Castellano English
GUIA DOCENT
SALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
Coordinació:
BRIONES VOZMEDIANO, ERICA TULA
Any acadèmic 2023-24
GUIA DOCENT: SALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUN... 2023-24

Informació general de l'assignatura
DenominacióSALUT PÚBLICA I NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
Codi100620
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia4OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Nutrició Humana i Dietètica3OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits assignatura (ECTS)9
Tipus d'activitat, crèdits i grups
Tipus d'activitatPRAULATEORIA
Nombre de crèdits4.54.5
Nombre de grups21
CoordinacióBRIONES VOZMEDIANO, ERICA TULA
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiantH Presencials 90
- Magistrals 45
- Seminari 45
H. No Presencials 225
Informació important sobre tractament de dadesConsulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'imparticióCatalà i castellà
Professor/a (s/es)Adreça electrònica professor/a (s/es)Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
BRIONES VOZMEDIANO, ERICA TULAerica.briones@udl.cat1,5
MARTINEZ OLMEDO, NAILAnaila.martinez@udl.cat0
RODRIGUEZ GUERRERO, LUIS ALEJANDROluisalejandro.rodriguez@udl.cat4
ZAPATA ROJAS, AMALIAamalia.zapata@udl.cat8
Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura pretén situar a l’alumne en un entorn comunitari. Ens proposem que entengui la salut com un fenomen continu (no dual) amb variacions entre grups poblacionals i al llarg del temps. També volem difondre la idea de que la salut depèn, entre altres, dels estils de vida dels individus entre els quals està l’alimentació. L’assignatura intenta aportar les bases per a mesurar la salut de la comunitat i els factors que la determinen així com participar en la planificació i avaluació d’intervencions.

Problemes de salut molt importants en el nostre entorn (molt freqüents i que causen una elevada mortalitat o pèrdues en qualitat de vida) estan estretament lligats a l’alimentació; en són exemples les malalties cardiovasculars o el càncer. Finalment, la salut pública i el propi sistema sanitari aporten eines d’intervenció per tal de restaurar, conservar i millorar l’estat de salut de la comunitat. L’alumne, en aquest nivell, ja disposa de coneixements bàsics com la bioestadística, l’epidemiologia i altres matèries per assumir els coneixements, competències i habilitats que pretén donar aquesta assignatura.

Objectius acadèmics de l'assignatura

A nivell de coneixements

 1. Ser capaç de comprendre la salut i els factor relacionats amb la salut des d’un punt de vista comunitari.
 2. Prendre conciència sobre les desigualtats socials i de gènere en salut.
 3. Identificar i descriure els estils de vida que influencien la salut en una comunitat determinada, especialment els relacionats amb l’alimentació i la nutrició.
 4. Saber que és i que fa la salut pública i quins organismes hi intervenen.
 5. Conèixer les principals amenaces i riscos d’origen alimentari que poden afectar a la comunitat.
 6. Saber com es mesura i valora l’estat de salut d’una comunitat i quines son les fases i continguts per planificar i avaluar una intervenció.
 7. Saber quines són les diferents estratègies d’intervenció en una comunitat,

A nivell de capacitat i aplicacions

 1. Poder entendre, interpretar i participar en l’abordatge d’un problema de salut pública d’origen alimentari.
 2. Poder analitzar o comunicar una notícia amb implicacions en salut pública, alimentació i nutrició.
 3. Ser capaç de participar i interpretar en una avaluació de l’estat nutricional d’una comunitat
 4. Ser capaç de participar i interpretar un diagnòstic de salut d’una comunitat així com en una intervenció i avaluació.

A nivell de valors i actituds

 1. Entendre i defensar la salut com un be comunitari.
 2. Entendre i defensar les accions dels diferents organismes (públics i privats) per recuperar, mantenir i millorar l’estat de salut de la comunitat.
 3. Tenir present la importància dels factors socials i les desigualtats en salut.
 4. Ser difusors de l’empoderament dels ciutadans per tal d’aconseguir millors nivells de salut.

