Castellano English
GUIA DOCENT
ALIMENTACIÓ I ESPORT
Coordinació:
PIQUE FERRE, M. TERESA
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: ALIMENTACIÓ I ESPORT 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióALIMENTACIÓ I ESPORT
Codi100624
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OPTATIVAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)6
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits1.51.53
Nombre de grups111
CoordinacióPIQUE FERRE, M. TERESA
Departament/sTECNOLOGIA D'ALIMENTS
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantH. Presencials 60

Magistral 30
Pràctica i tutories 15
Seminari 15

H. No Presencials 92
Idioma/es d'imparticióCatalà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
PIQUE FERRE, M. TERESAmariateresa.pique@udl.cat6
Informació complementària de l'assignatura

En aquesta assignatura l’alumne aprofundirà en els coneixements sobre nutrició i dietètica en l’esport. La Nutrició Esportiva consisteix en l’estudi de la ciència d’aliments, de l’alimentació i de la nutrició en la seva relació directa amb el rendiment esportiu i la forma física dels esportistes i persones físicament actives.

Objectius acadèmics de l'assignatura
  1. Diferenciar els conceptes d’ activitat física, esport i nutrició en l’esport.
  2. Conèixer l’evolució històrica de l’alimentació relacionada amb l’exercici físic.
  3. Conèixer els tipus d’esport i les despeses energètiques que comporten.
  4. Conèixer els canvis fisiològics i metabòlics de la persona en situacions d’exercici físic.
  5. Fer la valoració l’estat nutricional i de l’estat físic de l’esportista.
  6. Determinar les necessitats hídriques de l’esportista.
  7. Planificar la dieta de l’esportista.
  8. Saber els diferents aliments i ajuts ergogènics nutricionals.
  9. Conèixer la importància de la activitat física en programes de salut. 
Competències significatives

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

MÒDUL 1. Introducció

Concepte de nutrició esportiva. Evolució en la història de la nutrició esportiva.

MÒDUL 2. L’activitat física-esportiva

Classificació de les activitats físiques. Tipus d’esports. Fisiologia de l’esport.

MÒDUL 3. Avaluació de l’estat físic de l’esportista

Proves físiques de rendiment esportiu. Proves d’esforç. Programes d’exercicis.

MÒDUL 4. Necessitats energètiques de l’esportista

Interacció dels sistemes energètics durant l’exercici. Utilització dels substrats energètics. Determinació de les necessitats energètiques de l’esportista.

MÒDUL 5. Avaluació de l’estat nutricional de l’esportista

Valoració global. Valoració de paràmetres antropomètrics. Valoració de paràmetres bioquímics. Qüestionaris d’alimentació i activitat física.

MÒDUL 6. Alimentació en l’esport

Requeriments nutricionals de l’esportista. Hidratació esportiva. Aliments i ajudes ergogèniques nutricionals en l’esport. Dopatge.

MÒDUL 7. Dietes per a esportistes

Característiques generals de la dieta de l’esportista. Tipus de dietes. Plans d’alimentació adaptats a cada activitat esportiva. Elaboració de menús.

MÒDUL 8. La pràctica dietètica en els centres esportius

Avaluació i seguiment dietètic i nutricional de l’esportista. Assessorament dietètic i servei d’alimentació en centres esportius.

MÒDUL 9. Estratègies en activitat física per a la salut

Interacció alimentació i activitat física. Estratègies, plans i programes de promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable.

Eixos metodològics de l'assignatura

Objectiu

Activitats Presencials Dedicació estudiant
1-9 Classes magistrals 30 30+55=85
3,5,7 Pràctiques 12 12+12=24
3,6,8,9 Seminaris 15 15+15=30
7,8,9 Treballs dirigits 2 2+8=10
1-9 Tutories 1 1+2=3

*Dedicació estudiant = Hores presencials + hores de treballs de l’estudiant

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Per assolir els objectius i adquirir les competències atribuïdes l’assignatura s’estructura en 15 sessions en les quals es treballaran de forma teòrica i/o pràctica el programa de continguts realitzant diferents tipus activitats pràctiques:

Sistema d'avaluació

En l’avaluació global de l’assignatura tant el contingut teòric com el contingut pràctic tindran un pes del 50% sobre la nota final de l’assignatura. Per aprovar l’assignatura caldrà aprovar per separat el contingut teòric i pràctic.

L’avaluació de l’aprenentatge serà continuada tenint en compte els següents aspectes:

- Es realitzaran 3 exàmens parcials amb preguntes tipus test i resolució de cas sobre la part teòrica. Aquest tipus d’avaluació correspondrà al 50% de la nota final de l’assignatura.

- L’avaluació de l’apartat pràctic correspondrà al 50% de la nota final de l’assignatura. La participació activa en les pràctiques de laboratori i de rendiment esportiu i la realització dels informes corresponents suposarà el 20% de la nota final. Es valorarà la participació activa en les activitats de resolució de problemes o casos amb un 15% de la nota i la realització dels treballs i exposició oral representarà el 15% de la nota final.

L’apartat pràctic (pràctiques de laboratori, resolució de casos, treballs, etc.) és obligatori i si no es realitza i no es presenten els informes corresponents NO s’aprova l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació
PDF