Castellano English
GUIA DOCENT
EPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICIÓ
Coordinació:
GODOY GARCIA, PEDRO
Any acadèmic 2023-24
GUIA DOCENT: EPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICIÓ 2023-24

Informació general de l'assignatura
DenominacióEPIDEMIOLOGIA DE LA NUTRICIÓ
Codi100621
Semestre d'impartició1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia3OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)9
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRALABPRAULATEORIA
Nombre de crèdits1.534.5
Nombre de grups311
CoordinacióGODOY GARCIA, PEDRO
Departament/sMEDICINA I CIRURGIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant9 H Presencials 90

Magistral 45
Pràctica i tutories 10
Seminari 45

H. No Presencials 225
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
ALSEDA GRAELLS, MIQUELmiquel.alseda@udl.cat5,03
BACH FORADADA, PILARmariapilar.bach@udl.cat1,4
BAMALA I ZURIGUEL, JOSE PEDROpedro.bamala@udl.cat1,14
BARBE ILLA, ESTHEResther.barbe@udl.cat1,62
GODOY GARCIA, PEDROpere.godoy@udl.cat2,81
MONTSERRAT CAPDEVILA, JOSEPjosep.montserrat@udl.cat0
Informació complementària de l'assignatura

L’epidemiologia s’ha definit clàssicament com l’estudi dels determinants de la salut i la freqüència de la distribució del sistema salut-malaltia en poblacions humanes. A més, l’epidemiologia és un instrument fonamentalment de la salut pública i molt útil en la planificació i avaluació dels programes de salut.

 

L’epidemiologia de la nutrició no és una simple especialitat de l’epidemiologia general atès que les variables nutricionals són molt complexes i difícils de mesura i és per això que requereix el recolzament d’altres ciències relacionades, com la nutrició, de forma més amplia i estreta que en qualsevol altre àmbit de l’epidemiologia en general.

 

En l’assignatura s’estudiaran els diferents tipus d’estudis epidemiològics aplicats a la nutrició. Es revisaran els objectius de l’epidemiologia en la nutrició, els aspectes específics associats a l’avaluació de l’estat nutricional, al mesurament del consum d’aliments i nutrients en les poblacions i les característiques del mesurament de les malalties i les exposicions en les poblacions. Es valoraran els criteris per interpretar les investigacions epidemiològiques en l’àmbit de la nutrició i es presentarà l’epidemiologia dels factors conductuals i socials així com les principals malalties relacionades amb la nutrició.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Conèixer el concepte d’epidemiologia, els aspectes específics de l’epidemiologia de la nutrició.

2. Aprendre a utilitzar les principals mesures de freqüència, associació i impacte per estudiar els problemes de salut nutricionals.

3. Comprendre les aplicacions, avantatges i limitacions dels estudis epidemiològics descriptius, observacionals i experimentals per estudiar els problemes de salut associats a la nutrició.

4. Entendre les bases i els continguts de l’avaluació de l’estat nutricional dels individus i poblacions

 5.  Conèixer i utilitzar les enquestes alimentaries, el registre dietètic, qüestionaris de freqüència de consum, el recordatori de 24 hores i altres instruments per a l’avaluació de l’estat nutricional

 6. Entendre la fiabilitat i validesa dels diferents instruments i les seves principals aplicacions en l’avaluació de l’estat nutricional i les principals fonts d’error.

 7. Conèixer les bases de la investigació epidemiològica de brots epidèmics associats al consum d’aigua i aliments.

 8. Aprendre l’epidemiologia del consum d’alcohol, sedentarisme, sobrepès i altres factors factors associats amb la nutrició

 9.   Conèixer l’epidemiologia i factors de rics concomitants del càncer, malalties cardiovasculars, diabetis, hipertensió arterial i altres malalties associades amb la nutrició.

 

 

Objectiu

Activitats

Presencials

Dedicació estudiant

1-10

Classes magistrals (CM)

45 h.

100 h.

 

Pràctiques laboratori (PL)

 

 

1-10

Seminaris (Sem)

 

45 h.

100 h.

1,3 i 6

Treballs dirigits

25 h.