 

Competències

L’estudiant que superi l’assignatura ha d’adquirir les següents competències

Competències transversals i estratègiques

Competències específiques

Continguts fonamentals de l'assignatura

Continguts teòrics

 1. La salut i els seus determinants
 2. Estils de vida i salut. Principals problemes de salut relacionats amb l’alimentació i la nutrició
 3. Riscs sanitaris associats als aliments i l’aigua. La seguretat alimentària i el control dels aliments
 4. Organismes internacionals i nacionals amb competències en salut pública, alimentació i nutrició
 5. Models de sistemes sanitaris
 6. El sistema sanitari català i espanyol
 7. Salut pública i les seves àrees. La promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, la protecció de la salut, la vigilància de la salut.
 8. Nutrició i salut pública.
 9. Els nivells de prevenció
 10. Avaluació de la eficacia, efectivitat i eficiència de les intervencions preventives
 11. Diagnòstic de salut i indicadors de salut
 12. Polítiques nutricionals
 13. Planificació
 14. Dissenys de programes de salut
 15. Guies alimentàries i educació nutricional
 16. Avaluació de la eficacia, efectivitat i eficiència dels programes de salut
 17. Programes i accions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i altres organismes en matèria d’alimentació i nutrició
 18. Interpretació, valoració d’una avaluació de l’estat nutricional d’una població. Estat nutricional de Catalunya i Espanya

Exemples de continguts pràctics/seminaris

 1. Anàlisi d’un problema de salut pública d’origen alimentari a gran escala.
 2. Desigualtats en salut. La pobresa.
 3. Anàlisi d’una notícia amb implicacions en salut pública, alimentació i nutrició
 4. Anàlisi de sistemes sanitaris comparats
 5. Actuacions de SP davant d’una alerta alimentaria
 6. Indicadors de salut: càlcul i interpretació
 7. Indicadors de salut: informe de salut d’una comunitat
 8. Avaluació d’una intervenció de salut pública
 9. Anàlisi d’un informe de salut (desenvolupament del Pla de Salut). Plans directors
 10. Anàlisis breu de la política nutricional
 11. Com elaborarem un guia alimentària. aspectes didàctics
 12. Valoració dels programes de salut i presentació del programa “Let’s move” sobre alimentació i esport a l’escola
 13. Interpretació i valoració d’una avaluació de l'estat nutricional de la població
 14. Diagnòstic de salut i elaboració d’un programa d’intervenció en nutrició comunitària

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodologia

Es duran a terme quatre tipus d’abordatges didàctics:

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Hores Presencials 90:
Classes Magistrals 45
Seminaris pràctics 45

Hores no presencials: Elaboració d’un programa d'intervenció en nutrició comunitària

Si en alguna de les activitats dutes a terme a durant l'assignatura es fa un registre audiovisual, se seguirà i es tractarà tal registre segons la "Normativa reguladora de la creació, l'ús i la preservació de l'material audiovisual gravat amb fins docents a la facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL ":
la Universitat de Lleida informa que, amb fins docents, gravarà imatges que identifiquin l'estudiantat i altres persones que participen en les activitats acadèmiques. El responsable de l'tractament d'aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de contacte de l'representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte de l'delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Aquestes imatges només s'utilitzen per impartir docència, avaluar els coneixements de l'assignatura i per a projectes de millora docent.

L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de l' UdL d'impartir i millorar la docència universitària, d'acord amb la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Les imatges, un cop gravades, es conserven com a mínim mentre no prescriguin les corresponents accions i reclamacions contra l'avaluació aprovada pel professorat. Es destrueixen en els termes i condicions que preveu la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL , i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/ arxiu /).

La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament previstos a la Llei.

