèria.

7) Conèixer els diferents trastorns de la conducta alimentària.

8) Aprofundir en l’avaluació dels trastorns de la conducta alimentària tenint en compte totes les variables implicades.

9) Conèixer els aspectes importants en la intervenció dels trastorns de la conducta alimentària i les principals estratègies de tractament

10) Promoció d’hàbits alimentaris saludables.

11) Prevenció dels trastorns de la conducta alimentària.

 

1.2. Objectius procedimentals o d’estratègies:

1) Analitzar i interpretar resultats d’estudis científics mitjançant els coneixements teòrics adquirits i la reflexió crítica.

2) Desenvolupar habilitats de treball en equip.

 

 

 

 

Competències

Competències:

CB2 Aplicar els coneixements adquirits al seu camp de treball d'una forma professional, demostrable amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 Que les estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins dels seu àmbit d’estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.

CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CE4 Conèixer les bases psicològiques i els factors bio-psico-socials que incideixen en el comportament humà.

CE34 Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.

CG1 Reconèixer els elements essencials de la professió del dietista-nutricionista, incloent els principis ètics, responsabilitat legals i l'exercici de la professió aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, els seus hàbits, creences i cultures.

CG2 Desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats pel treball en equip.

CG3 Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com la motivació poer la qualitat.

CG4 Realizar la comunicació de manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salud o la indústrica i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb la nutrició i els hàbits de vida.

CG6 Conèixer els límits de la professió i les seves competències, identificant quan és necessari un tractament interdisciplinar o la derivació a un altre professional.

Continguts fonamentals de l'assignatura

PRESENTACIÓ DEL TEMARI.

BLOC I. CONCEPTES BÀSICS

Tema 1. Introducció a la Psicopatología.

Tema 2. Conceptes y models en Psicopatología.

Tema 3. Clasificació i diagnostic en Psicopatología.

 

BLOC II. TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA (TCA)

Tema 4. Història dels Trastorns de la Conducta Alimentària

Tema 5. Incidència de la cultura i mitjans de comunicació en els Trastorns de la Conducta Alimentària

Tema 6. Epidemiologia i Etiologia dels Trastorns de la Conducta Alimentària

Tema 7. Introducció als diferents Trastorns de la Conducta Alimentària

Tema 8. Anorèxia Nerviosa

Tema 9. Bulímia Nerviosa

Tema 10. Diagnòstic diferencial en els TCA

Tema 11. Imatge corporal i TCA

Tema 12. Les emocions i els TCA

Tema 13. Autoestima i TCA

 

BLOC III. RELACIÓ TERAPÈUTICA I ENTREVISTA CLÍNICA

Tema 14. Relació terapéutica. Comunicació verbal i no verbal.

Tema 15. Entrevista clínica

Tema 16. Psicologia de la motivació

 

BLOC IV. TRACTAMENT

Tema 17. Tractament dels TCA

Tema 18. Prevenció dels TCA

 

BLOC V. ALTRES TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.

Tema 19. Trastorns de la conducta alimentària en la infancia.

Tema 20. Trastorn per afartaments

Tema 21. Obesitat

Tema 22. Vigorexia, Ortorexia i altres noves patologíies emergents.

Eixos metodològics de l'assignatura

METODOLOGIA DOCENT.

Classes Magistrals.

Discussió de conceptes de l’àmbit de la psicopatologia de l´alimentació mitjançant articles i material audiovisual.

Presentació de casos clínics i exercicis pràctics.

 

Sistema d'avaluació

AVALUACIÓ.

Activitats d’avaluació continuada:

 

Avaluació única:

Bibliografia i recursos d'informació

1. American Psychiatric Association (APA) (2014). Diagnostical and statistical manual of mental disorders (DSM-V). Barcelona: Elsevier-Masson.

2. Belloch A., Sandín B., Ramos F (2020). Manual de Psicopatología, Vol. I Madrid: McGraw-Hill.

2. Organización Mundial de la Salud (OMS) (1992). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostics criteria for research (CIE-10). Madrid: Meditor.

3. Toro, J. (1996). El cuerpo como delito. Anorexia, bulimia, cultura y sociedad. Barcelona: Ariel.

4. Gómez del Barrio J.A., García Gómez, MªC., Corral Collantes P. (2009). Convivir con los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia, bulímia y trastorno por atracones. Madrid: Panamericana.

5. Turón Gil, V.J. (2005). Trastornos de la conducta alimentaria. Palma de Mallorca: Intersalud, Internet y Salud (libro electrónico).

6. Hebebrand J., Herpertz-Dahlmann B. (2019). Trastornos de la conducta alimentaria  y obesidad en niños y adolescentes. Madrid: Elsevier.

7. Morandé G. et al. (2021). Trastornos de la conducta alimentaria y obesidad: un enfoque integral. Madrid: Panamericana.

8. Raich RM. (2011). Anorexia, bulímia y otros trastornos alimentarios. Barcelona: Pirámide.

9. Almodóvar MA (2014). El segundo cerebro. Madrid: Espasa Libros.

10. Herrero G., Andrades C. (2020). Psiconutrición: aprende a tener una relación saludable con la comida. Madrid: Almuzara.

11. Caballo V., Salazar I., Carrobles JA. (2014). Manual de Psicopatología y trastornos psicológicos. Madrid: Pirámide.

 

Llibre recomanat per continguts de assignatura.

Serra Arias, M. (2015) Los trastornos de la conducta alimentaria. Barcelona, Editorial UOC.

PDF