 

Tutories (Tut)

 

 

Competències

1. Participar en l’anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d’estudis epidemiològics i programes d’intervenció en alimentació i nutrició en diferents àrees.

2. Disenyar i realitzar valoracions nutricionals per identificar les necessitats de la població en termes d’alimentació i nutrició; així com, identificar els determinants de salut nutricional.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Continguts teòrics

 

 

 1. Bases científiques aplicades de la nutrició

 

 1. Presentació de la assignatura y mètode d’avaluació
 2. Concepte d’epidemiologia i epidemiologia de la nutrició. Importància, usos i aplicacions
 3. Mesures epidemiològiques de freqüència aplicades a la nutrició. Usos i aplicacions
 4. Variabilitat i validesa. Qualitat de les mesures i observacions relacionades amb la nutrició
 5. Errors i biaixos en els estudis d’epidemiologia de la nutrició
 6. Paràmetres per avaluar la validesa de les proves per avaluar l’estat nutricional: sensibilitat, especificitat i valors predictius
 7. Història natural de les malalties i cribrats de problemes de salut associats a la nutrició.
 8. Fonts d’informació sobre problemes de salut associats a la nutrició. La morbiditat
 9. Fonts d’informació sobre problemes de salut associats a la nutrició. La mortalitat
 10. Les mesures d’associació i d’impacte aplicades per analitzar els estudis epidemiològics sobre nutrició
 11. Estratègies epidemiològiques (tipus d’estudis) en salut pública i nutrició: classificació dels diferents estudis
 12. Estudis epidemiològics descriptius i transversals en nutrició
 13. Estudis analítics observacionals. Estudis de casos y controles aplicats a la nutrició
 14. Estudis analítics observacionals. Estudis de cohorts aplicats a la nutrició
 15. Estudis experimentals. Els assaigs clínics sobre nutrició
 16. Associacions i causalitat en epidemiologia de la nutrició

 

 1. Mètodes epidemiològics aplicats a la nutrició

 

 1. Avaluació de l’estat nutricional (I). Sistemes d’avaluació. Determinació de la ingesta de nutrients
 2. Avaluació de l’estat nutricional (I). Estructura i composició corporal. Avaluació clínica i bioquímica
 3. Avaluació del consum d’aliments en poblacions. Les enquestes alimentaries.
 4. Enquestes alimentaries a nivell nacional i familiar. Fulles de balanç i enquestes familiars
 5. Diari o registre dietètic. Mètode de la doble pesada
 6. Recordatori de 24 hores. Determinants de la qualitat del recordatori
 7. Qüestionari de freqüència del consum alimentari. Mètodes d’administració. Comparació amb altres mètodes.
 8. Història dietètica. Aspectes pràctics. Validesa i precisió de la història dietètica.
 9. Mètodes d’avaluació ràpida de pacients en risc nutricional. Qüestionaris d’avaluació ràpida en nens i adults.
 10. Validesa de la ingesta dietètica. Reptes en l’avaluació de qüestionaris. Fiabilitat de les enquestes
 11. Indicadors bioquímics de la ingesta dietètica. Indicadors d’interès epidemiològic
 12. Usos i aplicacions epidemiològiques de les taules de composició d’aliments
 13. Revisió sistemàtica i metaanàlisis en nutrició comunitària. Origen de les hipòtesis, selecció d’estudis, biaixos de publicació i significació sanitària.
 14. Nutrició basada en l’evidència.

 

 1. Factors conductuals, socials i problemes de salut associats a la nutrició

 

 1. Epidemiologia dels problemes de salut associats al consum d’alcohol
 2. Estudis epidemiològics per avaluar l’exercici físic. Avaluació epidemiològica de les relacions de l’exercici i la nutrició
 3. La investigació epidemiològica dels brots de toxiinfecció alimentària
 4. Epidemiologia dels brots més freqüents en el nostre medi (I)
 5. La investigació epidemiològica dels brots de toxiinfecció alimentària (II) Epidemiologia dels brots més freqüents en el nostre medi
 6. Epidemiologia de les malalties cardiovasculars associades a la nutrició.
 7. Epidemiologia del sobrepès i obesitat com a problemes de salut relacionats amb la nutrició
 8. Epidemiologia de la diabetis
 9. Epidemiologia del càncer. Aspectes de la dieta i la nutrició associades al càncer
 10. Epidemiologia dels problemes de nutrició causants d’anèmia
 11. Epidemiologia dels factors nutricionals associats a l’osteoporosi
 12. Epidemiologia de la deficiència de yode
 13. Concepte i epidemiologia de la càries dental. Avaluació del poder cariogen de la dieta.
 14. Hàbits, consum d’aliments i problemes de salut associats a l’estat Espanyol.
 15. Hàbits, consum d’aliments i problemes de salut associats a nivell internacional