Les persones interessades poden accedir a les seves imatges; sol·licitar la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se a el tractament i sol·licitar la limitació, mitjançant escrit enviat a l'adreça dpd@udl.cat <mailto: dpd@udl.cat>. També poden presentar una reclamació dirigida a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Sistema d'avaluació

Avaluaciò continuada

L’avaluació es basarà en les següents evidències:

 1. Tres examens parcials tipus test en el què descomptaran les respostes errades (0,25/10 punts). Val el 40% de la puntuació màxima i cal obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 per a ser tingut en compte. En cas d'aprovar un examen parcial, es considera superada la part del temari corresponent i no n'hi ha la possibilitat de presentar-se a la recuperació per a pujar nota. 
 2. Assistència a les sessions pràctiques/seminaris i valoració del treball a les sessions pràctiques/seminaris. Val el 40% de la puntuació màxima i cal assistir, com a mínim, al 80% de les sessions.
 3. Valoració de la proposta d’un programa d’intervenció en nutrició comunitària (en presentació oral i escrita). Val el 20% de la puntuació màxima. (Treball grupal)

Es supera la matèria amb una puntuació de 5 sobre 10 o superior.

Avaluació alternativa.

D’acord amb la normativa d’avaluació aprovada en Consell de Govern de 26 de febrer de 2014, els alumnes que treballen podran optar a l’inici de l’assignatura per l’avaluació única. Aquesta consistirà en un examen tipus test que representarà un 60% de la nota i del que hauran de tenir una nota mínima de 6 per superar-lo més una proposta d’un programa d’intervenció en nutrició comunitària (en presentació oral i escrita) amb les mateixes condicions que els alumnes d’avaluació continuada, aquesta darrera activitat representa un 40% de la nota.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 1. Serra Majem LL, Aranceta Bartrina J, Matais Verdú J. Nutrición y salud pública. Métodos, bases científicas y apliaciones. Elsevier-Masson S.A. Madrid 2006.
 2. Aranceta J. Nutrición comunitària. Elsevier Masson S.L. Barcelona 2013. 
 3. Leon Gordis. Epidemiología. Tercera Edición. Elsevier Espanya S.A. Madrid 2005.
 4. Miquel Porta. Dictionary of Epidemiology. Oxford University Press. New York. Fifth Edition. 2008.
 5. Argimon JM, Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier Espanya S.A. Madrid 2004.
 6. Piédrola Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública. Elsevier-Masson S.A. Barcelona, 2008.
 7. Willett W. Nutritional Epidemiology, 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, 1998.
 8. Direcció General de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Llibre blanc. Concens sobre les activitats preventives a l’edat adulta dins l’atenció primària. 2ª edició. Barcelona, abril de 2006
 9. Departament de Salut. PAAS. Promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2817/index.html
 10. Direcció General de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Guia per a la prevenció i el control de les toxiinfeccions alimentàries. 2ª edició. Barcelona, Juliol de 2006.

Bibliografia complementària i recursos a la xarxa

 1. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. http://www.gencat.cat/salut/
 2. Agència Catalana de Seguretat Alimentària. http://www.gencat.cat/salut/acsa/
 3. Legislació alimentària. http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2820/doc17025.html
 4. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Pla de salut a l’horitzó 2010 http://www20.gencat.cat/portal/site/pla-salut i Mapa sanitari, sociosanitari i de salut      pública de Catalunya http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir488/index.html.
 5. Enquesta de salut de Catalunya 2006 http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/plasalut/doc32868.html.
 6. Avaluació de  l’estat nutricional a Catalunya 2003-2003. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/encat2003semi.pdf
 7. Llei de salut pública a Catalunya de 14 d’octubre de 2010. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2107/doc26155.html
 8. Ministerio de Sanidad y Política Social. http://www.msps.es/
 9. El Sistema Nacional de Salud.España 2010. http://www.msc.es/organizacion/sns/libroSNS.htm.
 10. Ley General de Sanidad de 25 de Abril de 1986. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.html.
 11. Ley 16/2003 de 28 de Mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.     http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2003.html.
 12. Agencia Española de Seguridad  Alimentaria y Nutrición. http://www.aesan.msc.es/
 13. Agencia Española del medicamento. http://www.aemps.es/
 14. European Food Safety Authority. http://www.efsa.europa.eu/
 15. Food and Drug Administration. http://www.fda.gov/AboutFDA/EnEspanol/default.htm
 16. Centers for Disease Control and Prevntion. http://www.cdc.gov/
 17. Organització Mundial de la Salut. http://www.who.int/en/
 18. The Nutrition Source.School of Public Health.Harvard University. http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/
PDF