Castellano English
GUIA DOCENT
ALIMENTACIÓ I ESPORT
Coordinació:
PIQUE FERRE, M. TERESA
Any acadèmic 2022-23
GUIA DOCENT: ALIMENTACIÓ I ESPORT 2022-23

Informació general de l'assignatura
DenominacióALIMENTACIÓ I ESPORT
Codi100624
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OPTATIVAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits1.51.53
Nombre de grups111
CoordinacióPIQUE FERRE, M. TERESA
Departament/sTECNOLOGIA D'ALIMENTS
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantH. Presencials 60

Magistral 30
Pràctica i tutories 15
Seminari 15

H. No Presencials 92
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
PIQUE FERRE, M. TERESAmariateresa.pique@udl.cat6
Informació complementària de l'assignatura

En aquesta assignatura l’alumne aprofundirà en els coneixements sobre nutrició i dietètica en l’esport. La Nutrició Esportiva consisteix en l’estudi de la ciència d’aliments, de l’alimentació i de la nutrició en la seva relació directa amb el rendiment esportiu i la forma física dels esportistes i persones físicament actives.

Objectius acadèmics de l'assignatura
  1. Diferenciar els conceptes d’ activitat física, esport i nutrició en l’esport.
  2. Conèixer l’evolució històrica de l’alimentació relacionada amb l’exercici físic.
  3. Conèixer els tipus d’esport i les despeses energètiques que comporten.
  4. Conèixer els canvis fisiològics i metabòlics de la persona en situacions d’exercici físic.
  5. Fer la valoració l’estat nutricional i de l’estat físic de l’esportista.
  6. Determinar les necessitats hídriques de l’esportista.
  7. Planificar la dieta de l’esportista.
  8. Saber els diferents aliments i ajuts ergogènics nutricionals.
  9. Conèixer la importància de la activitat física en programes de salut. 
Competències

Competències Específiques:

CE27 Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.

CE33 Planificar, realitzar i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes i / o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com a malalts.

CE40 Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes i / o grups.

CE45 Planificar i dur a terme programes d'educació dietètic-nutricional en subjectes sans i malalts.

CE47 Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'Alimentació, Nutrició i la Dietètica.

 

Competències Generals:

CG3 Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com la motivació per la qualitat.

CG4 Realitzar la comunicació de manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb la nutrició i els hàbits de vida.

CG5 Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

 

Competències Bàsiques:

CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències Transversals de la UdL:

CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita.

CT3 Dominar les TIC.

CT5. Adquirir nocions essencials de el pensament científic.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

MÒDUL 1. Introducció

Concepte de nutrició esportiva. Evolució en la història de la nutrició esportiva.

MÒDUL 2. L’activitat física-esportiva

Classificació de les activitats físiques. Tipus d’esports. Fisiologia de l’esport.

MÒDUL 3. Avaluació de l’estat físic de l’esportista

Proves físiques de rendiment esportiu. Proves d’esforç. Programes d’exercicis.

MÒDUL 4. Necessitats energètiques de l’esportista

Interacció dels sistemes energètics durant l’exercici. Utilització dels substrats energètics. Determinació de les necessitats energètiques de l’esportista.

MÒDUL 5. Avaluació de l’estat nutricional de l’esportista

Valoració global. Valoració de paràmetres antropomètrics. Valoració de paràmetres bioquímics. Qüestionaris d’alimentació i activitat física.

MÒDUL 6. Alimentació en l’esport

Requeriments nutricionals de l’esportista. Hidratació esportiva. Aliments i ajudes ergogèniques nutricionals en l’esport. Dopatge.

MÒDUL 7. Dietes per a esportistes

Característiques generals de la dieta de l’esportista. Tipus de dietes. Plans d’alimentació adaptats a cada activitat esportiva. Elaboració de menús.

MÒDUL 8. La pràctica dietètica en els centres esportius

Avaluació i seguiment dietètic i nutricional de l’esportista. Assessorament dietètic i servei d’alimentació en centres esportius.

MÒDUL 9. Estratègies en activitat física per a la salut

Interacció alimentació i activitat física. Estratègies, plans i programes de promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable.

Eixos metodològics de l'assignatura

Objectiu

Activitats Presencials Dedicació estudiant
1-9 Classes magistrals 30 30+55=85
3,5,7 Pràctiques 12 12+12=24
3,6,8,9 Seminaris 15 15+15=30
7,8,9 Treballs dirigits 2 2+8=10
1-9 Tutories 1 1+2=3

*Dedicació estudiant = Hores presencials + hores de treballs de l’estudiant

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Per assolir els objectius i adquirir les competències atribuïdes l’assignatura s’estructura en 15 sessions en les quals es treballaran de forma teòrica i/o pràctica el programa de continguts realitzant diferents tipus d'activitats pràctiques:

 

Sistema d'avaluació

En l’avaluació global de l’assignatura tant el contingut teòric com el contingut pràctic tindran un pes del 50% sobre la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura caldrà aprovar per separat el contingut teòric i pràctic.

L’avaluació de l’aprenentatge serà continuada tenint en compte els següents aspectes:

- Es realitzaran 3 exàmens parcials amb preguntes tipus test i resolució de casos sobre la part teòrica. Aquest tipus d’avaluació correspondrà al 50% de la nota final de l’assignatura. Cadascun dels exàmens s'aprova amb una nota igual o superior a 5 sobre 10, si no s'assoleix aquesta nota caldrà fer la recuperació dels parcials no aprovats. En l'examen de recuperació la puntuació màxima que es pot assolir és d'aprovat (5.0).

- L’avaluació de l’apartat pràctic correspondrà al 50% de la nota final de l’assignatura. La participació activa en les pràctiques de laboratori i de rendiment esportiu i la realització dels informes corresponents suposarà el 20% de la nota final. Es valorarà la participació activa en les activitats de resolució de problemes o casos amb un 15% de la nota i la realització dels treballs i exposició oral representarà el 15% de la nota final.

L’apartat pràctic (pràctiques de laboratori, resolució de casos, treballs, etc.) és obligatori i si no es realitza i no es presenten els informes corresponents NO s’aprova l’assignatura.

 

OBSERVACIONS: Si per raons sanitàries, o altres circumstàncies imprevistes, no es poden realitzar les sessions presencials aquestes es realitzaran de forma virtual síncrona i el sistema d'avaluació podria ser modificat.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació
PDF