 

Continguts pràctics

 

Seminaris

 

S1 -Càlcul de les mesures de freqüència en epidemiologia. Incidència i prevalença S2- La revisió crítica d’estudis de nutrició. Elaboració d’un protocol per a estudiar un problema associat a la nutrició

S3 -Validesa de mesures en els cribrats. Exercici sobre sensibilitat, especificitat i valors predictius

S4 -Utilitat del programa EpiInfo en l’anàlisi de base de dades. Càlcul de mesures d’associació i impacte.

S5 - Nutrició basada en l’evidència. Metaanàlisi. Revisió crítica d’un article S6- Eines a la xarxa d’Internet sobre alimentació i nutrició

S7 -Avaluació de l’estat nutricional. Exercici pràctic S8- Enquestes alimentaries. Exercici pràctic

S8S9- Recordatori de 24 hores

S10- Qüestionari de freqüència. Exercici pràctic S11- Història dietètica. Aspectes pràctics

S12- Taules de composició d’aliments. Aplicacions pràctiques S13- Càlcul del risc cardiovascular. Exercici pràctic

S14- Avaluació de factors conductuals i socials. Exercici físic i consum d’alcohol. Exercici pràctic

S15- Investigació epidemiològica d’una toxiinfecció alimentària

 

Elaboració d’un protocol d’investigació

 

Els alumnes hauran de realitzar un protocol de treball per a investigar un problema de salut associat a la nutrició. L’estructura del treball i els continguts hauran de seguir les normes dels articles de revisió que es comentarà en els corresponents seminaris (S-2). Els treball es tutoritzaran durant les hores de pràctiques.

El treball comptarà un 15% de la nota final.

Eixos metodològics de l'assignatura

Per assolir els objectius i adquirir les competències atribuïdes es programaran les següents activitats:

 

Activitat

 

Objectiu

Descripció

Classes magistrals. (CM) 1-9  Veure apartat objectius

Seminaris. (Sem)

1-3

-Càlcul de les mesures de freqüència en epidemiologia. Incidència i prevalença.

 

-Utilitat del programa EpiInfo en l’anàlisi de base

de dades. Càlcul de mesures d’associació i impacte.

Validesa de mesures en els cribrats. Exercici sobre sensibilitat, especificitat, i valors predictius.

 

Seminaris. (Sem)

4-6

 

Avaluació de l’estat nutricional. Exercici pràctic

Enquestes alimentaries. Exercici pràctic

Fulls de balanç i enquestes familiars

Recordatori de 24 hores

Qüestionari de freqüència. Exercici pràctic

Història dietètica. Aspectes pràctics.

Taules de composició d’aliments. Aplicacions.. Pràctiques.

Nutrició basada en l’evidència. Metanàlisi

Revisió crítica d’una article.

Eines a la xarxa d’Internet sobre alimentació i nutrició.

 

Seminaris. (Sem)

 

 

7

Investigació epidemiològica d’una toxiinfecció alimentària.

Seminaris. (Sem)

 

8-9

Càlcul del rics cardiovascular. Exercici pràctic.

Avaluació de factors conductuals i socials

Exercici físic i consum d’alcohol. Exercici pràctic

Activitats aula informàtica. (A Inf.)

 

1-3

 

Utilitat del programa EpiInfo en l’anàlisi de base de dades

Activitats aula informàtica. (A Inf.)

 

4-6

Eines a la xarxa d’Internet sobre alimentació i nutrició

Activitats aula informàtica. (A Inf.)

