Castellano English
GUIA DOCENT
PRÀCTICUM
Coordinació:
RUBIO FERRAZ, MARIA PUY
Any acadèmic 2023-24
GUIA DOCENT: PRÀCTICUM 2023-24

Informació general de l'assignatura
DenominacióPRÀCTICUM
Codi100622
Semestre d'imparticióANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia5OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica4OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)30
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPAES
Nombre de crèdits30
Nombre de grups2
CoordinacióRUBIO FERRAZ, MARIA PUY
Departament/sMEDICINA I CIRURGIA
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
castellà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ERITJA SANCHEZ, NURIAnuria.eritja@udl.cat2
HERNANDEZ GARCIA, CRISTIAN DIDIERdidier.hernandez@udl.cat4
HERNANDEZ JOVER, TERESAteresa.hernandez@udl.cat6
RUBIO FERRAZ, MARIA PUYpuy.rubio@udl.cat6
RUBIO PIQUE, LAURAlaura.rubio@udl.cat6
Informació complementària de l'assignatura

FORMA D'ACCÉS DELS ESTUDIANTS A LES ESTADES 

L'assignació de les estades en empreses a cadascun del estudiants es farà per elecció dels alumnes. L'elecció de les diferents estades es farà en una sessió pública i en presència dels professors responsables . L'ordre dels alumnes per escollir les empreses/institucions estarà determinat per la puntuació obtinguda a les assignatures troncals i obligatòries.

La puntuació obtinguda per cada alumne es calcularà a partir de la mitjana aritmètica que surt a partir de la suma de la nota de cadascuna de les assignatures cursades multiplicat pel nombre de crèdits ECTS, segon la següent fórmula matemàtica: ∑ ∗ n i n (Ai Pi) on Ai és cadascuna de les assignatures, Pi en nombre de crèdits ECTS segons la taula següent, i n el nombre d’assignatures cursades.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius generals de l'assignatura són:

Integrar a la pràctica els coneixements teòrics adquirits al llarg del ensenyament de la titulació.

Adquirir experiència en el àmbit professional mitjançant la realització de pràctiques en empreses relacionades amb els aliments (producció, control de qualitat, etc.) i/o en empreses/ institucions relacionades amb la nutrició clínica/comunitària (unitats de nutrició i dietètica, consultes de primària o privades, restauració col·lectiva, laboratoris d'investigació clínica, etc.).

 Conèixer algunes de les característiques diferencials de diferents àmbits professionals relacionats amb la titulació.

 A més d'aquests objectius generals, en cadascuna de les diferents tipus d'estades s'establiran els objectius específics corresponents que hauran de ser assolits.

Competències

Adquisición y desarrollo de competencias transversales en la realización de prácticas en el ámbito clínico, administrativo o de salud pública relacionadas con la nutrición humana y con la dietética en la salud y en la enfermedad (hospitales, centros de asistencia primaria o sociosanitarios, organizaciones comunitarias, industrias alimentarias y de restauración colectiva). Presentación y defensa ante el tribunal universitario de un proyecto de fin de grado consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.

Eixos metodològics de l'assignatura

Los 30 ECTS de que consta el Practicum equivalen a 750 horas de trabajo del alumno. De estas 750 horas, los alumnos dedicarán 700 horas al trabajo en las empresas / instituciones propiamente y las 50 horas restantes se dedicarán a la elaboración de una memoria sobre su estancia en la empresa / institución. • 30 ECTS • 750 horas de trabajo global del alumno • 700 horas de trabajo en la empresa / institución • 50 horas para elaborar las memorias De las 700 horas dedicadas al trabajo en las empresas / instituciones, los alumnos deberán realizar dos tipos de estancias: • Una estancia dependiente del Departamento de Tecnología de los alimentos y una estancia dependiente del Departamento de Medicina. Ambas estancias constarán de 350 horas de trabajo del alumno, equivalente a 10 semanas a dedicación completa (equivalente a 7 horas diarias, 5 días semanales durante 10 semanas). • Elaboración de una memoria de cada una de sus estancias equivalente a 50 horas de trabajo del alumno.

Sistema d'avaluació

EVALUACIÓN La evaluación del Practicum se hará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• TRABAJO + PRESENTACIÓN TRABAJO: 66.7%

* Informe memoria del alumno sobre la estancia donde se valorará:  Descripción de las actividades; Amplitud y calidad de la redacción del informe ; Valoración de la consecución de los objetivos docentes; Evaluación de la utilidad profesional de la estancia; Estructura del trabajo (Título, Introducción, objetivos, metodología, conclusiones, bibliografía)

* Exposición y defensa oral del informe- memoria

• INFORME DEL TUTOR EMPRESA: 33.3%   Dónde se tiene en cuenta: Puntualidad; asistencia; Interés y dedicación; Cumplimiento de los objetivos; Compromiso con la actividad profesional de la empresa; Grado de cumplimiento de las tareas encomendadas

PDF