Castellano English
GUIA DOCENT
PRÀCTICUM
Coordinació:
RUBIO FERRAZ, MARIA PUY
Any acadèmic 2020-21
GUIA DOCENT: PRÀCTICUM 2020-21

Informació general de l'assignatura
DenominacióPRÀCTICUM
Codi100622
Semestre d'imparticióANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia5OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)30
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPAES
Nombre de crèdits30
Nombre de grups2
CoordinacióRUBIO FERRAZ, MARIA PUY
Departament/sMEDICINA
Idioma/es d'imparticióCatalà
castellà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
HERNANDEZ JOVER, TERESAteresa.hernandez@udl.cat6
RUBIO FERRAZ, MARIA PUYpuy.rubio@udl.cat12
Informació complementària de l'assignatura

FORMA D'ACCÉS DELS ESTUDIANTS A LES ESTADES 

L'assignació de les estades en empreses a cadascun del estudiants es farà per elecció dels alumnes. L'elecció de les diferents estades es farà en una sessió pública i en presència dels professors responsables i del coordinador de la titulació. L'ordre dels alumnes per escollir les empreses/institucions estarà determinat per la puntuació obtinguda a les assignatures troncals i obligatòries.

La puntuació obtinguda per cada alumne es calcularà a partir de la mitjana aritmètica que surt a partir de la suma de la nota de cadascuna de les assignatures cursades multiplicat pel nombre de crèdits ECTS, segon la següent fórmula matemàtica: ∑ ∗ n i n (Ai Pi) on Ai és cadascuna de les assignatures, Pi en nombre de crèdits ECTS segons la taula següent, i n el nombre d’assignatures cursades.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius generals de l'assignatura són: ? Integrar a la pràctica els coneixements teòrics adquirits al llarg del ensenyament de la titulació. ? Adquirir experiència en el àmbit professional mitjançant la realització de pràctiques en empreses relacionades amb els aliments (producció, control de qualitat, etc.) i/o en empreses/ institucions relacionades amb la nutrició clínica/comunitària (unitats de nutrició i dietètica, consultes de primària o privades, restauració col·lectiva, laboratoris d'investigació clínica, etc.). ? Conèixer algunes de les característiques diferencials de diferents àmbits professionals relacionats amb la titulació. 3 A més d'aquests objectius generals, en cadascuna de les diferents tipus d'estades s'establiran els objectius específics corresponents que hauran de ser assolits.

Competències significatives

Adquisición y desarrollo de competencias transversales en la realización de prácticas en el ámbito clínico, administrativo o de salud pública relacionadas con la nutrición humana y con la dietética en la salud y en la enfermedad (hospitales, centros de asistencia primaria o sociosanitarios, organizaciones comunitarias, industrias alimentarias y de restauración colectiva). Presentación y defensa ante el tribunal universitario de un proyecto de fin de grado consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.

Eixos metodològics de l'assignatura

Los 30 ECTS de que consta el Practicum equivalen a 750 horas de trabajo del alumno. De estas 750 horas, los alumnos dedicarán 700 horas al trabajo en las empresas / instituciones propiamente y las 50 horas restantes se dedicarán a la elaboración de una memoria sobre su estancia en la empresa / institución. • 30 ECTS • 750 horas de trabajo global del alumno • 700 horas de trabajo en la empresa / institución • 50 horas para elaborar las memorias De las 700 horas dedicadas al trabajo en las empresas / instituciones, los alumnos deberán realizar dos tipos de estancias: • Una estancia dependiente del Departamento de Tecnología de los alimentos y una estancia dependiente del Departamento de Medicina. Ambas estancias constarán de 350 horas de trabajo del alumno, equivalente a 10 semanas a dedicación completa (equivalente a 7 horas diarias, 5 días semanales durante 10 semanas). • Elaboración de una memoria de cada una de sus estancias equivalente a 50 horas de trabajo del alumno.

Sistema d'avaluació

EVALUACIÓN La evaluación del Practicum se hará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• TRABAJO + PRESENTACIÓN TRABAJO: 66.7%

* Informe memoria del alumno sobre la estancia donde se valorará:  Descripción de las actividades; Amplitud y calidad de la redacción del informe ; Valoración de la consecución de los objetivos docentes; Evaluación de la utilidad profesional de la estancia; Estructura del trabajo (Título, Introducción, objetivos, metodología, conclusiones, bibliografía)

* Exposición y defensa oral del informe- memoria

• INFORME DEL TUTOR EMPRESA: 33.3%   Dónde se tiene en cuenta: Puntualidad; asistencia; Interés y dedicación; Cumplimiento de los objetivos; Compromiso con la actividad profesional de la empresa; Grado de cumplimiento de las tareas encomendadas

PDF