 

7

Investigació epidemiològica d’una toxiinfecció alimentària

Treballs dirigits (Treb)

 

1, 3 i 6

Revisió bibliogràfica i treball per un del 45 temes del programa

 

Sistema d'avaluació

 

Els aprenentatges s’avaluaran de forma independent en tres àrees: coneixements, seminaris (assistència i participació) i protocol del treball de recerca:

 

 1. Avaluació de coneixements:
 1. Valoració del treball als seminaris.
 1. Protocol del treball de recerca

Es supera la matèria amb una puntuació de 5 sobre 10 o superior, però s'ha de superar amb una puntuació de 5 o més cada una de les parts per separat: els coneixements, l'assistència als seminaris i el protocol del treball de recerca.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general

 

 1. Piédrola Gil G. Medicina Preventiva y Salud Pública. Ed Elsevier-Masson 12ª edición. Barcelona, 2015.
 2. Serra Majem Ll, Aranceta Bartrina J, Matais Verdú J. Nutrición y salud pública. Métodos, bases científicas y aplicaciones. Ed Elsevier-Masson. Madrid, 2012.
 3. Willett W. Nutritional Epidemiology. Oxford University Press, 2nd ed. Oxford, 1998.
 4. Nutrición y Salud Pública. Müller MJ, Trautwein EA. Ed Acribia. Zaragoza 2008.
 5. Hernandez Aguado I, Gil A, Delgado M, Bolumar F, Benavides FG, Porta M, Alvarez-Dardet C, Vioque J, Lumbreras B. Manual de Epidemiología y Salud Pública. Ed Panamericana. Madrid, 2011.
 6. Leon Gordis. Epidemiología. Ed Elsevier 3ª edición. Madrid, 2005.
 7. Argimon JM, Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Ed Elsevier. Madrid 2013.
 8. Miquel Porta. Dictionary of Epidemiology. Oxford University Press, Fifth Edition.New York, 2008.
 9. Departament  de  Salut.  PAAS.  Promoció  de  l’activitat  física  i  l’alimentació saludable.     http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2817/index.html
 10. Direcció General de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Llibre blanc. Concens sobre les activitats preventives a l’edat adulta dins l’atenció primària. 2ª edició. Barcelona, 2006
 11. Direcció  General  de  Salut  Pública.  Departament  de  Salut.  Generalitat  de Catalunya.  Guia  per  a  la  prevenció  i  el  control  de  les  toxiinfeccions alimentàries. 2ª edició. Barcelona, 2006.

 

Revistes professionals

 

 1. Revista Española de Nutrición Comunitaria http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-nutricion- comunitaria-299
 2. Gaceta Sanitaria http://www.elsevier.es/es/revistas/gaceta-sanitaria-138
 3. Revista española de Salud Pública http://www.mspsi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/hom e.htm
 4. American Journal of Clinical Nutrition* http://www.ajcn.org/
 5. American Journal of Public Health* http://www.ajph.org/
 6. Journal of the American Dietetic Association* http://www.adajournal.org/
 7. Journal of Nutrition Education and Behavior* http://www.jneb.org/
 8. The Journal of Nutrition* http://www.nutrition.org/

 

WEBs institucionals i altres recursos a Internet

 

 1. Organització Mundial de la Salud. http://www.who.int/nutrition/en/
 2. Centers for Disease Control and Prevntion. http://www.cdc.gov/
 3. Food and Drug Administration. http://www.fda.gov/AboutFDA/EnEspanol/default.htm
 4. European Food Safety Authority. http://www.efsa.europa.eu/
 5. Ministerio de Sanidad y Política Social. http://www.msps.es/
 6. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. http://www.aesan.msc.es/
 7. Sociedad Española de Nutrición. http://www.sennutricion.org/es/
 8. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. http://www.gencat.cat/salut/
 9. Agència Catalana de Seguretat Alimentària. http://www.gencat.cat/salut/acsa/
 10. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Pla de salut a l’horitzó 2010 http://www20.gencat.cat/portal/site/pla-salut i Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir488/index.html.
 11. Enquesta de salut de Catalunya 2006 http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/plasalut/doc32868.html.
 12. Avaluació de l’estat nutricional a Catalunya 2002-2003. Evolució dels hàbits alimentaris i del consum d’aliments i nutrients a Catalunya (1992-2003) http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/encat2003semi.pdf
PDF